Вижте всички решения на Министерски съвет от днес

https://www.24chasa.bg/novini/article/4625770 www.24chasa.bg

Одобрен е Годишен доклад за дейността

на Съвета по европейските въпроси

Правителството одобри Годишния доклад за 2014 г. за дейността на Съвета по европейските въпроси (СЕВ).

Документът съдържа информация за взетите от СЕВ решения, сред които 90 проекта на позиции за заседания на различните формати на Съвета на ЕС и пет проекта на позиции за заседанията на Европейския съвет. В доклада се проследява изпълнението на задълженията, произтичащи от членството на България в ЕС, отразени са и подготвените през отчетния период изменения и допълнения на постановлението за организация и координация по въпросите на ЕС, както и предприетите инициативи в подкрепа на дейността на СЕВ.

И през 2014 г. координационният механизъм по въпросите на ЕС в България доказа своята ключова роля както за изготвянето на единни и съгласувани национални позиции и тяхното последователно отстояване в ЕС, така и по отношение на мониторинга на изпълнението на ангажиментите, произтичащи от членството на страната ни в ЕС. С проведения в края на миналата година семинар във връзка с предстоящото първо за България председателство на Съвета на ЕС беше поставено началото на поредица събития, които предстоят да бъдат организирани с цел ефективна подготовка за председателството.

Сдружение „Национален център за социална рехабилитация” получи нов мандат

на представителност в Националния съвет

за интеграция на хората с увреждания

Правителството препотвърди за срок от три години представителността на Сдружение „Национален център за социална рехабилитация” в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания.

Основна цел на Сдружението е да работи активно за интеграцията и социалното включване на хората със зрителни увреждания в България. Организацията е регистрирана в обществена полза и отговаря на общите и специфични критерии за признаване на представителство на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания.

Националният съвет е консултативен орган към Министерския съвет в областта на интеграцията на хората с увреждания. Членуващите в него неправителствени организации на и за хора с увреждания допринасят за формиране на държавната политика в областта на интеграцията на хората с увреждания и имат съществена роля за усъвършенстване на нормативната уредба. Като представители на многобройните граждани с увреждания, те защитават техните интереси и изразяват становища по редица нормативни и стратегически документи.

Контраадмирал Мотев е предложен за удостояване

с орден „За военна заслуга”

Правителството предлага на Президента на Република България да награди контраадмирал Георги Мотев с орден „За военна заслуга” І степен.

Контраадмирал Мотев е заместник-командващ на Съвместното командване на силите от декември 2012 г., а от септември 2014 г. временно изпълнява функциите на командващ на СКС. В началото на м. февруари правителството предложи на Президента да освободи контраадмирал Мотев от длъжност и от военна служба поради навършване на пределна възраст.

Пет колежа ще бъдат преобразувани във факултет

и специализирани висши училища

Министерският съвет прие постановление за преобразуване на Техническия колеж в структурата на Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, в Технически факултет на университета. Преобразуването на колежа се определя от необходимостта от инженерни кадри за шевната индустрия, електрониката и комуникационните технологии и отговаря на увеличеното търсене на инженери, радиоинженери, програмисти, специалисти по електроника и конструктори в регионален и национален мащаб. Проектът е получил положителна оценка с решение на Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА).

В Техническия колеж се извършва обучение по три специалности от три професионални направления за придобиване на степен „професионален бакалавър“ - „Моделиране, технологии и мениджмънт в шевното производство“, „Електроника“ и „Комуникационна техника и технологии“, като след промяната последната специалност ще се изучава и в магистърска степен. С приетото постановление в преобразуваното звено ще се извършва обучение по още две специалности „Опто- и наноелектроника“ и „Компютърни системи и технологии“.

Правителството прие и решения, с които ще предложи на Народното събрание да преобразува в специализирани висши училища четири други колежа по искане на академичните им ръководства и след положителна оценка от НАОА. Това са Колежът по телекомуникации и пощи в София, който ще стане Висше училище по телекомуникации и пощи, и частните висши училища Колеж по икономика и администрация – Пловдив, Европейският колеж по икономика и управление – Пловдив и Международният колеж в Албена.

