Виолета Коритарова: Половината потребители на кадастъра вече го ползват онлайн

https://www.24chasa.bg/novini/article/10303689 www.24chasa.bg
Виолета Коритарова

Съдебните изпълнители – частни и държавни, могат да правят безплатни имотни справки, казва шефката на Агенцията по геодезия, картография и кадастър 

- Госпожо Коритарова, колко пъти хората, които прибягват до услугите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, са ползвали тези услуги по електронен път през последната година и колко пъти – физически? Какво е било съотношението между тези два начина преди това?

- В началото на миналата година услугите, подадени онлайн през нашия портал, са били една трета от всички услуги. Клиентите ни започнаха да привикват със сигурността и удобствата на електронните услуги, предоставяни от агенцията, и към края на годината те достигнаха съотношение едно към едно с подадените на гише. Това съотношение е устойчиво, с тенденция да расте в полза на електронно подадените услуги.

Най-често ползваната услуга е ваденето на имотна скица, което също може да се заяви и да се получи по електронен път.

Освен гражданите електронни услуги от името на потребителите могат да заявяват оправомощени от агенцията лица и нотариусите.

В момента всички нотариуси в страната и над 300 оправомощени лица имат право да заявяват и получават кадастрални услуги по електронен път. Има области в страната, в които нотариусите предпочитат да работят почти изцяло с електронни схеми и скици, например във Велико Търново, Варна и др.

- А промениха ли се с нещо навиците или практиката на ползвателите на тези услуги в хода на пандемията?

- Пандемията промени живота и навиците на всички ни. Съвсем естествено се отрази и върху навиците на ползвателите на услуги на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Нашите потребители с разбиране приемат ограниченията за намаляване на заболеваемостта от COVID-19 и наложените промени в обслужването, например задължителните дезинфекции на приемните и намаляване на броя на чакащи в приемните.

Но в някакъв смисъл агенцията беше подготвена за тази пандемичната ситуация, тъй като тя ни завари с работещ портал за електронни услуги - КАИС (Кадастрално-административна информационна система). Всички услуги и справки, които агенцията предлага, могат да бъдат заявени и получени и по електронен път.

От друга страна, именно ограниченията стимулираха и потребителите, и институциите да ползват активно електронни документи.

На сайта на агенцията подробно и достъпно са представени всички елементи на електронните услуги, както и стъпките за регистрация и ползването на услугите. По различни канали получаваме сигнали за това, че потребителите вече по-активно посещават и се информират от сайта на агенцията, където могат да следят и статуса на заявленията си.

Заявителите на услуги към АГКК са от различни възрастови и социални групи, някои от тях все още предпочитат да дойдат на гише. Но благодарение на КАИС портала за електронни услуги, проблемът с опашките в приемните в голяма степен бе решен.

- Независимо от доста оживения имотен пазар?

- Трябва да отбележим, че в хода на пандемията пазарът на недвижими имоти особено се активизира, което многократно увеличи потока на потребителите на услугите, предоставяни от нашата агенция. Мисля, че ведомството ни успя да овладее и да се справи с всички текущи и появили се в резултат на пандемията предизвикателства и последствията от тях. Ние внимателно следим ситуацията и се опитваме ефективно да реагираме на възникващите обстоятелства в движение.

- Променяни ли са таксите за вадене на скица за имот през последните месеци и колко са актуалните такси за основните услуги на агенцията?

- Таксите за скици и схеми на имоти са определени в тарифа, която е в сила от 2016 г. и оттогава няма промени.

В зависимост от вида на услугата – обикновена или бърза, таксите за скици и схеми за имоти в урбанизирана територия, издадени на хартиен носител, са съответно 20 и 40 лева, за неурбанизирани територии – 5 и 10 лева.

Но електронните скици и схеми са с 30% отстъпка.

Удостоверението за проект за промяна на кадастралната карта е 35 лв. за обикновена услуга и 70 лв. за бърза за всеки нов обект, който се съдържа в проекта за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри. Това са най-често заявяваните услуги, на сайта на агенцията и в КАИС, но за всички услуги, които агенцията предлага, цените могат да се видят на сайта.

- Преди година-две повечето общини, а и службите по земеделие, имаха право да вадят имотни скици и схеми и дори да предоставят тази услуга на населението от ваше име. Има ли промяна в кръга на лицата и институциите, които имат право да правят това?

