Вижте какво реши Министерски съвет днес

https://www.24chasa.bg/novini/article/6432891 www.24chasa.bg
Снимка: Архив

Общините получават средства за възстановяване на военни паметници

Правителството одобри допълнителни трансфери в размер на 120 000 лв. по бюджетите на 13 общини за ремонт, възстановяване, изграждане и довършване на военни паметници. Средствата са предвидени в централния бюджет и са разпределени след постъпили искания от областните комисии „Военни паметници“ и от общини.

Финансиране получават проекти, за които има готовност да бъдат реализирани в кратки срокове. Това са ремонтът на параклиса-костница „Св. Арх. Михаил“ във военното гробище-музей в Добрич, ремонтът на храма-костница „Св. Троица“ в с. Гюешево, възстановяването на арката на входа на 5-и конен полк в гр. Брезник, ремонтите на военния паметник в с. Равногор и на паметника-костница в гр. Тръстеник, доизграждането на паметник с имената на загиналите във войните от гр. Средец (бивше с. Карабунар), довършване на военен паметник в с. Драгичево и изграждане на паметник на генерал-майор Ваклин Церковски в кв. Църква, община Перник, ремонт на паметниците на загиналите във войните в с. Агатово и в с. Горна Росица, на паметника-костница „Св. Иван Рилски“ в гр. Кресна, на къщата-паметник „Полк. Серафимов“ и на паметника на загиналите във войните в с. Свежен, както и на храм-паметника „Св. Вкмч Георги Победоносец“ в с. Левуново, доизграждане в Силистра на Стена на славата на загиналите във Втората световна война чинове от 31-и пехотен полк и изграждане на нов мемориален комплекс с паметник на загиналите във войните в с. Драговищица.

Имотите на няколко професионални гимназии в страната стават общински

Правителството реши собствеността на четири професионални гимназии да се прехвърли към съответните общини. Това са ПГ по хранително-вкусови технологии „Св. Димитрий Солунски“ в Асеновград, ПГ по селско стопанство и хранителни технологии в Шумен, ПГ по хранителни технологии ,.Проф. д-р Асен Златаров“ в Горна Оряховица и ПГ по селско стопанство „Дунавска земя“ в село Ковачица. Досега сградите са били публична държавна собственост, управлявани от Министерството на земеделието, храните и горите. Промяната се прави поради преобразуването на училищата в общински

Министерски съвет прие решения и за разпореждане с имоти – държавна собственост.

Поземлен имот с площ 6394 кв. м, намиращ се на ул. „Панорама“ №7 в Хасково и включващ пет самостоятелни обекта в пететажна сграда, се предоставя на Държавен фонд „Земеделие“. Фондът вече ползва останалата част от сградата. Решението ще позволи да се осигурят допълнителни помещения за съхранение на нарасналия обем документация за програмния период 2014-2020 г. и изграждане на архивен център за съхранение на документацията на областните дирекции на ДФЗ в Хасково, Бургас, Кърджали. Пазарджик, Пловдив, Сливен, Стара Загора, Ямбол и Смолян.

От частна в публична държавна собственост беше променен статутът на имот в с. Звездец, община Малко Търново, и беше предоставен за управление на МВР. Това са помещения с обща площ 437 кв. м в блок 15 в селото. Те ще се използват за административни потребности на Главна дирекция „Гранична полиция“.

Поради отпаднала необходимост от МВР е отнето управлението върху поземлен имот – публична държавна собственост, намиращ се в м. „Землище“ край с. Попско, община Ивайловград. Теренът с площ 9,9 дка и построените в него три сгради преминават в управление на областния управител на Хасково.

Община Бургас получи право на строеж върху морското дъно за изграждане на защитена лодкостоянка. С приетото решение общината изпълнява условието за участие по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 за финансиране на проекта в кв. „Крайморие“. Той включва построяване на хидротехнически съоръжения за защита на акваторията от ветрово и вълново въздействие и за приставане и временно престояване на малки риболовни кораби с дължина до 12 метра, както и обслужващи съоръжения.

