Гергана Мутафова, ВСС: 41 съдилища продължават да работят с единната система

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/9086700 www.24chasa.bg

Чрез нея делата се проследяват в реално време, казва Гергана Мутафова, която е член на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет 

- Г-жо Мутафова, съдии се оплакват от Единната информационна система на съдилищата (EИСС), която се внедрява от лятото. Вие сте координатор на проекта. Как тя ще подобри работата на магистратите?

- Това е вътрешна система за управление на електронни дела, интегрирана с информационните системи на държавната администрация и се използва от съдии и съдебни служители. Тя съдържа цялата информация с данни по дела, възоснова на която се предоставят електронни услуги на граждани и адвокати чрез Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП).

Системата създава предпоставките за унифициране на работните процеси и прилагане на единни правила за работа при управление на делата. Унифицираните процеси предоставят по-голяма гъвкавост и намаляват времето и ресурсите при тяхната промяна поради организационни или законодателни изменения.

Основна полза от ЕИСС освен унифицирането на процесите е и уеднаквяване на структурата и съдържанието на въведената информация по делата - единна база с еднаква структура на обекти и данни в нея, унифицирани полета, единни номенклатури, съобразени с инстанцията на съдилищата.

Системата дава възможност делата да се проследяват в реално време, още преди хартиените дела да са получени в съответния съд. Чрез нея в реално време се проследява движението на всяко дело при обжалване, изпращането му по подсъдност и компетентност и т.н.

Така се създават условия за редуциране на работата на всяка следваща инстанция, тъй като електронната папка на делото, създадена и поддържана на предходната инстанция, се използва и на следващата. А това ще намали значително изпълнението на едни и същи дейности в различни съдилища по едно и също дело, дублиране и разхищение на човешки ресурси.

Системата осигурява проследимост на делата, пълна хронология на събитията по движението им на всяка една инстанция. Повишава се и ефективността на работата на магистрати и съдебни служители чрез спестяване на време и оптимизиране на работния процес.

- Все пак какво представлява системата?

- Тя има възможност в различен времеви период (6 месеца, годишно) да предоставя реални данни за натовареност за нуждите на статистиката за вземане на кадрови и бюджетни решения.

В дългосрочен план (при изтичане на преходния период) ЕИСС ще генерира автоматично цялата статистика, с което ще се оптимизира използването на висококвалифицирания ресурс на съдебните служители за извършване на други дейности по правораздаването.

ЕИСС

освен

деловодна е и

информационна

система за

управление на

съдебните дела

Тя обединява цялостния процес по управление на делата от регистриране на иницииращите документи, през образуване на делото, случайното разпределение, управление на заседанията, постановяване и обезличаване на актовете, съдебната статистика, натовареността на съдиите и финансовото управление на делата, управление на дейността по призоваване, включително чрез наличното мобилно приложение за призовкари.

Системата гарантира необходимата сигурност. ЕИСС функционира в защитен APN комуникационен канал.

Тя е изградена при спазване на всички съвременни изисквания за оперативна съвместимост с външни системи.

- Обяснете какви действия в системата извършват магистратите, така че да разберем основния упрек на съдите от Софийския районен съд, че е бавна и затруднява работата им.

- Действията включват създаване на съдебен акт чрез вграден текстов редактор вътре в системата и подписване на съдебния акт с Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Основният упрек е необходимостта от електронно подписване чрез КЕП и изпълнението на много действия за качване на съдебните актове.

Искането на магистратите е за оптимизирането чрез намаляване на кликовете за всяка операция. В актуалната версия (66-а версия) от 16 септември са направени подобрения. Премахната е необходимостта от многократно въвеждане на ПИН код на КЕП при подписване.

Най-съществената промяна е намаляването на броя на кликовете за операциите, свързани със създаването на актовете. В момента

качването на

съдебните актове

се извършва

с 3 “клика”,

което е три пъти по-бързо от предишната версия.

- ВСС спря внедряването ѝ до 10 декември, за да се отстранят недостатъците. Времето достатъчно ли е?

- ЕИСС е уеб-базирана система и спиране в буквалния смисъл не може да се осъществи. Взетото решение означава, че извън пилотните съдилища (17 броя), и тези изразили изрично желание да работят с нея и след 18 септември 2020 г. (23 броя), няма да се образуват нови дела в ЕИСС.

Тя е внедрена

в 152 съдилища

(от предвидени 153) и всички образувани електронни дела продължават да се обработват и след 17 септември.

41 съдилища продължават работата си с ЕИСС, като образуват новопостъпилите дела в нея.

Към 18 септември, тоест за 61 работни дни регистрираните документи са 95 186, образуваните съдебни дела са 43 896, отразените проведени и насрочени заседания са 59 764 броя, изготвените съдебни актове са 67 731 броя, а електронно подписаните са 55 925 акта, което представлява 91% от всички изготвени в системата актове.

Пленумът на ВСС реши да се създаде работна група, която да изготви предложение за всички необходими промени, които да бъдат възложени на “Информационно обслужване” АД.

В нея участват членовете на ВСС, съдии и съдебни служители. Тя трябва да ги депозира до 15 октомври 2020 г.

Без да са ясни предложенията, не смятам, че някой може да се наеме да каже дали срокът до 10 декември е достатъчен.

Въвеждането на централизирана информационна система винаги е съпроводено от предложения за доработка и подобряване на функционалностите ѝ.

