Вижте решенията на Министерския съвет от днес

https://www.24chasa.bg/novini/article/5030136 www.24chasa.bg
Снимка: Архив

Шест български институции ще имат функции по прилагането на системата на собствените ресурси на бюджета на ЕС

Министерският съвет прие ново решение за определяне на отговорните институции за прилагането на системата на собствените ресурси на бюджета на Европейския съюз в България и отмени действащото към момента решение от 2006 г. С акта на правителството се отразяват направените административни промени в някои от институциите и техните звена. Определените институции, отговорни за прилагането на системата на собствените ресурси на ЕС, са Министерството на финансите, Националната агенция за приходите, Агенция „Митници”, Националният статистически институт, Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие”, с конкретизирани функции и звена, които да ги изпълняват.

С това решение ще се подобрят оперативните и организационни връзки между българските институции, които отговарят за установяване, събиране, предоставяне, осчетоводяване, отчитане и контрол на собствени ресурси и на вноската на България в бюджета на ЕС. Ще се подобри и общата координация на цялостния процес за администриране на отделните компоненти на системата на собствените ресурси на ЕС, гарантирайки, че България ще продължи да изпълнява навреме и коректно своите задължения във връзка с приложението на системата на собствените ресурси.

Създава се село Свети Спас

Правителството прие решение за създаване в община Долна баня на ново населено място – село Свети Спас. То ще е разположено на територията на вилната зона на Долна баня, на 3 км от града.

За извършване на административно-териториалната промяна Общинският съвет на Долна баня е взел решение през м. май т. г. по предложение на кмета на общината. Основание за предложението са изпълнените условията, предвидени в Закона за административно-териториално устройство на Република България за създаване на ново населено място, а именно: постоянно живеещо население и изградена социална инфраструктура.

Одобрени са изменения в Тарифа №12 за таксите, събирани в системата на МФ

Правителството одобри изменения в Тарифа №12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси.
Измененията са направени предвид настъпили промени в законовата уредба и отпадането на правните основания за събиране на част от таксите. Например, отмяната на чл. 53 от Закона за общинския дълг налага отмяната на чл. 39 от Тарифа №12. Предвиждат се и изменения на чл. 11, чл. 11а и чл. 13 от тарифата с оглед на необходимостта от синхронизиране на текстовете в терминологично отношение с Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия, отмяната през 2005 г. на Закона за акцизите и промени в Закона за тютюна и тютюневите изделия.

Териториалните статистически бюра на НСИ намаляват от 24 на шест

От 24 териториалните статистически бюра на Националния статистически институт (НСИ) намаляват на шест – с центрове в София, Пловдив, Плевен, Русе, Варна и Бургас. Това реши Министерският съвет като определи второстепенните разпоредители с бюджет към НСИ и одобри промени в утвърдените разходи за персонал по бюджета на института за 2015 г.

С консолидацията на звената в няколко основни региона в страната се цели подобряване на административния капацитет, гъвкавост при разпределение на задачите, оптимизиране на работата и ефективна организация на ресурсите.

Предоставени са допълнителни средства за спорт във военните училища

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната и трансфери към висшите военни училища в размер на 9047 лв.
Средствата са предвидени в централния бюджет и са за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт. По този начин ще се подпомогне учебната и спортно-състезателната дейност в детските градини към министъра на отбраната и в държавните висши военни училища.

Правителството ще приключи дело срещу България в ЕСПЧ

Правителството одобри едностранна декларация по дело срещу България в Европейския съд по правата на човека.

Твърдяното от жалбоподателя Борис Ханджийски нарушение се изразява в прекомерна продължителност на реституционна процедура. Съдът предлага той да бъде обезщетен за всички претърпени имуществени и неимуществени вреди с 2000 евро.

Едностранна декларация се прави в случаите, когато ЕСПЧ е предложил на страните да приключат делото с приятелско споразумение, посочил е сумата за обезщетение, но жалбоподателят е отхвърлил предложението. Едностранната декларация слага край на делото и със заплащане на обезщетението случаят се закрива.

