Вижте какво реши Министерският съвет днес

https://www.24chasa.bg/novini/article/6785648 www.24chasa.bg

Прогнозата за демографското развитие на България е за намаление на населението с около 20% до 2040 г.

В изпълнение на решение на Народното събрание правителството представя на парламента Прогноза за демографското развитие на България за периода 2015-2040 г. Документът е изготвен от Института за изследване на населението и човека при БАН на базата на сравнителна съпоставка на официални прогнозни данни на Евростат, НСИ, ООН и Световната банка.

Основният извод в проучването е, че се очертават сходни на сегашните тенденции в демографското развитие на страната през следващите няколко десетилетия. Прогнозираното намаление на населението в периода до 2040 г. е значително – около 20-25% според различните проекции. Независимо от предвижданото намаление на смъртността, което засяга в различна степен мъжете и жените, структурата на населението по пол ще остане стабилна. Делът на младите хора до 20 г. ще се запази, докато на възрастните над 65 г. ще нарасне значително. Това определя и прогнозирано намаление на броя и дела на населението в активна възраст. Намалението на населението на териториален принцип обхваща почти всички области, без столицата, и се очаква този процес да продължи в течение на целия период.

В общоевропейски план България не е единствената страна с прогнозирано намаляващо население, се посочва в проучването. Според целевия вариант на проекцията на Евростат се очаква това да се случи в още 11 страни – Литва, Латвия, Румъния, Гърция, Хърватска, Португалия, Полша, Унгария, Естония, Италия и Словакия. Към тях условно биха могли да се присъединят Словения и Чехия, в които броят на населението се очаква да остане без промени до 2040 г. Това води до извода, че в почти половината страни от ЕС се очаква намаление на населението.

Прогнозните резултати от различните проекции свидетелстват, че въпреки очакваното подобрение в показателите за смъртност и раждаемост, населението на страната вероятно е достигнало до етапа на т. нар. „инерция на обратния растеж“. Поради действието й, дори периодните нива на фертилност да се увеличат до равнището, необходимо за просто демографско възпроизводство – процес, който не се очаква в близко бъдеще, прогнозите са абсолютният брой на населението да продължи да намалява.

Тези трайни демографски тенденции и предизвикателства са отчетени и адресирани в стратегическите и оперативни документи за провеждане на демографската политика в България.

Одобрен е отчет за дейността на Съвета за координация при управление на средствата от ЕС

Правителството одобри отчета за дейността през 2017 г. на Съвета за координация при управление на средствата от Европейския съюз.

Съветът е създаден с цел осигуряване на съгласуваност и допълване между националните политики и отделните програми, финансирани със средства от ЕС. Той отговаря за координация на мерките, които се финансират с европейски средства и са насочени в изпълнение на правителствената политика за икономическо, социално и териториално развитие на страната.

През изминалата година в рамките на Съвета са обсъдени и съгласувани проекти за изменения на оперативни програми, приети са Индикативните годишни работни програми на програмите за 2017 г. Одобрен е проект на Решение на Министерския съвет за определяне на Управляващ и на Сертифициращ органи по Програмата за морско дело и рибарство за програмен период 2014-2020 г. Разгледани са ключови въпроси, отнасящи се до ефективното управление и контрол на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове.

Съветът АФКОС ще може да взема решения и неприсъствено

Правителството направи промени в нормативни актове, които се отнасят до работата на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (Съвет АФКОС).

С допълнения в Правилника за организацията и дейността на Съвета се регламентира възможност за неприсъствено приемане на решения. По този начин се постига по-голяма гъвкавост за своевременно реагиране по въпроси от компетентността на Съвета.

Измененията в ПМС 18/2003, с което е създаден Съветът АФКОС, са свързани с актуализиране на състава му предвид новата структура на Министерския съвет и поради промени в органите за управление на средствата по програми, финансирани със средства от ЕС през новия програмен период.

В периода 2014-2016 г. в България са спестени над 3500 GWh енергия

В периода 2014-2016 г. в България са спестени 3532,2 GWh енергия, с което са изпълнени 42,4% от националната цел за енергийни спестявания до 2020 г. Това е посочено в годишния отчет за изпълнение през 2016 г. на Националния план за действие по енергийна ефективност 2014-2020 г., одобрен от правителството.