Във Висшето училище по телекомуникации и пощи ще се провежда обучение по традиционните за колежа специалности от професионалните направления „Администрация и управление” и „Комуникационна и компютърна техника” с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“. Промяната предвижда и възможност за обучение на образователна и научна степен „доктор“. Висшето училище планира две основни звена в своята структура – Факултет по телекомуникации и мениджмънт и Департамент „Фундаментална подготовка“. С преобразуването на колежа ще се създадат условия за продължаване на образованието на завършилите със степен „професионален бакалавър“ по същите или сходни специалности, които са специфични за сферата на телекомуникациите и пощите. Такава възможност не предлага друго висше училище. Осигуряват се предпоставки чрез научни изследвания, академично сътрудничество и партньорство с бизнеса да се постигне високо качество на подготовката на инженери и мениджъри в областта на проектирането, експлоатацията и администрирането на съвременните телекомуникационни системи.

Колежът по икономика и администрация в Пловдив ще стане в специализирано Висше училище по сигурност и икономика. Предмет на неговата дейност ще бъде подготовка на специалисти по специалности от професионалните направления „Администрация и управление”, „Икономика” и „Национална сигурност”. В структурата на преобразуваното частно висше училище ще бъдат включени три учебно-научни центъра – по национална сигурност, по икономика и управление и по чуждоезиково обучение, в които ще се подготвят студенти за придобиване на образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“.

Европейският колеж по икономика и управление в Пловдив ще се преобразува в специализирано частно Европейско висше училище по икономика и мениджмънт. Предвижда се в структурата му да бъдат включени три звена – Център по бизнес икономика, Център по иновативен мениджмънт и Колеж по икономика и управление. В първите две звена ще се извършва обучение за придобиване на висше образование в степените „бакалавър” и „магистър”, а в третото – „професионален бакалавър по…”.

Международният колеж в Албена ще стане специализирано частно Висше училище по мениджмънт – Варна. В него ще се обучават студенти по специалности от професионалните направления „Администрация и управление”, „Икономика” и „Туризъм” за придобиване на степен „бакалавър“ и „магистър“. Висшето училище ще предлага магистърски програми на английски език въз основа на сключен академичен договор с чуждестранно училище. В структурата му ще бъде запазен колежът в Добрич, в който ще се обучават студенти по специалности от същите професионални направления за придобиване на степен „професионален бакалавър по…“.


Над 1000 нови стипендии за деца с изявени дарби

ще бъдат отпуснати през 2015 г.

Правителството прие Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2015 г. Тя предвижда насърчаване на творческите, научните и спортните заложби и потребности на деца с изявени дарби, заели призови класирания през тази година, чрез еднократно финансово подпомагане в размер до 195 лв. и едногодишни стипендии в размер на 135 лв. месечно.

В Програмата са включени конкурси, олимпиади и състезания, които са с доказан висок критерий при излъчване на победителите и мотивират активно учениците за високи творчески, научни и спортни постижения. Подборът е съобразен със спецификата на изява и проява на дарованието в детската и ученическата възраст в областта на изкуствата, науката и спорта.

Предвидено е подпомагане на деца от държавните и общинските училища, които се финансират от министерствата на културата, на образованието и науката, на земеделието и храните и на младежта и спорта, както и от бюджетите на общините. Еднократно финансово подпомагане ще получат 66 деца. Новите едногодишни стипендии, които ще бъдат отпуснати през 2015 г., са 1080. Ще продължи изплащането и на 916 стипендии по програмата от миналата година. Необходимите за тази цел 1,8 млн. лв. се осигуряват от централния бюджет.


