Весела Караиванова: Над 1 милион пенсионери вече са с 300 лв. пенсия

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/9386091 www.24chasa.bg
Весела Караиванова-Начева

От днес до 20 януари Националния осигурителен институт ще изплаща пенсиите. Това ще е първото плащане с новата минимална пенсия от 300 лв., както и по-високия таван от 1440 лв.  Кой какви пенсии ще получи разяснява Весела Караиванова-Начева, подуправител на Националния осигурителен институт в най-авторитетния седмичник за хората от третата възраст “Клуб 100” в новия си брой, който е на пазара тази седмица.   

- От 1 януари минималната пенсия стана 300 лв. Колко човека ще я получават?

 - Увеличението на минималната пенсия на 300 лева следва да се разглежда в по-широкия контекст на чувствителното увеличение на доходите на възрастните хора. Получаването на минимална пенсия от 300 лева засяга над 1 милион възрастни – на практика половината от пенсионерите у нас.

Увеличението на тавана на 1440 лв.

пък ще засегне 52 000 души,

като се очаква около 25 000

от тях да започнат да получават

реалния размер на пенсията си

От 1 януари близо 770 хиляди пенсионери с пенсия в минимални размери ще получат увеличение на пенсиите си с 20 на сто. Ръстът на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще се отрази на още около 230 хиляди пенсионери, които към 2020 г. получават над минималния размер на съответния вид. Да не забравяме и заложеното увеличение на пенсиите с 5% от 1 юли догодина, което обхваща доходите на над 2,1 милиона пенсионери.

- Това увеличение от 1 юли за всички пенсионери ли ще е, защото получихме много запитвания от читателите ни - дали и минималните пенсии ще се вдигнат още веднъж от тази дата?

Повишаването на минималния размер на основната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 250 на 300 лева означава, че пенсиите с размер между тези две суми ще бъдат приравнени на новия минимален размер от началото на 2021 г. В тази връзка предвидените промени няма до доведат до увеличаване размера на всички пенсии, тъй като от 1 януари 2021 г. не се предвижда преизчисляване или осъвременяване на пенсиите. Това е заложено да се извърши от 1 юли 2021 г., като предвиденият процент на увеличение е 5 на сто, както стана дума. Осъвременяването от 1 юли 2021 г. обаче ще се извършва в реалния размер на пенсиите и ако то бъде под 300 лева, пенсията и след 1 юли 2021 г. ще бъде в минималния размер на основната пенсия за осигурителен стаж и възраст - 300 лева.

- Пенсиите на работещите пенсионери ще се преизчисляват служебно. Какво трябва да направят хората?

- Изцяло служебно преизчисляване на пенсиите на работещите пенсионери, без подаване на заявление от тяхна страна, беше направено за първи път от НОИ по време на извънредното положение. То бе извършено, считано от 1 април 2020 г., на базата на допълнително придобития от хората осигурителен стаж до тази дата след пенсионирането им. То обхвана над 260 000 пенсии, съобразно определените в закона критерии.

Натрупаният положителен опит даде повод на законодателя да въведе като постоянна мярка в Кодекса за социално осигуряване извършването на служебно преизчисляване на пенсиите на работещите пенсионери. Така се постига трайно намаляване на административната тежест за гражданите, тъй като преизчисляването се реализира, без да е необходимо лицата да подават заявления в териториалните поделения на НОИ.

Предвидено е служебното преизчисляване на пенсиите, свързани с трудова дейност, да се извършва при следните параметри:

Веднъж годишно от 1 април на всяка година,

като се зачита допълнително придобития от пенсионера осигурителен стаж в периода след отпускането, съответно – след последното преизчисляване на пенсията, за времето до 31 декември, вкл., на календарната година, предхождаща преизчисляването;
осигурителният стаж за съответния период се зачита въз основа на данните, подавани ежемесечно от осигурителите, а за самоосигуряващите се лица – въз основа на данните за внесените от тях осигурителни вноски. Стажът се зачита въз основа на постъпилите и налични в информационната система на НОИ данни към 1 март на годината, в която се извършва преизчисляването.

