Съдът втори път: Тома Белев управлява незаконно Асоциацията на парковете

https://www.24chasa.bg/novini/article/6620933 www.24chasa.bg
Тома Белев СНИМКА: Личният му профил във Фейсбук

Със свое решение Софийският апелативен съд потвърждава решение на Софийския градски съд, по смисъла на което Тома Белев управлява незаконно Сдружение "Асоциация на парковете в България". Той е имал това право като директор на ПП "Витоша", но след проведен конкурс е освободен от длъжността и автоматично му се отнема правото да представлява Асоциацията, предаде БТА.

Делото в СГС е по жалба на сегашното ръководство на ПП "Витоша" и решението на СГС е потвърдено от САС.

Ето и решението на Софийския апелативен съд:

РЕШЕНИЕ 485

гр. София, 01.03.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТО, 5 състав, в открито съдебно заседание на петнадесети ноември две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВО ДИМИТРОВ

ЧЛЕНОВЕ: ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА НИКОЛАЙ МЕТАНОВ

при участието на секретар Валентина Колева като разгледа докладваното от съдия Добрева в. т. д. номер 3100/2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по реда на чл. 258 и сл. ГПК.

Образувано е по жалба на "Асоциация на парковете в България'1 срещу решение на СГС, TO, VI - 2 състав номер 595/01.04.2016 г. по г. д. номер 5414/2014 г. в частта, с която са отменени решения, взети от общото събрание /ОС/ на Сдружение с нестопанска цел /СНЦ/ "Асоциация на парковете в България", проведено на 26.07.2014 г. в хотел "Ренесанс", гр. София, пл. "Възраждане" номер 2 поради нарушение на чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 25, ал. 1 от устава на СНЦ.

Жалбоподателят "Асоциация на парковете в България" излага съображения, че мотивите на съда са вътрешно противоречиви. Не са отчетени всички възражения, които са направени от дружеството, и не са анализирани всички доказателства в тяхната съвкупност. С това са допуснати съществени процесуални нарушения. Клаузата на устава на СНЦ, която предвижда свикване на ОС и от председателя на управителния съвет /УС/ и контролния съвет /КС/ не противоречи на императивната разпоредба на чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ. Предвид изложеното е направено искане за отмяна на атакуваното решение и постановяване на друго такова, с което да бъдат отхвърлени предявенити от Дирекция природен парк "Витоша" искове с правно основание чл. 25, ал. 6 вр. с ал. 4 ЗЮЛНЦ като бъдат присъдени направените в производството разноски.

Ответникът по жалбата Дирекция на природен парк "Витоша" я оспорва като неоснователна и моли атакуваното решение да бъде потвърдено. Неправилно е тълкуването на жалбоподателя, че разпоредбата на чл. 25, ал. 2, т. 2 от Устава предоставя правомощие на председателя на Сдружението да свиква ОС. Дадената инициатива за свикване не дерогира правомощието на УС да свиква събранието. В случай, че ОС не е свикано по надлежния ред, това се отразява на законосъобразността на взетите от него решения.

Софийски апелативен съд, като съобрази доводите на страните и събраните по делото доказателства и с оглед правомощията си по чл. 269 ГПК, формира следните изводи :

Въззивната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима.

Разгледана по същество въззивната жалба е неоснователна.

Решението на СГС, TO, VI - 2 състав е влязло в сила в отхвърлителната си част.

Дирекция на природен парк "Витоша" като член на СНЦ "Асоциация на парковете в България" е предявил искове с правно основание чл. 25, ал. 6, вр. с ал. 4 ЗЮЛНЦ за отмяна на решенията, взети от ОС на СНЦ на 26.07.2014 г., поради нарушение на чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 25, ал. 1 от Устава. Твърденията са, че ОС е свикано от некомпетентен орган - председателя на УС Тома Белев.

Изводите, че решението за свикване на ОС е незаконосъобразно, което от своя страна е довело да приемане на незаконосъобразни решения, направени от първоинстанционният съд, са правилни, поради което на основание чл. 272 ГПК настоящата инстанция препраща към изложените в атакуваното решение мотиви.

Разпоредбата на чл. 25 от действащия към датата, на която е свикано процесното ОС, устав предвижда, че ОС се свиква от УС на редовно заседание най - малко един път годишно. В алинея втора на същата разпоредба е посочено, че извънредни заседания на ОС могат да бъдат свиквани по искане на УС, председателя, КС, една трета от членовете и съда. Цитираната разпоредба не е в противоречие с чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и не предвижда правомощие на председателя на УС и КС да вземат решение за свикване на ОС, а само да проявят инициатива такова да бъде взето. Единственият легитимиран орган да вземе решение за свикване на ОС е УС и никой друг. Дори да беше предвидено нещо друго, то би било в противоречие с императивната разпоредба на ЗЮЛНЦ, а следователно недействително и необвързващо членовете на сдружението.

Възраженията в жалбата, касаещи необоснованост на решението и нарушение на материалния закон, се изцяло неоснователни и правно неиздържани. Възраженията за допуснати процесуални нарушение са неоснователни, тъй като първоинстанционният съд е обсъдил направените от страните възражения. Възражението за вътрешно противоречие на мотивите на СГС е необосновано и въззивната инстанция не дължи произнасяне по него.

Поради съвпадане изводите на двете инстанции атакуваното решение следва да бъде потвърдено.

С тези мотиви Софийски апелативен съд

РЕШИ:

ПОТВЪРЖДАВА решение на СГС, TO, VI - 2 състав номер 595/01.04.2016 г. по т. д. номер 5414/2014 г. в обжалваната част.

Решението подлежи на обжалване при условията на чл. 280, ал. 1 ГПК пред ВКС в едномесечен срок от съобщаването му на страните.