Предложения в екологията: единно управление на водата, депозитна система и ново министерство за климата

https://www.24chasa.bg/novini/article/10434331 www.24chasa.bg

Единно управление на водните ресурси, депозитна система и въвеждане на принципа замърсителя плаща при управлението на отпадъците, по-широк мониторинг на качеството на атмосферния въздух бяха част от предложенията на партиите по време на дискусията на тема Екология. 

Обсъди се и създаването на ново министерство за управление на климата, както и ресорен вицепремиер, а според БСП агенцията по горите трябва да стане самостоятелна и да се изкара от земеделското министерство. Те също така предложиха реформа на ВиК сектора - да се премахнат водните асоциации, ВиК структурата да отговаря за комплексните и значими язовири, за големите магистрални водопроводи, а на басейнов принцип от едно голямо водно тяло да се дава еднаква цена на няколко агломерации. Общините сами трябва да решават как да управляват водния си процес и спрямо това да се определя цената на водата там.

Всички тези теми обаче останаха за доуточняване, тъй като от ИТН се противопоставиха. Според тях създаването на ново министерство ще е много сложен процес, а МОСВ се справя добре с политиките по климата. Те също така не одобриха идеята за изкарване на агенцията за горите от земеделското министерство, тъй като ЕК разглежда двете неща заедно. Беше дадена и идея за изкарване на ОПОС от МОСВ, което според ИТН е децентрализация, противоречаща на логиката.

Предложения в екологията: единно управление на водата, депозитна система и ново министерство за климата

Предложенията на ДБ в частта въздух бяха свързани с разширяване на системата за мониторинг за качеството на въздуха и икономически мерки и контролни механизми срещу източници на вредни газове, създаване на нормативна основа срещу неприятни миризми, шумо- и светлинно замърсяване. Приоритет е също насърчаване на ВЕИ и ограничаване на отоплението на дърва и въглища, както и стимулиране на електромобили и изграждане на зарядни станции.

Предложения в екологията: единно управление на водата, депозитна система и ново министерство за климата

Относно водите, първа спешна мярка до края на годината е да се прегледа състоянието на язовирите. Много сериозно да се обмисли въпросът защо язоворите не са под една шапка - в момента те са разпределени между няколко министерства и институции. Според ДБ друг голям проблем са хвостохранилища, които трябва да се обезопасят. Нужда е и инвестиция във ВиК и пречиствателни станции.

Предложения в екологията: единно управление на водата, депозитна система и ново министерство за климата

България е превърната в сметище, затова и първата мярка е вземане на мерки за безкомпромисна борба с нерегламентираното хвърляне, депониране, внос на отпадъци. Нужно е сътрудничество с държавите, от които внасяме боклук – говорим за нерегламентиран внос, ние имаме сериозна рециклираща индустрия и една забрана на внос би се отразила изключително тежко, поясни Емил Георгиев от ДБ.

Предложения в екологията: единно управление на водата, депозитна система и ново министерство за климата

Той настоя за прекратяване на проекта за инсталация за изгаряне на отпадъци в София, както и за спирането на разрешителни за експериментално изгаряне на отпадъци. За сметка на това може да се проучат възможностите за изгаряне в ТЕЦ "Марица Изток 2", което ще е по-калорично от лигнитните въглища.

Три принципа на модерна система за сметосъбиране и управление на отпадъците – разделяне при източника, премахване на анонимността и замърсителят плаща, представи Георгиев. Второто ще ни даде възможност да направим трансформацията на такса смет, която трябва да мине по оценка на база реално изхвърлени отпадъци.

ДБ поискаха и въвеждане на депозитна система, като признаха, че тя е много сложна и скъпа, но пък ефективна, а България имала средствата за изграждането й.

Бизнесът трябва да се стимулира за преминаване към кръгова икономика, основно малките и средните предприятия. Тук роля трябва да играе и споделената икономика - споделено пътуване, туристически услуги
оделено пътуване, туристически услуги.

Тома Белев се съсредоточи върху биоразнообразието и като първи проблем изтъкна нуждата от институционално укрепване на МОСВ. Сроковете за издаване на ОПОС и други процудири трябва да се намалят. Според него е нужен и нов ОПОС за магистрала "Струма", тунела под Шипка, за да не загубим европейски средства.