Община Шабла ще има възможност

да кандидатства с проект за рибарско пристанище по Програмата за развитие на сектор „Рибарство“

Правителството предостави безвъзмездно за управление на община Шабла три имота – публична държавна собственост. Терените с обща площ близо 13 дка, се намират в землището на с. Дуранкулак и са с отпаднала необходимост за Министерството на регионалното развитие и благоустройството. С придобиването им местната власт ще има възможност да кандидатства с проект за обособяване на рибарско пристанище по Програмата за развитие на сектор „Рибарство“.

В полза на община Созопол беше учредено безвъзмездно безсрочно право на строеж върху част от имот – изключителна държавна собственост. Теренът с площ от около 750 кв. м е част от крайбрежната ивица. Той е необходим за реализирането на проект по Оперативна програма „Околна среда” за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в морския град.

С други две решения кабинетът промени от частна държавна в публична държавна собственост статута на имоти в Кюстендил и Враца. Първият се намира на бул. „България” №33 в Кюстендил и се използва от Регионалната дирекция по горите, а вторият е на ул. „Илинден” №16 във Враца и е предоставен в управление на Сухопътните войски.

За частна държавна собственост бяха обявени и четири сгради на територията на „Пристанищен терминал Бургас – запад”. Правителството даде съгласието си те да бъдат премахнати от концесионера във връзка с отпадналата необходимост от използването им по предназначение. Освободените площи ще бъдат използвани за подобряване капацитета на складовите полета, изграждане на логистични връзки и подобряване на комуникацията с оглед по-добро качество на услугите, извършвани на територията на пристанището. Придобитите от страна на концесионера средства, получени от премахване на сградите, се предоставят в полза на държавата.

Правителството предприема мерки

за законодателни промени, свързани с борбата

с тероризма

Правителството одобри доклада за дейността на Междуведомствената работна група, която извърши анализ на мерките и дейностите, предвидени в Резолюция 2178 на Съвета за сигурност на ООН от 2014 г. и на Стратегията за борба с тероризма в Сирия и Ирак, приета на 20 октомври 2014 г. от Съвет „Външни работи” на Европейския съюз. Въз основа на документа кабинетът формулира конкретни предложения за предприемане на стъпки на национално ниво, включително промени в нормативната уредба, административни и организационни мерки по отношение на превенцията и противодействието на тероризма, радикализацията и екстремизма.

Предвижда се създаването на четири междуведомствени групи към МВР с участието на представители от МВнР, Министерството на правосъдието, ДАНС и ДАБ, които да предложат изменения и допълнения в Закона за чужденците в Република България, Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства, Закона за българските лични документи и Закона за убежището и бежанците.

Учредява се и междуведомствена работна група към Министерството на правосъдието с участието на представители на академичните среди и правоприлагащите органи, която да изготви сравнително-правен анализ на уредбата на тероризма с оглед Резолюция 2178 на ООН, както и да предложи необходими законодателни изменения в Наказателния кодекс.

Предвижда се и въвеждането на редица практически мерки, насочени към засилване на националния потенциал за противодействие на тероризма, радикализацията и екстремизма.

Удължава се срокът на действие на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ

по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България”

Правителството предлага изменение и продължаване на действието с една година на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България”, сключено между Министерството на здравеопазването и Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.

Срокът на действие на споразумението се удължава с 12 месеца, за да може да се удължи изпълнението па Програмата в рамките на спестените до момента средства. От изключително значение е в този период да се положат усилия за стабилен преход на преминаване на финансирането на превенцията от международния донор към българското правителство.

Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” е най-дългосрочната и мащабна превантивна здравна програма в страната и допринася за постигането на заложените цели на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции 2008-2015 г. Ефективното й изпълнение ще допринесе значително за постигане на основните цели за задържане на нивото на разпространение на ХИВ сред инжекционно употребяващи наркотици под 10%, а за останалите групи в най-висок риск – под 5 на сто.

В изпълнение на Програмата са изградени девет местни обществени комитета за превенция на ХИВ, туберкулоза и сексуално предавани инфекции, 12 звена за второ поколение епидемиологичен надзор в РЗИ, 19 кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН, девет ниско-прагови центъра за лицата, употребяващи инжекционно наркотици, осем здравно-социални центъра в ромска общност, 17 мобилни медицински кабинета, пет сектора за лечение на пациенти с ХИВ, 18 младежки клуба за обучение на връстници от връстници сред деца и млади хора в риск, четири центъра за психо-социална подкрепа за хората, живеещи с ХИВ и СПИН.