- С промени в разпоредбата на чл. 431, ал. 4 от Гражданскопроцесуалния кодекс, които бяха направени тази година, са разширени хипотезите на безвъзмездно предоставяне на информация на съдебните изпълнители – държавни и частни. Агенцията по геодезия, картография и кадастър извърши необходимите действия и на съдебните изпълнители, които са регистрирани като потребители в КАИС, е осигурен безплатен достъп. Те могат да направят безплатно справка за собствениците и носителите на други вещни права за един имот от кадастралния регистър на недвижимите имоти, да направят извадка от кадастралната карта с данни от кадастралния регистър на недвижимите имоти и да направят справка за собствениците и носителите на други вещни права за лице от кадастралния регистър на недвижимите имоти. Могат също да вадят скица за имот или сграда в урбанизирана и неурбанизирана територия, схема за самостоятелен обект и удостоверение за характеристики на поземлен имот.

- Какъв е всъщност списъкът на най-често използваните услуги на агенцията?

- За всяко разпореждане с имот - продажба, покупка, даряване, делба и др., е необходима схема или скица на имота и съответно това са най-търсените услуги.

Издадените от агенцията скици или схеми, когато става дума за жилище от многофамилна сграда, независимо от датата на издаването им, са валидни до настъпване на изменение в данните за имота,  за който е издаден този документ. Следователно, от собственика на имот не следва да се изисква непрекъснато да предоставя “актуална” скица.

Административен орган, лице с публични функции, обществена организация и други органи и лица, пред които се представя скицата или схемата, могат да извършват безплатни online проверки в кадастралната карта и кадастралните регистри относно данните за имота чрез уеб портала за онлайн услуги КАИС.

За земеделските имоти, освен скици, често се заявяват и удостоверения за характеристика на имота.

Агенцията предлага и много автоматично генерирани справки по кадастралната карта, справка за собствениците и носителите на други вещни права за един имот от кадастралния регистър на недвижимите имоти, за координатите на подробните точки на един имот, за копие от кадастрална карта в графичен вид и др.

- Агенцията обаче поддържа и кадастъра на страната. Как върви неговото цифровизиране?

- Кадастърът също е свързан с предоставянето на някои услуги, които са по-специфични и по-сложни. Например заявленията за промяна на кадастралната карта. Често промяната изисква уведомителна процедура на заинтересовани лица, което удължава срока за изпълнение на услугата с времето, необходимо за реализиране на уведомяването на всички заинтересовани собственици от исканото изменение на границите на обектите на кадастъра.

Както вече посочих, ние следим потребностите на клиентите и се стремим да усъвършенстваме услугите, от които те се нуждаят, и да облекчаваме достъпа до тях.

- Какво стана с покритието на страната с цифрови кадастрални карти, покрита ли е напълно поне територията?

- Към настоящия момент кадастралната карта покрива 96,4% от територията на страната. Това включва всички областни и общински центрове, територии с повишен инвестиционен интерес, всички неурбанизирани територии.

Работи се и предстои да влезе в сила кадастрална карта за урбанизираните територии на останалите малки населени места. На сайта на агенцията може да се намери актуална информация по изработването на кадастралната карта и регистри – кои са одобрените кадастрални регистри, подробна информация относно етапите на производство на кадастрална карта и регистри, съобщения и графици по производство на кадастрална карта и кадастрални регистри, като информацията периодично се актуализира.

- Въвеждани ли са напоследък нови електронни услуги от агенцията?

- Предвиждаме при предстоящото надграждане на информационните си системи да предоставим онлайн достъп до исторически и проектни данни в кадастралната карта. След реализиране на това надграждане в края на 2023 година потребителите ще могат да получават онлайн информация за състоянието на кадастралната карта към избран минал момент. Освен това през портала на Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще може да се видят текущите проекти за изменение на кадастралните обекти.

CV

l Магистър по геодезия, фотограметрия и картография от Университета по архитектура, строителство и геодезия в София

l Дългогодишен служител е на Агенцията по геодезия, кадастър и картография, като преди това е работила в Министерството на земеделието, горите и храните и в Министерството на образованието и науката

l Има редица професионални квалификации в Нидерландия, Австрия и Германия

l Изпълнителен директор е на агенцията от 20 юни 2018 г.