Условие, за да бъде включена дадена трудова пенсия в съвкупността от пенсии, подлежащи на служебно преизчисляване от 1 април на съответната година, е пенсионерът да е придобил поне един ден осигурителен стаж през предходната календарна година. При липсата на данни за положен стаж през последната година, законодателят предполага, че пенсионерът е преустановил трудовата си дейност.
Тъй като

служебното преизчисляване

ще се извършва само при зачитане

на положения от лицата осигурителен стаж,

Кодексът за социално осигуряване предвижда да се запази възможността по желание на пенсионера пенсията му да може да бъде преизчислявана и въз основа на придобития от него осигурителен доход. В случай че преизчисляването с наличните данни за придобития осигурителен стаж и осигурителен доход е по-неблагоприятно за пенсионера, новият размер на пенсията се определя само въз основа на данните за осигурителния стаж за същия период.

Всеки пенсионер може да подаде в териториалното поделение на НОИ, което изплаща пенсията му, заявление за ежегодното ѝ преизчисляване по този ред. Заявлението може да се подаде в свободен текст или съгласно образец УП-28, утвърден от управителя на НОИ, който ще бъде наличен на сайта на НОИ още в началото на 2021 г. Веднъж подаденото от пенсионера заявление се изпълнява от Националния осигурителен институт всяка година от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението, докато в информационната система на НОИ постъпват данни за осигурителния стаж и доход на лицето.

Когато пенсионерът е подал заявление за ежегодно преизчисляване на пенсията му с допълнително придобития от него след пенсионирането осигурителен стаж и осигурителен доход, пенсията му не подлежи на служебно преизчисляване от 1 април на съответната година по посочения в началото ред.
Важно е да се отбележи, че подадените през 2019 и 2020 г. от пенсионерите заявления за ежегодно преизчисляване на пенсиите им с осигурителен стаж и осигурителен доход запазват действието си и след гореописаните промени, като пенсиите на тези лица ще бъдат преизчислени през 2021 г. и следващите от първо число на същия месец.

По друг начин е решен въпросът за пенсионерите, които през 2019 и 2020 г. са подали заявления за ежегодно преизчисляване на трудовите им пенсии само с осигурителния стаж, придобит от тях след пенсионирането им – всички те ще попаднат в обхвата на служебното преизчисляване, което се извършва от 1 април на съответната година, стига да отговарят на поставените в закона условия.

Цялото интервю с Весела Караиванова-Начева, подуправител на Националния осигурителен институт четете  в броя на вестник "Клуб 100".

Визитка:

Завършила е Университета за национално и световно стопанство със специалност “Счетоводство и контрол”, има степен “магистър” 

От 1992 да 1993 г. е методолог “Приходи от юридически лица” в Териториална данъчна дирекция, гр. Пловдив; данъчен инспектор в Данъчна служба, гр. Карлово.

През 1993-2000 г. е методолог “Косвени данъци”, гл. данъчен инспектор в Териториална данъчна дирекция, гр. Пловдив.

От 2000 до 2004 г. е ръководител “Ревизии”, гл. данъчен инспектор в Главна данъчна дирекция – София, Данъчна служба – Лозенец.

Между май 2004 – април 2005 г. е депутат в 39-о Народно събрание

През април 2005 г. с решение на Народното събрание е избрана за подуправител на НОИ с мандат от четири години. В последствие е преизбрана още три пъти на същата позиция – 2009 г., 2016 г. и 2020 г.

От юни 2010 г. до момента - член на Управителния съвет на "Държавен фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система" 

Има специализации по финансово и данъчно право и  прилагане на международни счетоводни стандарти.

  • Ще живеят ли децата ни по-зле от нас?

    Ще живеят ли децата ни по-зле от нас?

    Въпросът е актуален. Не, не става дума за сегашната политическа бъркотия в България, която, разбира се, има потенциал при лош сценарий да смрази икономиката и бизнеса, да уплаши инвеститорите и да намали растежа по начин, че последствията да се носят от следващото поколение у нас. Но сега светът е глобален и мобилен
  • Александра Николаева

    Джаферович, Радославова и вълшебната дума “прошка”

    Защо много ученици снимат и споделят агресията като геройство, а така тя става пример за подражание Всички правим грешки, но малко са онези, които имат доблестта да ги признаят. В случая със скандала между Евгения Джаферович и Наталия Радославова на софийската улица “Дунав” неприятното беше, че направиха грешка пред децата си