Планираните резултати за 2015 г. от изпълнението на Програмата включват предоставяне на услуги за доброволно консултиране и изследване за ХИВ на над 124 000 лица; предоставяне на специфичните превантивни услуги на терен и достигане до над 47 000 лица, лишени от свобода, инжекционно употребяващи наркотици, проституиращи, лица в риск от ромска общност, както и мъже, които правят секс с мъже; предоставяне на здравно образование, насочено към развитие на социални умения за деца в институции и достигане чрез подхода „връстници обучават връстници” до над 54 000 млади хора в риск.

Планираните резултати към 2015 г. включват също предоставяне на достъпно и качествено антиретровирусно лечение на хората, живеещи с ХИВ, чрез увеличаване на средствата, отделяни от държавния бюджет.

Министерството на отбраната задълбочава сътрудничеството с Агенцията на НАТО

за комуникации и информация

Правителството одобри проекта на меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната и Организацията на НАТО за комуникации и информация, представлявана от Агенцията на НАТО за комуникации и информация (NCIA), относно сътрудничество в областта на C4ISR (командване, управление, комуникации, компютри, разузнаване, наблюдение и войсково разузнаване). Документът има за цел да улесни подобряването на оперативната съвместимост и е в съзвучие с Националната програма „България в НАТО и Европейската отбрана – 2020”.

България подкрепя и пряко се включва в редица многонационални инициативи на НАТО, в чието осъществяване NCIA играе ключова роля. С нейно участие са придобити и се поддържат елементи от системата за командване и управление на българските ВВС. Необходимостта и занапред да се регламентира възможността за последващо сътрудничество с NCIA е мотивирана от бъдещото технологично обновление на системите за командване и управление на видовете въоръжени сили, на радарните системи за наблюдение на въздушното и морското пространство, както и предоставяне на оперативни и тактически софтуер и линкове за данни, стартирането на проекти по кибер защита и модернизация на целия информационно-технологичен сектор.

България и Грузия ще си сътрудничат в областта

на селското стопанство

Правителството одобри проект на меморандум за разбирателство между министерствата на земеделието на България и на Грузия засътрудничество в областта на селското стопанство.

Меморандумът има за цел да доразвие и укрепи сътрудничеството в областта на растениевъдството, животновъдството и рибарството чрез обмяна на опит, информация, научни изследвания и на взаимни посещения между двете страни, както и чрез подготовка на съвместни курсове за обучение на експерти в областта на селското стопанство.

Одобрен е доклад с резултатите от заседание

на Съвет „Общи въпроси“

Правителството одобри доклад за резултатите от редовното заседание на Съвета „Общи въпроси”, което се проведе на 10 февруари в Брюксел. Основната тема на него бе борбата с тероризма. Обсъден беше и дневният ред на заседанието на Европейския съвет на 19-20 март. Латвийското председателство представи приоритетите на своята програма и информира за актуалното състояние на въпроса за изменението на Регламента за определяне на многогодишната финансова рамка за 2014-2020 г.

Дискусията по въпроса за борбата с тероризма протече в контекста на Стратегическата програма на Съюза като пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Държавите-членки се обединиха около виждането за необходимостта от единна, координирана и комплексна европейска реакция. Споделено беше мнението, че ЕС разполага с богат набор от законодателни и оперативни инструменти за превенция и противодействие на тероризма, които трябва да намерят по-ефективно практическо приложение.

Всички делегации отделиха специално внимание на въпроса за приемането на Европейска директива за резервационните данни на пътниците (PNR) и засилване на въздействието върху Европейския парламент с цел своевременното решение на въпроса. Всеобщо беше мнението, че Шенген не трябва да се поставя под въпрос. Държавите-членки се обединиха около необходимостта от засилване на граничния контрол, като подчертаха, че и сега действащото законодателство позволява това. Обърнато беше внимание на необходимостта от засилване на контрола върху трафика с огнестрелни оръжия.