Правителството предоставя на Северозападното държавно предприятие правото на управление върху част от имоти в гр. Враца. Те представляват бивш животновъден комплекс и помпена станция към него. Досега са стопанисвани от Министерството на правосъдието, но са отнети от ведомството поради отпаднала необходимост. Останалата част от имотите преминават в управление на областния управител на Враца, като придобиват статут частна държавна собственост.

С други две решения правителството промени от публична в частна държавна собственост статута на имоти, предоставени за управление на Министерство на отбраната, но с отпаднала необходимост за ведомството и за Българската армия. Решенията ще позволят с тях да бъдат извършени разпоредителни действия – продажба чрез търг, съгласно Закона за държавна собственост. Обектите със сменен статут са:

поземлен имот в с. Минерални бани с площ от 20 дка и застроен с пет сгради;

поземлен имот в м. „Шумата“ край с. Бояново, община Елхово, с площ от 374 дка и застроен с 21 сгради;

поземлен имот в м. „Шумата“ край с. Бояново, община Елхово, с площ от 346 дка и застроен с 26 сгради;

сграда със застроена площ 202 кв. м в землището на с. Кортен, община Нова Загора; поземлен имот в м. „Къро“ в София с площ от 9,2 дка и застроен с пет сгради; поземлен имот в землището на с. Вардун, община Търговище, с площ от 76 дка и застроен с пет сгради;

поземлен имот в м. „Гроба“ в Ботевград с площ от 3,3 дка и застроен с две сгради;

поземлен имот в м. „Ширината“ в с. Доброславци, Столична община, с площ 34 дка и застроен с девет сгради;

осем сгради в м. „Средния рид“ в с. Доброславци, Столична община, с обща застроена площ 524 кв. м;

две сгради в с. Кътина, Столична община, с обща застроена площ 243 кв. м;

сграда в м. „Габера“ в с. Доброславци, Столична община, с площ 23 кв. м;

42 сгради в с. Доброславци, Столична община, с обща застроена площ 5914 кв. м.

На Народното събрание ще бъде представен анализ за изпълнението на решенията на ЕСПЧ по дела срещу България

Правителството прие и ще представи в Народното събрание обобщен годишен доклад по изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека по дела срещу Република България. Целта на анализа е да подпомогне ефективното изпълнение на осъдителните решения на ЕСПЧ, особено в области, в които се наблюдава повторяемост на нарушенията.

Съгласно чл. 46 от Конвенцията за правата на човека държавите-членки имат международноправен ангажимент да изпълняват окончателните решения на ЕСПЧ, установяващи нарушения, както и тези, потвърждаващи постигнатите между страните приятелски споразумения. Приемането на необходимите мерки за изпълнението на решенията се контролира от Комитета на министрите към Съвета на Европа. Държавите-членки имат договорно задължение да отстранят установените нарушения на Конвенцията, но разполагат с известна свобода на преценка по отношение на средствата за това. Делата, поставящи най-сериозни проблеми, са групирани и се гледат от Комитета на министрите в „процедура за засилено наблюдение”.

По данни на Секретариата на ЕСПЧ, през 2016 г. общият брой български решения на стадия на изпълнението е 290, от които 94 са прецеденти (решения, които поставят самостоятелен проблем по Конвенцията). Приключило е наблюдението на 31 решения, от които 14 прецеденти (2 в засилена и 12 в стандартна процедура) и 17 решения с повтарящи се нарушения (4 в засилена процедура и 13 в стандартна).

