Сергей Игнатов: Не подпомагаме частните училища, парите са за децата

Министърът на образованието, младежта и науката проф. Сергей Игнатов СНИМКА: ИВАЙЛО ДОНЧЕВ

С Министъра на образованието, младежта и науката, проф. Сергей Игнатов, разговаря ЯРОСЛАВА ПРОХАЗКОВА

- Проф. Игнатов, държавата ще дава пари и на частните училища - приватизация ли означава, равнопоставеност, революция ли е?

- Парите следват ученика. Бюджетният разход ще бъде за дейността “обучение на детето”, а не за издръжка на училището, защото носител на финансирането са децата, а не институциите. Ако ги няма частните училища, държавата така или иначе би финансирала обучението на децата, които сега учат в тях.

Това не е революция, а логична крачка към осигуряване на равнопоставеност на децата и родителите по отношение на държавното финансиране. Няма как една такава промяна да се отрази отрицателно върху държавните и общинските училища.

Частните училища са под 1 на сто от системата и не могат да повлияят негативно на останалите училища. Напротив, с конкуренцията, която създават, могат да окажат само положително въздействие върху развитието на системата.

- Ще отпаднат ли наистина тромавите и скъпи процедури по легализация на дипломите за средно образование с европейската притурка на 4 езика, която предвиждате да се въведе?

- Става въпрос не за отпадане на легализацията на документите, която е задължителна процедура, а за възможността при желание завършилите професионално образование да получат европейско приложение по образец към свидетелството си за професионална квалификация. Отделно от това предвиждаме възможност към дипломата за средно образование да се издава по желание приложение на чужд език - на английски, френски или немски, което да замени превода на документа, а не легализацията, която е безплатна.

- Защо отпада ограничението за броя на учебниците по предмет? Как учителите ще се снабдяват с всички учебници, за да изберат кой им харесва най-много?

- В държави като Австрия, Унгария, Литва, Словения, Латвия, Сърбия, Полша няма ограничение за броя на одобряваните учебници, а в страни като Естония, Чехия, Финландия, Норвегия, Испания, Швеция, Великобритания дори няма изискване за одобряване на учебниците. Единствено изключение е Гърция, само в южната ни съседка има по един учебник по предмет. Например за предмета математика за 6-и клас в Австрия учителят може да избира от 21 учебника, в Чехия от 16, в Швеция от 10.

Разбира се, че и българският учител трябва да има избор и да взема решението по кой учебник да преподава. Това право му е осигурено по закон, защото той носи отговорността за постигнатите резултати на учениците. И мисля, че трябва да му имаме доверие. Колкото повече свобода и конкуренция, толкова по-добро качество - това е принцип в съвременното демократично общество. Учебниците ще станат по-добри с облекчаване на лицензионните режими.

- Не е ли твърде рано децата задължително да ходят на детска градина на 4 години? Къде другаде е така?

- През 2009 г. министрите на образованието определиха като европейска цел да се осигурят образование и грижи в ранна детска възраст на 95 % от децата, навършили четири години - до 2020 г. По данни на Евростат за 2009 г. 78,5 % от 4-годишните деца у нас са обхванати в детските градини, вероятно този процент вече е стигнал 79%. Отчитайки това, в проекта на закона за предучилищното и училищното образование сме предвидили задължително посещение на детската градина за 4-годишните деца от учебната 2016-2017 г. Това е много важен ангажимент от страна на държавата, който включва и осигуряването на средствата от бюджета.

- Дистанционната форма ще заработи ли реално, има ли достатъчно техника за това?

- Дистанционната форма на обучение е съвременен подход, който изисква повече от наличието на техника. Този процес включва разработването и провеждането на дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и присъствени изпити за определяне на срочни или годишни оценки. Това означава да имаме училище, което разполага с необходимите технически и технологични условия, да имаме обучени учители и възможност за провеждане на дистанционни учебни часове, както и разработени електронни учебни материали и системи. Учениците също трябва да разполагат с необходимите технически и технологични средства.

Затова на този етап сме предвидили прилагането й само в етапите на средното образование и за конкретни категории ученици.

- Какви права ще имат учениците с документ за завършен 10-и клас?

