Университет “Проф. д-р Асен Златаров”- Бургас, въвежда нови специалности, които ще подготвят за професии на бъдещето

https://www.24chasa.bg/novini/article/10439064 www.24chasa.bg

Университет “Проф. д-р Асен Златаров”- Бургас се включи като партньор в три проекта, финансирани от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” по процедура “Модернизация на висшите училища”, съфинансирана от Европейския съюз чрез европейските структурни и инвестиционни фондове. Заедно с други висши училища от България и Европа университетът ще усвои предвидената субсидия за модернизиране на образователния си продукт чрез създаване на нови програми, внедряване на дигитални и облачни технологии в учебния процес и повишаване на квалификацията на преподаватели, студенти, млади учени, докторанти и изследователи.

Първият проект е под наслов “МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната eкосистема” и по него ще бъдат разработени две магистърски програми: “Иновативни технологии в обучението по математика и информационни технологии” и “Химия на бъдещето” (на английски език), като втората ще бъде разработена за дистанционно обучение.

По втория проект – “Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичния и металургичен университет” ще бъде разработена бакалавърска програма “Зелени технологии”.

По третия проект – “Модернизация на висшите училища” ще бъде разработена една бакалавърска програма – “Интелигентни транспортни системи”, и три магистърски – “Смартсити”, “Интелигентно производство на електроенергия” и “Интелигентни системи за дома, офиса и медицината”.

Всички тези специалности ще се разработват съвместно с университетите партньори. Програмите се създават, за да отговорят на актуалните национални и европейски потребности от инженерни и педагогически кадри. Наред с въвеждането на съвместните програми с дигитално образователно съдържание, включително и за дистанционно обучение, ще бъдат организирани обучения на преподаватели за прилагане на компетентностния модел в обучението, за усъвършенстване на чуждоезиковите и дигиталните умения, краткосрочни специализации в асоциираните партньори, мобилности в чуждестранни университети и мултиплициране на резултатите от проведените краткосрочни специализации чрез споделяне на преподаватели между българските висши училища, участващи в проекта.

Очакваният резултат от изградената партньорска мрежа е модернизирано висше образование. С него Университет “Проф. д-р Асен Златаров”- Бургас, ще обучава студенти за професиите на бъдещето.