Постигнатите енергийни спестявания са в резултат от приноса на задължените лица и от изпълнението на енергоспестяващи мерки във всички икономически сектори, се посочва в отчета. Направените енергийни спестявания допринасят пряко за повишаване конкурентоспособността на икономиката и стимулират икономическия растеж и създаването на нови работни места. Те намаляват търсенето на конвенционални горива от внос и така оказват благоприятен ефект върху намаляването на търговския дефицит.

В отчета е посочено още, че много от мерките, заложени в Националния план за действие по енергийна ефективност, могат да бъдат оценени едва след края на неговото действие. Очаква се реалният ефект от изпълнението на плана да бъде по-висок от отчетения досега.

Отпуснати са 11 хил. лв. за рехабилитация на военноинвалиди и военнопострадали

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на държавното обществено осигуряване в размер на 11 063 лв.

Средствата са предвидени в централния бюджет за разплащане на извършени през четвъртото тримесечие на 2017 г. разходи от правоимащи лица по Закона за военноинвалидите и военнопострадалите за предоставени дейности и услуги в базите на „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД.

Участък от 2,1 км от републикански път І-9 Дуранкулак - ГКПП „Малко Търново“, намиращ се на територията на община Малко Търново, беше обявен за публична общинска собственост. Промяната на статута се извършва по предложение на кмета на община Малко Търново, след съгласуване с АПИ, поради промяна във функциите на трасето.

Одобрен е отчет за изпълнението на Плана за действие за подобряване на инвестиционната среда

Правителството одобри отчета за напредъка в изпълнението на Плана за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, които възпрепятстват нарастването на инвестициите. Отчетът се представя от министъра на финансите на всеки три месеца. Разгледаният днес е за изпълнението към 15 февруари 2018 г.

В рамките на последния тримесечен отчетен период е приета Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. Преразгледано е съдържанието на Плана за управление на строителните отпадъци, като отпада изискването за изготвянето на такъв план при строителство на сгради с малка площ и за присъединителни елементи на линейни инфраструктурни обекти. Това води до облекчаване на административната тежест за бизнеса, ангажиран в тази сфера.

Специална работна група към АПИ изготви методики с критерии за ранжиране на пътните отсечки, които се нуждаят от рехабилитация, и на новите пътища. Чрез изпълнението на тези две мерки се създават предпоставки за осигуряването на ефективно и ефикасно разходване на ограничения финансов ресурс, като същевременно се адресира нуждата на бизнеса от подобряване на транспортната свързаност в страната.

НАП е предприела редица дейности, насочени към подобряване на бизнес средата и облекчаване на стопанските субекти. От началото на февруари приходната агенция стартира прием на плащания с дебитни и кредитни карти за публични задължения през ПОС терминали, като за направените картови плащания задължените лица не дължат такси за превод. Облекчени са и административните процедури и изисквания, свързани с деклариране и плащане на задължения на физически лица, в резултат на което се намаляват разходите им по деклариране на доходи и данъци чрез опростяване на формуляри и процеси. Осигурен е, също така, достъпът на други институции до бази данни и информационни системи на НАП. За целите на комплексното административно обслужване компетентните органи изискват и получават служебно информация за наличие или липса на задължения на лицата, с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения. Така се опростява взаимодействието с други администрации. Изграждат се и диференцирани канали за услуги спрямо потребностите на клиентите и с фокус върху използването на съвременни технологии. Това допринася за подобряване на обслужването, повишаване на дела на ползваемостта на електронните услуги и намаляване на разходите на задължените лица.

Направени бяха и изменения в РМС 411/2016, с което е приет Планът за действие с мерките, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите. Те се отнасят до актуализиране на мерките и на органите, отговорни за изпълнението им, съобразно новата структура на Министерския съвет.

Правителството се разпореди с имоти

Правителството прие решения, с които предоставя на два университета правото на управление на държавни имоти. За филиала във Видин на Русенския университет „Ангел Кънчев“ това са двата етажа от учебната сграда, които в момента ползва съвместно с Професионалната техническа гимназия „Васил Левски“. Решението ще позволи на висшето училище да влага средства за подобряване на материално-техническата база за обучение на студентите и на цялостната визия на сградата.

