Вижте какво реши Министерският съвет днес

https://www.24chasa.bg/novini/article/7272198 www.24chasa.bg

Сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“ е признато за национално представителна организация

Правителството призна Сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“ за национално представителна организация.

Сдружението е подало необходимите документи до Министерски съвет чрез министъра на отбраната по реда на чл. 4 от Наредбата за реда, условията и критериите за признаване на организациите на военноинвалидите и военнопострадалите за национално представителни. Изпълнени са и условията по чл. 3 от Наредбата.

Закрива се Домът за медико-социални грижи за деца в Ямбол

Министерският съвет прие Постановление, с което закрива Дома за медико-социални грижи за деца в гр. Ямбол. Правителственият акт е в изпълнение на националната политика за отглеждане на децата в семейна среда и постепенното намаляване настаняването на бебета и малки деца в специализирани институции.

Закриването на ДМСГД-Ямбол е в съответствие с Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ и актуализирания план за нейното изпълнение, съгласно които е планирано да бъдат закрити всички институции за деца.

Функционалната необходимост от съществуването на ДМСГД - Ямбол отпадна, поради факта, че провежданата активна политика за деинституционализация доведе до прогресивно намаляване на броя на децата, отглеждани в дома. При стартиране на процеса по деинституционализация през 2009 г. в ДМСГД-Ямбол са отглеждани 69 деца, а в края на 2017 г. за отглеждане са останали само 19 деца. През 2018 г. са предприети мерки за осигуряване на семейна среда и на тези деца и към 07.09.2018 г. те са изведени от дома. Към 01.10.2018 г. в ДМСГД-Ямбол няма настанени деца, както и в съответствие с националната политика не се очаква да бъдат настанявани деца за отглеждане.

Със закриването на ДМСГД-Ямбол в област Ямбол ще бъде ограничено предлагането на институционална грижа за деца в домове за медико-социални грижи, което е и една от целите на стратегията. За децата, които се нуждаят от грижа извън семейството, такава ще бъде осигурявана посредством алтернативни социални услуги.

Изменя се правителственото постановление за ликвидиране на последствията от добива и преработка на уранова суровина

Правителството прие изменения и допълнения в свое Постановление № 74/1998 г. за ликвидиране на последствията от добива и преработка на уранова суровина.

Промените ще доведат до намаляване на административната тежест и до по-ефективен контрол на разходите. Използваните в Постановлението понятия ще бъдат приведени в съответствие с понятията в действащата нормативна уредба в страната. Уеднаквява се и правният режим за отчитането на дейностите, възникнали в резултат на непредвидени обстоятелства по инвестиционните проекти, опростяват се процедурите за отчитане на направените разходи, избягват се ненужни повторения и др.

Променен е съставът на Консултативния съвет, като в правомощията му е добавено разглеждането на отчетите за изпълнение на годишните програми на „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ“ ЕООД. По този начин ще бъде затворен управленският процес и ще има обратна връзка за това, какъв е резултатът от извършените през годината дейности.

Одобрени са промени в постановлението за изпълнението на Оперативната програма за храни 2014-2020 г.

Правителството прие промени в Постановлението, което определя реда и условията за изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014 - 2020 г.

Целта на измененията е текстовете на Постановлението да се синхронизират с направени промени в правото на Европейския съюз и националното законодателство. По този начин ще се гарантира спазването на приложимата законова уредба на европейско и национално ниво, както и ефективното и законосъобразно управление и изпълнение на средствата по Оперативна програма за храни, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Отменя се правителственото Постановление № 216/1998 г. относно Съвета по сигурността

Правителството отмени свое Постановление № 216/1998 г., с което е създаден Съветът по сигурността към Министерския съвет и е приет правилник за неговите функции, задачи и организация на работа.

