Валерия Калчева: Да се трупа политически или персонален дивидент със сензации за ОП "Околна среда" е рисково

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/9994490 www.24chasa.bg
Валерия Калчева

В публикация на "24 часа", озаглавена  "Проверката на Кьовеши – сигнал за 4 фирми, взели поне 200 млн. лв. по европроекти“, съобщихме, че първият сигнал, по който европейският прокурор Лаура Кьовеши ще разследва в България, е по Оперативна програма "Околна среда". Той е изпратен от бившия екоминистър Емил Димитров- Ревизоро.

Разследването трябва да установи дали групa фирми реално ca уcвoили пoчти вcички пaри зa кoнкрeтнa дeйнocт по OП „Oкoлнa cрeдa“, заяви пред "24 часа" бившият екоминистър.  Според него тези фирми са свързани с двама бивши министри, „осиновили“ програмата. Основно действащо лице в сигнала до Кьовеши е бившата заместник министърка на екологията Валерия Калчева. Ето нейната позиция по разследването:

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с публикуван материал в електронното издание на в. 24 часа на 16.07.2021 г., озаглавена Проверката на Кьовеши – сигнал за 4 фирми, взели поне 200 млн. лв. по европроекти“ „ както и с оглед упоменатата в същия готовност на изданието на публикува и моята позиция по темата, представям на Вашето внимание следните данни:

С доклад от 16.04.2021 г. г-жа Гергана Грозданова, изпълняваща длъжността главен директор на Главна дирекция „Оперативна програма околна среда“ при МОСВ, уведомява министъра на околната среда и водите Емил Димитров за установени от нея рискове и нарушения при функционирането на оперативната програма. Докладът е изготвен и подписан единствено от нея, като не са налични данни друг да е участвал в съставянето му, както твърдите. В доклада никъде не е споменато името ми, нито пък е посочено, че главен директор е извършил персонално нарушения.

Докладът е изготвен един месец след встъпването в длъжност на г-жа Грозданова. Обръщам внимание на факта, че г-жа Грозданова е била дългогодишен служител на дирекцията (от 2009 г.), а през м.март 2014 г. (по времето на кабинета „Орешарски“) е била повишена в длъжност началник на отдел „Мониторинг“. Отделът, който ръководеше е пряко отговорен за наблюдение изпълнението на всеки един проект по оперативната програма, както и за одобряването на извършените от бенефициентите разходи. В тази връзка следва да се посочи, че тя, като началник на това звено, винаги е разполагала с цялостна информация за напредъка по финансираните проекти, както и за изпълнителите по всеки един от тях. Допълнително, информация относно избрани от бенефициентите изпълнители е налична и в публичния модул на ИСУН 2020 и лесно би могла да бъде проверена от всеки. Отделно от това, като служител на Управляващия орган на програмата, още с встъпването си в длъжност, е подписала декларация за запознаване с определенията за нередности и измами, както и е декларирала, че се задължава при съмнения от нейна страна за нарушения да сезира компетентните органи по надлежния и описан в законодателството ред. Буди недоумение факта, че за цялото време, през което е била служител и е разполагала достатъчно информация за случващото се по проектите, нито един път не е дала индикация, че има съмнения за нередности. Това се случва едва след като е назначена по съвместителство да изпълнява и длъжността главен директор. Следва да се подчертае и че в изготвения от нея доклад липсва информация в цялост за случващото се по програмата, доколкото дейността на ръководения от нея отдел не е засегната изобщо.

Искам да подчертая, че за доклада на г-жа Грозданова, който по същество засяга работата на цялата дирекция, а не единствено и персонално мен, както твърдите, лично съм уведомила останалите служители, като ми е докладвано, че такава информация за състоянието на оперативната програма не е подавана от тях. Нещо повече – представени са ми изготвяни от тях доклади до г-жа Грозданова, в които не се засягат подобни въпроси, но които не са били взети от нея предвид, когато самата тя е докладвала.

Следва да се подчертае и че оперативна програма „Околна среда“ функционира съобразно строго регламентирани правила и процедури и е обект на непрестанни проверки от страна на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“, Сметна палата на Република България, Европейска комисия. За последните пет и повече години всяка календарна година за програмата е издавано одитно становище „Без резерви“ и със задоволителна оценка за функционирането на системите за управление и контрол.