За нуждите на Техническия колеж в Казанлък, който е в структурата на Техническия университет – София, се предоставят сгради с отпаднала необходимост за ПГ „Иван Хаджиенов“. По този начин ще се осигури материална база за обучението на студентите от професионално направление „Машинно инженерство“.

Сградите, ползвани от Професионалната гимназия по селско стопанство в с. Белозем, община Раковски, стават общинска собственост. Решението е мотивирано от преобразуването в общинско на учебното заведение, което досега е било към Министерството на земеделието, храните и горите.

Историческият обект „Паметник на трите поколения“ в Перушина ще бъде обновен по проект на местната власт. За целта с решение на Министерския съвет теренът, върху който е изграден монументът, се прехвърля в собственост на общината. Мемориалният комплекс се намира в землището на града и е с площ 3,4 дка. Община Перущица ще кандидатства с проект по Програмата за развитие на селските райони за превръщане на обекта в част от туристическа дестинация, която включва също Раннохристиянската базилика „Червената църква“, Историческия музей в Перущица, Даново училище и църквата „Св. Архангел Михаил“.

На община Варна се прехвърля собствеността върху терен от 21 дка и построените в него 12 сгради, за да се създаде възможност общината да кандидатства за финансиране по ОП „Региони в растеж“. Намеренията на местната власт са в имота на ул. „Петко Стайнов“ №7 да бъде обособен приют за настаняване на бездомни и социално слаби лица, кризисен център за деца, център за обществена подкрепа и областен екип по приемна грижа.

За изпълнение на функциите им две институции получават правото на управление върху имоти и части от имоти. В Хасково Държавната агенция за метрологичен и технически надзор ще ползва помещения в административната сграда на бул. „България“ №152, а в Търговище Областната дирекция „Земеделие“ – офис в административната сграда на ул. „Христо Ботев“ в града, в която се намират и други структури на Министерството на земеделието, храните и горите.

От частна в публична държавна собственост се променя статутът на триетажен самостоятелен обект в сграда на ул. „Калиакра“ в Добрич. Решението ще позволи на Министерството на правосъдието да изгради нов арест и работни помещения за служителите от местното звено на пробационната служба. Към момента арестът се помещава в сграда на Областната дирекция на МВР, в която условията не отговарят на изискванията.

За частна държавна собственост е обявен управляван от НКЖИ терен от 1,7 дка в столичния район „Надежда“. Имотът няма функционално и технологично значение за сигурността и осъществяването на железопътните превози и е загубил характеристиките на публична държавна собственост.

С друго решение Министерският съвет възложи на НАП да продаде по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс имущество, което е отнето в полза на държавата с влезли в сила съдебни решения по 13 случая. Предложението е на Междуведомствения съвет за управление на отнето имущество.

Правителството ще изпълни решенията на ЕСПЧ по пет дела срещу България

Министерският съвет ще изпълни пет решения на Европейския съд по правата на човека по дела срещу България. Изпълнението включва изплащането на общо 57 310 лв. обезщетения за претърпени имуществени и неимуществени вреди, както и разходи и разноски на жалбоподателите.

Делото „Варадинов срещу България“ е заради невъзможността през 2008 г. да бъде обжалвана пред съд наложена по Закона за движение по пътищата глоба в размер на 50 лв. Разпоредбата е отменена през 2012 г. ЕСПЧ приема, че самото установяване на нарушението представлява достатъчно обезщетение и присъжда само разноски по делото в размер на 300 евро.

По делото „Кормев срещу България“ жалбоподателят повдига оплаквания, че осъждането му се дължи единствено на показания, изтръгнати с изтезание на друг обвиняем по същото дело, както и че условията в следствения арест и в затвора в Стара Загора са лоши. ЕСПЧ намира нарушение на правото на справедлив процес поради отказа на националните съдилища да разгледат аргумента за приложено полицейско насилие при получаването на самопризнания, само защото те са били подкрепени от други доказателства по делото. Според ЕСПЧ това означава на разследващите да се даде зелена светлина да подлагат обвиняеми и свидетели на изтезание, за да получат показания. Признати са и оплакванията по отношение на лошите материални условия. Присъденото обезщетение е 10 477 евро за неимуществени вреди, разходи и разноски по делото.