Докладът отбелязва позитивните промени в законодателството и практиката в резултат на осъдителните решения на ЕСПЧ, което е довело до прекратяване на наблюдението по значителен брой решения. На първо място се откроява приключването на наблюдението по изпълнението на делата от групата „Начова срещу България“, които засягат неоправдано или прекомерно използване на огнестрелно оръжие от полицейски служители. Наблюдението е снето след промените в Закона за МВР относно абсолютната необходимост при употреба на огнестрелнно оръжие от полицията, в Наказателния кодекс, както и в административната и съдебната практика след 2011 г. След поредица изменения в ДОПК и ГПК е снето наблюдението и върху изпълнението на решенията от групата „Белев срещу България“, които се отнасят до привилегии на данъчната администрация за възстановяване на публичните вземания без процедурни гаранции срещу произволното им прилагане. Приети са разпоредби, гарантиращи правото на лишени от свобода да бъдат включени в обучителни програми в местата за лишаване от свобода, с което приключи наблюдението по делото „Вельо Велев срещу България“. След промени в законодателството през 2009 г. националните съдилища вече разглеждат в по-кратки срокове жалби срещу заповеди за задържане с цел екстрадиция или експулсиране, поради което приключи наблюдението и по изпълнението на делото „Рахмани и Динева“.

Най-сериозните проблеми, констатирани в осъдителните решения на ЕСПЧ, по които все още не са взети всички мерки за преодоляването им, са недостатъци на провежданите разследвания при случаите на смърт и нехуманно отношение, нарушенията на правото на живот и забраната за изтезания и нечовешко и унизително отношение; нарушение на правото на сдружаване поради откази на националните съдилища да регистрират „ОМО Илинден”, гарантиране на правата на чужди граждани при експулсирането им и др.

Правителството ще изпълни две решения на ЕСПЧ

Правителството ще изпълни две решения на Европейския съд по правата на човека по дела срещу Република България. Изпълнението включва изплащането на общо 148 650 лв. обезщетения за претърпени имуществени и неимуществени вреди, както и разходи и разноски на жалбоподателите.

По делото „Генов срещу България“ ЕСПЧ е решил, че има нарушението на правото на изповядване на религия, заради отказа на националните съдилища да регистрират религиозна общност с наименование „Международно общество за Кришна съзнание – София, Надежда“, представлявано от Асен Генов.

По делото „Кирилов и други срещу България“ Съдът е обединил 13 жалби, подадени в периода 2009-2015 г., които се отнасят до нарушаване на забраната на изтезанията, нечовешкото и унизително отношение и на правото на ефективни вътрешноправни средства за защита, поради лоши условия в местата за лишаване от свобода.

В периода 22 март – 23 юни 2017 г. ЕСПЧ е заличил от списъка на делата други седем жалби поради загуба на интерес от страна на жалбоподателите и е обявил за недопустими още три жалби, тъй като е намерил, че условията за задържане не са причинили страдание у жалбоподателите, което да достига прага на суровост.

Актуализират се таксите, събирани в системата на предучилищното и училищното образование

Правителството прие Тарифа за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование. Всички дейности, за които се събират такси, са определени в чл. 300, ал. 1 на Закона за предучилищното и училищното образование. Сред тях има и осем нови.

30 лева ще струва провеждането на изпит по един предмет за валидиране на компетентности, придобити чрез неформално обучение (извън системата на професионалните обучения) и информално (самостоятелно) учене. Самият документ за валидиране ще се издава срещу 10 лева.

10 лева ще е таксата за разглеждане на заявление за одобряване на програма за обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Самата оценка на програмата за обучение ще струва 100 лева. 50 лева ще е тарифата при промяна на обучители в програмите.

Нова е и таксата за обучение по ограмотяване – 300 лева на човек за 600 учебни часа в курс за 15 души. 540 лева ще се събират за 1080 учебни часа за придобиване на компетентности за завършен прогимназиален етап (в курс до 15 човека). За придобиване на компетентност само за завършен клас от прогимназиален етап ще се плащат 180 лева на човек за 360 учебни часа в курс до 15 души.

Документът предвижда също промяна в някои такси, събирани досега. Разглеждането на заявление за откриване на частна детска градина или училище се увеличава от 100 на 150 лева. Тази такса не е променяна 14 години, от приемането на предишното постановление, а разходите са се увеличили.

За оценка дали документите съответстват на нормативните изисквания, експертна оценка и издаване на всички становища, разрешения и решение за вписване в Регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на професионална гимназия, обединено училище, спортно училище, училище по културата и училище по изкуствата ще струва 375 лева.