- Учениците, завършили успешно 10-и клас, ще получават удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средно образование, което им дава право да продължат обучението си във втори гимназиален етап на средно образование и на обучение за придобиване на професионална квалификация. Това не е диплома за средно образование. След 10-и клас се завършва само единият от двата етапа на средното образование. Дипломата е документ за завършена степен и се получава при изпълнение на двете условия - успешно завършване на 12-и клас и успешно полагане на предвидените задължителни държавни зрелостни изпити.

- Какво налага да се промени традицията и основно образование да се завършва след 7-и клас?

- Това е дълго обсъждана промяна, по която е постигнат широк обществен консенсус. Заложена е в редица стратегически документи, включително и в приетата от Народното събрание Национална програма за предучилищно възпитание и подготовка и училищно образование (2006-2015), както и в Концепцията за основните иновационни моменти в закона за предучилищното и училищното образование. Така ще се реши съществуващата дълги години ситуация, при която ученици кандидатстват след 7-и клас и продължават обучението си в гимназии, а получават свидетелството за основно образование едва след 8-и или след 9-и клас и при това от училище, в което са учили само една от осемте години на основното си образование.

- Директорите няма да имат мандат, защо?

- Въвеждането на механизъм на оценка на труда (атестиране на 4 години) решава въпроса, който вълнува привържениците на мандатност. При несправяне с работа и получена най-ниска оценка е предвидено освобождаване от заеманата длъжност, а също и отнемането на степен. Но основно залагаме на мерки за подкрепа, например на новоназначени директори ще се оказва подкрепа от директор-наставник.

Създава се Национален инспекторат по образованието, който ще осъществява инспектиране на всеки 5 години - цялостна независима експертна оценка на качеството и определяне на насоки за подобряване.

- Ще може ли да се влиза в училище с кръстчета, забрадки, шалвари или с гол пъп?

- В проекта е записано, че учениците трябва да са облечени с прилично облекло.

- Защо се налага промяна при ресурсните центрове?

- Необходимостта от промяна в осигуряването на ресурсната помощ е продиктувана от философията, която е заложена в проекта на нов закон за предучилищното и училищното образование за поставяне на детето и ученика в центъра. За да се случи това по най-добрия начин, е необходимо организиране на всички ресурси възможно най-близо до децата и учениците. В този смисъл смятаме, че специалистите трябва да са възможно най-близо до конкретното дете, и то постоянно, а не като досега - по веднъж седмично за няколко часа. Ако искаме да имаме реален и ефективен процес на приобщаване, грижата за децата и учениците със специални потребности трябва да е постоянна, и то в тяхната естествена среда - сред връстниците им, в детската градина или в училището.

- Какво се случва с математическите гимназии?

- Продължават да бъдат математически гимназии. Въпросът, който тревожи родителите, е относно възможността за прием на ученици в математическите гимназии след завършен 4-и клас. Тази практика ще остане. Такава възможност ще има, но за целта математическите гимназии, които имат желание да продължат този прием, могат да се преобразуват като средни математически училища, които да приемат от пети клас. Предвидили сме и по-лека процедура за преобразуване. Гимназията като вид училище предполага обучение само в гимназиален етап. Няма логика тя да издава документ за завършено основно образование. Държа да подчертая, че всичко това е съгласувано с директорите на математическите гимназии, с които моят екип проведе редица срещи. Същото се отнася и за езиковите и за другите гимназии, някои от които също искат да правят такъв прием. Вече дори имаме и такава подписка от родители. Искаме да сложим ред в системата, като по този начин ще гарантираме и качество на образованието.

Пазарувай в MediaMall.bg - книги, музика, филми и абонаменти

Коментари 18

Сортирай по:

0
Може ли военен да управлява научни изследвания? Странно. При едното те учат как да не мислиш, а при другото е обратното. Този военен предполагам, че не е някой известен учен, а дребен чиновнически кадър с огромно желание за власт. Горките подчинени! Предполагам, че това е останало от соца.