Оплакванията по делото „Лебоа срещу България“ са от лошите материални условия в местата за лишаване от свобода и от невъзможност жалбоподателят да осъществява лични контакти с посетители и да провежда телефонни разговори в началото на задържането си. Съдът не приема оплакванията от битовите условия, но констатира нарушение на правото на личен живот на г-н Лебоа, тъй като не са му били предоставени правилата, уреждащи реда за достъп до телефон и правото на посещения в следствения арест. Присъдено му е обезщетение и разноски по делото в размер на 1400 евро.

По делото „Ванчев срещу България“ оплакванията на жалбоподателя се отнасят до изтърпяно вповече наказание, присъдено в тази връзка обезщетение в производство по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди и задължението за заплащане на съдебни разноски по воденото дело. Санкцията се отнася до размера на съдебните такси в производството по ЗОДОВ преди промените от 2008 г. – казус, по който ЕСПЧ се е произнасял многократно. Присъденото обезщетение и разходи по делото са в размер 11 500 евро.

По делото „Крушев срещу България“ жалбоподателят се оплаква от наложените му три административни наказания – имуществени санкции в размер на 5000 лв. всяка, извършени за административни нарушения по ЗУТ, които съгласно тогава действащото законодателство не са подлежали на съдебен контрол. Поради установеното от ЕСПЧ право на достъп до съд е определено обезщетение и присъдени разноски в размер на 5355 евро.

Удължава се срокът изпълнение на мерките по Плана за действие за предотвратяване придобиването по давност на имоти – частна държавна или общинска собственост

С пет години – до 22 септември 2022 г., се удължава срокът за изпълнение на мерките по Плана за действие с мерки за предотвратяване придобиването по давност на имоти – частна държавна или общинска собственост.

В този срок ръководителите на ведомства и кметовете на общини и райони следва да предприемат действия по възстановяване владението върху имоти – частна държавна или общинска собственост в случай, че установят тяхно неправомерно владение от трети лица. Мерките включват и недопускане на ново неоснователно завземане, както и съставяне на актове за държавна или общинска собственост за всички имоти, за които няма съставени.

Промяната е във връзка с влезлия в сила на 31.12.2017 г. Закон за изменение на Закона за собствеността, според който, с цел защита на държавния и обществен интерес, се удължава срокът за спиране на придобивната давност по отношение на имотите – частна държавна или общинска собственост, до 31 декември 2022 г.

Министърът на икономиката ще съпредседателства междуправителствените комисии с Казахстан, Монголия и Турция

С промяна в решение от 2017 г. правителството определи министъра на икономиката за председател на българската част в смесените междуправителствени комисии за икономическо, промишлено, търговско и техническо сътрудничество с Казахстан, Монголия и Турция. Досега съпредседатели на тези комисии от българска страна са били министърът на регионалното развитие и благоустройството, заместник-министър на земеделието, храните и горите и министърът на енергетиката.

Промяната е мотивирана с равнището на развитие на търговско-икономическите отношения с тези страни и анализ на потенциала им, а целта е приоритетите в работата на трите смесени комисии да бъдат фокусирани върху сферата на икономиката, промишлеността и инвестициите.

Междуправителствените комисии са създадени по силата на двустранни договорености за развитие на взаимното търговско, икономическо и научно-техническо сътрудничество. В рамките на сесиите им се обсъждат и приемат решения за развитие на отношенията в приоритетни за страните области и се решават открити въпроси и проблеми.

Одобрени са резултатите от заседания на Съвета на ЕС

Правителството одобри резултатите от участието на българската делегация в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност (индустрия и научни изследвания). То беше проведено в периода 31 януари – 2 февруари в София и на него бяха обсъдени теми за новите тенденции в индустриалното развитие, цифровизацията на индустрията и човешкото измерение, както и конкурентните предимства за европейската икономика.

В изказванията си министрите посочиха, че дългосрочният подход към индустриалната политика трябва да се базира на развитие на конкурентните предимства на европейската икономика, а именно – ключовите активи, добрата физическа и цифрова инфраструктура, иновативния потенциал, добре функциониращите пазари, предвидимата и последователна регулаторна среда и др. От решаващо значение е ЕС да развива потенциала си за иновации и да го превърне в пазарни продукти, които да създадат реални предимства за европейските предприятия и потребители.