Няма промяна при разглеждането на заявление за одобряване на познавателна книжка, учебник или учебен комплект. То ще струва 10 лева, както досега. Оценката на познавателна книжка или на учебник за съответствие с държавния образователен стандарт за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала остава 600 лева. 975 лева е таксата за оценка на учебен комплект за съответствие с държавния образователен стандарт за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала.

В постановлението са посочени и размерите на 16 такси, които ще се събират за обучение на граждани на трети държави, навършили 16 години. Те са съществували и досега, но са събирани по друг ред и във валута. Вечерната форма на дуално обучение за тези граждани ще се провежда срещу 1377 лева на човек, а задочната и дистанционна форма ще струва 924 лева. 3070 лева е таксата за индивидуално обучение на граждани на трети държави на възраст над 16 години.

Таксите са актуализирани и определени по методика, съобразена с разходите за съответните дейности – необходимото време, преподаватели и ресурси.

Одобрен е наръчник за отношенията между ротационното председателство на Съвета на ЕС и Европейския парламент

Правителството одобри Наръчник за членовете на Министерския съвет относно отношенията между ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз и Европейския парламент по време на подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.

Целта на одобрения документ е да насочи вниманието на членовете на правителството, техните политически кабинети и представителите на експертните екипи в ресорните министерства върху задачите и предизвикателствата пред България като ротационен председател на Съвета на ЕС, подготвяйки ресорните министри за ангажиментите им преди и по време на Председателството в качеството им на председатели на секторните формати на Съвета на ЕС. От друга страна, специално внимание в Наръчника е обърнато върху необходимостта от изграждане на открити и ефективни отношения с Европейския парламент, неговите членове, комисии и спомагателни органи в полза на успешното изпълнение на задачите на България като ротационен председател.

Разработването на подобни информационни документи с конкретни практически препоръки към министрите и техните екипи е утвърдена практика в държавите-членки, поемащи за първи път председателството на Съвета на ЕС, която допринася за успешното изпълнение на техните функции и задачи. Наръчникът съдържа систематизирани информация за функциите и задачите на ротационното председателството на Съвета на ЕС, за взаимодействието му с Европейския парламент, както и практически препоръки за подготовка на членовете на Министерския съвет за работата с ЕП в периода преди и по време на Председателството.

Осигурява се симултанният превод за събитията от Българското председателство на Съвета на ЕС

Правителството упълномощи министъра за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз Лиляна Павлова да сключи споразумение с Генерална дирекция „Устни преводи“ на Европейската комисия. Целта е да се осигури симултанният превод за събитията на най-високо ниво, предвидени в календара на Българското председателство. То ще бъде обезпечено с достатъчно на брой акредитирани преводачи с опит, които да гарантират качеството на превода и поверителността на предоставените им документи и съдържанието на съответните заседания.

Постоянното представителство на България към ЕС в Брюксел се обърна за съдействие към ГД „Устни преводи“ предвид факта, че до момента страната ни не е била домакин на мероприятие от такъв мащаб, изискващи участието на голям брой квалифицирани преводачи с опит в преводите от максимална комбинация от 24-те официални езика на ЕС. ГД „Устни преводи“ е службата на Европейската комисия, която отговаря за устните преводачески услуги и организацията на конференции, включително технически услуги, и осигурява преводачи за около 11 000 заседания годишно.

Разходите за преводи от ГД „Устни преводи“ към ЕК са предвидени в ПМС №67 от 2017 г. в размер на 3 млн. лв.

Определен е съставът на Управителния съвет на Центъра за оценка на риска по хранителната верига

Правителството определи нов състав на Управителния съвет на Центъра за оценка на риска по хранителната верига. Той се състои от петима членове – директорът на Центъра проф. д-р Бойко Ликов, заместник-министрите на земеделието, храните и горите д-р Цветан Димитров и д-р Лозана Василева и заместник-министрите на здравеопазването д-р Мирослав Ненков и Светлана Йорданова.

