НА ЖИВО: Депутатите обсъждат на първо четене проекта на държавния бюджет за 2024 г.

Видео Подкаст image/svg+xml

Етиката на компаниите да съхранят планетата роди нова професия у нас

Авторът е специалист по устойчивост и правен консултант на АСУ

94% от работещите в сферата на устойчивото развитие имат магистърска или докторска степен, 52% от тях са със специализирано образование, а всеки десети има допълнителна професионална квалификация по темата

Устойчивото развитие е концепция, която бързо се наложи през последните десетилетия и вече е основен приоритет за бизнеса и публичния сектор. В основата си тя насочва стремежа на хората и компаниите да работят така, че дейността им да отговори на нуждите на настоящето, без да се компрометира способността на бъдещите поколения да посрещнат своите нужди.

Безспорни са доказателствата, че

устойчивите практики могат да доведат и до икономически възможности

и да спестят дългосрочно разходи за бизнеса чрез ефективно използване на ресурсите, намаляване на отпадъците и адекватна оценка на рисковете.

От местни проекти за почистване до инициативи за градско земеделие и компостиране – свидетели сме на глобално движение, което развива устойчиви дейности. Все повече хора осъзнават отговорността за бъдещето на децата си и ангажимента да съхранят живота, но и да го направят смислен и справедлив за всички.

Аналогично е и при компаниите – тяхното осъзнаване изисква лидерство и действия, за да бъдат не само финансово устойчиви, но и полезни и отговорни. Целенасочените планове на бизнеса, тяхното внедряване, проследяването на напредъка и изчисляването на ефекта изискват не само воля, но и знания, приложени от опитни експерти.

На практика устойчивото развитие се превръща от избор в необходимост. В България, водени от глобалните тенденции, но и местните особености, българските дружества започнаха да интегрират практики на корпоративна социална отговорност (КСО/CSR) и екологични, социални и управленски (ЕСУ/ESG) показатели в своите бизнес стратегии. Първоначално КСО беше синоним на филантропия, но разбирането за нея еволюира. Бизнесът започна да интегрира устойчиви практики в основните си операции, обхващайки области като благосъстояние на служителите, опазване на околната среда, етично снабдяване и много други.

Интегрирането на ESG критериите в бизнес моделите стана решаващо

не само по етични подбуди, но и от гледна точка на управление на риска, а това привлича инвестиции.

Тази трансформация роди нова професия у нас - специалисти, които да насочват усилията на корпорациите в тази посока.

Според последното проучване на Асоциацията на специалистите по устойчивост (АСУ) от началото на 2023 г. хората, които се занимават с въпросите на устойчивото развитие в компаниите, постепенно се специализират.

Преди години тези функции са изпълнявани от кадри в самите компании

по съвместителство - експерти по човешки ресурси, маркетинг, комуникации и др. Днес обаче те се преквалифицират, за да управляват множеството процеси, свързани с екологичните, социалните и управленските аспекти на бизнеса.

Проучването на АСУ показва, че по-голямата част от действащите специалисти по устойчивост заемат висши управленски позиции, което доказва значението на професията в съвременните компании.

Стратегическо мислене и изграждане на партньорства - топуменията на одиторите по устойчивост

Новата професия на одиторите на информация по устойчивост вече е утвърдена. Кандидатите трябва да преминат през допълнително обучение наред с вече придобитата квалификация на финансови одитори.

За да се постигне качествен одит, други специалисти по устойчивост в предприятията трябва да са работили активно и интегрирано с колеги от различни отдели, създавайки мост между доставчиците, заинтересованите страни и потребителите.

Затова Асоциацията на специалистите по устойчивост изготви пътна карта за утвърждаване на професията и тя ще бъде

включена в Националния класификатор на професиите и длъжностите

догодина. Целта е да се унифицират изискванията, компетенциите и длъжностните характеристики, за да имат работодателите единна представа и очаквания, както и да се предвиди адекватната подготовка на кадрите.

Все повече млади и ангажирани хора избират този професионален път. Съвместно с Кариерния център на Стопанския факултет на Софийския университет и в партньорство с Асоциацията на специалистите по управление на околната среда (АСУОС) АСУ организира седмица на професионалното ориентиране “Кариера в КСО/ESG”. Тя се провежда от 23 до 28 октомври 2023 г. в Стопанския факултет на Софийския университет.

Данните от 2023 г. показват, че 94% от работещите в сферата на устойчивото развитие имат магистърска или докторска степен, 52% от тях са със специализирано образование, а всеки десети има допълнителна професионална квалификация.

Все повече юристи проявяват интерес към професията

И това е разбираемо - те могат да се ориентират в динамичната регулаторна рамка, като залагат клаузи за устойчивост в договори, условия за партньорства, стратегии и други основополагащи документи.

Проучването на АСУ е правено сред 129 респонденти. 78% от тях през 2023 г. работят като служители в областта на корпоративна устойчивост и отговорност (КСО), 20% - като външни консултанти и 2% - като одитори.

35 на сто от специалистите имат стаж по-малко от 1 г., докато тези със стаж над 10 г. са 16%. Сравнението с предишни години показва, че

делът на новите специалисти по устойчивост е нараснал,

докато този на експертите с по-голям стаж е намалял.

Едва 26 на сто от респондентите имат международен опит, което може да се обясни с локалния фокус на компаниите, разнообразието на задачите и позициите на експертите.

Над 58% от професионалистите имат опит в корпоративна среда, 11% - в неправителствени организации, а други 10% - в държавни институции.

53% посочват стратегическото мислене и планирането на стратегии като ключови компетенции. А за 60 на сто изграждането на партньорства е топкомпетенция.

Автор на статията

Адв. ДЕСИСЛАВА БЕЛЕВА Адв. ДЕСИСЛАВА БЕЛЕВА


Споделете статията

Четете още