Светослава Георгиева, изпълнителен директор на Фонд на фондовете: Приключваме интензивна година и гледаме смело към предизвикателствата на 2019 г.

https://www.24chasa.bg/novini/article/7206493 www.24chasa.bg
Светослава Георгиева - изпълнителен директор Фонд на фондовете

През 2018 г. 704,2 млн. лв. са предоставени за проекти във ВиК инфраструктурата, облагородяването на градската среда, развитието на стартъпи и малки и средни предприятия

Светослава Георгиева е член на управителния съвет и изпълнителен директор на Фонд на фондовете от юли 2017 година. Тя има богат международен опит във финансите и в европейските институции. Занимавала се е с инвестиционно банкиране и дялово инвестиране в Лондон. През последните пет години работи в Европейската комисия в Брюксел. Там натрупва опит, свързан с ключови реформи във финансовия сектор и икономическото управление на ЕС след кризата по време на преструктурирането на банковия сектор в Гърция, Италия и Словения.

Завършила е икономика и финанси в Лондон (University College London), има специализация в Москва и магистратура във френското бизнес училище ESCP Europe в Париж.

- Г-жо Георгиева, краят на годината е време за равносметка. Вие как бихте обобщили работата на Фонд на фондовете през изминалата година?

- От година и половина съм изпълнителен директор и член на УС на Фонд на фондовете (ФнФ), като за този период заедно с колегите ми постигнахме значителен напредък. ФнФ съществува от три години в България. Само за последната година приключихме успешно договарянето и възлагането на 56,6% от ресурса, който управляваме. Отделно осъществяваме засилен мониторинг по инструменти, които наследихме от наши европейски партньорски институции. Изградихме капацитет в сфера, която не само изпълнява политики, но и увеличава възможностите на финансовия сектор и подобрява инвестиционния климат, като създава перспективи за развитие на успешни проекти и бизнес модели. Средствата, които предоставихме тази година, са на стойност 704,2 млн. лв. и ще отидат за финансиране на ВиК инфраструктурата, облагородяването на градската среда, развитие на стартъпи и малки и средни предприятия (МСП).

- Бихте ли разяснили ролята на фонда по отношение на финансовите инструменти?

- Основната дейност на фонда е структурирането и управлението на финансови инструменти, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове и от националния бюджет чрез оперативни програми (ОП), като управляваме средства на обща стойност 1,2 млрд. лв. по четири от тях: „Развитие на човешките ресурси, „Иновации и конкурентоспособност, „Околна среда и „Региони в растеж. Близо половината от средствата ни са насочени към малки и средни предприятия, иновации, развитие на технологии, стартъпи, включително микрокредитиране и дялови инструменти. Останалите 55% са по-скоро за инфраструктурни проекти, градска среда и туристически обекти от национално и световно значение.

- С кои финансови посредници работи Фондът на фондовете към момента?

- През изминалата година подписахме няколко знакови оперативни споразумения с финансови посредници – Фондовете за градско развитие и Финансов инструмент за развитие на водния сектор.

Фондът за градско развитие (ФГР) е инструментът ни с най-голям ресурс – 353,3 млн. лв., и е насочен към проекти в 39 града и туризъм във всички области на страната. За управлението на фонда за София и Южна България работим с обединение от ОББ/СиБанк, ФЛАГ и партньори, а за Северна България - с регионален фонд за градско развитие с участието на Сосиете Женерал Експресбанк. Благодарение на начина на структурирането на ФГР и процедурата, която приключихме, от нашите партньори ще бъде осигурено и допълнително частно съфинансиране. Така че средствата, които ще достигнат до крайните получатели, ще възлизат на почти 600 млн. лв.

Фондът за градско развитие получи признание като добра практика дори и на европейско ниво - скоро беше представен на събитие в Брюксел, организирано от Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейската комисия (ЕК). Мероприятието привлече над 400 експерти по финанси от всички държави-членки на Европейския съюз (ЕС), и даде възможност за професионална обмяна на опит и идеи по различни въпроси, свързани с европейско финансиране.

Опитът на ФнФ и добрите практики, които изградихме при изработването на финансовия инструмент, беше и причината за поканата ни за участие от ЕИБ и ЕК.

Другият важен за Фонда на фондовете успех през изминалата година е стартирането на финансов инструмент за развитие на водния сектор съвместно с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Именно по повод подписването на това оперативно споразумение получихме похвала от ЕК, тъй като това е една от малкото по рода си схеми от такъв мащаб за финансиране на инфраструктурни проекти чрез финансови инструменти.

Това е знаков инструмент за нас, тъй като ще подпомогне продължаващата реформа в сектора, която в крайна сметка е от полза за всички граждани. Мисията ни не е само да финансираме отделни проекти, но и да създаваме добри практики за устойчиво управление чрез по-широкото използване на финансови инструменти.

И за финал на годината ни предстои подписване на оперативно споразумение с избрания фонд мениджър – „Некст Тех Венчърс, за създаването на фонд за капиталово инвестиране в стартиращи предприятия. Това е един от четирите ни инструмента за дялово финансиране, който ще предостави 19,1 млн. евро за нови бизнес идеи.

