Покана за оферти за предоставяне на финансови услуги на „Информационно обслужване“ АД

https://www.24chasa.bg/novini/article/6171379 www.24chasa.bg

ДО

ВСИЧКИ БАНКИ, ЛИЦЕНЗИРАНИ В

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

П О К А Н А З А О Ф Е Р Т И

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ

НА „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД

На основание т.4.3 от "Правилата за избор на изпълнител на финансови услуги от кредитни или финансови институции" – Приложение № 3 към чл.13б на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, „Информационно обслужване” АД, гр. София 1504, ул. „Панайот Волов” № 2, тел: 02/9420340; факс 943 66 07, e-mail: office@is-bg.net, отправя настоящата покана за участие в процедура за избор на изпълнители при следните условия:

Предмет на процедурата: „Избор на изпълнител съгласно Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции на „Информационно обслужване“ АД за следните видове финансови услуги (по отделни обособени позиции):

Обособена позиция 1: Откриване и обслужване на депозитни сметки.

Обособена позиция 2: Откриване и обслужване на разплащателни сметки; касови операции и инкасо услуги.

Обособена позиция 3: Финансиране - банкови гаранции.

1. Документи, които кандидатите трябва да представят в офертата:

• Кратко представяне на кандидата, включително административни сведения – в свободна форма;

• Декларация от кандидата за липса на обстоятелства по образец - Приложение № 1.

• Документ, удостоверяващ последния актуален кредитен рейтинг на финансовата институция, присъден от агенция, регистрирана в Комисията за финансов надзор (КФН) или Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) съгласно Регламент № 1060/2009 на Европейския Парламент и на Съвета на Европа. Актуалният кредитен рейтинг не трябва да бъде по-нисък от посочения в Таблица №1 на страница 4.

• Развитие на клоновата мрежа (списък на точките за обслужване) на кандидата с посочени градове на територията на Република България.

• Писмена обосновка на надеждността на платформата за интернет банкиране.

• Оферта по образец - Приложение № 2.

• Ценово предложение по образец - Приложение № 3.1. за обособена позиция 1, Приложение № 3.2. за обособена позиция 2 и Приложение № 3.3 за обособена позиция 3. Представя се в отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение………………………“ в плика с останалите документи.

2. Срок на валидност на офертата – не по-малък от 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от датата на представяне на офертата.

3. Срок за изпълнение – 24 месеца от датата на сключване на договора.

4. Разглеждане, оценяване и класиране на офертите

Подадените оферти се разглеждат, оценяват и класират от комисия. За резултатите от решенията на Възложителя за избор на обслужваща кредитна и финансова институция, участниците ще бъдат уведомени писмено. От процедурата ще бъде отстраняван кандидат, който не е изготвил и окомплектовал предложенията си, съгласно изискванията, посочени в настоящата покана за оферти. Отстранява се от процедурата участник, който е обявен в несъстоятелност или е в производство по ликвидация, както и участник, чийто представляващ е лишен от правото да упражнява търговска дейност, осъден е с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл.253 – 260 от НК, за подкуп по чл.301-307 от НК, участие в организирана престъпна група по чл.321 и чл.321а от НК, както и за престъпление против собствеността по чл.194-217 от НК или против стопанството по чл.219-252 от НК, освен ако не е реабилитиран.

Офертите се оценяват от комисията в съответствие с критерия „икономически най-изгодна оферта“, съгласно Методика за определяне на комплексната оценка. В процедурата са заложени изисквания, които са от особена важност за Възложителя и участникът следва да отговори с „ДА“ или „НЕ“ дали е в състояние да ги изпълни. Ако участникът не потвърди искането на „Информационно обслужване“ АД (даде отговор „НЕ“), от комплексната му оценка по съответната обособена позиция се отнемат определен брой точки, след което се формира крайна оценка за класирането. Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получените оценки, като на първо място се класира кандидатът с най-висока крайна оценка.

Показателите на комплексната оценка, относителната им тежест и условията, които отнемат точки са описани в Методиката за определяне на комплексната оценка, както следва:

Методика за определяне на оценката

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на комплексна оценка и на крайна оценка за всяка обособена позиция. Комплексната оценка на офертата включва два вида показатели – неколичествени и количествени, с фиксирани относителни тегла, както следва:

1. Неколичествени показатели (К1) – с 40 % относителна тежест в крайната оценка.

2. Количествени показатели (К2) – с 60 % относителна тежест в крайната оценка.

Комплексна оценка (КО) се изчислява за всеки кандидат, като сбор от стойностите на съответните коефициенти К1 и К2, или

КO = К1 + К2

Комплексната оценка се измерва в брой точки, като максималният брой точки е равен на 100 (max брой точки 40 за неколичествените показатели; max брой точки 60 за количествените показатели).

На участника с най-добра оферта ще бъдат присъдени максимален брой точки. Той ще бъде бенчмарк за оценка на останалите участници и на база относителни тегла ще бъде формирана тяхната оценка по формулите:

• За критериите, за които най-голямото предложение е най-добро:

(оценявано предложение/най-добро предложение max)*максимален брой точки

(Сn/Сmax)*максимален брой точки по отделния показател

• За критериите, за които най-малкото предложение е най-добро:

(най-добро предложение min/оценявано предложение)*максимален брой точки.

(Сmin/Сn)*максимален брой точки по отделния показател

Където:

Показателите, тяхната мярка, максимален брой точки и тежест в % са дадени в Раздел І. Неколичествени показатели, включително Таблица № 1, Таблица № 2 и Таблица № 3, общо за трите обособени позиции и Раздел ІІ. Количествени показатели, разграничени по обособени позиции 1, 2 и 3. Накрая е дадена Таблица № 4 Наказателни точки, при неизпълнение на специфичните изисквания на Възложителя.

