Малинка Маринова: Правителството трябва да подкрепи туристическия сектор в тежката ситуация, която пандемията създаде

https://www.24chasa.bg/novini/article/10407400 www.24chasa.bg

Малинка Маринова е директор на ПГТ “Алеко Константинов“ в Плевен и от 2010 г. е председател на Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство (АУРХ). Г-жа Маринова е носител на най-високото отличие в образователната система – наградата „Свети Иван Рилски”, която се връчва от Министерство на образованието и науката.

- Г-жо Маринова, от 2010 г. сте председател на АУРХ, какви са основните тенденции в сферата на туризма през тези 11 години?

- През последните години туристическата индустрия в България се развива с бързи темпове. Подобри се хотелската база, инфраструктурата, започна да се говори за така наречения алтернативен туризъм. Въпреки това остана като проблем несъответствието качество-цена на предлаганите туристически услуги, недостатъчна масирана рекламна кампания, изготвянето на визи за чуждестранните туристи и въпросът с липсата на кадри в туризма. Последният не е от днес или вчера. Работодателите в туристическия бранш трябва да се замислят каква стратегия да изградят, за да задържат или привлекат кадрите, които ние обучаваме. Те трябва да гарантират сигурност, добро отношение и перспектива за развитие на тези кадри, а нашите училища да подготвят добри специалисти.

- Пандемията от COVID-19 силно засегна туризма, не само у нас, а и по света. Какви са най-важните стъпки за връщането на квалифицираните кадри и стабилизирането на сектора?

- Необходима е подкрепа от правителствата за сектора, прилагането на различни стимулиращи мерки за излизане от тежката ситуация, която пандемията създаде. В България туризмът е бил и ще бъде един от водещите национални отрасли. Той заема между 12 и 18 % от БВП в България и осигурява висока трудова заетост – 300 000 постоянно заети и 500 000 временно заети. За тези хора трябва да има едно достойно заплащане, ако искаме да останат в сектора, едно уважение и признаване на техния труд. Ето по този начин ще върнем кадрите в туризма, когато им гарантираме работно място. Необходимо е бизнесът да влезе в училищата, да участваме заедно в образователния процес, периодично да се осъвременяват учебните програми съвместно с работодателите и да се осъществява поддържаща квалификация на учителите.

В края на м. октомври бе одобрен по програма “Еразъм+” трансграничният проект PROTourism, който от българска страна ще се ръководи съвместно от АУРХ и издателство Клет България. Разкажете ни малко повече в какво се състои и какви са целите на проекта.

Проект ProTourism цели да повиши уменията на кадрите в туристическия сектор, чрез подпомагане на професионалното образование и обучение, главно училищата за ПОО (професионално образование и обучение) по туризъм в България, Хърватия, Словения и Сърбия. В неотдавнашното проучване на CEDEFOP (2020) се открояват три основни умения, търсени от работодателите от завършилите ПОО – обслужване на клиенти, комуникация и английски език.

Нашият проект се фокусира върху подкрепата на училищата за професионално образование в предоставянето на качествено обучение в конкретните споменати области на умения, които ще допринесaт за повишаване на качеството и конкурентоспособността на туристическите услуги. Чрез проекта ще подобрим качеството на преподаване на английски език в професионалните училища във всички участващи страни, както и ще допринесем за подобряването на професионалните и дигитални компетенции на учителите, подобряване на езиковите компетенции на учениците и уменията им в обслужване на клиенти и комуникация в туристическия сектор. Всичко това ще доведе и до подобрено качество и привлекателност към професионалното образование и обучение.

- Кога стартират и кога ще приключат дейностите по проект PROTourism?

- Проектът ProTourism ще бъде осъществен в рамките на 21 месеца от началото на м. януари следващата година до първи октомври 2023 г. Подготвихме проектното предложение в този времеви обхват, за да разполагаме с достатъчно време за разработка на висококачествени материали и достигането им до широк кръг от учители и ученици както на национално, така и на интернационално ниво. Методологията е базирана на опита на партньорите от издателския сектор в лицето на германската група Klett, в създаването на педагогически материали и специфични учебници, което гарантира сигурна ефективност във времето, високо качество и въздействие на резултатите.

- Какви са дейностите, които ще бъдат изпълнени в рамките на проекта?

- Основната ни дейност е проектиране и изработване на набор от дигитални ProTourism педагогически материали за учителите по английски език върху темите за обслужване на клиенти и комуникация. Те ще отговарят на нуждите на професионалните училища по туризъм във всяка една страна, както и на пазара на труда. Както всеки един проект, който е на международно ниво, ние ще осъществяваме непрекъсната комуникация, обмен на знания и сътрудничество с работните групи по всички предвидени дейности.

- През последните години се наблюдава негативна тенденция за намаляване на кандидатите в професионални гимназии, на какво се дължи това?

- Да, наблюдава се такава тенденция към професионалното образование. Причините са комплексни. На първо място психологията на българина, че детето му не трябва да е работник и трябва непременно да има висше образование, миграцията на населението през последните години, демографският проблем. Това, че Министерството разреши професионални паралелки и в средните училища, също е причина за намаляване на учениците в професионалните гимназии. Отражението на пандемията е друга причина за отлив от професионалните гимназии по туризъм, защото хората виждат какви трудности изпитва бранша.