ЕС насочва милиарди евро към семейства и млади фермери (Графика)

https://www.24chasa.bg/novini/article/10309435 www.24chasa.bg

В общността има около 10 млн. стопанства, а над 22 млн. души работят редовно в сектора

В ЕС има около 10 милиона земеделски стопанства, а 22 милиона души работят редовно в сектора. Те осигуряват впечатляващо разнообразие от множество безопасни и висококачествени продукти на разумни цени. Именно за тях през 1962 г. е създадена Общата селскостопанска политика на ЕС (ОСП). Тя представлява партньорство между селското стопанство и обществото, между Европа и нейните земеделски производители.

ЕС е един от световните водещи производители и нетен износител на селскостопански хранителни продукти. Селското стопанство се различава от повечето други стопански дейности, тъй като за него важат следните специални съображения: въпреки значението на производството на храни

доходите на земеделските

производители са

с около 40% по-ниски

в сравнение с доходите от неселскостопанска дейност. Селското стопанство освен това зависи в по-голяма степен от времето и климата, отколкото много други сектори. При него съществува и времево разминаване между търсенето от страна на потребителите и способността на производителите да отговорят на това търсене - отглеждането на повече пшеница или производството на повече мляко неизбежно отнема време. Освен за икономическата ефективност на своята дейност земеделските производители трябва да се грижат и за нейната устойчивост и екологосъобразност и да опазват състоянието на почвите и биологичното разнообразие.

ОСП предвижда подпомагане на доходите посредством директни плащания, което гарантира стабилност, възнаграждава селскостопанските производители за използването на екологосъобразни практики и за предоставянето на обществени блага, за които обикновено не се заплаща на пазара, като например грижа за селските райони. Пазарните мерки подпомагат справянето с трудни ситуации на пазара, като например внезапен спад в търсенето поради риск за здравето или понижаване на цените вследствие на временно свръхпредлагане на пазара. Мерките за развитие на селските райони посредством национални и регионални програми са насочени към задоволяване на специфични нужди и преодоляване на предизвикателства пред тези райони.

ОСП е обща политика за всички държави от ЕС. Тя се управлява и финансира на европейско равнище със средства от бюджета на ЕС чрез два фонда - Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). През 2019 г. например ЕС е подкрепил земеделските стопани с 58,82 млрд. евро. Най-голяма част от тази внушителна сума е отделена за подпомагане на доходите - 41,43 млрд. евро. За развитие на селските райони през 2019 г. са отделени 14,18 млрд. евро, а за пазарни мерки - 2,37 млрд. Плащанията се управляват на национално равнище от всяка държава от ЕС. Всички, които получават пари в рамките на ОСП, са включени в публично достъпни списъци, за да се насърчат прозрачността и доверието в мерките за финансиране.

ОСП претърпя развитие през годините с цел да отговори на променящите се икономически обстоятелства и на изискванията и нуждите на гражданите.