Като непосредствена задача се очерта приемането на Стратегия за вътрешната сигурност до средата на годината, като през април се очаква представянето на проект от страна на ЕК. По линия на мерките за превенция повечето държави изразиха готовност за активно сътрудничество с интернет доставчиците с цел премахване на неподходящо съдържание. Изразена беше силна загриженост по повод на зачестилите прояви на антисемитизъм. В тази връзка беше изтъкнато значението на диалога между културите и религиите, необходимостта от утвърждаването на положителни послания, особено на насочени към младите хора.

Акцентът в българската позиция беше върху необходимостта от утвърждаването на Шенген като гаранция за сигурността на европейските граждани. В тази връзка България припомни, че отдавна е изпълнила всички критерии за членство и се е доказала като сериозен и надежден партньор. Българската държава счита, че в най-скоро време въпросът за присъединяването ни заедно с Румъния в Шенгенското пространство трябва да бъде решен.

България ще ратифицира споразумението

за партньорство и сътрудничество между ЕС

и Монголия

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Монголия, от друга страна.

Рамковото споразумение предвижда сътрудничество в областта на противодействието на разпространението на оръжия за масово унищожение и средствата за тяхното доставяне, преследването на тежки престъпления, борбата срещу тероризма. Също така документът регламентира сътрудничеството за устойчиво развитие, в търговията и инвестициите, правосъдието, свободата и сигурността, правата на човека, финансовите услуги, икономическата политика, доброто управление на данъчното облагане, промишлената политика и малките и средните предприятия, туризма, информационното общество, медиите, науката и технологиите и др.

Споразумението ще издигне на ново равнище отношенията между Европейския съюз и Монголия.

Предлагат се промени в Закона за насърчаване

на инвестициите съобразно новия Общ регламент

за групово освобождаване

Правителството одобри проект на закон за изменение на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ). Промените дават възможност да продължи пълноценното прилагане на Закона. Текстовете му се изменят така, че да препращат към тези на новия Общ регламент за групово освобождаване – Регламент (ЕС) №651/2014 за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар.

На база на предложените текстове Министерският съвет ще може да приведе Правилника за прилагане на ЗНИ в съответствие с новия Регламент 651/2014. Това ще гарантира възможността за предоставяне на всички насърчителни мерки, предвидени в закона, под формата на схеми, съответстващи на регламента.

Правителството одобри промени в Закона

за гражданската регистрация

Правителството одобри промени в Закона за гражданската регистрация, които ще предложи на Народното събрание. С тях се регламентира издаването на документ, представляващ разрешение за погребение на мъртво родените деца. Промените са изготвени във връзка с инициатива на група неправителствени организации, насочена към създаване на нормативни предпоставки, които да осигурят хуманното отношение към мъртво родените деца.

Проектът предвижда препис-извлечение от акта за раждане на мъртво родено дете да представлява разрешение за погребение, както и безплатното издаване на документа. Съкращава се срокът за съставянето на акта за раждане в тези случаи, като по този начин се създава възможност разрешението за погребение да бъде издадено до 48 часа от настъпването на събитието.

Препис-извлечението от акт за раждане на мъртво родено дете ще се издава незабавно при изрично поискване от страна на родител или на изрично упълномощено от родител лице.

Христина Ангелакова е предложена за удостояване с орден „Св. Св. Кирил и Методий“

Министерският съвет предлага на Президента на Република България да удостои оперната прима Христина Ангелакова с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ –огърлие, за особено значимите й заслуги в областта на културата.

Повече от две десетилетия Христина Ангелакова е солистка на Националната опера и балет в София. Осъществява поредица от незабравими художествени превъплъщения на роли от италианската, френската, руската и българската опера. С майсторство и талант тя допринася за утвърждаването и на българската композиторска школа.

