Вижте какво реши Министерският съвет днес

https://www.24chasa.bg/novini/article/7029826 www.24chasa.bg
СНИМКА: Архив

Одобрено е правителственото становище по конституционно дело №5/2018

Правителството одобри становище по конституционно дело № 5 за 2018 г. Делото е образувано по искане на главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 5, ал. 1, т. 6, чл. 27, чл. 28 и чл. 29 от Закона за частната охранителна дейност.

В становището на правителството е застъпена тезата, че оспорената законова уредба не противоречи на Конституцията, защото не се ограничават конституционните правомощия по осигуряване на обществения ред на Министерския съвет по чл. 105, ал. 2 и на областния управител по чл. 143, ал. 3. Оспорената уредба от Закона за частната охранителна дейност е в съответствие и с конституционните принципи за правовата държава по чл. 4, ал. 1 и за разделението на властите по чл. 8.

Утвърдени са разходите за командировки в страната за второто тримесечие на 2018 г.

Правителството утвърди разходите за командировки в страната за второто тримесечие на 2018 г. на министрите и заместник-министрите, на областните управители, на председателите на държавни комисии, агенции и институции.

За командировки на министрите и заместник-министрите в страната са изразходвани общо 11 096,54 лв., за командировки на председателите на държавни агенции и техните заместници – 1 230,66 лв., за командировки на председатели и членове на държавни комисии – 715 лв., за командировки на ръководителите на държавни институции – 50 лв. и за командировки на областни управители – 9 238,30 лв.

Правителството прие годишния отчет на Националния компенсационен жилищен фонд

Министерският съвет прие годишните отчети на Националния компенсационен жилищен фонд за дейността на Управителния съвет и за приходите и разходите по бюджета на фонда през 2017 г.

Националният компенсационен жилищен фонд организира набирането, управлението и използването на средства за компенсация на правоимащи граждани съгласно разпоредбите на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове. През 2017 г. са компенсирани 5178 жилищноспестовни влога, като средната изплатена компенсация по един влог е около 6000 лв. Общо на местните комисии по общини са били преведени 35 639 158 лв., което е над 6 млн. лв. повече спрямо 2016 г.

Отпускат се 1 684 лева за рехабилитация на военноинвалиди

Правителството одобри допълнителен трансфер в размер на 1 684 лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 година. Със средствата ще се разплатят извършени разходи за престой и ползване на дейности и услуги в базите на „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД от правоимащи лица по Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

Одобрени са промени в списъка на републиканските пътища

Община Бургас ще може да кандидатства по оперативните програми на Европейския съюз за отпускане на средства за подобряване състоянието на уличната мрежа, което ще ускори развитието на пътната инфраструктура и ще подобри условията за икономически растеж и заетост на населението. За целта Министерският съвет променя трасето на републикански път Е-87 /I-9/ „Варна - Бургас - Малко Търново - ГКПП Малко Търново“ на територията на гр. Бургас и собствеността на отделни участъци от него. Собствеността на 2,4-километров пътен участък от републикански път III-9008 „Бургас - Долно Езерово“ на територията на гр. Бургас се променя от публична държавна в общинска собственост. Променен е списъкът на републиканските пътища, като се увеличава дължината на републикански път I-9 с 0,595 км поради промяна на трасето на пътя и се намалява дължината на републикански път III-9008 с 2,4 км. поради отпадане на участъка от републиканската пътна мрежа.

С друго решение на правителството 2,872 километров участък от републиканския път I-6 София - Бургас, на територията на гр. Карлово, се променя от публична държавна в публична общинска собственост, а улиците „Теофан Райнов“ и „Околовръстен път“ стават публична държавна собственост. Участъкът от републиканския път вече не осигурява маршрут от държавен интерес съгласно Правилника за прилагане на Закона за пътищата, тъй като след реконструкцията на ул. „Теофан Райнов“ и участък от околовръстния път в Карлово транзитното движение е изведено от централната част на града по обновения маршрут. Промяната на собствеността касае пътни участъци, преминаващи изцяло по уличната мрежа на гр. Карлово и в този случай не са необходими промени в списъците на републиканските и общинските пътища.

Община Нови пазар получава безвъзмездно държавни имоти

Правителството обявява имоти - публична държавна собственост за частна държавна собственост и ги предоставя безвъзмездно в собственост на община Нови пазар. В имотите се помещават Професионална гимназия по химични технологии и дизайн „Проф. д-р Асен Златаров“ и Център за специална образователна подкрепа (ЦСОП) „ХЕЛА“.

Към настоящия момент учебното заведение и ЦСОП „ХЕЛА“ са общински, поради което имотите, в които се намират се прехвърлят на общината с цел оптималното им управление и поддръжка.