Заседанието на Съвета на ЕС по околна среда беше проведено на 5 март в Брюксел. На него министрите обмениха мнение за изпълнението на Плана за действие за кръговата икономика. Обсъдени бяха инициативите, залегнали в Европейската стратегия за пластмасите в кръговата икономика и взаимодействието на законодателството в областта на химикалите, продуктите и отпадъците. Мерките ще ограничат отрицателното въздействие на пластмасите върху околната среда.

Определен е концесионер за летище Пловдив

Консорциумът между „Хайнан“ и „Пловдив Еърпорт Инвест“ е определен за концесионер на летище Пловдив след проведена процедура. С решението си правителството упълномощава министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да сключи концесионния договор в двумесечен срок от влизането в сила на Решението.

Концесията е за 35 години, като за този срок концесионерът се задължава да реализира инвестиции в обекта в размер на 79 083 000 евро. Средствата са за ремонт, поддържане и рехабилитация на съществуващата инфраструктура, както и изграждане на нови съоръжения.

След изтичането на гратисния период от 48 месеца, за всяка календарна година концесионерът ще извършва плащане, което се състои от фиксирана и променлива част. Фиксирана част е в размер на 600 000 лева без ДДС, а променлива част представлява 6% от общия размер на нетните приходи от всички дейности за съответната година, свързани с ползването на обекта на концесията.

Процедурата за отдаване на концесия на летище Пловдив е открита на 16 януари 2017 г. На 18 май 2017 г. са отворени получените оферти от трима участници: ДЗЗД „Силк роуд Пловдив Еърпорт“; „Консорциум Летище Пловдив“; Обединение (Консорциум) между „Хайнан“ и „Пловдив Еърпорт Инвест“. След разглеждане на документите е установено, че ДЗЗД „Силк Роуд Пловдив Еърпорт“ не отговаря на критериите за подбор и дружеството е отстранено от процедурата. На 27 юли 2017 г. са отворени публично предложенията и обвързващите предложения на „Консорциум Летище Пловдив“ и на Обединение (Консорциум) между Хайнан и Пловдив Еърпорт Инвест. Отстраненият участник ДЗЗД „Силк Роуд Пловдив Еърпорт“ обжалва решението и процедурата е временно спряна до 1 март 2018 г., когато Върховният административен съд отхвърля жалбата като неоснователна, след което процедурата отново е стартирана. Комисията пристъпва към оценяване на участниците и класира на първо място Обединение (Консорциум) между „Хайнан“ и „Пловдив Еърпорт Инвест“.

Единият от участниците в Обединението, определено за концесионер, HNA Group (Хайнан Груп) към момента разполага с приблизително $145 милиарда активи, над $90 милиарда приходи годишно и с над 410 000 служители по цял свят. Дейностите на компанията са в различни сфери, като основно са съсредоточени в авиацията, технологиите, туризъма, финансите, иновациите и логистиката. Хайнан Груп управлява 14 авиокомпании с над 1250 самолета, като оперира 13 летища и над 1000 вътрешни и международни линии. Годишно компанията превозва над 100 милиона пътника до над 260 града.

Ще бъдат проучвани скалнооблицовъчни материали в площта „Големия връх“

„Йотов Стоун” ЕООД ще проучва скалнооблицовъчни материали в площта „Големия връх”, разположена в землищата на селата Върбешница и Горна Кремена, община Мездра, реши правителството.

Разрешението за проучване се предоставя за 2 години. За този срок титулярът ще вложи близо 155 хил. лв. в проучвателните дейности, които ще се осъществяват при спазване на ограниченията на законодателството, заплащане на нормативно определената такса за площ и представяне на банкова гаранция за обезпечаване на задълженията по опазване на околната среда и земите.

Подобрява се ефективността на Бюрото по защита на застрашени лица във връзка с наказателното производство

Подобряване на ефективността за включване и пребиваване на застрашени лица в Програмата за защита предвижда проект за изменения и допълнения на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство, който правителството ще предложи на Народното събрание за одобрение.

С проекта се цели оптимизиране на организацията на работа на Бюрото по защита при главния прокурор, на използваните финансови и човешки ресурси за функционирането му, както и подобряване на взаимодействието с останалите държавни органи, имащи отношение към осъществяването на специалната защита.

