Гергана Мутафова от ВСС: Заявленията за издаване на заповед за изпълнение ще се подават електронно

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/7467297 www.24chasa.bg
Гергана Мутафова - член на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет

Предвидена е възможност при ползване на е-услуги за заплащане на съдебните такси по електронен път, казва в интервю членът на ВСС Гергана Мутафова

- Г-жо Мутафова, кога граждани и бизнес ще могат да проверяват онлайн как върви подадената от тях искова молба в съда и какви са доказателствата към нея?

- Висшият съдебен съвет (ВСС) осъществява няколко проекта, финансирани по европейски програми, с които на практика ще бъдат реализирани елементи от електронното правосъдие и ще се осигури достъп на гражданите до услуги по електронен път. В рамките на текущ проект по Оперативна програма „Добро управление“ - „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата (ЕИСС)“, ръководител на който съм аз, се разработва ЕИСС. Тя ще предоставя на гражданите и институциите чрез Единния портал за електронно правосъдие възможности за достъп до електронното съдържание на делата, получаване на съобщения и призовки, подаване на документи, иницииращи образуване на дело в електронен вид, подаване и получаване в електронен вид на заявления, удостоверения, съпровождащи документи по дела и други.

- По-конкретно какво може да се прави през електронния портал и кога той ще заработи на пълни обороти?

- Чрез електронния портал, респективно чрез информационните системи, които той интегрира, може да се получи достъп до електронните съдебни дела, до съдебните актове със заличени лични данни, до протоколите за случайно разпределение на делата. Възможно е да се подаде сигнал за корупция в съдебната система или заявление за издаване на електронно свидетелство за съдимост. Що се отнася до „оборотите“, различните секции на портала винаги ще бъдат с „променливи обороти“.

През 2017 г. съдии, прокурори и следователи участваха пряко в избора на членовете на 8-мия състав на ВСС от магистратската квота като наред с принципа „един магистрат – един глас“ за първи път бе проведено и то успешно електронно дистанционно гласуване чрез електронния портал. Достъп до него е възможен чрез интернет сайта на ВСС.

Преобладаващият процент магистрати предпочетоха електронното гласуване и тогава секцията от портала, чрез която то се осъществяваше работеше на „пълни обороти“. В този смисъл с изпълнявания от нас проект „Доразвитие и централизиране на порталите в Сектор Правосъдие за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие“ значително ще се „повишават оборотите“ на секцията за достъп до електронните съдебни дела. Предвижда се и въвеждане на нова електронна услуга - подаване на заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК. Става дума за формуляр, който се използва във всички случаи на започване на процедурата. Към настоящия момент този формуляр е на хартиен носител и се попълва от кредитора по едно вземане (физическо или юридическо лице) или неговия пълномощник, след което се депозира пред съответния съд съобразно правилата за местна подсъдност.

- Как ще става превръщането на хартиените документи в електронен вид? Възможно ли е всички книжа по едно дело да бъдат преобразувани?

- Законодателят с разпоредбите на глава 18а, чл.360е, ал.1 от ЗСВ е регламентирал, че пленумът на ВСС след съгласуване с министъра на правосъдието и с председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ издава наредба, уреждаща техническите изисквания, организацията и реда за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма. В изпълнение на тези законови правомощия ВСС през 2017 г. прие и обнародва Наредба № 5 за организацията и реда за водене, съхраняване и достъп до електронните дела и начина на съхраняване на доказателствата и доказателствените средства по делата, както и вътрешния оборот и съхраняването на друга информация, обработвана от съдебната администрация и Наредба № 6 за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма, с които се регламентират начина на снемане на електронен образ на подадените на хартиен носител в съда документи.

Важно е да се уточни, че няма технически ограничения за обема на документите, които подлежат на сканиране.

- Лесно ли се влиза в Единния портал за електронно правосъдие?