Нямам очаквания, че след като бъдат отразени предложенията, няма да има необходимост от извършване на нови доработки и подобрения.

- Защо трябва да се използва електронен подпис при всяко действие?

- Използването му е регламентирано в Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Съгласно него електронните документи са признати за равностойни на хартиените и могат да бъдат подписани с електронен подпис, който има правното значение на саморъчен подпис.

Използването на КЕП е способът за реализиране на електронно правосъдие - управление на съдебните дела по електронен път и упражняване на процесуални права в електронна форма.

Съдиите, държавните съдебни изпълнители, прокурорите и следователите използват КЕП. Документи в ЕИСС имат правно значение само ако са подписани с електронен подпис.

КЕП има значение на собственоръчен подпис и чрез полагането му се идентифицира авторът. По категоричен начин се установява датата и часът на полагането му и се препятстват изменения на подписания документ без знанието на автора.

И ще ви дам един пример - достъпът в ЕПЕП до заповедните производства е чрез използване на КЕП и няма логика да има по-високи изисквания за достъп до електронни услуги за граждани и адвокати, а съставителите на документи в ЕИСС да не ги подписват електронно.

Постановяването на съдебните актове чрез подписване с КЕП дава възможност страните чрез достъп до електронните папки на делата в ЕПЕП да получават реална информация за хода на делата си.

- Ще може ли съдиите да влизат в системата от дома си например?

- От гледна точка на информационната сигурност, както и вземайки предвид чувствителността на наличната информация и нейния голям обем, ЕИСС е разработена така, че достъпът с КЕП да е единствено от сградите на съдилищата.

Технически е възможно да има достъп за работа дистанционно, но това е въпрос на управленско решение на ВСС, който следва да разработи високи нива на сигурност, като вложи и допълнителни финансови ресурси, за да гарантира сигурността на данните.

- Друг упрек е, че се бърза с внедряването й. Така ли е?
     

- Категорично не може да се говори за бързане. Разработването и внедряването е осигурено по Оперативна програма УДобро управлениеФ, за което на 26 август 2016 г. е сключен договор с първоначален срок за приключване на дейността 31 декември 2018 г. Договорът с "Информационно обслужване" АД беше сключен на 16 януари 2019 г. като в последствие е изменен срокът за изпълнение на проекта до 31 декември 2020 г.

Пилотното внедряване на системата от УИнформационно обслужванеФ АД започна по одобрен график през юли 2020 г. и приключи в сроковете по графика на 17 септември 2020 г.

- Имаше и упреци, че не може ръководител на проект, който засяга съдилищата, да е прокурор. Защо точно вие бяхте определена?

- Разработването и внедряването на ЕИСС е само част от многото дейности по обширен проект на ВСС, който включва 7 дейности. Те засягат както съдиите, така и прокурорите.
До октомври 2017 г. ръководител на проекта е бил член на ВСС от Прокурорска колегия, а координатор член на ВСС от Съдийска колегия (СК). От ноември 2017 г. до настоящия момент ръководител на проекта също е член на ВСС от Прокурорската колегия, но се подпомага от трима координатори - членове на ВСС от Съдийска колегия.
Вземайки предвид, че ръководителят на проекта администрира, координира и отговаря за навременното изпълнение на дейностите, няма никакво значени неговата принадлежност към дадена колегия. Още повече, че в случая са избрани 3-ма членове на СК - г-жа Боряна Димитрова и г-н Красимир Шекерджиев, които са координатори по дейността за оптимизация на съдебната карта и г-жа Вероника Имова, която е координатор по дейността за разработване и внедряване на ЕИСС.

Изхождайки именно от това какви функции и задължения изпълнява ръководителя на проекта, е увеличен броя на координаторите от един при предходния ВСС, на 6 след встъпването на новия ВСС - трима членове от Съдийска колегия и трима съдебни служители.

- Как системата ще подобри достъпа на гражданите до правосъдие?

- ЕИСС е вътрешна информационна система за управление на електронни дела в съдилищата, но тя е базата данни, до която чрез ЕПЕП всички потребители на правосъдни услуги - граждани и адвокати, ще имат достъп.

ЕИСС предоставя възможност чрез ЕПЕП да се подават документи за иницииране на съдебни дела, съпровождащи документ по вече образувани дела и други процесуални действия, което създава предпоставките за достъпност, бързина и прозрачност при управлението на дела.

Постановяването на съдебните актове чрез електронно подписване дава възможност страните чрез достъп до папките в ЕПЕП да получават реална информация за хода на делата си.

  • Опасни промени в последните часове

    Опасни промени в последните часове

    Народното събрание в последните си дни прави промени в законите, които не са съвсем обмислени, ни се струва, и може да имат доста странен резултат, а определено едва ли ще се погледнат добре от избирателите. Например дали е толкова важно да се променя законът за охранителната дейност, който позволява хора, осъждани за углавни престъпления
  • Георги Марков СНИМКА: Архив

    Георги Марков: Да гледаме "Спутник", после към Навални

    Европа се провали с ваксините След 16 години, канцлерът - госпожа Меркел, е в паника. "Изтървахме вируса!", каза тя пред колегите си от германските провинции. В Италия, премиерът Конте подаде оставка. В Холандия, Рюте, който също е в оставка, се е хванал за главата след уличните боеве между полиция и протестиращи срещу карантината