Бабикян и Добри Божилов - бащите на сайтовете informiran.net, 4udoslav, gudelnews и Вале Нюз

https://www.24chasa.bg/novini/article/7186730 www.24chasa.bg
Филип Попов (с червената вратовръзка) подаде сигнал от сайтове с фалшиви новини. СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА

English translation below

* От 2 години плащат хостинга на страниците

* Пълнят фейсбук страници с ботове, купени за 30 евро

Арман Бабикян и Добри Божилов стоят зад сайтовете за фалшиви новини informiran.net, 4udoslav.writeas.com, gudelnews.com и Вале Нюз. Политическият пиар и писателят са регистрирали домейните за интернет страниците и ги плащат до днес. Това показа проверка на “24 часа” в компания, която продава имена и място за сайтове.

informiran.net и

Вале Нюз бяха

в основата

на скандал

в парламента

миналата седмица. Тогава червеният депутат Филип Попов пусна сигнал в КПКОНПИ по дописки в тях. “Информацията” беше, че колегите му Десислава Атанасова, Делян Добрев, Красимир Велчев и вече бившият народен представител Антон Тодоров са получили жилища и офиси в комплекс “Царско село” и на други места в столицата. Попов призова комисията да провери случая. Това породи дебат дали Филип Попов може да чете. Причината е, че Вале Нюз, който по данни на “24 часа” и службите е на Божилов, се рекламира като сайт за фалшиви новини. “Издание за фалшиви новини и абсолютни измислици. Не вярвайте. Това не е истина” е дезизът на сайта. Той препечатва статията от друг сайт, за който се знае, че е на Арман Бабикян - 4udoslav.

“Да разгромим корумпираната власт със слово (не непременно с истини)” е веруюто на блога.

Статията е препечатана и в informiran.net, който излъга за “гръцкия остров” на премиера Бойко Борисов и сам уточнява, че не проверява информациите си: “Екипът не разполага с ресурсите да проверява информацията, която достига до редакцията, и не гарантира истинността ѝ”, пише сайтът.

Арман Бабикян е запазил домейна му в компания за хостинг. “Аз нямам сайтове”, заяви Бабикян пред “24 часа”. Справката от хостинг провайдъра му го опровергава.

Данните бяха

предоставени

на репортер на

вестника

след негова молба като студент по журналистика във връзка с разработка за проверяване на източниците на информация. 

informiran.net е регистриран в българска хостинг компания на 21 март 2016 г.

Последната промяна е от 16 ноември т.г. Платено е да остане онлайн до 21 март 2019 г. През всичките години на съществуването си домейнът се плаща от Бабикян и е на негово име, показват данните.

След няколко проверки на т.нар сорс код на страницата се оказа, че дописките се пишат от лице с никнейм MIvanov. Човекът се казва Мартин, научи “24 часа” от хора, които са правили опити да рекламират в сайта и са получили мейл от него. informiran.net предлага реклама, но не пише коя е фирмата зад него. Всички дописки са подписани от Мартин Иванов.

За разлика от Бабикян Божилов не крие, че има сайт за фалшиви новини. Негов е gudelnews.com. Сайтът е сред най-популярните за новини менте у нас. Той дори си е написал и на английски, че нищо от съдържанието му не е вярно.

За разлика от всички други фейк сайтове този има секция “За нас”. Божилов се подписва с истинското си име под всеки текст. Фирмата зад сайта му е “Левкойн”. Той обаче отрича да е собственик на Вале Нюз. И двата сайта са направени на блог платформата на гугъл. Минути след като “24 часа” го потърси, Вале Нюз изчезна от интернет пространството.

Друг герой с няколко фейк сайта е Илиян Атанасов. Пловдивчанинът държи naroden-glas.eu и svoboden-narod.eu. Те се водят на фирмата му “Сиктер фарма”. Регистрирани са на адреси в града под тепетата. Последната “новина” на сайта твърди, че премиерът тайно разпродава българска земя на араби.

Skandalno.net се свързва с Пею Благов. budnaera.com е записан на името на Адриан Антонов, който живее в Аръндел, Австралия. На хоста на сайта има още 17 медии менте.

Общото между всички тези издания е липсата на домейн .bg.

Всеки може да

провери кой

плаща за тях на

сайта register.bg

Преди няколко месеца това можеше да стане за други страници в няколко сайта, но заради GDPR сега информациите са скрити.

