Иновативни подходи и съвременни условия в детските градини в община Карнобат

https://www.24chasa.bg/novini/article/10464914 www.24chasa.bg

В “Мир” педагозите възпитават интеркултурна рефлексия и емоционална интелигентност

Интересен, емоционален и пълноценен е животът на малчуганите в детските градини в  Карнобат. Създадени са оптимални условия за отглеждане и възпитание на децата, благоприятстващи хармоничното им израстване и развитие.

С привлечен финансов ресурс и със собствени средства община Карнобат промени през  тази година  изцяло облика на детска градина “Мир”.  Благоустроеното дворно пространство е с функционални, красиви  и съобразени с възрастовите изисквания на децата

зони за игра

Съоръженията са разположени в красиво оформени цветни кътове за игра, оборудвани и обзаведени с  разнообразни образователни и занимателни игри, люлки, пясъчници и пързалка.

В  детската градина педагогическите иновации са насочени към търсене и намиране на оптимални възможности за ползотворен диалог със семейството  и обществеността. През учебната 2021-2022 г. тук се обучават и възпитават 120 деца. Образователно-възпитателният процес е ориентиран към педагогическо взаимодействие в интеркултурна образователна среда. Прилага се програмната система с автор проф. д-р Ирина Колева  “Аз променям света”. Избраните рефлексивен и ценностно ориентиран подход стимулират у детето интеркултурна рефлексия и  емоционална  интелигентност чрез ценностно ориентирано поведение.

Педагогическата колегия е висококвалифицирана. От 2018 г. “Мир” участва в проект на Министерството на образованието и науката за студентски практики. Студентите имат възможност да приложат своята  много добра теоретична подготовка във високотехнологична среда.

Използването на технологиите

и електронните образователни ресурси е една  от  реализираните цели, залегнали в Стратегията за развитие на “Мир”, която дава възможност за успешна реализация на бъдещите педагози.

Педагогическата колегия разработи модел за ефективна комуникация “семейство - детска градина”, който бе  представен в проектното предложение “Учени и учители в помощ на родителите” към националния Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, който финансира и подкрепя проекти, имащи за цел насърчаване на равния достъп до качествено образование. Ефективната  комуникация  учители - родители подобри сътрудничеството и подкрепата  между семейството и детската градина в процеса на възпитание и обучение,  повиши педагогическата  компетентност на родителите.

В детската градина са създадени условия за социализация и обучение на деца със

специални образователни потребности

Материалната и дидактична  база, с която разполага кабинетът за ресурсно подпомагане и допълнителна подкрепа, дава възможност на децата да развият своя потенциал и стимулира образователните им потребности.

Допълнителните дейности в интерактивния кабинет “Знайковци”, в игротеките и клубовете по интереси и съвременната образователна среда правят детската градина еталон за образователен модел.

С иновации, със съхранени традиции и най-вече с обич към децата общината се грижи за най-малките жители на  Карнобат.