Центърът извършва научна оценка на риска по проблеми, които пряко или косвено засягат здравето на животните и растенията, растителните продукти и растителния репродуктивен материал и безопасността на храните и фуражите и изготвя научни становища до компетентните органи и институции за вземане на решения за управление на рисковете по хранителната верига.

Утвърдени са разходите за командировки в страната за второто тримесечие на 2017 г.

Правителството утвърди разходите за командировки в страната за второто тримесечие на 2017 г. на министрите и заместник-министрите, на областните управители, на председателите на държавни комисии, агенции и институции.

За командировки на министрите и заместник-министрите в страната са изразходвани общо 4788,14 лв., за командировки на председателите на държавни агенции и техните заместници – 1367,58 лв., за командировки на председатели и членове на държавни комисии – 1135 лв., за командировки на ръководителите на държавни институции – 150 лв., и за командировки на областни управители – 4786,94 лв.

Правителството отпуска 180 000 лв. за довършване на строителството на православния храм в габровския квартал „Младост“

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2017 г. в размер 180 000 лв. за довършване на православния храм „Св. Св. Онуфрий, Дамаскин и всех мучеников Габровских“ в кв. „Младост“ на гр. Габрово.

Строителството на храма започна през 2016 г., като до момента са положени основите и са изградени сутеренът и стените до етап „покрив“. Довършването на храма ще предотврати компрометирането на вече съградената му част предвид идващия зимен сезон.

Средствата за изпълнението на постановлението се осигуряват чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет.

Администрациите ще се придържат към единни правила при формиране на домейните и наименованията на електронните си пощи

Администрациите ще се придържат към единни правила при формиране на домейните и поддомейните, както и на адресите на електронната поща на административните органи. За целта Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) ще изготви методически указания, които ще приведат наименованията и адресите в съответствие с изискванията на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, която е в сила от 1 март 2017 година. В Наредбата са определени правила за формиране на наименования на домейните и поддомейните, както и на адресите на електронна поща, използвани от областните, общинските, районните администрации и администрации без собствена инфраструктура за електронна поща.

Анализът на съществуващите към момента електронни адреси показва, че в областните, общинските и районни администрации се използват електронни пощенски услуги от различни доставчици, като използваните домейни и наименования на електронна поща противоречат на правилата, посочени в Наредбата. Неспазването на единни стандарти значително затруднява комуникацията на гражданите с институциите, взаимодействието между самите администрации, а също така създаването на единни регистри и общи адресни списъци.

С решението си кабинетът възложи на председателя на ДАЕУ да изготви методическите указания за формиране наименованията на домейните и поддомейните, както и на адресите на електронната поща на административните органи в България. Документът също така ще укаже реда на създаване на портал за Система за вътрешни електронни административни услуги, използвани от областните, общинските, районните администрации и администрации без собствена инфраструктура за електронна поща и заявяване на електронна административна услуга за електронна поща.

Определен е нов състав на българската делегация за участие в редовните годишни среши на Съветите на управителите на Групата на Световната банка и на Международния валутен фонд

Правителството одобри нов състав на делегацията, с която България ще участва в редовните годишни срещи на Съветите на управителите на Групата на Световната банка и на Международния валутен фонд (МВФ). Срещите ще се проведат в периода 13-15 октомври 2017 г. във Вашингтон, САЩ.

Българската делегация ще се води от управителя на Българската народна банка Димитър Радев, който е управител за България в МВФ. В състава на делегацията влизат още заместник-министърът на финансите и заместник-управител за България в МВФ Маринела Петрова, подуправителят на БНБ и заместник-управител за страната ни в Световната банка Димитър Костов.

В рамките на форума българските делегати ще се срещнат с висши ръководни екипи на МВФ и Световната банка, представители на международни финансови институции, на инвестиционни и централни банки. Участието на България в предстоящите годишни срещи увеличава възможностите на страната ни за разширяване и стабилизиране на международните контакти.

Отпускат се 100 млн. лв. за ремонт на участъци от републиканската пътна мрежа

Правителството отпуска допълнителни до 100 000 000 лева по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Средствата ще бъдат за ремонт на участъци от републиканската пътна мрежа с цел подобряване на състоянието й и повишаване на безопасността на движение.