Община Пловдив ще се грижи за Голямата базилика „Филипопол”

Правителството предостави на община Пловдив за управление за срок от 10 години археологическия комплекс „Голяма раннохристиянска епископска базилика Филипопол”. Комплексът е културна ценност от национално значение и е един от най-интересните антични обекти в Пловдив. Към момента обаче изключителният му културен ресурс остава неизползван. С предоставянето на имота на местната власт ще е възможно опазването, експонирането, реставрацията и социализацията на културната ценност и интегрирането й в живота и структурата на града. Дейностите ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Регионалния археологически музей – Пловдив.

На община Пловдив беше прехвърлена и собствеността върху второстепенни улици, които позволяват свързването на булевардите „Пещерско шосе” и „Свобода”. Терените ще бъдат използвани за осигуряване на безпрепятственото преминаване на транспортния поток и осъществяване на рехабилитационни дейности за възстановяване и запълване неравностите на пътната настилка.

За построяването на служебен път, външен водопровод и външно електрозахранване на претоварна станция за битови отпадъци община Джебел получи имот от 14,5 дка в местността „Базалък” край с. Вълкович. Обектът е част от проекта за изграждане на регионален център за управление на отпадъците.

Община Кирково също получава правото на собственост върху имоти – частна държавна собственост. Те се намират в землището на с. Пресекаи са с площ 571 кв. м. Местната власт ще ползва терените за изграждането на резервоари в рамките на проект за водоснабдяване на махала Горна Пресека.

С друго решение кабинетът предостави на Българското национално радио помещение в сградата на ул. „Ст. Караджа” №2 в Търговище. То ще се използва за нуждите на кореспондентския пункт на радиото в града.

Правителството промени от публична в частна държавна собственост статута на имот, управляван от Национална компания „Железопътна инфраструктура”. Теренът от 1 дка се намира в Петрич, в него няма обекти на железопътната инфраструктура и е без функционално и технологично значение за сигурността и осъществяването на железопътните превози. Промяната дава възможност на НКЖИ да се разпорежда с имота, в резултат на което ще може да реализира необходимите за подобряване на финансовото й състояние приходи.

Одобрени бяха и технически корекции в РМС 811/2013 г., с които са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за строителството на Северната скоростна тангента. С тях се отстранява фактическа грешка, допусната в отчуждителния акт, като се определя обезщетение за реално засегната от проекта сграда в землището на кв. „Илиенци”, Столична община.

Служители в държавната администрация и дипломати ще преминат специализирани курсове по и на френски език

Министерският съвет одобри проекта на Меморандум за партньорство с Международната организация на франкофонията (МОФ) и правителствата на България, Албания, Армения, Хърватия, Египет, Гърция, Унгария, Латвия, Литва, Румъния, Словения. Меморандумът е във връзка с проект „Национална франкофонска инициатива 2015-2018” в рамките на програмата „Френският език в международните отношения”.

Документът е резултат от одобрен от МОФ проект на България, който предвижда служители в държавната администрация и дипломати да преминат специализирани курсове по и на френски език. Съгласно бюджета на проекта, българската страна ще получи над 800 000 лв. за период от четири години, с които да обучи повече от 1000 български държавни служители. От българска страна финансирането се изразява в осигуряване на 25% от средствата, необходими за провеждане на обученията, като останалите 75% са осигурени от МОФ.

Акцентът на българския проект е върху Плана за подготовка на българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018, мярка 8. „Разработване на програма за обучение на Екипа на Председателството”, в която е заложено обучението на френски език.

Одобрени са промени в българо-румънски договорености за обучение на военнослужещи

Правителството одобри промяна в българо-румънския протокол от 2000 г. за съвместно обучение на военнослужещи и военни служители. Тя предвижда изпращащата страна да поема изцяло разходите по обучението на своите представители във военно-образователни институции на другата страна.
Главен мотив за промяната е необходимостта от бюджетни икономии, които правят нецелесъобразна издръжката на чуждестранен личен състав.