Друга обща черта на сайтовете е лявата им ориентация. “Появиха се по време на протестите срещу правителството на Орешарски през 2013 г. Всички защитаваха кабинета”, казва запознат със задкулисните политически интриги.

От сайтовете с разширение .bg най-известен е bradvа.bg. Той е собственост на търговското дружество “Новуз Медия” ООД (с предишно име “Акваголд” ЕООД). Има трима съдружници. С най-голям дял е управителят Борислав Сретков. От последния отчет става ясно, че работи на загуба. Компанията

плаща за здравно

осигуряване само

на един служител

Всички сайтове за фалшиви новини поддържат профили във фейсбук, където бързо се разпространяват от лаици. Администраторите са скрити, а имената им дори не са близо до това на сайта. Така например informiran.net е свързан с фейсбук страницата “Новини от България и света”. Тя има 127 хил. харесвания, а повечето потребители, които са я харесали, са с профили менте.

“Няма как да ги спрем. Фейкнюз не е престъпление, трябва да ги подведем за измама, и то ако докажем облага. Другият изход е за всяване на паника”, казаха прокурори. Те са за промени в Наказателния кодекс, които да криминализират фалшивите новини.

Babikian and Dobri Bozhilov - the men behind the fake news site informiran.net, 4udoslav, gudelnews and Vale news

Armand Babikian and Dobri Bozhilov are behind the fake news sites informiran.net, 4udoslav.writeas.com, gudelnews.com and Vale News. The political PR and the writer have registered the domains for the websites and are paying for them to this day. These are the results of a check, made by "24 chasa" at the company that sells hostigns and domain names.

informiran.net and "Vale News" were the reason for a scandal in the parliament last week. 5 days ago the red MP Philip Popov signaled to the Commision for stopping corruption and taking of illegaly gained assets about their stories. The "information" was that his colleagues Desislava Atanasova, Delyan Dobrev, Krasimir Velchev and the former MP, Anton Todorov, received housing and offices in the Tsarsko Selo Complex and elsewhere in the capital. Popov called for a case check. This prompted a debate about whether Philip Popov could read. The reason is that the Vale News, which "24 Hours" has learned is published by Bozhilov, is being advertised as a site for fake news. "False News and Publications. Don't believe. This is not true ”is the motto of the site. The site reprints the story from another site, known to be owned by Armand Babikian - 4udoslav. That way the leads are there, but a few would follow them.

"To crush the corrupt power with words (not necessarily truth)" is the blog's belief. The article was also reprinted on informiran.net, which lied about the Prime Minister Boyko Borisov's "Greek island" and stated that he did not check his information. "The team does not have the resources to verify the information that reaches the editorial board and does not guarantee its truth", the site writes.

Armand Babikian has brought and maintains its domain with a hosting company. "I don't have anu websites," Babikian told "24 Chasa". The information, provided by the hosting company, disproves him. The data was made available to the newspaper reporter following his request as a journalism student in connection with the development of sources of information.

Babikian denied having sites, asked by a reporter of "24 chasa". informiran.net was registered in the Bulgarian hosting company on March 21, 2016. The latest change is on November 16 this year. It has been paid to remain online until March 21, 2019

Throughout the years of its existence, the domain name is paid by Babikian and is in his name, data shows. After several checks of the so-called source code on the page, it turned out that the memo was written by a person with nickname MIvanov. The man's name is Martin, the "24 chasa" has learned, after a reporter tried to advertise on the site and received an email from him

informiran.net offers advertising, but does not write which company is behind it. All memos are signed by Martin Ivanov.

Unlike Babikian Bozhilov does not hide that he owns and runs a site for fake news. That is true only for gudelnews.com. The site is one of the most popular news stories in Bulgaria. He even wrote in English that none of its content is true.

Unlike all other fake news sites, this one has a section "About us". Bozhilov signs with his real name each text. The company behind his site is Levcoin. However, he denies owning the Vale News. Both sites are made on the Google blogging platform. Minutes after a reporter from "24 chasa" asked for Vale News, it disappeared from the web.

Another "hero" with several fake news sites is Ilian Atanasov. The Plovdiv resident holds naroden-glas.eu and svoboden-narod.eu. They are run by his company Sector Pharma. They are registered at addresses in the city. The latest "news" on the site claims that the Rrime minister is secretly selling Bulgarian land to Arabs.