Въвежда се определение на понятието „специална защита“, която ще включва два вида и ще се реализира на два етапа – предварителна защита и Програма за защита на застрашени лица. Предлага се специалната защита винаги да започва с предварителна защита, която да е незабавна и да се прилага до издаване на разпореждане на главния прокурор или вземане на решение за мярката за защита от Съвета по защита.

Предвижда се Бюрото по защита да дава мотивирано становище по предложението на окръжния прокурор или на съда относно възможността и вида на конкретна мярка за предварителна защита. Тя има за цел да осигури и технологично време за събиране и оценка на информация за вземане на информирано решение от главния прокурор за включване или не на застрашеното лице в Програмата. В този срок ще се даде възможност на застрашеното лице да се информира за възможностите и ограниченията на Програмата за защита, както и да организира личните си дела със съдействието на Бюрото по защита.

Предвидено е изпълнението на мерките по предварителната защита да започва след разпореждане на главния прокурор и писмено съгласие на застрашеното лице, като при отказ от даване на съгласие от застрашеното лице, процедурата да бъде прекратена.

Законопроектът предлага въвеждане на нови мерки за защита като психологическа, правна и медицинска. Наред с това се предлага да отпаднат като самостоятелни мерките „лична физическа охрана“ и „пълна промяна на самоличността“, тъй като те са доказали своята неефективност. Отделно от това, такива не съществуват в аналогичните закони в останалите държави членки на Европейския съюз. Личната физическа охрана е предвидена само като временна мярка. Пълната промяна на самоличността е допусната с възможността лицето с променени основни данни да продължи да ги ползва и след излизането му от Програмата за защита, в случай че има необходимост от това.

При предварителната защита са предвидени: лична физическа охрана, охрана на имуществото, настаняване на безопасно място и настаняване в друго място за изтърпяване на наказанието. Те ще могат да се прилагат само за 30 дни, а при необходимост срокът може да бъде удължен с още до 30 дни.

Мерките за защита по Програмата за защита ще са промяна на мястото на живеене в страната, промяна на мястото на работа, промяна на учебното заведение, настаняване в друго място за изтърпяване на наказанието, както и релокация в друга държава.

С проекта се създадат необходимите законови условия за намаляване на риска от посегателства срещу защитените лица чрез оптимизиране на специалната защита. Очаква се още да се ограничи необоснованото пребиваване на защитени лица в Програмата за продължителни периоди от време, без наличие на заплаха за тях, както и осъществяване на мерки за защита, несъответстващи на обективната степен на заплаха. Очаква се също постигане на дисциплиниращо въздействие по отношение на застрашените лица, чрез въвеждане на механизъм за възстановяване на извършваните разходи при неспазване от страна на лицата на поетите задължения във връзка с осъществяване на мерките за защита.

Утвърден е нов модел на финансиране на детските градини и училища

Нов модел на разпределение на средствата от държавния бюджет за образователните институции беше утвърден от правителството с промени в Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Средствата вече ще се разпределят между бюджетите на първостепенните разпоредители не само въз основа на броя на децата и учениците и стандартите за дете и ученик, но и на база брой групи/паралелки, брой институции и стандарти за група/паралелка и институция. Този механизъм осигурява по-висок финансов ресурс на малките детски градини и училища, защото размерът на финансирането вече не е обвързан само с броя на децата и учениците.

Средствата по стандартите за брой институции, брой групи/паралелки и брой деца/ученици се коригират с регионален коефициент, чийто размер се определя според броя на населението в общинския център и отдалечеността му от град с население над 100 000 жители и от областен град. При прилагането на този коефициент малките и отдалечени общини получават допълнителни средства.

Въвежда се и механизъм, чрез който се осигуряват допълнителни средства за работа с деца и ученици от уязвими групи. Предвижда се възможност паралелките в училищата, които получават допълнително финансиране за работа с деца и ученици от уязвими групи и в училищата с паралелки за придобиване на квалификация по защитените от държавата специалности, както и такива, за които се очаква недостиг на пазара на труда, да бъдат формирани с по-малък брой ученици.

Променя се и редът за допълнително финансиране на защитените детски градини и училища поради промяната в общия механизъм на финансиране на институциите.

Прилагането на този акт ще се осигури в рамките на разчетените със Закона за държавния бюджет за 2018 г. средства за функция „Образование“.