Необходими са структури за управление на защитените зони, разработване на планове за всяка зона, увеличаване на защитените територии, вековни дървета, защитени речни течения, регистър на защитените видове, единна платформа за сигнали срещу нарушения, мерки към съществуващите ВЕЦ за опазване на рибните ресурси, създаване на фонд "Защитени територии" за  финансиране на дейности по Натура 2000, спиране на застрояването в тези зони по морското крайбрежие; национална програма за изкупуване на частни дюни и гори; укрепване на зоополицията; развитие на законодателство за биоразнообразие в градска среда и други.

Борислав Сандов допълни още нуждата от въвеждане на система за екологичен отпечатък на продуктите и оценка на жизнения им цикъл за пускането им на пазара; нов закон за ВиК; защитени акватории; преглед и ревизия на разрешително за изграждане на мини вецове; канализация и опазване на питейните води за малките общини; актуализиране на почвения регистър; до приемане на закона за устройството на Черноморското крайбрежие да се въведе мораториум за застрояване на зона А; нов подход за третирането на опасни отпадъци.

Силвия Бакърджиева от ИТН, която беше предложението на партията за ресорен министър, беше основен говорител. Тя притежава опит в институциите на ЕС и подчерта, че законодателството ни е добро, но прилагането му куца.

В приоритет въздух предложенията относително се припокриваха с тези на ДБ, но според ИТН например електромобилите не трябва да се стимулират директно, както е заложено в новата ОПОС, а чрез данъчни стимули. Те допълниха още въвеждането на нискоемисионни зони в градовете и електрификация на обществения транспорт.

По тема води основен приоритет е подмяната и реконструкцията на ВиК, бързо финализиране на планове за упралвение на речните басейни и за риска от наводнения. Не сме видели голяма добавена стойност от ВиК холдинга, изтъкна Бакърджиева.

Тя продължи с тема отпадъци - кръговата икономика при нас изостава, депонираме много малко, а нараства количеството на отпадъци от производство. ИТН също се застъпи за принципа замърсителя плаща, но той да важи и за домакинствата; разделно събиране трябва да се въведе още при източника на отпадъци; нужна е национална публична информационна система за отпадъците, както и дигитална платформа за проследимост на трансграничния превоз на отпадъците; стимули за нови технологии за рециклиране, оползотворяване, включително на отпадъци от храни;

Както и при другите приоритети, и при биоразнообразие първите цели на ИТН и ДБ бяха свързани с изчистване на наказателните процедури от ЕК за България. Трябва да се финализират заповедите за управление на всички защитени зони, както и да се определят органи, които да ги управляват на регионално ниво, и да се определят мерки, специфични за всяка зона, за да не се спират големите инфраструктурни проекти, но да се избегне незаконно строителство и сеч. 

Бакърджиева подчерта, че на ниво ЕК Зелената сделка и заложената цел за намаляване на въглерода с 55% е почти невъзможно да се преразгледа. Предложението на ИТН за управлението на политиките за климата е по-смекчено - във всяко министерство трябва да се направят контактни точки по въпроса.

Трябва да се помисли и къде да отиват приходите от емисии от квоти от инсталации, които сега се събират във Фонд "Сигурност на електроенергийната система". Според ИТН тези пари би следвало да останат в ПУДООС и да се разходват за всички зелени дейности в Закона за климата и директивата за търговия с емисии.

Бакърджиева също така се обърна към ДБ да са по-внимателни относно бъдещото на проекта за инсталацията за изгаряне на отпадъци в София, тъй като той е бил одобрен от ЕК и е бил нещо като условие да бъде отпуснат целия финансов ресурс по ОПОС.

Внесеният нов закон за ВиК услугите пък бил спорен - ИТН е против разделянето на КЕВР на две комисии, но този закон ще развърже ръцете на ВиК холдинга.

Обърна се и внимание на проблема с много малкото разплащане на средства от ОПОС за миналия период. По различните програми имаме близо 3 млрд. лв. за усвояване и трябва да вземем политическо решение да дадем приоритет на ВиК и язовирите, смятат от ИТН.