Съвместявайки ангажиментите си в България и чужбина, Христина Ангелакова често гастролира на сцените на Дойче опер в Берлин, Римската опера, Кралската опера в Брюксел, театър „Шан‘з Елизе“, Виенската Щатсопера, Болшой театър, в Монте Карло, Варшава, Будапеща, Санкт Петербург, Билбао, Овиедо, Равена. Многобройни са нейните участия в международни фестивали, концертни прояви по подиумите на Италия, Гърция, Чехия, Полша, Испания, Румъния, Мексико и др.

Христина Ангелакова е носител на почетното звание „Доментадоре“ на Република Италия за изключителни заслуги към културата на страната. Двукратно е удостоена с „Кристална лира“ на Съюза на българските музикални и танцови дейци.

В периода 2001-2004 г. е директор на Софийската опера. През последните години е председател и артистичен директор на „Моцартови празници” в Правец, където отново показва талант за успешно европейско културно сътрудничество с вкус към високостойностни музикални продукти.

Формулирани са стратегическите насоки

и приоритети за превенция и противодействие

на корупцията

Кабинетът одобри доклада на междуведомствената работна група, създадена в началото на годината от министър-председателя, за да анализира антикорупционните политики и да предложи насоки за превенция и противодействие на корупцията. Като слабости в доклада са посочени липсата на институция и механизъм за цялостна координация и контрол по отношение на антикорупционните политики и мерки, липсата на реален контрол на декларациите за имуществено състояние, законодателни пропуски, водещи до незадоволителни резултати при противодействието на корупцията и др.

За преодоляване на пропуските са формулирани приоритети, които да залегнат в готвената актуализирана стратегия за превенция и противодействие на корупцията. Те са:

Изграждане на ефективна система от антикорупционни органи;

Изграждане на система за противодействие на корупцията по високите етажи на властта;

Противодействие на политическата корупция с акцент върху „изборната корупция”;

Преодоляване на корупцията в съдебната власт;

Освобождаване на гражданите от дребната корупция;

Намаляване на корупцията при възлагане на обществени поръчки;

Намаляване на регулаторни и административни тежести при обслужването на бизнеса и гражданите;

Утвърждаване на политически независима държавна администрация.

За реализиране на приоритетите са предложени държавни политики, всяка от които включва комплекс от мерки.

Съгласно заповедта на министър-председателя в срок до 30 март вицепремиерът по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министърът на правосъдието трябва да внесат в Министерския съвет проект на актуализирана стратегия за превенция и противодействие на корупцията.

Одобрена е позицията на България за заседание

на Съвета на ЕС по конкурентоспособност

Правителството прие позицията на България за 3371-ото редовно заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия, научни изследвания и космическо пространство), което ще се проведе на 2 и 3 март в Брюксел.

В частта „Вътрешен пазар и индустрия“ ще се проведе ориентационен дебат за политиката на по-нататъшна интеграция на единния пазар. България подкрепя предприемането на активни действия от страна на институциите на ЕС и на държавите-членки за постигането на напълно функциониращ единен пазар. Приоритетни за страната ни области в това отношение са доизграждане и развитие на енергийните и транспортните инфраструктури, изграждането на цифров единен пазар, създаването на стабилна индустриална база, продължаване на реформите в сектора на услугите и активизиране на усилията на държавите-членки за премахване на съществуващите национални изисквания, създаващи бариери и ограничения.

Ще бъде проведен дебат и за индустриалната политика в рамките на бъдещата стратегия за единен цифров пазар. България споделя позицията, че е необходимо да се осигури информационна и комуникационна инфраструктура, за да се стимулират конкурентни стартиращи предприятия в областта на ИКТ, да се подобри качеството на административните услуги като се внедрят цифрови системи в администрацията, да се постави акцент на образованието по ИКТ и насърчаването на младите хора да подобряват техните знания и умения в областта на ИКТ. От значение за България е ефективното използване на възможностите на програмите CОSME и Хоризонт 2020 и активното участие в Плана за инвестиции за Европа.