С цел коректност на представяне на информацията, следва да Ви обърна внимание и на факта, че обществените поръчки за избор на изпълнители по проектите се провеждат изцяло от бенефициентите (общини, ВиК дружества и т.н), а Управляващият орган на ОПОС осъществява последващ контрол за законосъобразността на действията им и не участва в процедурите по възлагане и избор на изпълнител. Тенденциозно и нерационално е да се твърди, че аз или който и да било друг служител на министерството имаме каквато и да било връзка осъществяването на действия по възлагателни процедури на бенефициентите.

Обръщам Ви внимание и че по голяма част от договорите, изпълнявани от посочените от Вас фирми самият Управляващ орган е установил нарушения на процедурите за възлагане на обществени поръчки (наличие на ограничителни изисквания към участниците, незаконосъобразна методика и др.) и аз, в качеството ми на ръководител на същия, съм подписала административни актове за налагане на финансови корекции, потвърдени в последствие и от Върховен административен съд. Информация за същото може да бъде намерена в публичния модул на ИСУН 2020 при желание.

Що се отнася до цитираната от Вас фирма „Балканика енерджи“ АД посочвам, че действително в МОСВ беше подаден сигнал относно изпълняваните от нея обществени поръчки. Самият Емил Димитров възложи на Инспектората на МОСВ проверка по случая, по която проверка има два заслужаващи внимание момента:

- При изискване на допълнителна информация от подателя на сигнала, такава не е получена;

- Въпреки горното, проверка е извършена и същата е приключила с доклад, в който не са установени нарушения и същият министър Емил Димитров го е одобрил в края на м.март тази година.

Бих желала също така да посоча, че не познавам лице на име Аглика Димитрова и респективно никога не съм контактувала с такова, като всяко едно твърдение в обратната посока мога да окачествя единствено като невярно. Изказванията на Емил Димитров за консултантски фирми, без които проектите не можели да бъдат одобрени, ме карат да си задам въпроса той действително ли е работил в МОСВ над една година, през която е бил пряко отговорен за програмата? Спецификата на програмата е такава, че проектите, свързани с изграждането на инфраструктура, не се одобряват на конкурентен принцип с оглед значимостта им за живота и здравето на гражданите и в тази връзка не е от значение кой е изготвял документите. Останалите данни, присъстващи в материала Ви, ще оставя без коментар, доколкото предполагам няма да се вместя в броя символи за право на отговор.

Уважаеми журналисти,

Оперативна програма „Околна среда“ е най-трудната за изпълнение и комплексна програма. Прилагането ѝ изисква дълга подготовка и съвместни усилия от страна на бенефициенти и Управляващ орган. В тази връзка всеки опит да се трупа политически или персонален дивидент със сензационни изказвания при липса на финализирани проверки от компетентни органи със съответните заключения поставя пряко под риск изпълнението на този европейски инструмент. Що се касае до свързването на името ми с твърдения, които пряко целят да ме злепоставят персонално и да формират отрицателно обществено мнение за мен самата, в т.ч и по повод информацията в самия доклад, която считам за тенденциозно представена, Ви информирам, че ще потърся правата си по съдебен ред.

С уважение,

Валерия Калчева

  • Насам, народе, гласувай в Халкидики на 14 ноември!

    Насам, народе, гласувай в Халкидики на 14 ноември!

    Ако чиновниците от външното министерство спазят буквата на закона, ще трябва да организират избори на Халкидики насред ноември. Това се налага се заради едно очевидно недоразумение в Изборния кодекс - да се откриват секции извън България там, където на последните 5 вота е имало над 100 избиратели. Тук дори не става въпрос за възможността да се
  • Първан Симеонов: Протестът умря, срути се под собствените си претенции

    Първан Симеонов: Протестът умря, срути се под собствените си претенции

    Как Слави си е представял политиката? Като честен манастир? Да, протестът свърши снощи. Андрей Райчев го напомни. Ако искате, бройте го днес, петък, тринайсети – за по-лесно запомняне. Няма драма, протестът имаше смисъл. Моделът „Борисов“ вече трябваше да се смени. Даже протестът свърши, точно където трябваше – като протест именно; свали Борисов

МАЛКИЯТ ИВАНЧО

Малкият Иванчо