RDF инсталация ще намали цената на топлинната енергия в София с 8%

https://www.24chasa.bg/novini/article/10184990 www.24chasa.bg
Визуализация на проекта за инсталация за оползотворяване на RDF горивото, произведено от софийския завод за преработка на отпадъци.

Четиристепенната технология на очистване ще подобри

екологичните показатели на въздуха в столицата

С RDF инсталацията в столицата, която предстои да бъде изградена в ТЕЦ “София”, ще се спестяват разходи за над 65 милиона лева годишно. Икономиите на средства за природен газ ще бъдат 41,1 млн. лв., а за въглеродни емисии – 13,1 млн. лв. За транспорт на RDF до циментовите заводи ще бъдат спестени 11 млн. лв. Всички икономии, които проектът ще генерира, ще бъдат насочени към гражданите на столицата, тъй като КЕВР определя цените на топлинната енергия в зависимост от направените разходи.

Изграждането на завода е екологично, икономическо и социално решение за управление на отпадъците.

Ползите от RDF инсталацията са финансови и екологични. Без завод за оползотворяване на нерециклируемите отпадъци би се пристъпило към депониране, което е най-вредното решение за околната среда, защото при него се отделят парникови газове, замърсяват се почвата и водите. Преимуществата за София и жителите на града от изграждането на инсталацията действително са много. Някои от ползите са преки, а други - косвени.

По-ниска цена

на топлоенергията

По-малкото похарчени средства за природен газ и емисии ще доведат до по-ниска цена на топлинната енергия с близо 8% спрямо действащата в момента стойност, показват прогнозите. Изпълнението на инсталацията дава възможност за стабилизиране на цената на парното в София, тъй като при определянето ѝ именно природният газ е основен ценообразуващ фактор.

По-чист въздух

Екологичните ползи от инсталацията са намаляване на емисиите на вредни вещества. Това ще стане чрез четиристепенна технология на очистване, като нивата на фините прахови частици от теца ще бъдат намалени с 9,6% спрямо действащите европейски директиви. Очакват се нива на: ФПЧ10 < 1,0 mg/nm3, емисии NOx < 70 mg/nm3, емисии СО < 10 mg/nm3 и SO2 (SO3) < 7 mg/nm3, които са от 5 до 10 пъти по-ниски от лимитните стойности за индустриални емисии. Така ще се подобрят екологичните показатели за чистотата на въздуха.

По-независимо

С инсталацията “Топлофикация София” ще намали с 10-11% потребявания природен газ, който ще бъде заменен с безплатното гориво. Така се осигурява и диверсификация на горивната база на столичната топлофикация, която сега е 100% зависима както от доставките на природен газ, така и от цената му.

По-малко отпадъци

Технологиите за оползотворяване на отпадъци чрез термична обработка са най-стабилните и ефективни алтернативни енергийни възможности за намаляване на емисиите на въглероден диоксид. Системите за управление на отпадъците съчетават рециклирането, оползотворяването и обезвреждането на отпадъци.

Така се намаляват в пъти количествата отпадъци, които отиват в депа, а депонирането има най-силен негативен ефект върху природата и вредните последици от него остават за стотици години напред.

По-комплексно

Инсталациите за оползотворяване на отпадъци чрез производството на енергия не са конкурент на рециклирането. Напротив, това са последователни етапи от един цялостен процес. Държави като Австрия, Белгия, Германия и Холандия, където се рециклира сериозно, също имат високи нива на отпадъци, които изгарят, и по този начин депонирането е почти нулево. Минералната част на дънната пепел може да се използва като вторична суровина в строителството.

Всъщност много от ежедневните отпадъци, които произвеждаме, са направени от смесени или замърсени материали, които не може или е много трудно да бъдат рециклирани директно. Съществуват и такива, които не трябва да се рециклират поради хигиенни причини - например някои санитарни продукти. Затова, когато рециклирането не може да бъде решение, RDF инсталациите могат да бъдат от полза.

По-ефективно

Ефективните инсталации за преработка на отпадъци принадлежат към категорията за оползотворяване: те превръщат отпадъците, които не може да се използват повторно, не може да се рециклират, в енергия. В редица европейски държави до 30% от топлинните потребности се обезпечават на базата на енергия, получена от преработени отпадъци. Към момента има над 400 такива инсталации в Европа, а се изграждат още около 30, част от които в съседни на България държави – две в Истанбул, одобрено е финансиране за инсталация в Белград, в процес на оценка е проект в Букурещ.

Изграждането на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък ще доведе до подобряване на ефективността на производството, до стабилизиране на цената на топлоенергията за потребителите и ще помогне за финансовото оздравяване на “Топлофикация София”. Инсталацията е трета, заключителна фаза на приетата и изпълнявана от Столична община “Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци”. Проектът се изпълнява съгласно всички европейски екологични изисквания и директиви и с финансово подпомагане на реализацията на разработката чрез Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.”.

Ще осигури парно и ток за 30 000 семейства

Произведеният RDF от отпадъци, които не може да бъдат рециклирани, ще бъде енергийно оползотворен в инсталацията.

Окончателно отделените за депониране инертни материали и пепел са около 40 000 тона годишно. По този начин ще бъде изпълнено изискването депонирането да спадне под 10%.

Инсталацията оползотворява 180 хил. т/г. RDF при годишна експлоатация 8 000 часа или при часови разход на RDF 22,5 т/час:

производствена електрическа мощност - 21,4 MWe;

производствена топлинна мощност - 58 MWt;

при обща енергийна ефективност над 90%.

Оползотворяването на 180 000 тона RDF годишно ще доведе до подмяна на 65 млн. Nm3 природен газ, при което ще се произведат:

135 000 MWh електроенергия за нуждите на 25 000 - 30 000 домакинства;

390 000 MWh топлоенергия за нуждите на 30 000 - 40 000 домакинства;

потенциалът на оползотворяването на горивната съставка на RDF e от 1 тон RDF да се произвежда 2 MWh топлинна енергия и 2/3 MWh електроенергия.