Одобрен е съставът на правителствената делегация за сесия на СТО

Кабинетът одобри състава на правителствената делегация на България за участие в Десетата сесия на Световната търговска организация, която ще се проведе от 15 до 18 декември 2015 г. в Найроби, Кения.

Конференцията, като висш орган на СТО, е упълномощена да взима решения по всички въпроси, свързани с многостранните споразумения и многостранните търговски преговори в рамките на организацията. По време на сесията ще бъдат обсъдени въпроси относно одобряването на Работна програма на СТО за приключване на многостранните търговски преговори от кръга Доха, изпълнението на решенията на Деветата сесия на конференцията, проведена през декември 2013 г. в Бали, Индонезия. До 9 декември министърът на икономиката следва да внесе проект на позицията на българската страна по темите от дневния ред.

Българската делегация ще бъде ръководена от заместник-министъра на земеделието и храните Георги Костов. В състава й са включени представителят на страната ни при СТО, служители на министерствата на външните работи, на икономиката и на земеделието и храните.

Одобрена е българската позиция за заседание на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи”

Правителството одобри позициите по дневния ред на предстоящото заседание на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи”. Заседанието ще се проведе на 8 и 9 октомври в Люксембург.

В част „Правосъдие“ ще бъде разгледано предложението за регламент за създаване на Европейска прокуратура. България поддържа позицията, че Европейската прокуратура трябва да действа като единна служба и взаимодействието между европейските делегирани прокурори следва да се осъществява при условия, които в най-висока степен улесняват наказателното преследване на престъпленията, засягащи финансовите интереси на ЕС. В този смисъл, българската страна счита, че доказателствата, събрани в друга държава-членка, следва да се допускат за разглеждане от компетентния национален съд, когато съответстват на условията на Хартата на основните права, без въвеждане на допълнителни изисквания. Очаква се Европейската комисия да предостави информация относно транспонирането на Директивата за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления. Ще бъде представен и доклад за напредъка по присъединяването на Съюза към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи. Ще се проведат разисквания по темата за миграционната криза: аспекти на съдебното сътрудничество и борба с ксенофобията.

По-важните теми, които ще бъдат дискутирани в част „Вътрешни работи“, са в областта на миграцията и борбата с тероризма. Очаква се Съветът да приеме Заключения относно засилване използването на средствата за борба с трафика на огнестрелни оръжия, които предвиждат подобряване на обмена на информация за огнестрелните оръжия и инициират дискусия по актуализирането на правната рамка на ЕС в областта на деактивирането на оръжията. Министрите на вътрешните работи ще обсъдят и изготвянето на методология за новата Оценка на заплахата от тежка и организирана престъпност (SOCTA), която ще бъде приета през март 2017 г., както и предложение за механизъм за оценка на политическия цикъл на ЕС в тази област. Ще се проведе общо разискване на Плана за действие на ЕС в областта на връщането. България ще подкрепи Заключенията на Съвета относно политиката на ЕС по връщането, като подчертаваме, че трябва да се активизират усилията за сключване на споразумения за връщане между ЕС и трети страни, източник на миграционни потоци и транзитните страни, както и да се ускорят започнатите вече преговори за сключване на споразумения. България ще подкрепи и предложението за съставяне на списък на сигурни държави на произход, който непрекъснато да се актуализира. Към момента се предлага включване в списъка на Албания, Босна и Херцеговина, Република Македония, Косово, Черна гора и Сърбия.

Одобрени бяха и резултатите от проведените на 14 и на 22 септември извънредни заседания на Съвета „ПВР”. Дискусията на тях беше свързана с решение на Съвета за установяване на механизъм за релокация на мигранти от държавите, подложени на най-голям натиск – Гърция, Италия и Унгария. След като на първото заседание не беше постигнат консенсус по въпроса, на второто той беше подложен на гласуване и получи необходимото мнозинство. Предвижда се на първия етап да бъдат разпределени 66 000 души от Италия и Гърция, а след година – да се релокират и останалите 54 хил. души отново от Италия и Гърция или от друга държава-членка, която към този момент е подложена на непропорционален миграционен натиск.