С влизането в сила на 1 ноември 2015 г. на Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност съществуването, функционирането и организацията на работа на Съвета по сигурността получи по-висока законова регламентация. В същото време правилникът за неговите функции, задачи и организация на работа бе оставен в сила, доколкото чрез него бяха регламентирани някои аспекти от организацията на защитата на киберсигурността в Република България във връзка с приетата през юли 2016 г. Национална стратегия за киберсигурност „Киберустойчива България 2020“.

С приемането на Закона за киберсигурност през 2018 г. изцяло бяха уредени всички организационни и функционални аспекти в сферата на националната сигурност, които се регламентират от ПМС № 216/1998 г. Поради това и с цел постигане на пълнота, цялостност и непротиворечивост на нормативната уредба на организацията и функционирането на системата за защита на националната сигурност правителството постанови този правилник да бъде отменен.

Министерският съвет одобри позиция по Дело С-647/18 на Съда на ЕС относно несъстоятелност на Елит Петрол АД

Министерският съвет одобри българската позиция по Дело С-647/18 на Съда на ЕС, образувано по преюдициално запитване на Окръжен съд - Видин по Дело № 18 от 2018 г. за несъстоятелност на Елит Петрол АД. Страни по него са Корпоративна търговска банка АД (н) и Елит Петрол АД.

Участието на българското правителство в производството цели защита на обществения интерес и на националните правни норми, насочени към предотвратяване на увреждането на масата на несъстоятелността и ефективната защита на интересите на кредиторите на банка в производство по несъстоятелност, в т.ч. на Фонда за гарантиране на влоговете в банките.

Включването на правителството в съдебното производство ще позволи на страната ни успешно да се включи в процеса на правораздаване, осъществяван от Съда на Европейския съюз с оглед на еднаквото и точно прилагане на правото на Европейския съюз.

Участието на българското правителство е съобразено с член 23, ал. 2 от Протокола относно статута на Съда на Европейския съюз, който предоставя възможност държавите-членки да представят писмени бележки по делата.

Завишават се изискванията към вносителите и операторите с живак и живачни съединения

Правителството прие промени в Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, приета с ПМС № 136/2011г., във връзка с въвеждане на такси по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. Те са свързани с въвеждането на нови процедури в Закона и предвиждат управление на рисковете при употребата на живак, живачни съединения и смеси на живака във връзка с прилагането на европейски Регламент (ЕС) 2017/852 относно живака.

Изключения от забраната за внос са възможни чрез предоставяне на предварително съгласие за внос на живак и смеси на живака, посочени в приложението към регламента за разрешени употреби в страната. Ще се извършва и оценка за приложимостта на критериите за разрешаване производството на нови продукти или нови процеси с добавен живак или живачни съединения. Операторите трябва да докажат, че съответният продукт или процес ще доведат до ползи, надхвърлящи рисковете за здравето на човека и околната среда от антропогенни емисии и изпускания на живак и живачни съединения. Икономическите оператори се задължават да предоставят на компетентните органи оценка на рисковете от употребата на живак и живачни съединения и мерки за управлението им.

С измененията в Тарифата за таксите е предвидено заплащане за оценка на информацията, подадена от вносителите и икономическите оператори с формуляра за внос, и за изготвянето на становище от компетентния орган дали са изпълнени критериите за производството на нови продукти с добавен живак или нови процеси с употребата на живак или живачни съединения.

Над 2 млрд. лв., ще бъдат събрани във фонд „Сигурност на електроенергийната система“ през 2019 г.

Приходи в размер на 2.230 млрд. лв. ще бъдат събрани във фонд „Сигурност на електроенергийната система“ през 2019 г. Това е предвидено в бюджета на фонда, одобрен на днешното заседание на Министерския съвет. Близо 34% от тях (750 млн. лв.) се очаква да бъдат от продажба на квоти въглеродни емисии.

Със събраните средства ще бъдат покривани разходите на „Национална електрическа компания“ ЕАД, включително и за минали регулаторни периоди, произтичащи от статута й на обществен доставчик според Закона за енергетиката. Предвидено е също така от приходите, събрани във фонда, да бъдат предоставяни премии на топлофикационни централи и когенерации, както и на обекти с обща инсталирана мощност 4 MW и над 4 MW по Закона за енергията от възобновяеми източници, определени с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране.

Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ бе създаден през юли 2015 г. с цел покриване на разходите на обществения доставчик НЕК, произтичащи от задълженията му за изкупуване на електроенергия по преференциални цени. По закон във фонда се събират по 5% от месечните приходи от продажба на електроенергия на производителите и вносителите в страната, от таксите за достъп и пренос на електрическа енергия и природен газ, както и от достъп и съхраняване на природен газ. Във фонда постъпват приходите от продажба на квоти емисии парникови газове, както и приходи от цена „задължение към обществото”.

Правителството одобри бюджетната процедура за 2020 г.

Министерският съвет прие Решение за бюджетната процедура за 2020 г. в срока, определен от Закона за публичните финанси. С Решението се създава необходимата организация и координация между отделните разпоредители с бюджет в процеса на бюджетно планиране и съставяне на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. и на проекта на държавния бюджет за 2020 година.

В решението са включени етапите, сроковете, разпределението на отговорностите и изискванията към разпоредителите с бюджет по съставянето на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. и на проекта на държавния бюджет за 2020 година. Определена е базата за разработване и актуализиране на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. и за съставяне на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2020 година.

Нов момент в бюджетната процедура за 2020 г. е разширяването на обхвата на бюджетните организации, които прилагат програмен формат на бюджет. Освен министерствата и държавните агенции, програмен формат на бюджет за 2020 г. ще прилагат и останалите първостепенни разпоредители с бюджет, чиито бюджети са част от държавния бюджет, с изключение на бюджетите на съдебната власт и на Сметната палата. Такива са например държавните комисии и другите контролни и регулаторни органи. Това е поредният инструмент на правителството за повишаване на качеството на управление на публичните финанси, подобряване процесите на планиране и изготвяне на проектобюджетите на бюджетните организации, повишаване на прозрачността и отчетността на бюджетните системи.

Бюджетната процедура е съобразена със сроковете по прилагането на механизмите и мерките, заложени в основните етапи на Европейския семестър за координация на икономическите политики през 2019 г. с цел по-тясна координация и управление на икономическите политики в Европейския съюз, укрепване на икономическото управление и осъществяване на наблюдение на макроикономическите дисбаланси.

Спазването на процедурата създава условия за прозрачност и е елемент на доброто управление на публичните финанси. Тя обхваща всички бюджетни организации и юридически лица, контролирани от държавата и/или от общините, които не са част от консолидираната фискална програма, но попадат в обхвата на сектор „Държавно управление“.

Одобрени са 5 млн. лв. допълнителни разходи като част от държавната субсидия за Българската православна църква

Правителството одобри 5 млн. лв. допълнителни разходи като част от държавната субсидия за 2019 г. на Българската православна църква - Българска патриаршия, с което ще бъде обезпечена текущата издръжка на Църквата от началото на годината. Средствата са по бюджета на Министерския съвет за 2019 г. и са осигурени за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за тази година. Негово Светейшество българският патриарх Неофит с писмо до МС е отправил искане за предоставяне на част от държавната субсидия за 2019 г., като то е подкрепено от правителството.

През 2018 г. бяха приети изменения и допълнения на Закона за вероизповеданията, с които се въведе нов ред на финансиране от страна на държавата на регистрираните вероизповедания - с чл. 28 от Закона бяха определени критерии, съгласно които ежегодно със закона за държавния бюджет се одобрява разпределението на държавната субсидия за вероизповеданията, считано от 1 януари 2019 г. Поради обстоятелството, че Законът за държавния бюджет на Република България за 2019 г. беше приет преди промените в Закона за вероизповеданията, с § 19 към преходните и заключителните разпоредби на изменителния закон е предвидено за тази година Министерският съвет да одобри държавната субсидия за вероизповеданията.