8 приоритета и 109 мерки имали от БСП по отношение на екологията. Именно тяхна беше идеята за ново министерство за климата и категоричното мнение, че водите трябва да се управляват от единен орган на басейнов принцип. БСП дава пълна подкрепа за декарбонизацията, но България може по-добре да защитава своите позиции.

Атанас Костадинов заяви, че първата стъпка е да се направи национална водна стратегия. ВиК секторът също трябва да се реформира изцяло, като се премахнат водните асоциации. ВиК структурата трябва да отговаря за комплексните и значими язовири, за големите магистрални водопроводи, а на басейнов принцип от едно голямо водно тяло да се дава еднаква цена на няколко агломерации. Общините сами трябва да решават как да управляват водния си процес и спрямо това да се определя цената на водата там. От БСП също така са скептично настроени към ролята на ВиК холдинга и Държавното предприятие за управление на язовири.

Костадинов изтъкна и потенциална на подземите водни тела за генериране на термална енергия; устойчиво използване на кладенци и подземен воден ресурс за потребление на населението; актуализиране на морската стратегия и енергийния потенциал на морските води.

По отношение на биологичното разнообразие и въздуха предложенията не се различаваха същесвено с тези на другите партии.

Явор Божанков се съсредоточи върху управление на отпадъците, за което са необходими данъчни стимули, създаване на екоиндустриални паркове, ревизия на Закона за управление на отпадъците, за да влезе принципът замърсителя плаща - замърсителят в момента не е стимулиран да разделя, има само наказания, а няма стимул – всеки трябва да плаща според това, което изхвърля. Да се въведе и принцип на разходоориентираност при продуктовите такси - организации по оползотворяване не печелят пари, така че публичният ресурс изисква прозрачност. В момента имаме и много законодателни бариери за навлизане на пазара на кръгова икономика, а малките и средните фирми се изключват от него. Божанков настоя и за въвеждане на депозитна система, която обаче е в колизия с цветните контейнери за разделно събиране, така че е нужна цялостна реформа в процеса.

Средносрочно да се създадат кръгови вериги на производство, доставки и логистика и да се даде достъп на рециклиращия сектор до европейски средства; да се направят промени в данъчното законодателство, тъй като България е единствената страна, която наказва с данък генератора на отпадък, ако го разделя, което води до огромен сив сектор, генераторът на отпадъка трябва да се стимулира, обясни Божанков.

Една от краткосрочните мерки пък трябва да е създаване на ефективен пазар на вторични суровини, които да се вкарват в строителството.

От БСП поискаха и реформа в управлението на средствата за опазване на околна среда. Според тях ПУДООС трябва да стане или самостоятелен фонд, или юридическо лице, но да има ясни правила за кандидатстване и оценки на проектите.

От "Продължаваме промяната" допълниха някои от своите акценти, тъй като повечето неща вече били споменати от останалите партии. Първа малка стъпка според тях е да няма пластмасови шишета във всички министерства, да се ползва рециклирана хартия и новите автомобили да са електрически. Според Кирил Петков трябва да се помисли как да се приложат нови технологии като усвояване на въглерода при въглищните централи и да се раздели горенето на въглища с емисиите.

Те поискаха и механизми за премахване на незавършеното строителство извън градовете, както и политики за алтернативен природосъобразен туризъм, например стратегия за къмпиране.

ПП подкрепя горите да бъдат извадени от Министерството на земеделието, но от ИТН се противопоставиха на тази идея.

По отношение на въздуха ПП наблегнаха върху контрола върху продажбата на мокра дървесина, която при изгарянето си генерира много емисии. Според тях трябва да има много строг контрол на големите замърсяващи инсталации и глоби, както и при нерегламентирано изгаряне на отпадъци. Те също се застъпиха за споделените схеми за пътувания, въпреки че в крайна сметка не стана ясно какво точно имат предвид, тъй като обещаха, че няма да действат против интереса на такситата и малките превозвачи. Кирил Петков предложи и въвеждане на по-високи данъци и такси за много мощните автомобили.