Skandalno.net, another controvesial site, is owned by Peyu Blagov. budnaera.com is recorded under the name Adrian Antonov, who lives in Arundel, Australia. There are 17 other media outlets on the site host.

The common trait shared by all of these fake news sites is the lack of .bg domain. Anyone can check who pays for them on the register.bg site. A few months ago, this could have happened for other pages on several sites, but because of GDPR, the information is now hidden.

Another common feature of these sites is their left political spectrum orientation. "They appeared during the protests against the Oresharski government in 2013. Everyone defended the cabinet," a source, familiar with the behind-the-scenes political intrigue, says. Of the sites with the extension .bg, the most famous is bradva.bg. It is owned by the company Novuz Media OOD (formerly called Aquagold EOOD). There are three partners. The largest share is managed by Borislav Sretkov. From the last report, it is clear that it is operating at a loss. The company pays for health insurance for only one employee.

All fake news sites maintain Facebook accounts where they are quickly spread by laity. Administrators are hidden and their names are not even close to that of the site. informiran.net, for instance, is linked to the Facebook page "News from Bulgaria and the World". It has 127,000 likes and most users who like it have fake accounts.

"There is no way to stop them. Fake news is not a crime, we might prosecude them for a fradud, but only if we prove the benefit. The other way out is charge them for mass panic, "prosecutors said. They are for changes to the Penal Code that criminalize fake news.

Възрастните вярват на всичко прочетено, младите са скептични

Емоционални текстове със сензационна информация и възклицания в заглавието като “Шок” и “Ужас”. Тези белези на фейкнюз набелязаха участници в дискусията #НЕнаФалшивите новини, провела се в София в сряда.

“Елементът на изненада във фалшивите новини цели да ни въздейства на емоционално ниво”, обясни психоложката Валентина Димитрова. Лъчезарната терапевтка посочи, че насочените срещу определен човек фейкнюз могат да се считат и за психическа атака. “Използват се въздействащи думи, които да ни влияят на подсъзнателно ниво”, каза красивата психоложка.

“Чела съм за себе си какво ли не. От това, че имам СПИН, до това, че съм отслабнала след любовна мъка. Е, бях отслабнала”, каза пък организаторката на събитието Калина Паскалева. Тя бе поканила за лектори изтъкнати журналисти, сред които и кадри на “24 часа”, пиар специалисти, психолози, експерти по реклама и студенти. 

“Филтърът на възрастните е доста по-нисък, те вярват на медиите. Дъщеря ми Дара е с много по-нисък праг на търпимост и се съмнява във всичко за разлика от майка ми”, очерта разликата между поколенията Ива Екимова. И аз съм била жертва на фалшификати, посочи чаровната блондинка.

Участниците набелязаха и как да се провери фалшивата новина. Сред мерките им са да се провери не само сайтът, пуснал дописката, но и тези издания, които той цитира. Вижте името на автора и дали сте чели и други неща от него, които са се оказали верни, е сред другите примери. Проверете и датата, за да сте сигурни, че не четете стар текст. Вижте и доказал се достоверен сайт като този на “24 часа”, за да сте сигурни, че не сте попаднали в хибридна война, посочиха участниците в дискусията на Паскалева.

Добри Божилов изпрати право на отговор по повод тази публикация. Ето го.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Българският футболист Андрей Гълъбинов се отдаде на пълен релакс в минерален басейн. Той посети термален извор в Алпите, а планинските върхове край него са силно заснежени. Нападателят наскоро се раздели с италианската си приятелка Наташа Чинели. Очевидно бившият национал не страда особено от този факт

Завидно тяло за своята 70-годишна възраст показа бившият мениджър на "Арсенал" Арсен Венгер. Той се появи по бански на плажа в катарския град Доха. Докато името му беше спрягано за треньорския пост в "Байерн" (Мюнхен), французинът се е отдал на живот в един от най-скъпите курорти в света. На плажа в Катар Венгер не остана незабелязан

Лео Меси ще остане още пет години в "Барселона". На това поне се надява президентът на каталунците Хосеп Мария Бартомеу. Засега 32-годишният Лео не бърза да подпише доживотен договор с "Барса", но няма нищо против да завърши кариерата си на "Камп Ноу". "Меси си е спечелил правото да реши кога ще спре с футбола - каза Бартомеу