Предложено за ратификация е изменението на споразумение между АОП и Международната банка за възстановяване и развитие

Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира изменението на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 21 декември 2018 г. в София.

Заложените в Споразумението дейности са за независима, външна оценка на актуалното състояние на системата на обществените поръчки в България, като с изменението се цели удължаване на срока на действие на документа до 28 февруари 2019 г. Целта е да се осигури достатъчно време за ефективно оценяване на актуалната система на обществените поръчки в страната, както и да се установи реалното въздействие на предприетите мерки в изпълнение на Националната стратегия за развитие на сектора обществени поръчки за периода 2014-2020 г., и да се идентифицират потенциалните области за подобрение.

Финансирането на дейностите е осигурено в рамките на проект BG05SFOP001-2.008-0001 „Преглед и оценка на системата на обществените поръчки в България“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Кабинетът одобри допълнително споразумение за поддръжка и експлоатация на CMS детектора в ЦЕРН

Правителството прие Решение, с което предлага на Народното събрание да ратифицира Допълнително споразумение към Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора (един от големите детектори на елементарни частици в Големия адронен ускорител в ЦЕРН) между Министерството на образованието и науката и Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) - Addendum № 10. Допълнителното споразумение е за периода 2018-2026 г.

От 1999 г. България участва в поддръжката и експлоатацията на CMS детектора. Интеграцията и сътрудничеството в изследване структурата на материята имат влияние за развитието на много научни области у нас, като физика на високите енергии, ядрена физика, информатика, електроника, медицина и др.

Разходите по изпълнението на Допълнителното споразумение ще бъдат осигурени в рамките на утвърдения бюджет на Министерството на образованието и науката за съответната година.

Актуализирано е Споразумението за партньорство съобразно изменения от 2018 г. в оперативните програми

Правителството одобри изменение и допълнение на Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) за периода 2014-2020 г. и за актуализиране на финансовото разпределение на средствата от Европейския социален фонд, Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд по тематични цели и оперативни програми.

Съгласно изискванията на общоевропейския Регламент за ЕСИФ № 1303/2013, Споразумението се актуализира веднъж годишно във връзка с настъпили измененията в програмите през изминалата година.

Промените включват извършените през 2018 г. изменения в оперативните програми „Наука и образование за интелигентен растеж“, „Иновации и конкурентоспособност“, „Региони в растеж“, „Добро управление“, както и в Програмата за морско дело и рибарство.

Правителството одобри резултатите от осмата сесия на българо-белоруската комисия за сътрудничество

Правителството одобри резултатите от Осмата сесия на Българо-белоруската междуправителствена комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество, която се проведе на 20 ноември 2018 г. в София.

На заседанието бяха обсъдени въпроси в основните области на двустранното сътрудничество: взаимна търговия, инвестиции, енергетика, селско стопанство, туризъм, транспорт, научно-техническо и иновационно сътрудничество и др. Бяха набелязани съгласувани мерки за разширяване на сътрудничеството и деловите връзки между двете страни в областите от взаимен интерес.

В рамките на сесията се състоя българо-белоруски бизнес форум с последващи двустранни срещи, организиран от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия от българска страна и Центъра за маркетинг и конюнктура на цените от белоруска страна. Участие взеха представители на 26 български компании от различни браншове: енергетика, машиностроене, дървообработване, консултантски услуги, битова химия, селско стопанство и др.

Одобрени са резултатите от българското участие в заседанието на Съвета на ЕС по конкурентоспособност

Правителството одобри резултатите от участието на българската делегация в редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност, което се проведе на 29 и 30 ноември 2018 г. в Брюксел.

В рамките на заседанието бяха обсъдени въпроси свързани с бъдещето на единния пазар, цифровизацията и цифровата икономика, инвестиции в иновации и ключови области като киберсигурността и изкуствения интелект, прилагане на законодателството и спазване на съществуващите правила и др. Министрите поставиха акцент върху конкурентоспособността на европейската индустрия.