За България общата квота е 1549 лица, като на този етап трябва да приемем 201 лица от Италия и 651 лица от Гърция, а останалите 697 – след период от 12 месеца.

Правителството се запозна с резултатите от заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, проведено на 7 септември т. г. На него Съветът бе информиран от Комисията за пакет от мерки за справяне с трудното положение в няколко селскостопански сектора, породено от руската забрана за внос на селскостопански стоки от ЕС. Предложеният пакет е на стойност 500 млн. евро и е с три основни направления – подкрепа, насочена към стабилизиране на паричния поток и ликвидността, достъпни пред фермерите чрез предоставяне на финансови пакети на държавите-членки за оказване на целенасочена подкрепа на сектора; подкрепа за стабилизиране на пазарите; действия, насочени към ефективното функциониране на хранителната верига, позволяващо справедливо разпределение на тежестта и рисковете. В допълнение, усилията ще се насочат и към създаване на условия за разширяване на обхвата на схемата „Училищно мляко”, както и използване на млечни продукти за нуждите на бежански групи.

Европейската комисия предлага значимата част от финансовия пакет да бъде предоставена чрез индивидуални пакети на държавите-членки, като гарантира, че индивидуалните пакети са разпределени справедливо, вземайки предвид страните, които се намират в най-затруднена ситуация. Намерението на ЕК е да предостави в максимална степен свобода за решението по предназначението и използването на индивидуалния пакет според нуждите и спецификата на сектора в държавите-членки.

Инвестиции за над 900 000 лв. ще бъдат вложени
в проучване на подземни богатства в общините Драгоман, Велико Търново, Смолян и Ивайловград

Правителството одобри издаването на четири разрешения за търсене и проучване на възможностите за добив на подземни богатства.

„Калцит” ЕООД ще проучва неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, в площта „Миломир”, разположена на територията на община Драгоман. Разрешението за проучване се предоставя за срок от една година, като титулярът ще вложи минимум 45 400 лв. в проучвателните дейности. Стойността на мероприятията по опазване на околната среда е 4600 лв.

В площта „Шереметя - север”, разположена в землището на великотърновското село Шереметя, „Пътни строежи – Велико Търново“ АД ще проучва строителни материали. Разрешението се предоставя за срок от една година, като през този период дружеството ще вложи минимум 36 000 лв. в проучвателните дейности. Предвидени са и 3600 лв. за мероприятия по опазване на околната среда.

Инвестициите, които се очаква да вложи „Върба-Батанци“ АД за проучване на метални полезни изкопаеми в площта „Черешката”, са за минимум 835 000 лв. Разрешението за търсене и проучване в терена, разположен в землищата на селата Бориково и Киселчово, община Смолян, се предоставя за срок от три години. Стойността на мероприятията по опазване на околната среда е 50 000 лв.

За срок от две години „Сафир-СС-2000” ЕООД ще проучва скалнооблицовъчни материали в площта „Петковото”, разположена в землището на село Кобилино, община Ивайловград. Разрешението за проучване се предоставя за срок от две години, като минималният очакван размер на инвестициите е 24 244 лв., а стойността на мероприятията за опазване на околната среда е 2204 лв.

С две години се удължава разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ в „Блок 1-12 Кнежа“, разположен на територията на областите Враца, Плевен, Ловеч, Габрово и Велико Търново. Там софийската фирма „Проучване и добив на нефт и газ“ АД извършва дейност от 2010 г. В резултат на проведените досега геолого-проучвателни дейности е регистрирано търговско откритие и получена концесия за добив на природен газ и кондензат от находище „Искър-запад“ – част от „Блок 1-12 Кнежа“. От дружеството считат, че в площта има потенциал, който заслужава да бъде допълнително изследван и детайлно изучен и поради това са поискали продължаване на срока на разрешението. Предвидените инвестиции са за над 390 000 евро, а средствата за опазване на околната среда са 15 000 евро.