0
И при нас в БАН е така откакто Игнатов внесе закона за ...израстването, първо директорчето защити, защото с публикации на кирилица нямаше как да мине пред ВАК. Всички му се смеят в лицето както тръгне д аговори как от къщи не сме могли д аработим, щото сме били готвили. Има и по зле от вас, публикациите с импакт фактор били загуба на време и тем подобни тъпотии, които интелигентният човек нямакак да слуша спокойно. Дават пари за публикации, а този ги разпределя в Института по друг признак. После защо на БАН всички се смеели. Ами къдв в тази държаа дават работа на учените? Аз мислех, че там, но грешка било. В науката И ОБРАЗОВАНИЕТО е пълно с ченгета и НЕКАДЪРНИЦИ ОТ СОЦА. А не дай си боже военен да управлява науката. Бог да я прости нея и учените.

0
Не съм съгласна да няма МАНДАТ ЗА ДИРЕКТОРИТЕ. Те се превърнаха в робовладелци на учителите и доста крупни капиталисти и успяха да си платят и на Министъра да им пази интересите- особено директорите на "огромните училищни ферми за деца" като 32 СОУ и 18 СОУ с по 2500 ученика. Освен това какви степени може да отнема една атестация от "близки" до Директорите хора след като училището не е институцията, която присъжда научни степени и звания. Г-н Министър ВЪРВЕТЕ СИ. ВИЕ СТЕ ДЕГРАДИРАЛ НАПЪЛНО!

0
мен не ме интересува евентуалното добро въздействие от развитието на частните училища. Ако някой иска държавата да плаща за образованието на детето му нека го прати в държавно училище, ако пък не иска да си покрива разходите сам. То излиза, че тогава ако поискам да се лекувам в частна клиника, която не работи със здравната каса пък и здравната каса дава 500 лв за дадената клинична пътека да ги дава на хората и те да си доплащат само разликата. За мен по-този начин се цели унищожаване на общественото образование за сметка на частното.

0
Хак да ни е! Ще краде до последно, след като първо го допуснахме и след това не успяхме да се обединим за да изгоним наглеца ен-бе-ун от стола на Вазов.

0
В частните училища учат деца, чиито родители имат високи доходи и могат да осигурят доста пари за образованието на отрочетата си.Редно е те да платят за "ОБУЧЕНИЕ НА ДЕТЕТО" си в частното училище. В белите държави е така - покриваш разноските за обучение,ако искаш детето ти да учи в частно училище...Дори плащаш данък и за обучението на по-бедните деца в държавното училище.Но тук мутренските деца отново са обгрижени и отпред и отзад, макар че са помазани да се образоват елитно. И за "обучението"им в чужбина ли ще плаща от министерството г-н Игнатов? За едни - така, за останалите - не. Да не говорим колко съмнителни са "елитните" им умствени способности,които налагат обучението им в частни учебни заведения....

0
Игнатов и министерството му трябва да се раследват за източване на средства, чрез постоянно манипулиране на учебните програми с цел печатане на нови учебници, да се лапнат някакви европари с псевдомероприятия. Най-гнусното, е че всичко е на гърба на децата, превървати в оръдие за обогатяване и изява на алчни некадърници

0
Оставка на наглия лобист! Това посредствено мекере от сороския ВУЗ го излъчиха олигарсите начело с банкерката и Иво Прокопиев. Съсипаха с Дянков науката, сега се е захванал с държавното образование...

0
Щом всички деца трябва да бъдат равни нека на всички дават детски добавки.За всички деца има държавни училища и щом родителите им са решили да ги водят в частните да си пращат .Държавата мисли само за богатите,,които ще станатоще по -богати, а бедните пак ще са си бедни в държавни училища, които едвам връзват двата края с делегираните бюджети.

0
Дянков и Сергей потапят ГЕРБ. Чао, лобисти и ненормалници !

0
Това нагло лобиране в полза на няколко тарикати-имитатора цицащи вманиячените мамички-чалгаджийки в частни уж "училища" ще им излезе през носа на ГЕРБ. В Парламента и медиите опозицията ще ги попилее. И като се има пред вид какво е отношението на 99% от българите към частните "училища", поне 10% от рейтенга ще извиряса баш срещу изборите.

0
Държавно финансиране на частната охрана на бащите им, за частните партита на майките им, държавно финансиране на частните яхти и самолети.

0
Сергейчо е мръсен лобист.

0
Като толкова искат, нека да дават пари на учениците в частните училища. Но да позволят също така държавните и общинските училища да предоставят образователни услуги срещу заплащане! Иначе какво - при частните и такси, и бюджетни субсидии; а държавните да формират паралелки с по 50 ученика и групи с 40 деца, та дано вържат "делегирания" бюджет, от който им дават само 80%. Дивотия!!!