Правителството одобри проект на Меморандум за разбирателство с „Бер-Хелла Термоконтрол“ ЕООД

Правителството одобри проект на Меморандум за разбирателство с „Бер-Хелла Термоконтрол“ ЕООД за изпълнение на инвестиционен проект „Изграждане на ново производствено предприятие с цел разширяване на капацитета на Бер-Хелла Термоконтрол ЕООД за производство на уреди за обслужване и управление на климатични инсталации“. Проектът предвижда изграждането на разширение на съществуващата производствена и логистична сграда, което ще позволи инсталирането на допълнително производствено оборудване.

Общият размер на инвестицията е 31 619 130 лева. Тя ще се осъществи върху терен, собственост на инвеститора, в Индустриална зона „София – Божурище“. С осъществяването на проекта се очаква инвеститорът пряко да създаде и поддържа заетост от 250 нови работни места. Предстои разширението на сградата за производствена цел да бъде въведено в експлоатация в началото на 2019 г.

Инвеститорът ще ползва насърчителни мерки, свързани със сроковете и предоставяне на административно обслужване от съответните администрации.

България и Индия ще си сътрудничат в сферите на туризма и на науката и технологиите

Правителството одобри проект на Меморандум за разбирателство между министерствата на туризма на България и на Република Индия за сътрудничество в областта на туризма като основа за водене на преговори между двете държави.

България и Индия ще стимулират обмена на информация и опит в планирането на маркетинговите си стратегии в сектора. Поставя се фокус и върху възможностите за привличане на туристи от трети страни, включително от далечни пазари. Двете държави ще си партнират в подготовката и провеждането на международни изложения, панаири и други прояви, по време на които ще промотират общи туристически продукти и ще си сътрудничат за откриване на национални туристически информационни центрове.

Споразумението предвижда двете страни да си съдействат също за развитието на туристическата си инфраструктура. Те ще обменят информация за планирането и реализирането на проекти в туризма и за наличието на потенциални инвеститори в сектора, като ще си предоставят взаимно експертни разработки, анализи и други документи и информационни материали.

Правителството одобри също така програма за сътрудничество в областта на науката и технологиите между Министерството на образованието и науката на България и Министерството на науката и технологиите на Република Индия за периода 2018-2021 г. Целта е да се улеснят механизмите за осъществяване на научно-техническо сътрудничество и провеждането на двустранни конкурси за съвместни проекти между български и индийски научни организации. Въз основа на програмата се предвижда до края на 2018 г. Фонд „Научни изследвания“ да обяви конкурс за двустранни научноизследователски проекти между България и Индия.

Сред договорените области за сътрудничество са: информационни и комуникационни технологии; физика, включително лазерна наука и технологии, ядрена физика, астрономия; възобновяема енергия; науки за земята и климата; опазване на околната среда, включително управление на отпадъците; биотехнологии, земеделие и др.

Министърът на финансите ще води делегацията за участие в редовните годишни срещи на Съветите на управителите на Групата на СБ и на МВФ

Със свое протоколно решение правителството определи състава на делегацията, с която страната ни ще участва в редовните годишни срещи на Съветите на управителите на Групата на Световната банка и на Международния валутен фонд (МВФ), които ще се проведат в периода 12-14 октомври в Бали, Индонезия.

Българската делегация ще се води от министъра на финансите Владислав Горанов в качеството му на управител за Република България в организациите от Групата на Световната банка. В състава на делегацията влизат още управителят на БНБ и управител за България в МВФ Димитър Радев, заместник-министърът на финансите и заместник-управител за България в МВФ Маринела Петрова и подуправителят на БНБ и заместник-управител за страната в Световната банка Димитър Костов.

В рамките на форума българските делегати ще се срещнат с висши ръководни екипи на МВФ и на Световната банка, с представители на международни финансови институции, на инвестиционни и централни банки. Участието на България в тези годишни срещи увеличава възможностите на страната ни за разширяване и стабилизиране на международните контакти.

Открита е процедура за предоставяне на концесия на морските плажове „Албена“ и „Ривиера“

Правителството прие решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия на морските плажове „Албена“ в община Балчик и „Ривиера“ в община Варна. Целта е плажовете да се обезопасят и да се предоставят услуги от обществен интерес за срока на концесията. Процедурата се провежда по реда на Закона устройството на Черноморското крайбрежие.

Размерът на минималното годишно концесионно заплащане е определен съгласно приетата от Министерски съвет Методика за определяне минималния размер на концесионното плащане за морски плажове. За плаж „Албена“ възлиза на 1 594 293 лв., а за „Ривиера“ – на 319 256 лв.

Двата плажа следва да бъдат обезпечени със задължителните дейности по ЗУЧК - осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж, и услуги от обществен интерес.