В частта „Научни изследвания“ се предвижда представяне от Комисията и ориентационен дебат относно създаването на взаимно укрепващи се и устойчиви връзки между действията в европейското научноизследователско пространство за стимулиране на иновациите и тези, които освобождават потенциала на Европа за растеж. Предвиден е и дебат по темата за освобождаване на цифровия потенциал на Европа, който ще се проведе в контекста на съобщението на Комисията „Към просперираща икономика, основана на данни“.

За ратификация са предложени промени

в споразумението между АПИ и МБВР

за консултантски услуги

Министерският съвет одобри подписаното на 13 февруари изменение на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура“ и Международната банка за възстановяване и развитие и предлага на Народното събрание да го ратифицира.

Дейностите по споразумението, сключено през 2012 г., се изпълняват в рамките на проект „Техническа помощ за подобряване на ефективността на пътния сектор в Република България“, финансиран по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. В рамките на проекта са налице неусвоени средства в размер на 1 393 942 лв.

С изменението се предвижда включване на нова дейност – разработване на цялостна визия за въвеждането на Електронната система за предоставяне на Европейската услуга за електронно събиране на пътни такси (EETS)“, с три задачи:

Встъпителен доклад и подробен работен план за електронното събиране на пътни такси;

Анализ на възможностите и вариантите за трансформиране на съществуващата винетна система в Електронна система за събиране на пътни такси. Разработване на подробна спецификация за Електронната система за предоставяне на Европейската услуга за електронно събиране на пътни такси;

Разработване на стратегия и бизнес модел за внедряване на Електронната система за предоставяне на Европейската услуга за електронно събиране на пътни такси. Изготвяне на документ за финансово планиране.

За изпълнение на включената допълнителна дейност и с оглед по-пълното възползване от българска страна от консултантските услуги на Световната банка при усвояването на средствата от европейските фондове се предвижда удължаване на срока на действие на споразумението до 31.12.2015 г. и увеличаване на стойността му с 1 392 000 лв.

Михаил Груев е определен за председател

на ДА „Архиви”

Правителството освободи Иван Комитски като председател на Държавната агенция „Архиви” и назначи на поста Михаил Груев.

Доц. д-р Михаил Груев е завършил история в СУ „Св. Климент Охридски”. В първите години от кариерата си е учител в столичното 93 СОУ с преподаване на немски език „Проф. Гълъбов”, а от 2002 г. е преподавател в Софийския университет. Автор е на три монографии и на множество студии, статии, учебници и рецензии.

Като заместник-председател на ДАНС беше освободена Ваня Стефанова във връзка с подадена молба за прекратяване на правомощията й.

България и Азербайджан ще разширят сътрудничеството си в областта на туризма

Правителството одобри Протокол за разширяване на сътрудничеството в областта на туризма между министерствата на туризма на България и Азербайджан.

Протоколът отразява стремежа на двете страни да създадат най-благоприятни условия за ползотворно и взаимоизгодно сътрудничество чрез насърчаване развитието на различни видове туризъм. С документа двете страни заявяват желанието си да допринесат за икономическото развитие и растеж на туристическия потенциал на двете страни.

В протокола са набелязани няколко водещи области на по-тясно сътрудничество и обмен на информация: развитие на туристическия обмен, реклама на националния туристически продукт, обучение и повишаване на квалификацията на кадрите в туризма, инвестиции в сектора, транспорт и др.

Осигурени са финансови средства за основен ремонт и оборудване на СМГ „Паисий Хилендарски”

Правителството одобри допълнителни трансфери в размер на 500 000 лв. по бюджета на Столична община за основен ремонт и оборудване на Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски”.

С предоставените средства ще се подобрят условията за подготовка и обучение на учениците, които през годините са спечелили множество златни медали и други награди в редица международни и национални състезания и олимпиади в областите на математиката, информатиката, физиката и други дисциплини.

Разходите са за сметка на предвидените по централния бюджет и по бюджета на Министерството на образованието и науката.