Напълно нова услуга в проекта за Закон за социалните услуги - заместваща грижа

https://www.24chasa.bg/novini/article/7128964 www.24chasa.bg
Бисер Петков Снимка: Архив

Нов модел в грижата за хората с увреждания - заместваща грижа се регламентира в проекта на Закон за социалните услуги. Това е третият ключов закон за хората с увреждания, който вече е готов и от 16 октомври е публикуван за обществено обсъждане. Предложения и становища по законопроекта могат да се дават до 15 ноември включително.

Социалният министър Бисер Петков ще представи днес пред парламентарната комисия по труда и социалната политика основните моменти в закона.

Заместващата грижа е уредена като подкрепа за хора, полагащи грижа за зависими членове на семейството, не само деца.

Тя е дефинирана като краткосрочна грижа, която се предоставя за подкрепа на семейства на деца с увреждания, семейства на роднини и близки, в които са настанени деца с увреждания, приемни семейства, семейства на хора с трайни увреждания в невъзможност за самообслужване, семейства и хора, които се грижат за възрастни хора в невъзможност за самообслужване, в случай, че тези, които обичайно полагат грижата, не могат да я осигурят, пише в мотивите на законопроекта.

Заместващата грижа ще се предоставя в срок не по-дълъг от 30 дни в рамките на една календарна година. Тя може да се предоставя в социални услуги за резидентна и дневна грижа, в домовете на хората, за които се полага грижа и в домовете на приемните семейства. Приемни семейства могат да ползват заместваща грижа само за деца. Ако хората получават възнаграждение или финансова помощ, финансирани от държавния бюджет, във връзка с полаганата от тях грижа за децата или други членове на семейството, те не могат да ги получават за срока, в който се предоставя заместващата грижа.

За първи път се регламентира предоставянето на асистентска подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване

В Закона за социалните услуги за първи път се създава законов ред за предоставяне на асистентска подкрепа за хора в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, както и за хора с увреждания, ако не ползват такава подкрепа по друг закон.

Дефинира се съдържанието на асистентската подкрепа, определят се функциите на асистента и на общината, когато услугата се финансира от държавния и общинския бюджет. Общината се задължава да организира предоставянето на асистентската подкрепа по начин, който да позволи комплексно предоставяне на различните видове социални услуги в домашна среда.

Изрично се регламентира, че насочването за ползване на асистентска подкрепа, която се финансира от държавния и общинския бюджет, се извършва само от общината, която предоставя услугата, т.е. не се прилага общият ред, независимо от групата потребители.

Право на социални услуги ще имат всички, които се нуждаят от подкрепа

Право на социални услуги ще имат всички хора в България, които се нуждаят от подкрепа, която може да бъде оказана чрез социалните услуги. Създава се възможност за ползване на общодостъпни социални услуги от всички хора, а не само от уязвими групи. Това ще са услуги за информиране, консултиране и обучение за реализиране на социални права и за развиване на умения, които се предоставят за срок до два месеца. В групата на общодостъпните услуги ще се включи и мобилната превантивна общностна работа. Хората имат право да бъдат информирани и консултирани за тези услуги, но ползването им няма да зависи от предварителна оценка.

Всички останали услуги ще бъдат специализирани и ще се предоставят при настъпване на определен риск за живота, здравето, благосъстоянието или развитието на човек и при необходимост да бъде задоволена специфична потребност на определена група хора.

Достъпът до социални услуги се облекчава

Облекчава се достъпът до социални услуги чрез премахване на издаването на заповеди за настаняване и направления за ползване на услуги. Насочването за ползване на специализираните социални услуги ще включва предоставяне на информация и консултиране с цел хората да направят информиран избор на услуга и даване на предложение за подходящите услуги. Общодостъпните услуги ще се ползват без насочване, оценка и сключване на договор.

Национална карта ще определи социалните услуги,

финансирани от държавния бюджет

Въвежда се планиране на национално ниво на социалните услуги, финансирани от държавния бюджет, чрез разработване на национална карта на социалните услуги. Картата ще се разработва въз основа на анализи на потребностите и планиране на общинско и национално ниво, но в съответствие с нормативно определени критерии. Предвижда се и нейното актуализиране. Ще бъде приета наредба за планирането на социалните услуги. Услугите, финансирани от държавния бюджет, ще бъдат класифицирани в три основни групи - услуги на общинско ниво, които задоволяват потребностите на населението от общината; услуги на областно ниво, които задоволяват потребностите на хората от цялата област; услуги на областно ниво, които задоволяват потребностите на хора от цялата страна.

Чрез планирането на социалните услуги на национално ниво (националната карта) ще се определят всички социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, като изрично е регламентирано, че това са услугите, които съответстват на приоритетите на държавната политика в областта на социалните услуги. В картата ще се определи и максималният брой потребители на всички социални услуги, за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет. Националната карта ще се приема от Министерския съвет.

Определят се доставчиците на социални услуги, като от сегашния кръг доставчици отпада държавата. Сега държавата е посочена като доставчик на социални услуги, но на практика само ги финансира и контролира.

Регламентира се лиценцзионен режим

за всички частни доставчици за социални услуги

Регламентира се лицензионен режим за всички частни доставчици на социални услуги. Сега се лицензират само доставчиците на социални услуги за деца, а доставчиците на услуги за пълнолетни, независимо от вида и целевата група, само се регистрират.

С въвеждането на общ режим на лицензиране на всички частни доставчици на социални услуги условията за извършване на предварителен контрол за услугите, които се планира да бъдат предоставяни, ще бъдат еднакви. Лицензионният режим се основава на сегадействащата уредба за лицензиране на услугите за деца, като срокът на валидност на лиценза се увеличава от три на пет години.