Критериите за формиране на комплексната оценка са съобразни с Решение № 604 от 22 юли 2016 г. на Министерския съвет за утвърждаване на минимални критерии за комплексна оценка на офертите при провеждане на конкурс за определяне на концесионер на морски плаж в отговор на обществените нагласи и очаквания за балансиран държавнически подход при определяне на очакваното от държавата минимално годишно концесионно плащане, икономическа съотносимост с общодостъпни цени на услуги на предлагани плажни принадлежности – чадъри и шезлонги.

Близо 1,3 млн. лв. ще бъдат инвестирани в добив на варовици от находище „Каменица“

Шуменското дружество „Голдън фийлд“ ООД ще добива строителни материали - варовици, от находище „Каменица“. Това е регламентирано в правителственото решение, с което фирмата е определена за концесионер на находището, разположено в землището на с. Златна нива, община Каспичан.

Концесията се предоставя за срок от 35 години. През този период дружеството ще вложи около 1,3 млн. лв. за добива. Очаква се концесионните плащания за срока на договора да надхвърлят 3,2 млн. лв. По закон половината от тази сума постъпва в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ - в случая това е община Каспичан.

Осигуряват се средства за обезпечаване на дейности, свързани с издаването на лични документи

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г. в размер до 14 000 000 лв. Средствата са за финансово обезпечаване на сключени договори за изпълнение на дейности, свързани с издаването на българските лични документи. Разходите се осигуряват за сметка на предвидените средства по централния бюджет за настоящата година.

Одобрен е проект на споразумение между страните по Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа

Правителството одобри проект на Споразумение между страните по Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа за автоматизиран обмен на ДНК данни, дактилоскопични данни и данни за регистрация на МПС. Одобрени са също така проект на документ относно прилагане на споразумението, както и проект на Меморандум за разбирателство на същата тема.

Подписването на трите документа е важен израз на волята на страните за установяване на полицейско сътрудничество по отношение борбата със заплахите срещу обществената сигурност, свързани с превенцията, разкриването и разследването на престъпления, както е заложено в Конвенцията.

Компетентен орган по изпълнение на документите от българска страна е Министерство на вътрешните работи.

Отпускат се 60 000 лв. за продължаване на археологическите проучвания на „Хераклея Синтика“

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2018 г. Средствата в размер на 60 000 лева са свързани със спешната необходимост от продължаване на теренните археологически проучвания на един от най-значимите археологически обекти „Хераклея Синтика“ в местността Рупите, град Петрич.

Археологическата информация за „Хераклея Синтика“ обогатява съществено знанията за историята на Балканите през античността, както и за прехода към Средновековието. В дългосрочен план се цели именно да се проучи и покаже максимално най-голяма част от централния площад и околните му сгради както и театъра, който градът е притежавал.

Членовете на семействата на българските дипломати в Индия ще могат да работят в страната

Членовете на семействата на българските дипломати в Индия и на индийските в България вече ще могат да работят в страните по пребиваване. Това реши днес Министерският съвет, като одобри проект на Споразумение между правителствата на двете държави.

Предложението за такова споразумение е отправено от Индия още през 2015 г. Мотивите са, че наличието на подобен договор ще постанови правилата и реда, по които ще могат да се трудят извън мисиите членовете на семействата на дипломатите.

Промяната се налага, защото Виенската конвенция за дипломатическите отношения и Виенската конвенция за консулските отношения не третират въпроса. Досега членовете на семействата на служителите на двете мисии нямаха право да извършват трудова дейност извън посолствата.

При наемане извън посолствата членовете на семействата ще заплащат всички данъци и осигуровки в приемащата държава.

България подкрепя предложението на Ирландия за назначаване на генерален адвокат в Съда на ЕС

Министерският съвет одобри българската позиция за заседанието на КОРЕПЕР II във формат Конференция на представителите на правителствата на държавите членки, което ще се проведе на 5 септември в Брюксел.

Със своето решение правителството изразява подкрепата на България за направеното от Ирландия предложение за назначаване на Джерард Хоугън за генерален адвокат в Съда на ЕС за периода от 7 октомври 2018 г. до 6 октомври 2024 г.

Съгласно член 253 от Договора за функционирането на Европейския съюз на всеки три години се извършва частична подмяна на съдиите и генералните адвокати в Съда на ЕС, като членовете, чийто мандат изтича, могат да бъдат преизбирани. На 6 октомври тази година изтичат мандатите на 14 съдии и петима генерални адвокати.

Съдиите и генералните адвокати на Съда на ЕС се избират измежду личности, които представят всички гаранции за независимост и които отговарят на всички условия, изисквани в съответните им държави за заемане на най-висшите съдебни длъжности, или юристи с призната компетентност. Те се назначават по общо съгласие от правителствата на държавите членки за срок от шест години.

