БНБ запази нивото на буфера за системен риск на 3% за всички банки

https://www.24chasa.bg/novini/article/10474502 www.24chasa.bg

БНБ запази нивото на буфера за системен риск в размер на 3 процента за всички банки, приложим за всички експозиции в България.

Текущият преглед на вътрешноприсъщите за банковата система рискове и влиянието на външната среда показва запазване на дългосрочни макропруденциални и системни рискове в банковия сектор. Оценените рискове и фактори могат да имат усилващ ефект за потенциално негативно въздействие върху устойчивостта на банковата система, което обуславя запазване на натрупания капиталов резерв чрез потвърждаване на нивото и обхвата на буфера за системен риск.

Буферът подкрепя устойчивото функциониране в случай на вътрешен или външен шок, допринасящ към остротата на тези ограничения. Текущото ниво на буфера за системен риск е един от факторите, които позволяват на банките да посрещнат периода на пандемията от Covid-19 със силна капиталова позиция.

Банковият сектор е с водеща роля за финансовото посредничество в България по линия както на размера спрямо икономиката, така и на дела във финансовата система.

В края на юни 2021 г. активите на банковата система с размер от 128,5 млрд. лв. представляват 104,4 на сто от БВП, а делът в структурата на финансовата система е над две трети. Традиционният бизнес модел на банките в България е отразен в композицията на активите и пасивите, където кредитният портфейл заема повече от половината от активите на банковата система, основният източник на финансиране са депозитите с дял от 90 на сто от общите пасиви, а обемът и делът на гарантираните влогове е висок. Този бизнес модел предпоставя висока взаимообвързаност между банковата система и сектора на нефинансовите предприятия и домакинствата, като финансовите потоци между тях са значителни по размер.

От въвеждането на буфера за системен риск през 2014 г. общата капиталова адекватност е системно над 20 на сто, а ликвидните активи са консистентно над 25 на сто от общите активи на системата отчита БНБ.