Сметната палата установи лошо състояние на "Напоителни системи"

https://www.24chasa.bg/novini/article/10183349 www.24chasa.bg

Сметната палата установи лошо финансово състояние на "Напоителни системи"

Сметната палата установи лошо финансово състояние на "Напоителни системи" ЕАД, съобщиха от пресцентъра на Палатата.

За 60% от язовирите и 29% от имотите си дружеството не притежава документи за собственост, пише в одит на дружеството за 2018 и 2019 година.

Дружеството управлява 21 комплексни язовира, публична държавна собственост; 168 напоителни язовира, 188 напоителни помпени станции; 2238 километра напорни водопроводи и друга инфраструктура.

"Напоителни системи" ЕАД е в критично финансово състояние, с много ниска степен на ликвидност и финансова устойчивост. Размерът на задълженията е два пъти по-голям в сравнение с размера на вземанията, пише в доклада на Сметната палата.

Една от причините за състоянието на дружеството е липса на финансиране от Министерството на земеделието, храните и горите за минали периоди.

Вземанията на "Напоителни системи" ЕАД за 2018 г. са в общ размер на близо 18,9 млн. лв., а за 2019 г. - близо 20,8 млн. лв.

Задълженията на "Напоителни системи" ЕАД за 2018 г. са в размер на около 38,4 млн. лв., а за 2019 г. - 37,8 млн. лв., формирани от: доставчици, свързани лица под общия контрол на Министерството на земеделието храните и горите, банков дългосрочен кредит и овърдрафт, такси за водоползване към Басейнови дирекции и други.

Площите, обслужвани от съоръжения, стопанисвани от дружеството, обхващат 7,4 млн. дка, от които годни за напояване са около 5,4 млн. дка.

Оперативната цел на дружеството - модернизирането и обновяването на измервателните устройства при съоръженията на доставчика - "Напоителни системи" ЕАД, и монтирането на индивидуални водомери за всеки водоползвател, за да се осигури качествено и непрекъснато водоснабдяване и намаляване на техническите и търговски загуби на вода, не е постигната. От монтираните измервателни устройства, собственост на дружеството, едва 26 на сто са въведени в експлоатация през периода 2001- 2019 г., докато повече от половината - 58 на сто, са монтирани в периода от 1961 г. до 1980 г. В резултат са налице големи отклонения между източени/транспортирани, подадени и актувани водни маси, най-вече при напояване.

Най-голям относителен дял от разходите на "Напоителни системи" ЕАД през двете години заемат разходите за заплати и осигуровки на персонала, съответно 62 на сто през 2018 г. и 59 на сто през 2019 г. За 2018 г. отчетените разходи за заплати са с 3,1 млн. лв. повече от планираните в бизнес програмата на дружеството, а за 2019 г. са с близо 1,8 млн. лв. повече спрямо планираните. Намаляването на разходите, в т.ч. и за заплати, биха подобрили приходната част на дружеството, и оттам - финансовото му състояние, пише в одитния доклад.

Не е ефективен контролът на обществените поръчки. Не е създаден и утвърден регистър на недвижимите имоти, стопанисвани и управлявани от дружеството. Към края на 2019 г. за 29 на сто от недвижимите имоти (897 земи и сгради) и за 60 на сто от язовирите (88 броя), дружеството не притежава документи за собственост, въпреки предприетите мерки от ръководството му.