Вижте какво реши Министерският съвет днес

https://www.24chasa.bg/novini/article/6832425 www.24chasa.bg
СНИМКА: Архив

Утвърдени са таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за 2018/2019 г.

Правителството утвърди таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища за учебната 2018/2019 година. Те са определени въз основа на предложенията на академичните ръководства на висшите училища.

Намаление на такси за студенти се регистрира единствено при СУ „Св. Климент Охридски“. Те са с най-големи стойности при специалностите от професионално направление „Физически науки“ и за специалността „Ядрена химия“. В редовна форма на обучение годишните такси са 200 лв. (при 750 лв. за настоящата учебна година), а в задочна форма на обучение са 100 лева (при 300 лева за тази година). СУ „Св. Кл. Охридски“ обаче увеличава таксите за новоприети студенти в професионалните направления „Администрация и управление“, „Право“, „Психология“, и „Филология“. Увеличението за редовната форма на обучение е в границите 40-61 лв., а за задочна форма – 100-160 лв. Единствено в професионално направление „Социални дейности“ се отчита по-голямо увеличение в задочната форма – 300 лв.

Без промяна остават таксите за студенти в 17 държавни висши училища – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, ШУ „Епископ Константин Преславски“, ТУ – София, ТУ – Варна, УАСГ – София, МГУ – София, ЛТУ – София, МУ – София, МУ – Варна, УНСС, Икономически университет – Варна, НМА „Проф. Панчо Владигеров“, НАТФИЗ „Кр. Сарафов“, АМТИ – Пловдив, НСА, ВСУ “Л. Каравелов” и УниБИТ.

В 16 висши училища се увеличават таксите за обучение в някои професионални направления средно с 11,7 на сто.

В ПУ „Паисий Хилендарски“ се увеличават таксите с по 40 лв. във всички професионални направления, с изключение на тези в „Администрация и управление“, „Туризъм“, „Икономика“ и направленията от природните науки, математика и информатика, както и техническите науки. Във ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” увеличението е с 50 лв. само за новоприети студенти в професионално направление „Педагогика“ – редовна и задочна форма. В техническите университети увеличение има в Габрово – от 100 лв. до 240 лв. в редовна форма и до 30 лв. в задочна форма, а студентите в ХТМУ – София, ще плащат 50 лв. повече във всички професионални направления.

В медицинските университети повишение на таксите има в Пловдив и в Плевен. За първия университет таксите се повишават с 250 лв. в направленията „Медицина“, „Фармация“ и „Стоматология“ – за І курс редовна форма на обучение. При втория университет се наблюдава увеличение от 50 лв. до 100 лв. в различните професионални направления.

От 6% до 8% е увеличението на таксите за всички специалности в РУ „Ангел Кънчев“, с изключение на тези от социалните, стопански и правни науки. Увеличението в ЮЗУ „Неофит Рилски“ е от 11 до 24 процента.

При сравнителния анализ на досегашните такси и предложенията на висшите училища за новата учебна година е установено, че при девет държавни висши училища размерът на таксите за обучение на докторанти се увеличава средно с 13,1% (от 20 лв. до 300 лева). При 24 държавни висши училища и БАН няма промяна в размера на таксите за обучение на докторантите.

Близо 205 хил. лв. се предоставят за стипендии на ученици от държавни и общински училища

Правителството одобри допълнителни разходи и трансфери в размер на 204 930 лв. Средствата са за стипендии на ученици от държавни и общински училища, постигнали високи резултати на олимпиади и състезания.

Средствата са предвидени в централния бюджет по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби.

Одобрено е финансиране за осигуряване на летателната годност на военни самолети

Правителството одобри допълнителни разходи в размер до 26 млн. лв. по бюджета на Министерството на отбраната. Средствата са предвидени в централния бюджет за плащания по договори по рамковото споразумение с РСК „МиГ“ за осигуряване на летателната годност на самолети МиГ-29.

