Устойчивост, доказана във времето

https://www.24chasa.bg/novini/article/10464269 www.24chasa.bg
Комплексът за хидрокрекинг на гудрон, в който „ЛУКОЙЛ“ инвестира 1.5 млрд. долара, е еталон в отрасъла.

Историята на една от най-крупните частни вертикално интегрирани енергийни компании в света започва през ноември 1991 година, когато с постановление на правителството на РСФСР се създава предприятието ЛАНГЕПАСУРАЙКОГАЛЫМНЕФТ, обединяващо няколко нефтодобивни предприятия от градовете Лангепас, Урай и Когалим. От началните букви на тези градове се ражда и новото наименование на компанията - „ЛУКОЙЛ”. Само 30 години след създаването си „ЛУКОЙЛ” е сред лидерите на световния енергиен пазар с присъствие в над 30 държави и колектив от над 100 000 работници и служители.

Репутацията на

предпочитан и надежден партньор

и работата в международни консорциуми открива възможности за повишаване на компетенциите, внедряване на най-добрите световни практики, разширяване на географията на дейността. Компанията добива около 2% от световния нефт и газ на суша и на море от субарктическата до екваториалната климатична зона, а продукцията на нейните нефтопреработвателни, нефтохимически и газопреработвателни заводи се продава в над 100 страни на 4 континента.

Верен на своя лозунг „Винаги в движение!”, „ЛУКОЙЛ” непрекъснато развива всички сфери на своята дейност: усъвършенства своя бизнес модел, въвежда модерен мениджмънт, реализира амбициозни проекти в областта на добива на нефт и газ, модернизира нефтопреработвателните и нефтохимическите си предприятия, инвестира в обекти на „зелената” енергетика. Компанията внедрява най-новите достижения в науката и технологиите, като самата тя допринася за тяхното развитие чрез натрупания опит и експертиза на своите специалисти, собствена изследователска и развойна дейност, сътрудничество с водещи доставчици на технологии, браншови организации и профилните висши учебни заведения.

Този комплексен подход, постоянното търсене и прилагане на най-добрите практики позволява на компанията да се справя с всякакви предизвикателства и да достига впечатляващи резултати.

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД е сред „отличниците” на „ЛУКОЙЛ” по производствени показатели. В реконструкцията и модернизацията на бургаската рафинерия са вложени над 3,2 млрд. щатски долара, а реализираните проекти значително повишиха ефективността, екологичността и безопасността на производството, както и качеството на произвежданите продукти. Днес „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” е сред

най-екологичните

и най-високотехно-логичните

рафинерии в Европа

с индекс на Solomon от 14.7 (при средно 10.6 за Западна Европа) и рекордна дълбочина на преработката над 95%. Предприятието е важен участник в реалната икономика на България, основен производител на нефтопродукти за вътрешния пазар, а изнасяната продукция представлява значителен дял в брутния износ на страната.

В съвременната висококонкурентна и нестабилна икономическа среда, когато много европейски рафинерии прекратяват дейността си, бургаските нефтохимици се чувстват готови да приемат предизвикателствата на глобалната здравна, икономическа и енергийна криза, и да излязат с чест от предстоящата трансформация на икономиката.

Следвайки климатичната стратегия, еколозите, технолозите и инженерите на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” работят за снижаване на емисиите на парникови газове, повишаване на енергийната ефективност и рационално използване на ресурсите, като паралелно се разработват идеи, чрез които предприятието ще намери своето достойно място в бъдещата кръгова „зелена” икономика. Бургас е и една от площадките на „ЛУКОЙЛ” с функционираща фотоволтаична станция с мощност 1,25 мвт, осигуряваща част от потреблението на завода.

Нефтопреработването е наукоемък отрасъл, в който високите технологии са необходимост и задължително условие за успешно устойчиво развитие. Затова бургаската рафинерия отделя голямо внимание на иновационната дейност, реализацията на проекти по автоматизация и дигитализация на производствените и спомагателните процеси.

Наред с технологиите, обаче, важен фактор и приоритет в устойчивото развитие на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД и е развитието на човешкия капитал. Стъпила на здравата основа от корпоративни ценности, кадровата политика на предприятието осигурява максимално разгръщане на потенциала на неговите работници и служители за създаване на сплотен екип, способен да се справи с предизвикателствата на динамично променящата се среда. Дружеството разполага с развита система за непрекъсната подготовка на кадрите, която използва пълния спектър от съвременни средства за обучение, от стажове във водещи фирми, повишаване на квалификацията и овладяване на допълнителни специалности в престижни университети до курсове по езици. Компанията окуражава и

осигурява условия за професионалното и личностно развитие

на всеки един работник и служител.

Специалистите на бургаската рафинерия са високо ценени както в рамките на групата „ЛУКОЙЛ”, така и сред други компании в отрасъла. Не е рядкост бургаски нефтохимици да се командироват за по-продължителен период в други европейски рафинерии на „ЛУКОЙЛ”, за да могат да предадат на колегите си своите опит и знания. Въведеният в експлоатация през 2015 г. Комплекс за хидрокрекинг на гудрон по технологията H-Oil е признат за еталон в световен мащаб, а работещите в него работници и специалисти често пътуват по покана на лицензиара на технологията Axens за споделяне на опит и участие в пускови операции на подобни инсталации в Европа и Азия.

Отговорният подход към управлението на дейността позволиха на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД да отреагира оперативно и адекватно на заплахите за здравето и благосъстоянието на хората в условията на продължаваща пандемия от Covid-19. Осигурена е максимална защита за работещите на площадката на дружеството, като не бе допуснато сериозно разпространение на болестта. Независимо от сложната епидемична и икономическа ситуация дружеството продължава да изпълнява ангажиментите си към своите работници, бизнес партньорите, държавата и обществото. В най-сложната от здравна и икономическа гледна точка година 2020 предприятието намали натоварването на производствените си мощности, но запази своите работници и служители, нивото на доходите им и социалните гаранции, предвидени в Колективния трудов договор.

В пълен обем бе реализирана и благотворителната програма на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас”. В сътрудничество с общините Бургас и Камено дружеството ежегодно оказва финансова подкрепа за обществено значими проекти на обща стойност над 500 хил. лв.: за ремонт и обзавеждане на училища и детски градини, оборудване на специализирани кабинети в професионалните гимназии, развитие на ученическия спорт, изграждане на спортни и детски площадки. В началото на пандемията през 2020 г. 140 хил. лв. бяха насочени за закупуване на най-необходимите средства за справяне с първата вълна на пандемията от COVID-19.

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД благодари на своите клиенти за тяхната доказана във времето лоялност и се ангажира и занапред да осигурява продукти с най-високо световно качество, произвеждани по най-добрите технологии в отрасъла при спазване на най-високите екологични изисквания към производствения процес.