Членовете на Националния съвет по въпросите на социалното включване ще могат да упълномощават свои представители за участие в заседанията на съвета

Министерският съвет одобри изменения в Правилника за устройството и дейността на Националния съвет по въпросите на социалното включване.

Промените целят улесняване на работата на Съвета като се регламентира хипотеза при невъзможност на титулярните му членове да участват в заседанията лично, да упълномощават свои представители.

Приета е актуализация на Пътната карта по Стратегията за развитие на държавната администрация

 Правителството одобри първата цялостна актуализация на Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2015-2020 г.

Пътната карта конкретизира мерките и сроковете за реализацията им, необходимите финансови ресурси, източниците на финансиране, очакваните резултати, индикаторите за изпълнение и отговорните институции. Тя е основен инструмент за планиране на реформите в администрацията, чийто източник на финансиране е ОП „Добро управление“.

Актуализацията в средата на периода на действието на Пътната карта е обвързана с приоритетите на правителството за иновации, намаляване на административната тежест, подобряване на административното обслужване. Прецизирани са сроковете и бюджетите на голяма част от мерките, включително чрез отчитане на вече договорените средства по стартирали проекти по ОП „Добро управление“, актуализирани са индикаторите за изпълнение. Част от мерките са консолидирани за реализация в единен проект, други отпадат като неактуални.

Открити са процедури за предоставяне на концесии на три морски плажа

Правителството стартира процедури за предоставяне на концесия на три морски плажа - „Албена“, „Св. Св. Константин и Елена – голям плаж“ и „Приморско – централен“. С процедурите се цели обезопасяване на морските плажове и предоставяне на услуги от обществен интерес за срока на концесията. Процедурата се провежда по реда на Закона устройството на Черноморското крайбрежие, като концесионерите ще бъдат определени чрез конкурс, организиран от министъра на туризма и проведен от комисия, назначена от министър-председателя.

Предлага се срокът на концесиите да е 15 години. Той е съобразен със срока за откупуване на инвестициите и визията за дългосрочно развитие на морския плаж.

Размерът на минималното годишно концесионно заплащане на плаж „Албена“ е 919 785 лева без ДДС, на плаж „Св. Св. Константин и Елена – голям плаж“ – 83 428 лева без ДДС, а на плаж „Приморско – централен“ – 41 824 лева без ДДС. Размерите са определени съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне минималния размер на концесионното плащане за морски плажове.

Трите плажа следва да бъдат обезпечени със задължителните дейности по ЗУЧК – водно спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване и санитарно-хигиенно поддържане на морския плаж, и услуги от обществен интерес.

Критериите за формиране на комплексната оценка са съобразни с РМС 604/2016 г. 

Допълнителни 40 лв. за Великден ще получат над 1,2 милиона пенсионери

Допълнителна сума за Великден в размер на 40 лв. към пенсията за месец април ще получат 1 226 698 пенсионери. Това са хора, които на които пенсията или сборът от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях, за месец април 2018 г. е в размер до 321,00 лв. включително, т. е. до размера на линията на бедност.

За изплащането на добавките към пенсиите за Великден правителството отпуска допълнителни 49,1 млн. лева по бюджета на държавното обществено осигуряване. Средствата са осигурени за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

"Левски" няма как да съществува без финансовата подкрепа на собственика Васил Божков. Поне на този етап. Причината е, че издръжката на клуба е най-малко 18,6 млн. лева на година. "Към днешна дата санитарният минимум „Левски" да съществува е не по-малко от 1 550 000 лв. на месец - заяви изпълнителният директор Павел Колев

Нито студ, нито минусови температури могат да изплашат артистът Александър Кадиев. Вечно усмихнат и зареден с настроение и шеги, водещият на "Преди обед" излезе да изпуши цигара пред сградата на БТВ. Добре екипиран и отнесен в разговор с колега, Сашо дръпна фаса и с бърза крачка се отправи обратно в пределите на телевизията

Боряна Миткова се похвали с нови, двойно по-големи гърди Еротичен модел с огромен бюст влиза в хитовия сериал "Откраднат живот". Това е Мис Силикон 2016 Боряна Миткова. Сексапилната брюнетка за първи път се снима във филмова лента. Боряна ще играе бившата любовница на богат мъж. Появата й ще бъде във втори епизод на новия сезон