„Хидроминерал“ ООД е новият концесионер на участък „Магстрой“ от находище „Студена“

Дружеството „Хидроминерал“ ООД ще поеме изцяло правата и задълженията по концесионния договор за добив на строителни материали - доломити, от находище „Студена“, участък „Магстрой“. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, одобрявайки промяната, поискана от досегашния концесионер - „Магстрой“ ООД.

Находище „Студена“, участък „Магстрой“, е разположено в землищата на селата Студена и Витошко, община Перник. Концесионният договор за добив на доломити от него е сключен с „Магстрой“ ООД през 2012 г. за срок от 35 г.

С днешното правителствено решение не се правят никакви други изменения по концесионния договор.

„Български пощи“ ЕАД ще извърши замяна на имоти с цел дългосрочни икономии

„Български пощи“ ЕАД ще извърши замяна на недвижими имоти със съсобственика „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, с цел дългосрочно спестяване на разходи. Дружеството ще придобие чрез замяна правото на собственост върху сграда в София с обща площ 1000 кв. м. В замяна, „Български пощи“ ЕАД ще предостави помещения с обща площ 180 кв. м.

Целта на замяната е дружеството да премести административните служби на Регионално управление „Западен район“. Към момента те се помещават в сграда, за което плащат годишен наем.

С нов закон се регламентира подготовката, организацията и провеждането на преброяване на земеделските стопанства през 2020 г.

Правителството одобри проект на Закон за преброяване на земеделските стопанства през 2020 г. Законопроектът има за цел да продължи поредицата от европейски изследвания на структурата на земеделските стопанства, свързана с проследяване на тенденциите в развитието на земеделските структури. Ще бъдат осигурени статистически данни за земеделските стопанства, надеждна основа за бъдещата Обща селскостопанска политика в страната и в Европейският съюз.

Анкетирането на земеделските стопанства ще започне на 1 септември 2020 г. и ще приключи на 18 декември 2020 г. До 18 септември 2020 г. се предвижда преброяването да се извършва по интернет чрез предоставяне на данни от земеделския стопанин с помощта на уеб-базирано приложение и попълване на електронен въпросник. В оставащия период данните ще бъдат събирани от анкетьор чрез интервю със стопанина.

С провеждането на преброяване в страната ще се получи обобщена и изчерпателна информация за броя, типа и размера на земеделските стопанства, използването на земеделската земя и отглежданите селскостопански животни.

Нови 60 набори от данни с обществено значение ще бъдат публикувани за обществено ползване

Правителството утвърди списък с нови 60 набори от данни по приоритетни области от обществено значение, които ще бъдат публикувани на Портала за отворени данни www.opendata.government.bg до 31 март 2019 г.

Съгласно подадени предложения от административните органи през 2018 г. основна част от новите данни са в секторите правосъдие, земеделие, храни и гори, здравеопазване, финанси и отчетност, околна среда, национална статистика. Със свободен достъп ще са регистърът на техническите паспорти на строежите, данните за извършени ревизии от НАП и резултатите от тях, планираните централизирани обществени поръчки, които предстои да бъдат стартирани от Централния орган за покупки към Министерството на финансите, броят на лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода в страната, броят на задържаните лица при арести и на осъдените на пробация, статистиката на извършените трансплантации на органи в лечебните заведения в България, регистърът на браншовите организации и на националните браншови организации в горския сектор и редица други.

Съгласно Закона за достъп до обществена информация организациите от обществения сектор публикуват за повторна употреба публичната информация, която събират, създават и поддържат, в отворен машинночетим формат. До момента над 500 организации са публикували общо 8 685 набори от данни в националния портал, който позволява цялостното извличане на публикуваната информация или на части от нея.

