Врачанско е с добри тенденции за развитие

https://www.24chasa.bg/Article/1627762 www.24chasa.bg

Врачанска област има обещаващи тенденции за развитие според анализ на Института за пазарна икономика и компанията "МайкроСтат Аналитикс". По показателя за благоприятна бизнес среда областта е наравно само със Софийска и Русенска област.

В областта има добре функционираща здравна система и благоприятни на фона на преобладаващата част от страната икономически показатели. Бизнес средата в област Враца е облагодетелствана от ниско ниво на местните данъци и ставки и от добре функционираща областна и общинска администрация.

Силно негативен ефект върху развитието на дейността през последните десет години оказват неблагоприятните демографски процеси. Ниският стандарт на живот на голяма част от населението и увеличаващата се престъпност оказват негативно влияние върху удовлетворението от живота на местните жители.

В сферите на образованието, инфраструктурата и околната среда областта демонстрира близки до средните за страната нива. Инвестиционната активност в областта остава ниска в сравнение с тази в други области на страната, но за разлика от общите за страната негативни тенденции, броят на работещите фирми се запазва относително стабилен след 2008 г., сочи още изследването.

В периода 2000-2009 г. Врачанска област с най-бавно нарастващ брутен вътрешен продукт на глава от населението /около 70 % ръст за периода/ и една от областите с най-бавно нарастващи доходи /около 80 % /. Една от причините е високата спрямо средната за страната база в началото на периода. Прави впечатление, че до 2003 г. произведеният продукт на глава от населението от областта е по-висок от този в области като Варна, Бургас, Пловдив, Стара Загора и София.

След това Врачанско постепенно губи позиции, като през кризисната 2009 г. вече се намира на 9-то място по БВП на глава от населението. От 2000 г. насам заетостта остава под средните за страната равнища, достигайки връх от 43,5 % през 2008 г. Следва свиване с 3 на сто до малко над 40 % през 2011 г. През 2010 г. средният доход на лице от домакинството остава с около 4 % над средния за страната и е съизмерим с този във Варна и Пловдив. През 2011 г. нивото на доходите отбелязва рязък спад от близо 10 %.

Инвестиционната активност в областта остава висока дори през кризисните 2009 и 2010 г. В края на 2011 г. Враца е една от областите, чиито общини са усвоили най-много средства по оперативните програми на ЕС, като по-добри резултати постигат единствено Габрово и Ловеч. Усвоените средства, измерени чрез реално платените средства към общините по сключени договори, са близо 47 млн. евро.

Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи от предприятията също растат, достигайки най-високите си нива от последните 10 години през 2010 г. От 2007 г. насам през всяка следваща година нарастват и чуждестранните преки инвестиции в областта, достигайки 178 млн. евро през 2010 г. Съотнесени към населението, обаче, нивата им остават под средните за страната.

Според доклада на човек се падат по 252 евро от оперативните програми. Средногодишният доход на човек от домакинство е бил 3395 лв. през 2011 г. Основните проблеми на областта са свързани с високия дял на лицата, живеещи в домакинства с нисък интензитет на икономическа дейност - 15,4 % и делa на населението, живеещо под линията на бедност - 24 %. В контраст с това около 43 % от населението живее в материални лишения, което е малко под средното за страната.