0
върти сучи Игнатчо и пак работата опира да даване на държавни пари на частни училища. Нищо чудно, самият той е професор от частен университет и си прави сметката , че няма да е вечно министър. Държавата е длъжна и дава пари на държавните институции. частните да си поемат таксите от родителите. Откъде накъде някакви си каприцни отрочета няма да искат да посещават кварталното държавно училище, а частното и отгоре на това ще искат пак държавата да ги издържа. Държавата е осигурила държавно училище за всички. На когото не му харесва и иска друго - ДА СИ ПЛАЩА ! Игнатов да си ходи в частния университет и да спре да краде парите на данъкоплатците за частните си интереси.

0
Многостранна логика вади т.нар. министър. Държавата предоставя безплатно образование, ако на някой не му харесва, отива в частно училище, където заплаща такси. Това е избор на ученика и на родителите му, следователно те доброволно се отказват от безплатното образование,което държавата предлага. По каква логика трябва парите да последват такива ученици? По никаква! Подобен е проблемът с детските градини - аз поне не знам частна детска градина да получава държавни пари, точно защото е частна. Този министър е също за смяна и то незабавна, той няма никаква връзка с главния си мозък!

0
Да, редно е държавата да дава пари за издръжка , но когато детето учи в ДЪРЖАВНО ИЛИ ОБЩИНСКО УЧИЛИЩЕ.Когато изборът е частно училище, то всеки да си носи отговорност как ще го финансира....

0
Крайно време е за оставката на този странен частник-лобист!

Добави коментар

Добави коментар

аватар

Референдум в страната на партийците? По-добре билет за Терминал 2

В речниковата дефиниция за демокрация пише, че това е управление, при което властта принадлежи на народа и се упражнява пряко от него чрез негови избраници, излъчени на свободни избори.

Митове и легенди за цената на тока

Eнергетиката ни отново е бойно поле. Бизнесът протестира и зае твърда позиция. И с пълно право - цената на електроенергията за индустрията е една от най-високите в Европа,

Лондонският PR на Луврие очевидно е чел друг текст, не разследването на “24 часа”

Стюарт Лийзър обаче съобщи новина, която не бе известна в София: Малофеев обявил във “Ведомости” за дружество с белгиеца с руски бизнес, но не се стигнало до това Уважаеми господа,

Фонд “Сигурност на електроенергийната система” поражда редица въпроси

Фондът е временно, палиативно решение, което не само няма да подобри състоянието на сектора, но ще направи невъзможно функционирането на множество производители на еленергия.

Подкрепете цигуларката и Христо!

Приятели на Невена Велинска започват кампания в нейна защита и се молят за пребитото дете   “Днес най-хубавата новина в тази бързо създадена група е, че малкият Христо, нашият Еци, е доста по-добре.

Събуждане в Шенген

Ако тези дни Соломон Паси беше стъпил с жена си на Луната, това щеше да е бледа новина. Засенчва я влизането в затвора заради подкуп на действащ български магистрат.

Радан Кънев и Петър Москов в първото си интервю заедно: Не тръгне ли съдебната реформа до 10 дни, политическа криза и избори

Още акценти: Кънев: С Борисов търсим като екип изход от трудно положение Никога няма да се върна в съдебната система Ако Първанов не каже обвързва ли реформата с геополитика,

  • Умната на пътя, август е опасен

    От днес десетки хиляди - българи и чужденци, тръгват към морето. Независимо дали са избрали българското, гръцкото или турското море, трябва да им припомним, че най-важното е да спазват правилото: Карай умно, стигни жив! Каквато е инициативата на “24 часа”, която започнахме още през 2006 година. Идеята ни е да призовем шофьорите да тръгват на път
  • Научете циганите как да строят законни къщи

    Има нужда от помощ от специалисти за дебелите папки с документи и обикалянето на институции ОТ 23 май насам напрежението в Гърмен периодично ескалира и затихва. Почна от побой, нанесен от група цигани на четирима българи, които им направили забележка за силна музика. Веднага се събра инициативен комитет срещу циганските своеволия и дни наред