- Такава е идеята и целта на портала – да улесни достъпа на гражданите, юридическите лица и организациите с нестопанска цел до електронни услуги в областта на правосъдието. За ползване на портала са ви необходими компютър и достъп до интернет. Единният портал за електронно правосъдие е разработен по предходен проект на ВСС, финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет”, и представлява единна централизирана точка за достъп до услуги, предоставяни от органите на съдебната власт. За някои от разделите е необходимо достъпът да бъде оторизиран чрез създаване на потребителски профил, а други са със свободен достъп. Например чрез портала се предоставя публичен достъп на гражданите и бизнеса до електронните дела със заличени лични данни, а след създаване на потребителски профил и до електронните дела с не заличени лични данни и дриги. Предвидена е възможност при ползване на електронните услуги за заплащане на съдебните такси по електронен път.

- Какво представлява Единната информационна система за съдилищата и кога ще се изгради тя?

- Единната информационна система на съдилищата е централизирана уеб-базирана информационно-деловодна система на съдилищата, с която ще бъдат заменени използваните към момента локални информационни системи. Тя е основна дейност по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“ и с разработването ѝ е ангажиран външен изпълнител – „Информационно обслужване“ АД. Договорът е сключен на 16.01.2019 г. и е със срок на изпълнение 15 месеца - за разработване, пилотно и пълно внедряване на системата във ВКС и съдилищата, с изключение на административните съдилища.

ЕИСС ще осигури адекватно, оптимизирано и надеждно управление на делата по електронен път, като гарантира информационната сигурност за защита на информацията, обработване и обменяне от органите на съдебната власт.

Системата ще поддържа и съхранява електронните дела по начин, който не позволява случайно или умишлено незаконосъобразно унищожаване на данни, както и неправомерен достъп, изменение или разпространение.

Внедряването на единна информационна система на съдилищата ще осигури качествено управление на делата по електронен път, значително оптимизиране на работата и продължаване на процеса за реализацията на ефективно електронно правосъдие, при спазване на основните принципи за достъпност, прозрачност, еднократно събиране на данните, защита на личните данни, повишаване на бързината и качеството на обслужване, както и улеснен достъп до обществена информация.

- Как електронното правосъдие ще засегне прокуратурата и следствието?

- Прокуратурата и следствените служби имат собствена централизирана информационна система, която функционира повече от 10 години. Към момента има разработени електронни услуги за граждани, които са достъпни на официалния интернет сайт на Прокуратурата на Република България. В бъдеще тези услуги ще бъдат интегрирани в портала за електронно правосъдие.

- Надеждни ли са системите за случайното разпределение на делата в съдилищата и преписките в прокуратурата, тъй като от време на време се появяват съмнения, че могат да се манипулират?

- Относно прокуратурата: случайното разпределение се извършва от модул за случайно разпределение в деловодната система на прокуратурата. Тъй като системата е централизирана, прокуратурите нямат физически достъп до базата от данни и манипулации са невъзможни. Модулът за случайно разпределение е разработен от външен изпълнител и одобрен от ВСС за ползване.

Централизирана система за случайно разпределение на делата за съдилищата е разработена по решение на ВСС от външен изпълнител и след провеждане на необходимите тестове за нейната функционалност, сигурност и защита от неоторизиран достъп е приета и одобрена от ВСС за ползване от съдилищата. Системата се намира на сървър в специализирано помещение в сградата на ВСС, като достъпа до нея за разпределение е възможен само от IP адресите на съдилищата.

Във всеки един момент при наличието на съмнения за сигурността и защитата на използваните информационни системи в съдебната власт се извършват проверки.

  • Бойко Василев

    “Панорама” - журналистика, която не стои в агитките, а между тях

    Всеизвестно е, че не “Панорама” е причина и цел на протеста в петък вечер. Причакването на гости след предаването се е случвало и преди - през 2013-а и през 90-те. Ние уважаваме всичките си гости. Те се събират около една маса и изразяват различни мнения. Каним ги да отговарят на въпроси, а не да търпят публични обиди