- Като говорите за добро управление, смятате ли, че частният и най-вече публичният сектор в България са готови за сложността на финансовите инструменти?

- България се представя успешно на ниво Европейски съюз (ЕС) в областта на финансовите инструменти още от предходния програмен период. Разбира се, изграждането на капацитет е въпрос от особена важност и именно за това е създаден Фондът на фондовете - за да развие такава експертиза на местно ниво. Допълнително във фонда сме адресирали специално нуждата от информираност и проектна подкрепа чрез звеното за координация. През 2016 г. в Люксембург беше подписан меморандум за разбирателство между България в лицето на Министерството на финансите и ЕИБ за създаването на българска координационна платформа, това, което днес наричаме звено за координация. То активно съдейства на представителите на публичния и частния сектор за подобряване техния достъп до финансиране, включително до новите възможности за комбиниране на различни източници на европейско финансиране.

- А как обяснявате предимствата на финансовите инструменти пред безвъзмездната помощ?

- Финансовите инструменти са структурирани по такъв начин, че създават необходимите предпоставки вложените средства да бъдат възвръщани и инвестирани отново за сходни цели. Фонд мениджърите подбират проектите по такъв начин, че те да бъдат жизнеспособни и да имат възможност да носят приходи. Причината е, че посредниците стават съинвеститори във всеки проект. Самото комбиниране на публичния с частния ресурс и с този на избраните мениджъри осигурява синхронизирането на интересите. Именно „рециклирането” и единството на интересите са едни от най-важните предимства на финансовите инструменти, които стимулират инвестирането в жизнеспособни проекти.

- Какво планирате за следващата година?

- Очакваме да реализираме на пазара и останалите дялови инструменти, по които работим - още два фонда за стартъпи, Фонд за рисков капитал и Фонд Мецанин/Растеж. Забележете, стартираме също и Фонд за технологичен трансфер - инструмент, който ще подпомага научно базираното предприемачество и приложните изследвания и ще се стреми да задълбочи връзката между науката и бизнеса. Работим и по по-стандартни гаранционни продукти, които са познати у нас и ще подкрепят микро-, малки и средни предприятия. Използвам повода да изкажа благодарности на целия екип на фонда, където е концентрирана съществена национална експертиза в прилагането на финансовите инструменти, и смятам, че сме подготвени както за успешно приключване на програмен период 2014-2020 г., така и за активно участие в преговорите за новия период 2021-2027 г., включително за новите инструменти, които ще се предоставят директно от ЕК.

- Ще бъде ли като цяло по-трудна 2019 г. по отношение на европейското финансиране? Знаем, че излизането на Великобритания от ЕС ще доведе до промени, и то в посока засилване на конкуренцията за средства от ЕС.

- Приключваме интензивна година и гледаме смело към предизвикателствата на 2019 г. Въпреки комплексния характер на прилагането на финансови инструменти, с който се сблъскахме през този програмен период, Фондът на фондовете вижда бъдещето им като алтернатива на безвъзмездното финансиране, и то в по-опростена административна рамка, близка до логиката на пазара, реално ползвайки силата на инструмента публично-частно партньорство. Усвояването не е и не може да бъде самоцел, важно е средствата да бъдат оползотворени от гледна точка на проектните инициатори и едновременно на публични сектор на ниво държава и на ниво ЕС.

- Членството в банковия съюз и еврозоната ще се отрази ли на дейността на Фонд на фондовете?

- Смятам, че членството в банковия съюз и приемането на единната европейска валута са изключителен шанс не просто защото така ще отговорим на високите стандарти на Европейската централна банка (ЕЦБ), а най-вече за нас самите – за да се осигури още доверие в системата, включително чрез независим допълващ надзор върху банковата ни система. За фонда като орган, търсещ финансови посредници, основно банки и други институции с възможност да осигурят инвестиции по проекти, задълбочаването на членството ни в ЕС само може да е позитивно, защото ще даде нов мащаб и перспектива на дейността ни, както и ще намали оценката за риска за инвестиране в България като цяло.

  • Залесяването, а не борсовата търговия с глоби ще ни спаси въздуха

    Залесяването, а не борсовата търговия с глоби ще ни спаси въздуха

    Разбираме, че големият проблем пред приемането на българския план за възстановяване е хипотезата пари от него да се ползват за покупка на въглеродни емисии. Цялата идея на въглеродните квоти е перверзна и след като са пуснати на борсите и за тях има вторичен пазар и спекулация, рано или късно световната икономика ще изгърми. Както се случи с т
  • Бунтът на невежите

    Бунтът на невежите

    Колкото хората са по-невежи в дадена област, толкова са по-категорични СВЕТЪТ вече не е същият. Той е завладян от пандемия, която тотално наруши неговия ритъм. Правителствата по света са поставени на изпитания. Те търсят пътища за ограничаване на щетите от сполетялата ни пандемия. Политиците се опират на знанията на стотици и стотици медици:

МАЛКИЯТ ИВАНЧО

Малкият Иванчо