Инспекцията по труда проверявала 24 пъти фирмите, участвали в схема в Белгия

https://www.24chasa.bg/novini/article/6915311 www.24chasa.bg
Един от договорите, сключвани с българки СНИМКА: Ваня Маркова

В периода 2013-2018 г. Главна инспекция по труда е проверявала 24 пъти седем свързани фирми, които са станали обект на журналистическо разследване в Белгия заради използване на нерегламентирани практики при осигуряването на работа. Това съобщиха от пресцентъра на ГИТ.

За разследването бе съобщено първо в "24 часа".

Част от тях са по искания на Белгийската федерална обществена служба по въпросите на заетостта, труда и социалния диалог, постъпили чрез заявка през Информационната система на вътрешния пазар (IMI). Други са по сигнали на потърпевши и проверки за изпълнение на дадени предписания за отстраняване на нарушения. Контролните органи от Белгия са поискали 9 пъти различна информация за някои от дружествата, която им е била предоставяна своевременно от Инспекцията по труда.

При проверките в седемте фирми през годините са констатирани нарушения, свързани с нерегламентираното командироване на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги, като заплащане на възнаграждения под минималното за приемащата държава, нерегламентирани удръжки, незаплащане с увеличение на положен труд на официални празници, работен ден, по-дълъг от законоустановения за Белгия, хората са изпращани без предварително да бъдат информирани за минималните условия на труд и др. За всяко установено нарушение са предприемани принудителни административни мерки, а за някои е търсена и административнонаказателна отговорност.

В резултат на предприетите от ИА ГИТ мерки, както и заради промененото законодателство, работодателят е представил документи, от които е видно, че е преустановено удържането на суми за храна и нощувки. На някои работници, за които е установено, че не са им изплатени обезщетения за неизползван отпуск и възнаграждения за работа на официални празници, същите са изплатени.

Командированите вече се информират предварително за условията на труд в приемащата държава и др.

Веднага след публикациите в белгийската преса от края на май, според които през различни български фирми, управлявани от едни и същи лица, в Белгия се командироват в разрез със закона работници за осигуряване на грижа на възрастни хора в домовете им, е започнала нова проверка в споменатите дружества. Към момента проверката продължава. По инициатива на Инспекцията по труда проверката се извършва съвместно с НАП.

ГИТ напомня на търсещите работа в чужбина, че е сигурен сигнал за измама, когато осигуряващите работа избягват лична среща или среща в офис, държат комуникацията да е само онлайн. Изискват суми за различни такси и услуги и не издават документи за тях. При командироване сигнал за измама е, когато командироващото предприятие не развива идентична дейност в България, а веднага след сключването на договора командирова в чужбина.

Търсещите работа не трябва също да подписват документи на език, който не разбират или с чието съдържание не са съгласни, тъй като след това правата им не могат да бъдат защитени. Независимо от начина на изпращане, те трябва да бъдат предварително запознати от работодателя с минималните условия на труд и заплащане в приемащата държава, за дните на официални празници и др. Трябва да имат сключен трудов договор, а при командироване - допълнително споразумение към договора, в които да са описани всички условия, при които ще се работи. Договорът, както и споразумението, трябва да бъдат на език, който търсещият работа разбира. Най-често се използват двуезичните документи. При необходимост е важно наетият да може да представи информация за този, който го изпраща, както и за работодателя и обекта на контрол в приемащата държава. Често наетите не знаят къде точно и при кого работят, поради което при сигнал ГИТ не може да уведоми местните контролни органи, за да извършат проверка.

Предприятията, които осигуряват временна работа, и фирмите посредници подлежат на регистрация в Агенцията по заетостта, на сайта на която могат да се видят фирмите с действаща регистрация, както и тези с отнета такава.