Със сключването на договорите се създават необходимите условия ВВС да поддържат и развиват способности за контрол на въздухоплаването и за гарантиране на въздушния суверенитет, за прилагане на механизмите на колективната отбрана на НАТО и общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз.

По бюджета на МВР бяха одобрени 10 млн. лв. допълнителни разходи. Средствата са предвидени в централния бюджет за финансово обезпечаване на дейности, свързани с издаването на българските лични документи.

Центрове за специализирана здравно-социална грижа за деца ще бъдат изградени в Русе по ОПРР

Правителството предостави на Министерството на здравеопазването имот в Русе, който ще позволи изграждането на центрове за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи. Имотът – терен от 1,3 дка и четири сгради на бул. „Скобелев“ №42-А, е необходим за реализирането на проект „Подкрепа за деинституционализация на грижа за деца“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“. Чрез него се осигурява подходяща и ефективна социална инфраструктура за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, включително здравно-социални, които заменят модела на грижа за деца, настанени в институции. Проектът предвижда строителство, ремонт, реконструкция, преустройство, обновяване на сграден фонд или ново строителство за обособяване на центровете.

Община Пордим получава собствеността върху имота, в който се намира средното училище „Св. Св. Кирил и Методий“. Промяната е свързана с обявяването на учебното заведение за общинско. С прехвърлянето на сградите и терена ще се осигури по-доброто им стопанисване и съхраняването на материалната база за обучение на селскостопански специалисти. Гаражните клетки ще бъдат използвани за прибиране на селскостопанска техника, необходима за учебни практики, и на училищните автобуси. Предвижда се спортните площадки и съблекалните към общежитието да бъдат използвани от детската секция по футбол, създадена по проекта „Толерантни заедно“, по който общината и училището са бенефициенти.

Правителството даде съгласието си „Български пощи“ ЕАД да продаде чрез търг с тайно наддаване жилищен имот в Батак и четири гаражни помещения в Смолян. Апартаментът е с площ 133 кв. м, а всеки от гаражите – около 20 кв. м. Предложените за продажба имоти не са необходими за изпълнение на основната дейност на дружеството и не се използват за технологични или други дейности.

Кабинетът възложи на министъра на отбраната да сключи договор за покупка в полза на държавата на недвижим имот в район „Приморски“ във Варна. Той представлява терен от 620 дка, собственост на дружество в несъстоятелност, върху който се намират сгради, ползвани от структура на Министерството на отбраната.

От публична в частна държавна собственост беше променен статутът на имоти в областите Търговище и Шумен, предоставени за управление на Министерството на отбраната. Това са терен и 10 сгради в землището на с. Баячево, община Търговище, и терен и 40 сгради край с. Хан Крум в община Велики Преслав. Имотите са с отпаднала необходимост за МО и с тях може да бъдат извършени разпоредителни действия по реда на Закона за държавната собственост.

За частна държавна собственост е обявена и сграда със застроена площ от 774 кв. м в плевенския квартал „Сторгозия“. Към нея няма проявен интерес от държавни ведомства и институции поради състоянието й и отдалечеността й от централната градска част, а промяната в статута създава възможност за последваща процедура по продажба.

С промени в РМС 527 и 697 от 2017 г. се отстраняват технически несъответствия, констатирани при фактическото предаване на имотите съответно на община Елин Пелин и на ДКСИ.

Одобрен е проектът на българо-арменска спогодба за международни автомобилни превози

Правителството одобри проекта на спогодба между България и Армения за международни автомобилни превози на пътници и товари. С влизането си в сила тя ще замени действащия от 1995 г. двустранен документ като осъвремени договореностите.

Текстовете на проекта бяха съгласувани по време на заседанието на Смесената българско-арменска комисия по автомобилен транспорт, което се проведе в София през януари тази година. В документа ясно са разписани определенията на термините, общите положения и условия за извършването на превозите на пътници и товари, както и задълженията на превозвачите, предвидените санкции, принципите и условията за издаването на разрешителните.