По искане на концесионера „Лъки инвест“ АД концесионният договор за добив на олово-цинкови руди от находище „Говедарника“ („Дружба“), област Пловдив, ще бъде удължен с пет години. Предвидените инвестиции за срока на продължението са 2810 хил. лв., включително и за изпълнение на екологичната програма. Концесионният договор е сключен през 2000 г. с „Горубсо-Лъки“АД, като през 2006 г. концесионните права са прехвърлени на „Лъки инвест“ АД.

„ПСТ Видин” ЕООД ще добива варовици от находище „Гранитово” вместо „Видапътстрой” АД. Правителството разреши концесионерът „Видапътстрой” АД да прехвърли изцяло правата и задълженията си по предоставената концесия на „ПСТ Видин” ЕООД, без да се променят условията по концесионния договор. Находище „Гранитово” е разположено в землищата на с. Гранитово и с. Бела, община Белоградчик. Концесията е предоставена за срок от 25 години, като концесионният договор е влязъл в сила от 2000 г.

Контраадмирал Георги Фиданов е предложен
за военен представител на началника на отбраната във военните комитети на НАТО и на ЕС

Правителството предлага на Президента на Република България да освободи контраадмирал Георги Фиданов от длъжността „Съветник на Върховния главнокомандващ на въоръжените сили по военната сигурност” и да го назначи за военен представител на началника на отбраната във Военния комитет на НАТО и във Военния комитет на Европейския съюз.

Предлага се промяната да влезе в сила от 19 октомври т. г., когато длъжността се овакантява поради освобождаването от военна служба на генерал-лейтенант Галимир Пехливанов.

Освободени държавни резерви ще бъдат предоставени за нуждите на МВР и агенцията за бежанците

Правителството предоставя безвъзмездно на МВР и на Държавната агенция за бежанците освободени държавни резерви и военновременни запаси без възстановяване. Това са санитарни материали и постелъчен инвентар, чрез които ще се подпомогне осигуряването на подходящи условия за настаняване на чужденци на територията на България. Материалите включват термофорни казанчета, посуда, нестерилни марлени компреси и превързочни материали, походни легла, болнични кревати и др.

През последните две години България прие голям за капацитета на страната ни смесен миграционен поток, съставен от лица, търсещи международна закрила, и от незаконни мигранти. Това завишава отговорностите на дирекция „Миграция” и ГД „Гранична полиция” към МВР и на Държавната агенция за бежанците по управление и експлоатация на изградените места за настаняване на незаконни мигранти и лица, търсещи закрила.

Въвеждат се референтни стойности за изпълнението на дейностите по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Правителството одобри промени в техническите изисквания за изпълнение на дейности и провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.
С изменението се предлага да бъдат въведени референтни стойности за отделни дейности, за да се гарантира ефикасното разходване на средствата. Лимитите ще бъдат публикувани в интернет страницата на МРРБ и ще се актуализират на всеки три месеца при необходимост. Всяка община ще трябва да се съобразява с обявените референтни стойности за отделните дейности.

Контрол по спазването на референтните стойности имат областните управители, които имат задача да наблюдават процеса по обновяването на жилищните сгради на своята територия. Редът, по които ще се осъществява контролът, ще бъде определен от министъра на регионалното развитие и благоустройството. В случай, че стойностите на превишаване на стойностите, разходите ще се покриват до размера на публикуваните лимити.

Павел Иванов ще представлява България в ЕИПА

Изпълнителният директор на Института по публична администрация Павел Иванов ще бъде представителят на България в Борда на директорите на Европейския институт по публична администрация (ЕИПА).

Правителството определи за заместник на Павел Иванов в ЕИПА Антон Герунов – началник на политическия кабинет на вицепремиера по коалиционната политика и държавната администрация и министър на вътрешните работи.