Раздел I. Неколичествени показатели (K1) - с 40 % относителна тежест в КО.

Таблица № 1. Дългосрочен кредитен рейтинг

Таблица № 2. Надеждност на платформата за интернет банкиране

Таблица № 3. Срок за обслужване на плащанията

По т.4 Развитие на клонова мрежа в Раздел І, кандидатът дава числов израз за брой точки на обслужване (офиси) в цяло число. Най-високото число получава максимален брой точки.

Раздел ІІ. Количествени показатели (К2) – с 60 % относителна тежест в КО.

По обособена позиция 1: Откриване и обслужване на депозитни сметки

По обособена позиция 2: Откриване и обслужване на разплащателни сметки; касови операции и инкасо услуги

По обособена позиция 3: Финансиране - банкови гаранции

Комисията прилага специфичните изисквания на Възложителя, посочени в Таблица № 4 за всяка една обособена позиция, ако изискванията имат отношение към услугите в позицията, след което от комплексната оценка се отнемат/не се отнемат точки и се формира крайната оценка на класирането по отделните обособени позиции.

Таблица № 4. Наказателни точки при непотвърждаване на

специфичните изисквания на „Информационно обслужване“ АД

Не се допуска представяне на варианти. За да бъде приложена „Методиката за определяне на оценката“ е необходимо да се посочи конкретна стойност по отделните показатели (по преценка на кандидата може да бъде посочена средна стойност, ако финансовата институция предлага на практика множество варианти на услугата).

Възложителят не поставя ограничение относно агенцията, от която да бъде представен документ за кредитен рейтинг на банковата институция. Задължително условие е, рейтингът да бъде присъден от агенция, регистрирана в Комисията за финансов надзор (КФН) или Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) съгласно Регламент № 1060/2009 на Европейския Парламент и на Съвета на Европа.

Възложителят публикува настоящата покана на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на официалната интернет страница на „Информационно обслужване“ АД, както и в една специализирана интернет – медия.

„Информационно обслужване“ АД попада в приложното поле на правилата за концентрация. При избора на изпълнител на финансови услуги се спазват принципите на публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, недопускане на дискриминация, равнопоставеност и пропорционалност. При получаване на оферти от най-малко пет институции, същите се отварят и разглеждат от комисията. Ако постъпилите оферти са представени от по-малко от пет институции, същите не се отварят и не се разглеждат. В този случай се публикува нова обява при същите условия за участие със срок за подаване на офертите 5 (пет) работни дни от датата на обявяването. След изтичане на срока, даден в повторната покана, Възложителят избира изпълнители на базата на предоставените оферти, независимо от техния брой.

Кандидатите, избрани за изпълнители по отделни обособени позиции, ще бъдат уведомени писмено и ще бъдат поканени за сключване на договори с „Информационно обслужване“ АД.

7. Срок, място и начин за подаване на офертата

Офертата, заедно с приложените документи, трябва да бъде представена в запечатан, непрозрачен плик по поща, куриер или на ръка с надпис „Оферта за участие в процедура с предмет: Избор на изпълнител съгласно Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции на „Информационно обслужване“ АД за следните видове финансови услуги (по отделни обособени позиции):

Обособена позиция 1: Откриване и обслужване на депозитни сметки

Обособена позиция 2: Откриване и обслужване на разплащателни сметки; касови операции и инкасо услуги

Обособена позиция 3: Финансиране - банкови гаранции“

На плика се посочва обособената позиция/обособените позиции, за която/които се подава оферта, наименованието, адрес за кореспонденция и лице за контакт с участника.

Крайният срок за приемане на офертите е 5 /пет/ работни дни, считано от датата на публикуване на настоящата покана.

Документите за участие следва да бъдат представени до 17.00 часа на последния работен ден, в който изтича крайният срок за приемане на офертите, в сградата на „Информационно обслужване” АД - гр. София, ул. „П. Волов” № 2, партер, Деловодство - на хартиен носител. При приемане на офертата в деловодството върху плика се записва поредния номер, датата и часа на получаването.

Оферта, представена след изтичане на посочения в поканата краен срок, не се приема и не се разглежда от Възложителя. Не се приема и оферта, поставена в плик с нарушена цялост, или незапечатан плик.

8. Лице за контакти

Всяко заинтересовано лице може да се обръща за допълнителна информация към г-н Деян Ганчев, тел. +3592 9420 341, E-mail: office@is-bg.net, както и да следи официалната интернет страница на „Информационно обслужване“ АД www.is-bg.net , където ще се публикува всяка информация, свързана с процедурата.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Австрийски професор направи чудо с мен, вече ходя с токчета Борислав РАДОСЛАВОВ "Вече правя опити да тичам след синовете ми. Играем с тях футбол и федербал. Кракът ми беше счупен и изкривен, претърпях множество операции и живеех във фитнеса заради постоянната рехабилитация. Докато накрая един австрийски професор направи чудо с мен и отново ми

Атанас Стоев дал обет преди 39 години Хиляди левове е дарил на бачковската чудотворна икона на Пресвета Богородица лидерът и основател на оркестър "Канарите" Атанас Стоев! Музикантът дава обет преди четири десетилетия, че всяка година ще свири в Бачково и със събраните средства ще подпомага съхранението на светинята.

ЦСКА-София привлича френски футболист, съобщиха вчера всички спортни информационни агенции, като в първоначалните информации не се съобщаваше името на играча. Единствената информация за него беше, че не е свободен агент и ще бъде закупен от "червените". Футболистът вчера трябваше да мине медицински прегледи и да подпише договора си с ЦСКА-София.