Правителството одобри също така българската позиция за неформалното заседание на Съвета на ЕС по образование, младеж, култура и спорт (част „Младеж“), което ще се проведе на 3 септември във Виена. По време на срещата ще бъдат обсъдени теми като: глава „Младеж“ от програмата „Еразъм“, начини за улесняване на ползотворния диалог и участие в рамките на „Еразъм“ и Европейската стратегия за младежта, европейски младежки диалог.

Изменя се Наредбата за изискванията за етикетиране и предоставяне на информация за продукти, свързани с енергопотреблението

Правителството одобри промени в Наредбата за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси.

През месец юли миналата година беше публикуван Регламент на Европейския парламент, с който беше отменена действащата наредба за енергийно етикетиране. С направените промени българското законодателство ще отговори на изискванията на Европейския парламент и на Съвета относно отбелязването на информация за електропотреблението върху етикетите на продуктите.

Националното бюро за правна помощ ще дава по-бързи и ефективни консултации на гражданите

Социално слабите граждани вече ще получават по-бързо консултации и правни съвети, както и изготвяне на документи от Националното бюро за правна помощ. Кандидатстващите за правна помощ занапред няма да представят на хартиен носител необходимите документи от съответните институции за установяването на съответните факти и обстоятелства по Закона за правната помощ. Това е предвидено в одобрения от правителството проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за правната помощ. Изменението в закона е част от мерките за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител.

Анализ на фактическата ситуация към момента показа, че кореспонденцията със съответните ведомства, изчакването на отговори и документи от тях води до удължаване във времето на процедурата по предоставяне и произнасяне по заявленията за правна помощ на гражданите и тяхното недоволство от това. Досега Агенцията за социално подпомагане, Националният осигурителен институт, Националната агенция по приходите, Агенцията по заетостта и Агенция по вписванията при поискване на справки от Националното бюро за правна помощ (НБПП) ги предоставяха на хартиен носител, което водеше до забавяния. След приемане на измененията НБПП ще се присъедини и ще получи на реален достъп до средата за междурегистров обмен на данни - REGIX към Държавната агенция за електронно управление. Това ще създаде предпоставки за повишаване на мотивацията на гражданите, които имат нужда от правна помощ, тъй като ще доведат до по-бързо и по-лесно получаване на правна помощ и по-голяма ефективност на процедурата по предоставяне на правна помощ.

До 15 ноември ще заработи централно хранилище за резервни копия на данните от системите и регистрите

Правителството утвърди план за защита и съхранение на данни на критичните системи и регистри в България чрез създаване на хранилище за резервни копия.

Планът предвижда разширяване на капацитета и функционалностите на съществуващото хранилище, разположено в Основния център за данни на електронното управление. Там ще се съхраняват резервни копия по утвърдена от всяка администрация процедура. Към момента системите и регистрите са разположени върху инфраструктура, която се поддържа, управлява и развива от административните органи, отговарящи за тях. До 10 септември т.г. институциите следва да изпратят на председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) изготвените от тях детайлни процедури за създаване на резервни копия и възстановяване на данни.

Също в срок до 10 септември председателят на ДАЕУ и отговорните администрации ще извършат анализ на потенциалните рискове по отношение на преносния капацитет на Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ). За трансфера на резервните копия към и от хранилището ще се използва именно тази мрежа.

До 15 ноември 2018 г. ще бъде обезпечен необходимият капацитет за работа на хранилището. Административните органи ще получават пространство, където задължително да съхраняват резервно копие по утвърдената процедура. Отговорността за целостта и сигурността, включително криптографска, на резервните копия на данни е на съответната администрация. ДАЕУ ще осигурява физическата, комуникационната и инженерно-техническата сигурност, необходима за съхраняване на копията в Основния център на е-управлението.

ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Жанет Нейчева се хвали с връзка с Денис Теофиков Връзката плеймейтки – чалга певци явно се скрепява все повече. Съществен принос в това даде еротичната моделка Жанет Нейчева, която налази детето-чудо на попфолка Денис Теофиков. Жанет се похвали с опасната си близост с Денис, който се прочу с последната си песен, посветена на коронавируса

Мария прецака колежката си Алисия. Дали нарочно или без да иска, остава да гадаем. Звездата на "Пайнер" изпревари топ изпълнителката на конкурентната "Ара мюзик" за дует с един от любимите й партньор - Тони Стораро. Още в началото на март Алисия обяви, че е готова с парчето си с Човека-глас. "Новият ми дует е с Тони Стораро

Бразилската футболната легенда Ривалдо се радва на женски ласки в басейн. Той и половинката му Елиза се натискат във водата. Двамата в момента се намират в Уиндърмиър, Флорида. Под кадъра хубавицата е написала: "Любовен басейн", с което намеква какво е намислила за футболиста под жаркото слънце. "Златната топка" е женен за доста по-младата от него