Две нови стипендии за ученици след завършено основно образование одобри правителството

Две нови стипендии за учениците, завършили основното си образование, одобри правителството. Първата е за ученици, които се обучават в дуална система на обучение в класовете от първи гимназиален етап. Втората е за тези, които са приети в осми клас по защитените специалности от професии или специалности от професии, по които се очаква недостиг от специалисти на пазара на труда, и се обучават по тях през тази учебна година.

Стипендиите ще се предоставят на основа класиране на учениците подобно на стипендиите за постигнати образователни резултати и за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането. Учениците, които отговарят на условията за получаване на повече от една стипендия, ще имат право да изберат само на една от тях. В същото време има възможност, когато ученик е класиран за една от двата вида нови стипендии и едновременно за стипендия за образователни резултати, да има право да получи и половината от размера на стипендията за образователни резултати. Целта е да се стимулират учениците с по-висок успех. Предвиждат се и стипендии за ученици със специални образователни потребности след завършен седми клас, които се обучават в държавните и в общинските центрове за специална образователна подкрепа.

Новите месечни стипендии за ученици ще се отпускат от втория срок на учебната 2018/2019 година. Те няма да се изплащат на ученици с пет отсъствия по неуважителни причини през месеца, за който е стипендията.

Учениците през учебните 2018/2019 и 2019/2020 г., които се обучават в дуална система и получават стипендии по проект „Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система“, няма да имат право на стипендия за ученици за дуалната система на обучение в класовете от първи гимназиален етап, осигурена от държавния

бюджет.

Промените имат за цел разширяване на кръга от ученици с право на стипендии след завършено основно образование. Целта е да допринесат за укрепване на връзката между професионалното образование и обучение и изискванията на пазара на труда, а също и за намаляване на отпадащите от училище.

Създава се Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“

Правителството прие Постановление за създаване на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ към Администрацията на Министерския съвет.

Агенцията ще разработва, координира и контролира провеждането на политиката за повишаване на безопасността на движението по пътищата в България, като се предвижда да поеме част от функциите на различните институции, между които е споделена отговорността за безопасността на движението по пътищата към настоящия момент.

Специализираното звено ще събира обективни данни и ще осъществява постоянен мониторинг на постигнатите резултати и ефективността на предприетите мерки. Наред с това ще организира сътрудничеството с висши училища и научни организации за осъществяване на научноизследователска дейност, ще провежда информационни и образователни кампании, както и ще извършва консултации с гражданското общество, бизнеса, академичните и научни среди.

Предстои да бъде извършен задълбочен анализ с оглед хоризонталния характер на политиката за повишаване на безопасността на движението по пътищата и обществената й значимост преди да се пристъпи към промени в законодателството.

Планирани са близо 3 млрд. лв. за подпомагане в земеделието през 2019 г.

Правителството утвърди годишните разчети за средствата от Европейския съюз за Държавен фонд „Земеделие“ за 2019 г. Планирани са общо 2,99 млрд. лева за финансиране на директните плащания на площ, пазарните мерки, Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство. От тях 2,69 млрд. лв. са за сметка на ЕС, а 300 млн. лв. са от националния бюджет.

985,9 млн. лв. са предвидени за развитие на селските райони. Основно плащанията ще се насочени по мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, мярка 6 „Развитие на стопанството и стопанската дейност“, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ и мярка 19 ЛИДЕР.

По линия на директните плащания от ПРСР са заложени 274,6 млн. лв., които ще обхващат направленията агроекология и климат, биологично земеделие и Натура 2000.

1,554 млрд. лв. са определени по схемата за единно плащане на площ, както и за обвързани с производството плащания за животни, плодове, зеленчуци и други.

По Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. са разчетени 38,8 млн. лв.

135,5 млн. лв. са предвидени за пазарни мерки, включително за Националната програма по пчеларство, схема „Училищен плод“, схема „Училищно мляко“, Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор и други схеми.