Одобрена е делегацията за 9-ата сесия на Българо-германския съвет за коопериране

Министрите на икономиката и на енергетиката – Божидар Лукарски и Теменужка Петкова, ще ръководят официалната българска делегация за участие в 9-ата сесия на Българо-германския съвет за коопериране. Форумът ще се проведе на 12 октомври в Берлин.

Българо-германският съвет за коопериране е постоянен орган за координиране на междуправителствени инициативи и решаване на конкретни двустранни въпроси в областта на търговско-икономическите отношения. На сесиите се обсъждат рамковите условия на икономическото сътрудничество и се обменя информация по основни въпроси на икономическото развитие на двете страни.

Германия традиционно е стратегически и високо ценен търговско-икономически партньор и българската страна отдава приоритетно значение на развитието на двустранните отношения. Доказателство за значението на Германия като водещ външнотърговски партньор на България е непрекъснато увеличаващият се брой германски фирми, опериращи на българския пазар и ускорения темп на нарастване на търговския стокообмен между двете страни.

Правителството облекчава кандидатстването за сертификат за клас инвестиция

Правителството промени Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите. Поправките са насочени към намаляване на административната тежест за инвеститорите, кандидатстващи за сертификат за клас инвестиция.

Регламентира се възможността инвеститорът в самото заявление да посочва кои от изискваните данни могат да бъдат намерени в публични регистри. Освен това инвеститорите се освобождават от задължението да представят документи, които вече са били внесени от тях в Българска агенция за инвестиции във връзка с други административни процедури. Оптимизират се изискванията за условията, които следва да бъдат изпълнени, за да се предоставят насърчителните мерки, представляващи държавна помощ.

С проекта на постановление се предвижда отпадане на изискването за специфичност на обучението при прилагане на схемата за помощ за обучение. Въвежда се диференциран подход при отпускане на средствата за частично възстановяване на направените от инвеститора за негова сметка, в качеството му на работодател, задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, за допълнителното задължително пенсионно осигуряване и за задължителното здравно осигуряване за работниците и служителите, заели новите работни места.

Периодът, за който се отпускат средствата, става различен, в зависимост от района, в който се изпълнява инвестиционният проект. В административните граници на общини, които за предходната година имат равнище на безработица по-високо от средното за страната, периодът е до 24 месеца, а в останалите случаи – до 12 месеца.

Мобилните оператори ще осигуряват възможност за безплатни спешни повиквания от катастрофирал автомобил до телефон 112

Мобилните оператори вече имат задължение да осигуряват техническа възможност за безплатни повиквания eCall от катастрофирал автомобил до телефон 112 от всяка точка на страната, ако има покритие на съответната територия. Това предвижда постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт, което би прието днес от Министерския съвет.

Предприятията се задължават да осигуряват преноса и пренасочването на eCall повикванията между бордовото оборудване на моторните превозни средства и най-близкия Център за приемане на спешни повиквания на дирекция „Национална система 112“ на МВР. С това се изпълнява Препоръка на Европейската комисия от 8 септември 2011 г. за подкрепа на общоевропейската услуга за предаване на спешни повиквания от превозни средства на телефонен номер 112 (еCall).

Одобрени са промените в Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца

Правителството одобри промени в Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца. Поправките са свързани основно с привеждането му в съответствие с измененията и допълненията в закона.

В правилника се уреждат всички необходими предпоставки за точно прилагане на новите разпоредби на закона, като в същото време се облекчават лицата и семействата във връзка с изискваните документи за преценка на правото за семейни помощи.
С измененията се осигуряват необходимите предпоставки за предоставяне на семейни помощи в натура. Регламентира се и отпускането на помощи на съжителстващи родители без сключен граждански брак. В правилника се въвеждат задължителни случаи на извършване на проверки от дирекциите за социално подпомагане при отпускането и предоставянето на семейни помощи.

Правителството одобри промени в данъчните закони

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИД на ЗКПО). С промените се хармонизира и привежда в съответствие националното данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви в областта на прякото облагане.

