8 причини новият проект “Кушлев” да е опасен

https://www.24chasa.bg/Article/638227 www.24chasa.bg
Собствениците на подобни луксозни вили ще бъдат застрашени от новите разпоредби, ако те бъдат приети. СНИМКА: “24 ЧАСА”

Последната редакция на Закона за отнемане на имущество, придобито чрез незаконна дейност, коренно променя философията на първоначалния проект, който беше насочен преимуществено към конфискация на придобитото чрез престъпление.

Още в първия си междинен доклад от март 2010 г. Венецианската комисия отбеляза, че широката гражданска конфискация може да се прилага само по отношение на случаите на организирана престъпност. Всичко останало не съответства напълно на стандартите на Европейската конвенция за правата на човека.

Налице са противоречия с международните норми и основни правни институти, които неизчерпателно могат да се обобщят така:

8 причини новият проект “Кушлев” да е опасен

1. Замества се понятието “престъпна дейност” с неуточненото в закона “незаконна дейност”. Вместо да възприемат препоръката на Венецианската комисия за ясно дефиниране на понятието “престъпна дейност”, авторите на проекта просто сменят “престъпна” с “незаконна” , предоставяйки на органите безконтролна възможност да тълкуват по собствено усмотрение що е това незаконна дейност.

ЕМИЛИЯ НЕДЕВА
ЕМИЛИЯ НЕДЕВА

Така законопроектът подменя основната си цел - да се насочи против престъпно придобитото имущество, и дава възможност всяко формално правонарушение, колкото и незначително да е то, да се тълкува като вид “незаконна дейност” и да доведе до конфискация на имущество.

2. Дава се възможност за извършване на проверка на едно лице във всички случаи, когато съществува вероятностто да е придобило имущество като незаконна облага, без да се изяснява степента на тази вероятност.

Комисията за установяване на имущество, придобито чрез престъпна дейност (популярна като комисия "Кушлев - бел. ред.), може по свое усмотрение да инициира проверка или да я стартира при подаден неанонимен сигнал.

Дори да бъде прекратена по-късно, това не води до никакъв стабилитет - комисията винаги може да възобнови проверката ако се открият нови обстоятелства. Така наред с “вечните обвиняеми” възниква групата и на “вечните проверяеми”

3. Изключително е занижен критерият за допустимото несъответствие между доход и имущество.

В съвременните икономически условия, при които данъчните оценки на обикновени имоти надхвърлят 70 000 - 80 000 лв., е несериозно да се счита, че разлика от над 60 000 лв. между дохода на едно семейство и стойността на имуществото му е “значително несъответствие” и да се търси оттук наличие на “необяснимо богатство”.

4. Силно се застрашават правата на третите лица, като се обявява изначална недействителност на всички сделки, извършени с имуществото, придобито от предполагаема незаконна дейност.

Така добросъвестно договаряли се с лицето фирми, граждани и банки, получили вещни права след отказ на предходния им носител, не могат да бъдат убедени нито че ще задържат придобитото, нито че ще могат да получат обратно даденото от тях.

Тези трети лица няма да бъдат уведомявани за започналата проверка, която може да ги лиши от собственост.

За тях не са записани и форми на участие в самата процедура пред комисията.

5. Въвеждат се предположения за незаконност на цялото имущество на проверявания, на неговите деца и съпруг, независимо дали е избран разделен имуществен режим по Семейния кодекс.

Разписано е предположение за незаконен произход на имуществото, прехвърлено на настоящ или бивш съпруг, роднини по права линия без ограничение, фактически съпруг, роднини по съребрена линия до четвърта степен и роднини по сватовство до втора степен.

В тези случаи комисията се освобождава от задължение да доказва, че това имущество действително е от незаконен източник. Ако проверяваният не успее да докаже, че доходите му са законни, следва конфискация.

6. Относно прехвърлянето на тежестта на доказване Венецианската комисия обръща внимание, че прехвърлянето на тежестта на доказване е допустимо само при определен вид престъпления.

Вместо да се съобразим с този международен акт, законопроектът разпростира обърнатата доказателствена тежест и върху лицата, които не са привлечени като обвиняеми в престъпление.

7. Много опасна е липсата на стриктна методика за оценка на имуществото, което се проверява.

Практиката досега показва,че свободно се борави с експертизи, оценяващи имотите много над пазарнатацена, когато трябва да се обоснове наличие на уж “необяснимо богатство”.

И силно ги занижават, когато е важно да се омаловажат приходи на проверявания. По същия начин се подхожда и при оценката на обичайните разходи - не се анализира действителният начин на живот и личният стандарт на проверявания, а се прилага за всяко лице средният разход по данни на Националния статистически институт.

