Габриел: Целеви инвестиции ще адаптират образователните системи към екологичния преход

Българският еврокомисар Мария Габриел обяви предложение за препоръка на съвета относно обучението за екологична устойчивост в Европейския съюз, съобщиха от представителство на ЕК в България. Целта е да се подпомогнат държавите членки, училищата и всички образователни институции да предоставят на учащите умения в областта на изменението на климата и околната среда.

„Образованието е ключ към отговорите на много от предизвикателствата, пред които сме изправени днес. Борбата с изменението на климата изисква промени в нашето поведение, култура и начин на живот, както и пряко ангажиране на гражданите. Тази трансформация започва още в училище. Всички учащи от най-ранна възраст се нуждаят от развиване на умения за предприемане действия за опазване на нашата планета и биоразнообразието“, заяви Мария Габриел.

Комисар Габриел наблегна на три важни аспекта. Първо, важно е да се предостави на всички учащи достъп до висококачествено и приобщаващо образование по въпросите на изменението на климата и биологичното разнообразие. Второ, развитието на умения в областта на опазването на околната среда и борбата с климатичните промени трябва да залегне в основата на учебните програми. Тя подчерта, че с цел по-добра подготвеност за екологичния преход, е необходимо да се мобилизират национални и европейски средства за инвестиции в екологосъобразни инфраструктура и ресурси.

Българският еврокомисар обърна внимание и на новата европейска рамка за компетентностите в областта на устойчивостта, изготвена от екипа й в Съвместния изследователски център. Тя очертава уменията, необходими за екологичния преход, включващи критично мислене, инициативност и разбиране на въздействието, което ежедневните действия оказват върху околната среда и климата.

„С „Коалицията за образование за климата“, „Новия европейски Баухаус“ и Европейската година на младежта 2022 г. имаме възможността да обединим цели общности – ученици, преподаватели, учени, местните власти и бизнеса, за да подпомогнем изграждането на умения за борба с климатичните промени. С програмите в ресора ми „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност“ ще подкрепим проекти за разработване на екологични компетентности, ориентирани към бъдещето учебни програми и ангажирането на младите хора в борбата срещу климатичните промени“, коментира още Мария Габриел.

Автор на статията

24 часа


Споделете статията

Четете още