В законопроекта се предлага промяна за изменение и допълнение на ЗКПО, свързана с необходимостта от транспониране на изисквания на Директива 2014/86/ЕС за изменение на Директива 2011/96/ЕС относно общата система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави-членки, както и изменение относно позоваването на Директива (ЕС) 2015/121 за изменение на Директива 2011/96/ЕС относно общата система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави-членки, за която не е необходимо конкретно изменение. Предложена е и промяна в определението за „юрисдикции с преференциален данъчен режим“.
Привеждат се в съответствие с правото на ЕС текстовете на закона, наложени в процеса на нотификация на данъчната мярка, представляваща държавна помощ за регионално развитие. Схемата ще може да се прилага за 2015 г. в случай, че лицата подадат формуляр за кандидатстване в срок от 1 януари 2016 г. до 29 февруари 2016 г. и е налице одобрение от страна на Българската агенция за инвестиции до 31 март 2016 г. При подаване на формуляра за кандидатстване за прилагане на данъчното облекчение за 2015 г. ще се прилага списъкът на общините с равнище на безработица с или над 25 на сто по-високо от средното за страната за 2014 г.

В преходните и заключителни разпоредби на проектозакона са предложени промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и в Закона за ограничаване на плащанията в брой.

В ЗДДФЛ е предложена промяна, съгласно която се предоставя възможност на дипломатическите представителства в България да удържат и внасят данък за доходите от трудови правоотношения на местните физически лица, които работят при тях. Също така е предвидена промяна, съгласно която се въвежда ред за авансово облагане на доходите от други източници. Предвидена е възможност за приспадане на задължителните здравноосигурителни вноски по чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване за всички доходи, които се вземат предвид при определянето на окончателния размер на осигурителния доход с цел максимално хармонизиране на данъчния закон с осигурителното законодателство, както и предотвратяването на противоречива практика по прилагането на законовите разпоредби.

В ЗМДТ се предлага промяна в чл. 10, съгласно която поземлените имоти в строителните граници на населените места, които са със статут на земеделска земя и не е променено предназначението им от техните собственици, да бъдат включени в обхвата на облагаемите с данък имоти. Предложена е промяна, съгласно която за сградите, обновени с публични средства по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, да не се прилага данъчното облекчение за освобождаване от данък върху недвижимите имоти за срок от 3 до 10 години. Направено е и предложение данъкът върху недвижимите имоти, придобити след крайния срок за плащане на втората вноска – 31 октомври на текущата година, да се заплаща в двумесечен срок от датата на придобиването на имота. Със законопроекта се прецизира разпоредбата в чл. 71а относно освобождаване от такса за битови отпадъци на храмовете, молитвените домове и манастирите, и на поземлените имоти, върху които са построени, собственост на законно регистрираните вероизповедания в страната, като освобождаването от такса е при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, която не е свързана с пряката им богослужебна дейност.

Предвижда се въвеждането на административнонаказателна разпоредба, съгласно която при непредоставяне на ежедневна информация от общините на Министерството на финансите по електронен път, да се налага санкция на кмета на съответната община от министъра на финансите. Непредоставянето на информация от общините води до нарушаване на функционирането на Националната база данни за местни данъци и такси.
В ДОПК се предвижда промяна, съгласно която данъчни задължения по ЗМДТ да могат да се установяват с акт за установяване на задължението както на база подадена от задълженото лице декларация, така и на базата на данни от регистъра по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ. Промяната е във връзка с въведения от 1 януари 2015 г. нов режим по отношение декларирането и определянето на данъка върху превозните средства.

С проекта се предлага удължаване на срока за прилагане на механизма за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически култури в максимално допустимия времеви обхват съгласно разпоредбата на член 199а от ДДС Директивата – 31 декември 2018 година.

В ЗДДС се предлагат промени в резултат на промени в европейското законодателство и в следствие на констатирани несъответствия с правото на ЕС и с цел единното прилагане, при съобразяване с практиката на Съда на ЕС.

