Добромир Добрев: За прехода към устойчивост са нужни последователни действия и значителни инвестиции

Предлагаме продукти и услуги, които вдъхновяват бизнеса да е активен в прехода, казва изпълнителният директор "Корпоративно банкиране и пазари" на ОББ

- Г-н Добрев, ОББ си е поставила за цел да стане лидер по пазарен дял при финансирането на ESG проекти. Какви са стъпките ви, за да постигнете това?

- Стъпките, които предприема банката, както и цялата KBC Group в България, са част от стратегическия ни ангажимент да бъдем устойчив пазарен лидер. На първо място целим да повишим информираността по темата на нашите над 6000 служители в България в посока устойчивост. Те са най-важните посланици на инициативите на групата, особено в ESG тематиката.

Искаме да увеличим и нивото на експертно знание, като за целта дадохме старт на нашата ESG Academy, която представлява интензивно тримесечно обучение с водещи преподаватели от Стопанския факултет на Софийския университет. Всяка година се провеждат 2 издания на ESG Academy и е достъпна за всички служители на групата в България.

Първият ни инструмент са подходящите банкови, лизингови, застрахователни и инвестиционни продукти и услуги,

които да вдъхновяват бизнеса да бъде активен в прехода към устойчива трансформация. Добри примери за такива продукти, осигуряващи прехода към устойчиво развитие, имаме в различни направления и сектори. По-конкретно при транспортните средства можем да отличим финансирането на електрически автомобили чрез лизинг, където имаме структуриран продукт с преференциално ценообразуване, комбиниран с изгодни застрахователни условия от ДЗИ, които също са част от нашата група. Финансирането на фотоволтаични инсталации за собствени нужди също е широко приложимо в множество сектори, които търсят независимост и ефективност на производството.

- Какъв е размерът на финансирането, което сте отпуснали през 2023 г., свързано с проекти за устойчив бизнес и по-специално в сектор “Транспорт”?

- Нека да имаме предвид, че този сектор е отговорен за една четвърт от емисиите на парникови газове в ЕС, като автомобилният транспорт заема най-голям дял. Затова в момента нашите усилия са фокусирани в сухопътния транспорт, където въздействието ни би било най-голямо.

В България търсенето на транспортни средства нарасна до предпандемични нива. За транспортния сектор групата ни в България цели средният ръст на дела на финансирането на електромобили и plug-in хибриди да се увеличи с 11%, а ръстът на новия бизнес съответно с 46%. Само за деветте месеца от настоящата година сме финансирали автомобили с ниски - под 50 грама на километър, или нулеви емисии за 7 млн. евро, което представлява близо 10% от финансирането ни за автомобили. Радващо е, че

с този резултат изпреварваме предварително заложените си цели

и ангажименти от 8% за цялата 2023 г.

По отношение на инвестициите в производство на енергия от ВЕИ можем да кажем, че само за първите 9 месеца от тази година сме финансирали над 300 млн. лв. нови инвестиции или повече, отколкото за цялата 2022 г.

- Как измервате ефекта от това финансиране? Имате ли методика, която да отчита намалението на вредните емисии?

- Във всички направления на бизнеса на KBC Group в страната - банкиране, лизинг, застраховане, управление на активи и т.н., има разработена стриктна методика за отчитане на въглеродния отпечатък на предоставеното финансиране. Отчитаме както собствено генерирания ни обем въглеродни емисии, така и въглеродните емисии, генерирани от активите, финансирани от нас. Така например за собствения ни отпечатък през 2022 г. достигнахме намаление с 81% спрямо 2015 г.

Изчисляването на отпечатъка на финансираните от различните ни дружества сектори и активи - транспорт, различни видове недвижими имоти, енергетиката, селското стопанство, както и други сектори със сериозен отпечатък, е комплексна задача.

