ВАС не разгледа жалба срещу забраната на строителството върху пясъчните дюни на Каваците

https://www.24chasa.bg/novini/article/10285667 www.24chasa.bg
"Каваците"

Върховният административен съд остави без разглеждане жалба на физическо лице против заповед на министъра на околната среда и водите, която променя режимът на дейностите в природна забележителност „Пясъчни дюни в м. Каваците“. На практика с нея са спрени всякакви строителни дейности в района, припомнят от ВАС.

Върховните магистрати приемат, че оспорената заповед на министъра на
околната среда и водите от 22 юни е подготвителен документ и не
подлежи на оспорване. Това е и причината жалбата срещу нея да бъде
оставена без разглеждане, а производството по делото - прекратено.
Както многократно ВАС е приемал в практиката си, проверката на този
подготвителен по своя характер акт ще бъде извършена при оспорването на финализиращия производството нов административен акт, респективно -
отказа за издаването му.

Определението подлежи на обжалване през петчленен състав на ВАС.

Ето цялото съобщение от ВАС:

Върховният административен съд остави без разглеждане жалба на физическо лице против Заповед № РД-644 от 22.06.2021 г. на министъра на околната среда и водите, която променя режимът на дейностите в природна забележителност „Пясъчни дюни в м. Каваците“. На практика с нея са спрени императивно всякакви строителни дейности в района.

С оспорената заповед от 22 юни т.г. поради допуснати съществени нарушения на изискванията за законосъобразност е:
1. отменена изцяло Заповед № РД-402 от 09.04.2021 г. на министъра на околната среда и водите, обнародвана в ДВ бр. 40 от 14.05.2021 г., с която се променя режимът на дейности в природна забележителност „Пясъчни дюни в м. Каваците“ в землището на гр. Созопол, установен в т. „г“ и точка „з“ от Заповед № 2109 от 20.12.1984 г. на председателя на Комитета за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 3 от 11.01.1985 г.) за обявяване на природни забележителности;
2. възобновено е производството по издаване на заповедта за промяна на режима на дейностите в посочената защитена зона;
3. върната е административната преписка за ново произнасяне на етап предложение с вх. № 05-08-50/07.01.2021 г. от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас ( РИОСВ-Бургас), за промяна на режима на природна забележителност „Пясъчни дюни в м. Каваците“, землището на гр. Созопол, община Созопол, област Бургас.

Върховните магистрати приемат, че оспорената заповед на министъра на околната среда и водите от 22 юни 2021 г. е подготвителен документ и не подлежи на оспорване. Това е и причината жалбата срещу нея да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото - прекратено.
Както многократно ВАС е приемал в практиката си, проверката на този подготвителен по своя характер акт ще бъде извършена при оспорването на финализиращия производството нов административен акт, респиктвивно - отказът за издаването му. При осъществяване на проверка на законосъобразността, ще бъде извършена и проверка на нейната законосъобразност. В случай, че правата и интересите на жалбоподателя като заинтересовано лице в административното производство бъдат засегнати, за него съществува гарантираната възможност за оспорване на крайния административен акт.

Определението по административно дело № 8178 от 2021 г. подлежи на обжалване през петчленен състав на ВАС.