Като мярка за осъществяване на цялостен и ефективен контрол върху доставките и движението на течни горива от производител и вносител до краен потребител е предложено да бъде отменен режимът по чл. 118, ал. 7 от закона по отношение на петролните бази, т.е. те да прилагат общия режим за регистриране и отчитане на доставките/продажбите на течни горива в търговския обект. Предвиден е шестмесечен преходен период за лицата, ползващи режима, да приведат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 118 от ЗДДС.

Въвежда се задължение регистрирано лице, което възнамерява да използва превозни средства и вещни права върху тях с данъчна основа при придобиването над 5000 лева или недвижими вещи и вещни права върху тях, за които е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит, освен за целите на икономическата си дейност и за лични нужди на собственика или на свързаните с него лица, на работниците и служителите или на трети лица, да подаде декларация в Националната агенция за приходите за разпределение на направените преки разходи по методика, която отговаря на предназначението на стоката. Предвидено е декларацията да се подава по електронен път при условията и по реда на ДОПК в НАП преди започване на използването на стоката за цели, различни от икономическата дейност на лицето. Министърът на финансите ще определя методиката за разпределение на направените преките разходи.

В Закона за ограничаване на плащанията в брой се предлага нормативно регламентираният праг за ограничение на плащания в брой в страната да бъде намален от 15 000 лв. на 5000 лв. като мярка за ограничаване на сивата икономика. Ограничението ще се прилага и в случаите на плащания в чуждестранна валута, когато левовата им равностойност е равна на или надвишава 5000 лв. по курса на БНБ в деня на плащането.

Облекчава се процедурата за издаване на „Синя карта на ЕС”

Процедурата за издаване на „Синя карта на ЕС” за висококвалифицирана заетост на чужденци ще се опрости. Това предвиждат промени в Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България.
От работодателя вече няма да се изисква предварително проучване на работната сила. Досега то беше задължително условие за даване на решение на Агенцията по заетостта за достъп до пазара на труда и издаване от МВР на разрешение тип „синя карта” на чужденеца.

Промените са инициирани поради недостига на висококвалифицирани специалисти на българския пазар на труда – основно в ІТ-сектора, но и в други силно засегнати сектори. Изменението касае наемането само по професии, определени в Списък на професиите, за които има недостиг на висококвалифицирани специалисти. Целта е, от една страна, да се облекчи наемането на специалисти по професии с несъответствие между търсенето и предлагането на работна сила. От друга страна, ще се възпрепятства безконтролно наемане на граждани на трети държави.

Списъкът на професиите, за които има недостиг на висококвалифицирани специалисти, ще се изготвя по предложение на национално представителните организации на работодателите и ще се утвърждава от министъра на труда и социалната политика след обсъждане в Националния съвет по трудова миграция и Националния съвет за насърчаване на заетостта. Той ще може да се актуализира ежегодно до 31 януари.
По този начин процедурата ще бъде облекчена и сроковете за даване на решение ще са по-кратки. Останалите условия за даване на решения за упражняване на висококвалифицирана заетост не се променят.

ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Националът Спас Делев се сдоби с нова татуировка. Рисунката е ниско долу на левия му крак. Поредният татус по тялото на футболиста се намира точно под този на футболна топка.  Нападателят посети студиото в понеделник. Каква е новата рисунката засега не е ясно. До момента Делев има над 10 татуировки по себе си

С ранен полицай и строшена патрулка приключи опит на униформените да разгонят тълпа роми в Девня. На 29 март в късния следобед Галин бил на улицата в Девня заедно със свои мургави другари, разказват от държавното обвинение. Струпването на много хора на едно място било забелязано от полицейски служители

Силвано Пранди може да остане начело на българския национален отбор по волейбол. Това обяви самият той в интервю за "Ла Стампа". "В края на 2020-а изтича моят договор Ц призна специалистът. - Когато приключи извънредното положение, сме се разбрали да се чуем и обсъдим плановете. Имаме уговорка за периода до края на 2022 г