Всяка година в групата на KBC изготвяме т.нар. бели книги, които представляват изключително подробни анализи на осемте сектора, идентифицирани като най-замърсяващи, за които си поставяме цели за подобрение на отпечатъка и ежегодно проследяваме. Разбира се, в различните типове активи има различна методика и при някои от тях определянето на вредните емисии е доста специфично. Като пример ще дам, че за лизинговата ни компания “ОББ Интерлийз” разполагаме с ясен отчет за всяко едно финансирано транспортно средство и генерираните от него CO2 емисии. Отпечатъкът на целия портфейл се следи на годишна база и се сравнява с предварително заложените цели за всяка година до 2030-а и 2050 г.

- Какви са предизвикателствата пред българските компании, свързани с намаляването на техния въглероден отпечатък?

- Предизвикателствата пред българските компании не се различават много от предизвикателствата пред компаниите в целия Европейски съюз. Основното е, че за осъществяване на прехода са нужни последователни действия и значителни инвестиции от бизнесите. В силно конкурентната среда, в която оперираме, инвестирането в нови устойчиви решения повишава себестойността на продукцията в сравнение с тази на прекия конкурент, който не е задължен все още нормативно да инвестира в същия момент и в същия обем.

Истинската възвръщаемост от устойчиви проекти е относително дългосрочна

от чисто икономическа гледна точка. Бизнесът ще види положителните ефекти или ще му се наложи да инвестира в тази посока, когато веригите за доставки, в които участва едно предприятие, изискват доказването на устойчиво производство и управление на произвежданите стоки и услуги. В случай че дейността не отговаря на критериите за устойчивост, клиентите на компанията ще започнат да ползват услугите на други доставчици, които могат да докажат устойчивост.

Всички трябва да сме наясно, че точно тази е посоката, в която върви европейската, а и световната търговия и икономика, и всички стимули и регулации ще подкрепят устойчивите компании. Това означава, че промяната на мисленето на мениджмънта на компаниите и техните умения и компетенции да се справят с предизвикателствата, които държавните регулатори и обществото налагат и очакват, е сред основните приоритети, към които трябва да насочим усилията си.

- Колко важни са ESG политиките за бизнеса, как ще се отрази това на дейността на компаниите занапред?

- По отношение на важността на ESG политиките, които бизнесът трябва да имплементира, няма никакво съмнение, че в бъдеще това ще продължи да бъде актуална тема. Всеобщо мнение сред специалистите е, че бързината на натрупване на знание и адаптация към тази реалност ще е от ключово значение за това колко успешна ще бъде една компания или производство.

Технологичната модернизация и иновационните проекти и излизането от експлоатация на стари практики и оборудване по естествен път водят компаниите към по-екологични и устойчиви практики.

В тази посока са и регулациите в рамките на Европейския съюз, които налагат нови и по-задълбочени изисквания за отчитане към все по-широк кръг компании. Отчитането и следенето на различните показатели за ефективност и емисии, развитието на устойчиво управление ще погълнат значителни средства и ще трябва да се инвестират много усилия и време в целия процес.

От друга страна, компаниите, които нямат готовност да предоставят такава информация на своите клиенти,

могат да се окажат със затворен път към редица пазари

Това е особено валидно за транспортния сектор, който е част от всички вериги на доставки, и ще бъде един от първите обекти на регулации, където ще се включи изчислението на емисиите. В крайна сметка това означава, че се открива ниша за компании с ясна стратегия за трансформация като коректно отчитане и подобряване на емисиите и пробега на своя автомобилен парк. Както при всяка промяна, от зеления преход ще спечелят най-иновативните и гъвкави бизнеси, затова ние искаме да подготвим нашите клиенти да бъдат сред печелившите.

Добромир Добрев, изпълнителен директор “Корпоративно банкиране и пазари” на ОББ:

За прехода към устойчивост са нужни последователни действия и значителни инвестиции

Автор на статията

Самуил Огнянов Самуил Огнянов


Споделете статията

Четете още