Утвърдено е споразумението между България и Саудитска Арабия за сътрудничество в земеделието

Правителството утвърди подписаното през ноември 2017 г. в Рияд Споразумение за сътрудничество в областта на земеделието, животновъдството и рибарството между българското Министерство на земеделието, храните и горите и Министерството на околната среда, водите и земеделието на Кралство Саудитска Арабия.

Документът подпомага въвеждането на нови технологии в земеделието, животновъдството и рибарството, както и участието в изпълнението на съвместни проекти. Споразумението ще способства за стимулиране на търговията със селскостопански продукти като улесни достъпа до пазара на всяка от страните. Целта е да се насърчат инвестициите в областта на земеделието, животновъдството и рибарството.

Висша съвместна комисия ще работи за засилване на сътрудничеството между България и Кувейт

Министерският съвет одобри проекта на споразумение за учредяване на Висша съвместна комисия за сътрудничество между правителствата на България и Кувейт.

Кувейт е най-дългогодишният партньор на България сред арабските държави от региона на Персийския залив. Българо-кувейтските отношения имат богата история, а създаването на съвместната комисия ще окаже въздействие за тяхното задълбочаване и за реализирането на конкретни проекти и инициативи. Новата комисия ще работи за засилване на сътрудничеството в областта на икономиката, търговията, инвестициите, финансите, културата, науката, здравеопазването и социалните услуги.

С подготвеното споразумение се създава двустранен механизъм за съгласуване на сътрудничеството на политическо ниво и за контрол на практическата реализацията на проектите и инициативите в конкретните области.

Договаряме формите на сътрудничество с Хърватия в областта на науката и образованието

Правителството одобри проекта на Програма за сътрудничество между министерствата на образованието и науката на България и на Хърватия в областта на науката и образованието.

Програмата обхваща периода 2018-2021 г. Тя предвижда финансиране, според възможностите на двете страни, на съвместни научноизследователски проекти, обмен на учени и експерти, които да бъдат включени в изпълнението на тези проекти, съвместно организиране на научни семинари, кръгли маси и насърчаване на съвместното участие на партниращи си научни институти и университети в проекти по Европейската рамкова програма за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.

Предвижда се и насърчаване на сътрудничеството между институциите за средно образование и висшите училища в България и в Хърватия с цел разпространяването на българския и хърватския език и литература, обмен на данни за структурата и съдържанието на образователните системи на двете държави, както и обмяната на опит и информация за съществуващите добри практики.

В проекта на Програмата са посочени конкретните квоти за обмен на студенти, докторанти, специализанти, преподаватели, насърчаване на прякото сътрудничество между висши училища на двете страни, както и изучаването на български и на хърватски език и култура, включително чрез лекторска дейност и провеждане на летни училища по език, литература и култура.

Над 20,7 млн. лв. са отпуснати за преодоляване на последици от бедствия

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджетите на министерства и трансфери към общини в общ размер на 20 784 639 лв. Средствата са предвидени в централния бюджет за финансиране на разходи, свързани с дейности по предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия. Тяхното разпределение е одобрено на заседание на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане, проведено през март т. г.

Част от средствата се предоставят на областните управители на Добрич, Монтана и Смолян за почистване на речни корита. Предвидените за общините средства са за изграждане на диги, възстановяване на обществени сгради, пътни настилки, подпорни стени, укрепване на мостове и др.

МБВР ще консултира АПИ при въвеждането на националната система за електронно събиране на пътни такси

Международната банка за възстановяване и развитие ще консултира Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) при въвеждането на Националната система за електронно събиране на пътни такси в България. Правителството даде мандат на председателя на Управителния съвет на АПИ да подпише Споразумение за предоставяне на консултантски услуги за подпомагане на агенцията. То ще даде възможност АПИ да ползва експертизата на банката за успешното изпълнение на проект „Проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т (тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т (електронна винетка)“.

Консултантските услуги по Споразумението са специално предназначени да подпомогнат агенцията при изпълнението и въвеждането на националната система за електронно събиране на пътни такси в България спрямо представения план и етапи.