Този унифициран подход прави невъзможно установяването на конкретния размер на разходите на всяко лице.

8. Съсредоточава се огромна, безконтролна власт в ръцете на т.нар. комисия “Кушлев”.

Тя ще предизвиква претърсване и изземване в домовете, офисите, автомобилите с помощта на МВР. Ще има право да изисква от полицията установяване местонахождението на лица и превозни средства, да търси и получава сведения от всички търговци, кредитни институции, нотариуси, държавни органи. Комисията има право да продаде движимите вещи на проверявания още преди да е приключило производството за отнемането, ако прецени, че запазването им е свързано с големи разходи или че могат да се обезценят.

Основателността на тази преценка не подлежи на проверка от съд, няма предвиден ред за възражение или обжалване. Така гражданинът може да се лиши от вещи, които впоследствие съдът да признае, че са придобити законно. Цената, на която те се продават публично, като правило е много под пазарната.

Споделените тук проблеми са само малка част от огромния айсберг, който този проектозакон представлява. Неговите апологети са силно изкушени да твърдят, че така се громи престъпността и корупцията. Някои граждани дори го харесват, заблуждавайки се, че е приложим само за големите престъпни богатства. Той обаче засяга всеки средностатистически българин. Прилагането на такъв закон чрез различни от правозащитните стандарти може да го превърне в средство за междусъседска вендета, в машина за политически и икономически натиск и в перманентен способ за поддържане на зависимост и послушание.

ЕМИЛИЯ НЕДЕВА*

*Авторът е експерт към "Асоциация за европейска интеграция и права на човека".
Коментарът е върху работен законопроект на Министерството на правосъдието, чийто текст е публикуван на сайта на Венецианската комисия заедно с междинните й становища.

Димитър Гочев, бивш конституционен съдия: Защо ответникът доказва законно ли е имането?

Всички заставаме срещу онези, които свързаха името на България с корупцията и организираната престъпност. Именно на въпроса за имуществото на тези хора трябва да даде отговор законопроектът.

Най-тежкият недостатък на готвените текстове е промяната на тежестта на доказване, така че отговорността за това да се пада на проверяваното лице.

Ина Лулчева, адвокат: Липсва контрол за работата на комисията

Липсва реален контрол по работата на комисията. Досегашната практика показва, че всички отчети на комисията "Кушлев" съдържат неверни твърдения. Например се заявява, че конфискацията се налага върху 3 млн. лв., а се оказва, че това е раздутата оценка на 2 апартамента, които после се продават за 100 000 лв.

Огромните оценки на имуществото се дават от комисията, за да се обоснове незаконен доход.

Наложително е да се приеме един сериозен и прозрачен контрол върху работата на комисията.

Татяна Дончева, адвокат: Как проверяваният ще се обезщети, ако е чист?

Ще се стигне до разчистване на сметки.

Готвените разпоредби допускат запор и отнемане на имоти на голям кръг от трети лица на базата на предположение, че е трябвало да знаят, че прехвърленият им имот е придобит незаконно.

Съветът по управление на запорираното, макар по изключение, но ще може още преди старта на делото да продаде имуществото, ако пазенето му е свързано с големи разноски. Няма отговор на въпроса как ще бъде обезщетен проверяваният, ако успее да докаже, че доходите му са законни.

Миглена Тачева, бивш правосъден министър: Ще плащаме скъпо по дела в Страсбург

В тези текстове липсват основни принципи на правото, което ще стане причина да плащаме скъпо по бъдещи дела в Страсбург.

Цели се даване на големи права на комисията, включително да влиза по домовете и да обискира, и то без да е разписана каква е правната защита на гражданите. Няма и дума за това кой и как ще ги обезщети за времето, през което не са могли да разполагат с имота и бизнеса си, ако докажат, че комисията не е била права.

Проектозаконът се нуждае от основен ремонт, необходим е и дълбок анализ на досегашната дейност на комисията.

Георги Атанасов, адвокат: Няма критерии за оценка на имотите

Според проектозакона комисията ще прави собствена експертна оценка за пазарната стойност на имотите. Няма яснота за критериите, по които вещите й лица ще оценяват придобитото.

Правото на защита на третите лица ще се наруши грубо, тъй като те ще научават за проверката след запора на имота им. Комисията ще е задължена да уведомява предварително само лицето, станало първопричина за проверката. Съдът няма право служебно да изиска доказателства дори в случаите, когато установи явна несправедливост спрямо проверявания.