Глобите за кучешко àко в парка влизат в съда

https://www.24chasa.bg/Article/1296009 www.24chasa.bg
Омбудсманът Константин Пенчев поиска парламентът да промени всички закони, които предвиждат необжалваеми санкции.

Наред с имотните спорове между съседи и обвиненията за кражби и изнасилвания районните съдии ще решават и дали са законни глобите от 50 лв., наложени на собственици на кучета, които не са почистили тротоара или парка от изпражненията на домашния си любимец.

Те ще атакуват в съда и 100-те лв. санкция, ако са ги хванали да разхождат кучето си без повод или намордник, на детски площадки или на забранени от общините места.

Ще обясняват на съдиите колко са били заети, че са забравили да закарат палето си на ветеринар, който да го регистрира, ваксинира и обезпаразити, и затова глобата им от 20 лв. трябва да падне.

Глобите се обжалват в районните съдилища. След като Конституционният съд реши, че шофьорите могат да оспорват и санкциите до 50 лв. .
СНИМКИ: ДЕСИСЛАВА КУЛЕЛИЕВА
Глобите се обжалват в районните съдилища. След като Конституционният съд реши, че шофьорите могат да оспорват и санкциите до 50 лв. . СНИМКИ: ДЕСИСЛАВА КУЛЕЛИЕВА

Магистратите ще изслушват колко фотьойла е разнищило котето и колко обувки и чехли е разкъсало кучето, че се е наложило да им бъдат извадени ноктите и зъбите, преди да решат дали собствениците им правилно са санкционирани с 50 или 100 лв.

Глобите за кучешко àко в парка влизат в съда

Към съда ще се обръщат и роми, изкарващи прехраната си с танцуващи мечки или маймунки по улиците, заради глобите от 50 до 100 лв., които са им наложени.

Такива са и санкциите за насъскване на животни едно срещу друго, за дресура, която причинява болка или страдание на животното, за даване на допинг при състезания. Те също ще могат да се обжалват.

Сега тези глоби не се атакуват в съда, защото законът не го позволява. Но в решението си, с което отмениха необжалваемите санкции до 50 лв., налагани от КАТ, 12-те конституционни съдии написаха, че не може законът, който и да е той, да решава вместо човека как да постъпи, ако е санкциониран.

Затова националният омбудсман Константин Пенчев, по чието искане Конституционният съд (КС) отмени текста от Закона за движение по пътищата, според който шофьорите не могат да обжалват глобите до 50 лв., призова парламента да промени всички закони, които предвиждат необжалваеми санкции.

Пенчев се закани, че ако депутатите не го направят, ще атакува в КС всеки закон поотделно. Стори ли го, текстовете в тях, че глобите до определен размер не подлежат на обжалване, ще бъдат заличени. Конституционните магистрати вече казаха, че подобно "елиминиране или редуциране на основни права на гражданите или на тяхното упражняване по съображения за целесъобразност е недопустимо."

Текстът "не подлежат на обжалване глобите до..." фигурира в поне 11 закона. Размерът на санкциите, които не могат да се атакуват в съда, е различен в отделните закони.

Според Закона за ветеринарномедицинската дейност, в който са записани глобите за собственици на домашни любимци, необжалваеми са санкциите до 150 лв. (Кои други санкции по този закон не могат да се атакуват в съда - виж таблицата в галерията. )

50 лв. е глобата за авджия, който не съобщи в горското или ловното стопанство, че билетът му е изгубен, откраднат или унищожен, или отиде на лов, без да носи билета си.

Не може да я оспори, защото според Закона за лова санкциите до 100 лв. са необжалваеми.

Ограничението важи и за собствениците на овчарски и пастирски кучета без спъвачки и за тези, които събират яйца от птици - обект на лов, или присвояват незаконно дивечови рога. В тези случаи глобите са от 50 до 100 лв.

От 50 до 400 лв. е санкцията за лов без заверен билет, без писмено разрешително, извън определените в него места или за отстрел на едър дивеч, различен от вписания в разрешителното. Ако нарушителят се размине с по-ниска глоба, до 100 лв., също не може да я атакува.

Според действащия от 1974 г. Закон за опазване на селскостопанското имущество необжалваеми са глобите до 5 лв. До този размер са санкциите, които органите на полската охрана налагат срещу квитанция на мястото на нарушението - от 1 до 5 лв.

В Закона за горите пише, че не могат да се оспорват в съда глобите до 100 лв. и конфискацията на вещи на стойност до 1000 лв. Такава ниска санкция отнася човек, който сече, извозва, товари, транспортира, разтоварва, придобива, съхранява или преработва дървесина в нарушение на закони, но не и търговци или фирми. За тях са предвидени по-тежки санкции.

Текстът в Закона за устройство на територията е още по-прецизен - не подлежат на обжалване глобите до 100 лв. на граждани и до 5000 лв. на търговци и фирми. Те се налагат от строителния надзор или кметовете за нарушения при строежи.

За неспазване на изискванията към продуктите, които са предназначени за пускане на пазара или за пускане в действие, шефът на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор налага глоби и имуществени санкции. Те са необжалваеми съответно до 500 и 1000 лв. според Закона за техническите изисквания към продуктите.

Шефът на агенцията може да накаже с глоба от 50 до 150 лв. физически лица, които произвеждат или внасят бутилки без предварително одобрен идентификационен знак, който се поставя върху тях. Те също не могат да се обърнат към съда - по Закона за измерванията санкциите до 200 лв. са необжалваеми.

Законите за управление на отпадъците и за чистотата на атмосферния въздух предвиждат по-високи по размер неатакуеми наказания - глоби до 500 и 1000 лв. и имуществени санкции до 2000 и 5000 лв.

Текст, който Конституционният съд би отменил, има и в Кодекса на труда. Според него за нарушение, което може да бъде отстранено веднага след установяването му и от което не са произтекли вредни последици за работници, работодателят се глобява от 100 до 300 лв., а виновното длъжностно лице - от 50 до 100 лв., които не подлежат на обжалване пред съда.

Не може да се атакува и глобата от 50 лв., наложена на този, който не се е явил във "Военна полиция" без уважителна причина, въпреки че е бил редовно призован, според Закона за военната полиция.

Недопустимо по мнението на конституционните съдии ограничение има и в Закона за административните нарушения и наказания. Той е ключов, защото определя общите правила, по които се установяват нарушенията и се налагат санкциите, предвидени в различните закони.

Според него всяка глоба може да се атакува пред районния съд, в региона на който е извършено нарушението, стига тя да е над 10 лв.

Ако е до 10 лв. включително, е необжалваема.

Въпреки че Законът за административните нарушения и наказания е основен, другите закони предвиждат по-висок размер на необжалваемите глоби. Въвеждат минимална санкция - например 50 лв., която гражданите не могат да атакуват в съда.

Тя може да е минимална в сравнение с другите глоби, предвидени в съответния закон, но съвсем не е минимална от гледна точка на обективни критерии като 270 лв. минимална и 700 лв. средна работна заплата, подчертават конституционните съдии.