С парите ще се финансират дейности по текущо поддържане на републиканската пътна мрежа, включващи ремонт на асфалтовата настилка и на мостови съоръжения, локални ремонти, отводнителни мероприятия, ландшафтно оформяне, възстановяване на ограничителни системи, пътни знаци, полагане на хоризонтална маркировка, бетонови работи и други.

Допълнително необходимите средствата за текущо поддържане и осигуряване на безопасността на движение по автомагистралите и републиканските пътища І, II и Ш клас ще бъдат осигурени за сметка на преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет.

Правителството одобри състава на българската делегация за редовната сесия на Общото събрание на ООН

Министерският съвет одобри позициите на България и състава на правителствената делегация за участие в 72-ата редовна сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации. Форумът ще бъде открит на 19 септември в Ню Йорк. Кабинетът предлага на Президента на Република България Румен Радев да оглави делегацията, в чийто състав са включени вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева, постоянният ни представител към ООН Георги Панайотов и началниците на кабинетите на президента и на министър-председателя Иво Христов и Румяна Бъчварова.

През тази година основна тема на Общия дебат ще бъде „С фокус към хората: стремеж към мир и достоен живот за всички на устойчива планета“ с акцент върху укрепването и поддържането на мира, превенцията и медиацията, реализирането на целите на устойчивото развитие и справянето с климатичните промени, зачитането правата на човека и основните свободи, както и с въпросите, свързани с мигрантския и бежански поток. Освен в него, президентът и членовете на българската делегация ще участват в редица многостранни форуми, организирани от ООН, държави-членки на ЕС и други партньорски държави.

Участието на българската делегация през целия период на провеждане на сесията ще даде възможност да бъдат представени позициите и вижданията на България по широк спектър от въпроси, особено по приоритетни теми, свързани с международния мир и сигурност, правата на човека, противодействието и предотвратяването на тероризма и насилствения екстремизъм, борбата с трафика на хора, устойчивото развитие с хоризонт до 2030 г. и промените на климата.

Одобрен е отчет и годишен план за развитието и обновяването на информационните ресурси в администрацията

Правителството одобри отчет за състоянието и годишен план за развитието и обновяването на информационните ресурси в администрацията и информационните ресурси на Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност.

Отчетът е първият цялостен документ, който очертава моментното състояние, но и тенденциите в развитието на информационните ресурси в държавната администрация. Първият годишен план предвижда разработване и утвърждаване на архитектурна рамка на електронно управление.

Като основен приоритет е изведено развитието на споделените информационни ресурси, както и разширяването на възможностите за служебен обмен на данни между административните органи. За целта администрациите предвиждат 100 млн. лева за придобиване на хардуер, внедряване на приложни системи, системен софтуер, доставка на комуникационно оборудване и други.

Пълният текст е публикуван на интернет страницата на Държавна агенция „Електронно управление“ https://e-gov.bg.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Психичноболен простреля в главата полицай след семеен скандал. Кървавият инцидент се разигра по обед в столичния кв. "Илинден". Униформеният Георги Йовчев се отзовал на сигнал за буйстващ мъж в апартамент на блок 78. Оплакването подава майката на стрелеца Живка, която посреща лично ченгетата. Когато отваря жилището,

Феновете на една от най-сексапилните жени в Италия Мелиса Сата могат да си отдъхнат! Съпругата на Кевин-Принс Боатенг, който в момента рита в "Сасуоло", се завръща на малкия екран. Моделката ще води риалити предаването "Бащата на булката" по LA5. Това ще е последното издание на шоуто, което се радва на огромен успех на Апенините.

73-годишната Атидже се бори за оцеляването си Иво АНГЕЛОВ Изоставена в страховита мизерия живее 73-годишната Атидже. Злочестата история на бабата от благоевградското село Абланица трогна хора в региона, които се опитват да я измъкнат от нищетата. "Бабичката има четири деца - две дъщери и двама сина, и много внуци,