Академията провежда обучение в трите степени на висше образование - "Бакалавър", "Магистър" и "Доктор" в областта на сценичните и екранните изкуства

https://www.24chasa.bg/novini/article/6606098 www.24chasa.bg

На­ци­о­нал­на­та ака­де­мия за те­ат­рал­но и фил­мо­во из­кус­т­во е пър­во­то бъл­гар­с­ко вис­ше училище и ед­на от най-прес­тиж­ни­те ев­ро­пейс­ки об­ра­зо­ва­тел­ни ин­с­ти­ту­ции в об­ласт­та на сце­нич­ни­те и ек­ран­ни из­кус­т­ва. Съз­да­де­на през 1948 г., тя е един­с­т­ве­но­то учеб­но за­ве­де­ние от то­зи род, ко­е­то се фи­нан­си­ра от дър­жа­ва­та.

Вся­ка го­ди­на НАТ­ФИЗ при­е­ма приб­ли­зи­тел­но 200 сту­ден­ти. Ака­де­мич­ни­ят със­тав на Академията включ­ва вид­ни прак­ти­ку­ва­щи ар­тис­ти, кри­ти­ци, из­с­ле­до­ва­те­ли и пе­да­го­зи в об­ласт­та на сце­нич­ни­те и екранни­те из­кус­т­ва. Въз­пи­та­ни­ци­те на НАТ­ФИЗ при­до­би­ват ши­ро­ки твор­чес­ки, кри­ти­чес­ки, из­пъл­ни­тел­с­ки и пос­та­но­въч­ни уме­ния и ква­ли­фи­ка­ции.

Меж­ду­на­род­но­то сът­руд­ни­чес­т­во на всич­ки ни­ва на ар­тис­ти­чен и ака­де­ми­чен обмен ви­на­ги е би­ло сред во­де­щи­те при­о­ри­те­ти на НАТ­ФИЗ. Из­к­лю­чи­тел­ни­те постижения на за­вър­ши­ли­те НАТ­ФИЗ се до­каз­ват от го­диш­ни­те им учас­тия в мно­го наци­о­нал­ни и меж­ду­на­род­ни сту­ден­т­с­ки и про­фе­си­о­нал­ни фес­ти­ва­ли, ате­ли­е­та, семинари, кон­г­ре­си, кон­фе­рен­ции и сим­по­зи­у­ми.

Академията провежда обучение в трите степени на висше образование – „бакалавър”, „магистър” и „доктор” в областта на сценичните и екранните изкуства.

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "БАКАЛАВЪР"

Актьорство за драматичен театър, Актьорство за куклен театър, Театър на движението – Танцов театър, Театър на движението – Пантомима, Режисура за драматичен театър, Режисура за куклен театър, Сценография за куклен театър, Сценичен и екранен дизайн, Театрознание и театрален мениджмънт, Филмова и телевизионна режисура, Филмово и телевизионно операторство, Филмов и телевизионен монтаж, Филмов и телевизионен звук, Филмово и телевизионно продуцентство, Фотография, Анимация и виртуален дизайн, Драматургия, Екранни изследвания и журналистика.

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "МАГИСТЪР"

Мениджмънт в сценичните изкуства, Театрално изкуство, Публична реч, Мениджмънт в екранните изкуства, Филмово и телевизионно изкуство, Естетика на приложната фотография, Режисура в куклено-театралните практики, Образователен и терапевтичен куклен театър.

Адрес: София, „Г. С. Раковски” 108А, Телефони: 02/ 9231 303(271, 225) www.natfiz.bg

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Световна шампионка по гимнастика дарява лентата си от олимпиадата в Рио де Жанейро в подкрепа на каузата "Сърце за пример". Християна Тодорова и куп популярни лица дават лични вещи за благотворителен търг в подкрепа на жени, жертви на насилие. Актрисата Стоянка Мутафова, певиците Нели Рангелова, Михаела Маринова и Сантра,

Камен Тонов свързан с неофициалния охранителен бизнес на Балбузанов Участник от „Биг брадър“ се оказа коз на прокуратурата срещу Камен Балбузанов-Куката. Камен Тонов-Михаловски бе викнат в спецсъда, за да даде показания по дело за рекет, палежи и побои срещу плевенския ъндърграунд герой заради връзките си с неофициалния му охранителен бизнес,

Живея чрез изкуството. То ми е необходимо, за да съм това, което съм. Така обяснява работата и призванието си актрисата и художник Диана Димитрова. Шармантната красавица, която спечели симпатиите на широката публика след превъплъщението си в образа на д-р Зорница Огнянова от популярния сериал "Откраднат живот",