Споразумението предвижда определяне на обхвата на таксуваната тол мрежа, както и на тарифата. Включва, също така, преглед на цялата техническа документация на проекта, включително всички аспекти на проекта, планиране и внедряване, проектиране на системата, оперативни процедури, графици за изпитване и изпробване и доклади от изпитвания и изпробвания. Ще бъде направено тестване на системните компоненти и системи (не само в България, но и на местата, където изпълнителят извършва разработки и извършва тестове в своите лаборатории). Предвижда се също подпомагане за структуриране на организация за опериране на системата, както и изграждане на капацитет на оператора и подобряване на капацитета и трансфер на знания, свързани с въвеждането на доставчиците на декларирани данни и националните доставчици на услуги.

Дейностите по споразумението ще се изпълняват в рамките на националния бюджет след ратификация от Народното събрание.

Изменят се нормативни актове в областта на безопасното използване на ядрена енергия

Министерският съвет прие постановление за изменение и допълнение на нормативни актове по прилагането на Закона за безопасно използване на ядрената енергия. Промените са резултат от влезлите в сила изменения в закона, с които се въвежда на Директива 2013/59/Евратом за дейностите, подлежащи на регистрационен или уведомителен режим.

Трите осъвременени подзаконови акта са Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия, Тарифа за таксите, събирани от Агенцията за ядрено регулиране, и Наредбата за реда за заплащане на таксите по Закона за безопасно използване на ядрената енергия.

Целта на промените е да осигури по-добра регламентация при използването на ядрена енергия, която да е и в съответствие с европейските стандарти.

Одобрена е българската позиция за неформално заседание на ЕКОФИН

Правителството одобри позицията на България за неформалното заседание на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси, което ще се проведе на 27 и 28 април в София.

В първия ден от заседанието финансовите министри ще обменят мнения върху конвергенцията в Европейския съюз и по-нататъшното намаляване на фрагментацията на финансовите пазари в рамките на Съюза на капиталовите пазари. Втората сесия е посветена на дискусия за начините за подобряване събираемостта на приходите и борбата с данъчните измами. Ще бъде обсъдено корпоративното облагане в рамките на единния пазар и данъчните предизвикателства, свързани с цифровата икономика.

Одобрен беше и доклад от заседанието на Съвета на Европейския съюз по общи въпроси, формат „Кохезионна политика“, което се проведе на 12 април в Люксембург. Дебатът за бъдещите приоритети на европейската политика за икономическо, социално и териториално сближаване след 2020 г. беше последният преди Европейската комисия да предложи проекта на Многогодишна финансова рамка и пакета законодателни предложения за следващия програмен период.

На заседанието държавите-членки се обединиха около ключовото послание, че ролята на Кохезионната политика за инвестиции в растеж и подобряване живота на хората следва за бъде запазена. Очаква се тя да подкрепи и усилията за справяне с предизвикателства като миграцията и борбата с изменението на климата, пред които е изправен ЕС. Политиката на сближаване следва да бъде насочена към всички европейски региони с фокус върху по-слабо развитите. Необходимо е продължаване на усилията за опростяване на правилата с цел ефективно разходване на средствата, по-добро и гъвкаво програмиране, плавен преход между програмните периоди.

Културни ценности от България ще бъдат представени на изложби в Москва, Братислава, Варшава и Париж

Четири временни експозиции, представящи културни ценности от България, ще бъдат организирани в Москва, Варшава, Братислава и Париж през тази година. Правителството днес прие да осигури държавни гаранции за експонатите, които ще бъдат изложени в Третяковската галерия и в музеите „Лаженки Крулевские, „Братиславски замък“ и „Лувър“. Културните ценности са от фондовете на Националния исторически музей, Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, музея „Старинен Несебър“, археологическия музей „Велики Преслав“ и Националния археологически институт с музей при БАН.

Осигуряването на държавна гаранция за експонатите за периода на провеждане на изложба в чужбина е общоприета европейска практика, която позволява реално да се намалят разходите за организирането на изложби. По този начин се стимулира двустранното сътрудничество между музеите, мобилността на колекциите и популяризирането на националното културно наследство.