Ето какво решава служебното правителство в сряда

https://www.24chasa.bg/novini/article/10328069 www.24chasa.bg
Заседание на служебното правителство СНИМКА: Йордан Симеонов

Служебното правителство ще проведе заседание в сряда, 27 октомври, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДОБРОВОЛНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ ОВЛАДЯВАНЕ НА БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И ДРУГИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2030 Г.
Внася: заместник министър-председателят по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА 2019 - 2020 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА АКТИВЕН ЖИВОТ НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ (2019 - 2030 Г.).
Внася: заместник министър-председателят по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2022 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ 2021 - 2030 Г.
Внася: заместник министър-председателят по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТТА НА ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА 2020 Г.
Внася: заместник министър-председателят по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика

5. ДОКЛАД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ДЕКЕМВРИ 2020 Г.
Внася: министърът на земеделието, храните и горите

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА МИЛИЯНА КАЙМАКАМОВА С ОРДЕН „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ОГЪРЛИЕ.
Внася: министърът на образованието и науката

7. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЗА 2021 Г.
Внася: министърът на земеделието, храните и горите

8. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2021 Г.
Внася: министърът на правосъдието

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАЩАНИЯТА ПО РЕШЕНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПО ДЕЛАТА „ЙОНЧЕВА И ГАНЕВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБИ № 18592/15 И 43863/15), „ИЛИЕВИ И ГАНЧЕВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБИ № 69154/11 И 69163/11), „ТОДОРОВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА № 50705/11), „СТОЯН НИКОЛОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА № 68504/11) И „Д. СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА № 29447/17).
Внася: министърът на правосъдието

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ВЪЗМЕЗДНО БЕЗСРОЧНО ОГРАНИЧЕНО ВЕЩНО ПРАВО - СЕРВИТУТ, ВЪРХУ ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА", КЛОН - ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ПРИСТАНИЩЕ ЛОМ".
Внася: министърът на земеделието, храните и горите

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ВЪЗМЕЗДНО БЕЗСРОЧНО ОГРАНИЧЕНО ВЕЩНО ПРАВО - СЕРВИТУТ, ВЪРХУ ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ПОЛЗА НА „ЛЪКИ ТРАВЕЛ" ЕООД - СМОЛЯН.
Внася: министърът на земеделието, храните и горите

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО ИМ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ - ПЛОВДИВ.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ, ОБЛАСТ ВРАЦА.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНСУЛСТВО НА РУМЪНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, РЪКОВОДЕНО ОТ ПОЧЕТНО КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. СИЛИСТРА И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СИЛИСТРА И ГР. СИЛИСТРА, И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ СТЕФАН ИВАНОВ, БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, ДА ИЗПЪЛНЯВА ФУНКЦИИТЕ НА ПОЧЕТНО КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РУМЪНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. СИЛИСТРА И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СИЛИСТРА И ГР. СИЛИСТРА.
Внася: министърът на външните работи

18. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, ПОДПИСАН НА 3 ОКТОМВРИ 1997 Г. В ПЛОВДИВ.
Внася: министърът на икономиката

19. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), ПРОВЕДЕНО НА 5 ОКТОМВРИ 2021 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.
Внася: министърът на финансите

20. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОКОЛНА СРЕДА, ПРОВЕДЕНО НА 6 ОКТОМВРИ 2021 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.
Внася: министърът на околната среда и водите

21. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА МЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ДЪНГОВО“, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ КЪРДЖАЛИ И МОМЧИЛГРАД, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ.
Внася: министърът на енергетиката