Въвежда се възможност за проверка на място на посочени от кандидата за лицензиране обстоятелства. За издаване и за подновяване на лиценз ще се заплащат такси, чийто размер ще се определя в тарифа, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика.

Ще бъдат определени минимални изисквания

за квалификацията на служителите

В наредбата за качеството на социалните услуги ще бъдат определени минималните изисквания за броя и квалификацията на необходимите служители, които осъществяват дейността по предоставянето на различните видове социални услуги, изискванията към осъществяваната от служителите дейност по предоставянето на различните услуги и задълженията на доставчиците за осигуряване на професионално и кариерно развитие на техните служители.

Регламентира се право на служителите, осъществяващи дейност по предоставяне на социални услуги, на въвеждащо и надграждащи обучения, както и на супервизия. Същото право се предвижда и за служителите, отговорни за насочването за ползване на социални услуги. Предвижда се доставчикът на социалната услуга да разработва програма за въвеждащо и надграждащи обучения. Въвежда се задължително наставничество на служители, които за първи път осъществяват дейност по предоставяне на социални услуги.

Предвижда се наредба на Министерския съвет за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставянето на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет. Регламентира се утвърждаването на стандарти за работно натоварване на служителите и на етичен кодекс на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, който ще се разработва с участието на представители на общините, доставчиците и на самите служители. Урежда се и възможността за включването на доброволци при предоставянето на социални услуги и провеждане на стажове от студенти.

Нова Агенция ще следи за качеството

на социалните услуги

Създава се Агенция за качеството на социалните услуги като изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика. Агенцията ще бъде създадена в рамките на щатната численост на Министерството на труда и социалната политика, която включва и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра. Агенцията за качеството на социалните услуги ще лицензира частните доставчици и ще поддържа регистъра на доставчиците. Тя ще може да извършва и проверки на място при необходимост от установяване на обстоятелства, посочени от частния доставчик при лицензирането или от община при създаване на услуга.

За първи път се въвежда ежегоден мониторинг на социалните услуги на национално ниво. Агенцията за качеството на социалните услуги ще го провежда и ще изготвя ежегоден анализ на състоянието и ефективността на социалните услуги, който ще включва анализ относно осигуряването на достъп до социални услуги на национално ниво, изпълнението на стандартите за качество на социалните услуги и ефикасността на вложените ресурси.

Облекчава се режима за създаване на услуги, които се финансират от държавния бюджет. Съгласно законопроекта социалните услуги, които се финансират от държавния бюджет, ще се създават само с решение на общинския съвет след предварително одобрение от Агенцията за социално подпомагане, която трябва да потвърди съответствието на социалната услуга и броя на потребителите с националната карта на социалните услуги.

Дават се възможности за сключване

на споразумения между общини

за предоставяне на услуги от няколко общини

Регламентират се възможности за сключване на споразумения между общини за предоставяне на услуги на хора от няколко общини и от цялата област. Първата възможност е за споразумение за предоставяне на социални услуги на общинско ниво - когато една община предоставя социална услуга и за лица от друга община, която няма обективна възможност да създаде услугата. Втората възможност е за споразумение за предоставяне на социални услуги на областно ниво за лица от цялата област.

Регламентират се различни режими за прекратяване на предоставянето на социални услуги. Регламентира се прекратяването на финансирането от държавния бюджет и възможността общините да предприемат мерки за осигуряване на потребностите от услугата. Регламентират се и условия за възобновяване на предоставянето на социална услуга, когато то е било прекратено поради несъответствие със стандартите за качество.

Предвидени са глоби от 1000 лв. до 10 000 лева

за неизпълнение на задълженията по закон

Във връзка с реализирането на административно-наказателната отговорност компетентният орган е Агенцията за качеството на социалните услуги. Въвеждат се минимални и максимални граници на глобите и имуществените санкции при първо и повторно нарушение. За неизпълнение от длъжностно лице на задължение по този закон, глобата е в размер от 500лв. до 1000 лева - за първо нарушение, и от 1000 лв. до 2000 лв. - при повторно нарушение. Орган на управление на социална услуга, който не изпълни задължение по този закон и нормативните актове, приети в изпълнение на този закон, се наказва с глоба или имуществена санкция от 5000 лв. до 7000 лева - при първо нарушение, и от 7000 лв. до 10 000 лева при повторно нарушение, ако деянието не е престъпление.

Предлага се Законът за социалните услуги да влезе в сила от 1 януари 2020 г. До 12 месеца от влизане в сила на закона частните доставчици на социални услуги трябва да се лицензират по новия ред. До 12 месеца от влизането в сила на закона е преходният период за привеждане в съответствие с новите стандарти за качество. От 2021 г. услугите ще се финансират по стандарти, определени по реда на Закона за социалните услуги.

(БТА)

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

С плаж и майтапи преминаваше лагерът ни, но не и с тренировки! Скандалните разкрития направи пред съда футболист, участвал в уговорени мачове в родната "Б" група! Смелчагата, дръзнал да проговори за далаверите в първенството, е Християн Гачев. Той бе привикан в спецсъда, за да разкаже за шашмите със спортни срещи,

Легенди се носят за съдбата на митичния снайперист Красимир Станчев-Легионера. Версиите са десетки. От предположение, че е станал наемник на грузинската мафия, до слух, че е убит и трупът му е положен в безименен гроб в полите на Витоша. Вече 15 години родната полиция издирва Легионера по подозрение,

Вдовицата на Георги Илиев-Главния Мая тихомълком се е отървала от скандалния хотел „Дюн“ в курорта Слънчев бряг, показа проверка на "България Днес". Сделката е част от трансформацията на страховитата в миналото групировка ВИС-2. Тя стартира преди около две години с мащабно закриване на фирми и разпродажба на имоти,