Одобрена е позицията на страната ни по дело С-655/18 на Съда на ЕС

Министерският съвет одобри позицията на страната ни по дело С-655/18 на Съда на Европейския съюз, образувано по преюдициално запитване на Административен съд - Варна по образувано пред него КНАХД № 1181/2018 г. с касатор - началникът на Митница Варна и ответник по касационната жалба - „Шенкер“ ЕООД. С това решение правителството дава и съгласие за встъпване в производство.

Преюдициалното запитване е отправено на основание чл. 267, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Искането е за отмяна на Решение № 250/16.02.2018 г., постановено по НАХД № 3903/2017 г. по описа на Варненския районен съд, за отмяна на Наказателно постановление № 109/2017 г., с което на „Шенкер“ ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 23 826.06 лева и е присъдено дружеството да заплати равностойността на липсващия предмет на нарушение. Страните по делото пред Административен съд - Варна са публичноправен субект и частноправен субект, което обосновава пряк публичноправен интерес от изготвянето на позиция.

Конституирането на Република България като страна в производството по това дело ще позволи на страната ни успешно да се включи в процеса на правораздаване, осъществяван от Съда на Европейския съюз, с оглед на еднаквото и точно прилагане на правото на Европейския съюз.

България одобри присъединяването на Република Македония към НАТО

Правителството одобри проекта на Протокол към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Македония към НАТО.

Със същото решение Министерският съвет упълномощи временно управляващия Постоянната делегация на Република България към НАТО да подпише присъединителния протокол.

България прие План за действие при Брекзит без Споразумение

Правителството прие План за действие на Република България за прилагане на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство (ОК) Великобритания и Северна Ирландия от ЕС, както и План за действие на Република България за оттегляне на ОК от ЕС без Споразумение.

При урегулирано оттегляне на ОК ще се гарантира максимално възможна приемственост и последователност на правата на гражданите, финансовите ни интереси, съществуващите търговски, транспортни и др. връзки с минимални празнини в отношенията.

Същевременно, предвид актуалното състояние на процеса Брекзит България се подготвя и за оттегляне без Споразумение.

И в двата случая се предвиждат мерки в няколко направления: законодателство, административен капацитет, обучителни и информационно-разяснителни дейности.

По-важни сред неотложните действия са следните:

Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България и Правилника за неговото прилагане;

Подсилване на консулската служба в Лондон с още двама консулски служители;

Предприемане на действия за откриване на консулска служба в Единбург, Шотландия;

Провеждане от служителите на посолството в Лондон на 20 информационни дни до средата на годината за живеещите в различни градове на ОК български граждани;

Предоставяне на всекидневни консултации на българските граждани в ОК, свързани с правата им след Брекзит и процедурата по кандидатстване за статут на уседналост;

Провеждане на консултации с Европейската комисия, страните-членки на ЕС и ОК по адаптацията на нормативната уредба;

Обособяване на раздели за Брекзит в интернет страниците на министерствата на външните работи, правосъдието, вътрешните работи и туризма;

Обучения/семинари за български граждани на територията на ОК за промяната при преценката и изплащането на обезщетенията от ДОО;

Информиране на бизнеса в сътрудничество с браншови организации за последиците от оттеглянето на ОК от ЕС;

Готовност за сътрудничество с британското посолство за информационни кампании за правата на британските граждани, постоянни пребиваващи в Република България.

Планът съдържа мерки и в двустранен аспект. Те ще се предприемат единствено по въпроси, по които ЕС не предвижда общ подход за действие и само ако възникне необходимост за запълване на правния вакуум.

В зависимост от вида на оттегляне и наличието или не на преходен период, ведомствата следва незабавно да осигурят или подготовката на мерките за прилагане на Споразумението, или изпълнение на плана без Споразумение.

Ваня Събчева е новият областен управител на Ловеч

Правителството освободи Георги Терзийски като областен управител на област Ловеч и назначи на длъжността Ваня Събчева.

Ваня Събчева е изпълнявала длъжността областен управител на област Ловеч в периода 2011 г. – 2013 г. От 2017 г. до момента е заемала поста главен секретар в областната администрация. Има магистърска степен по публична администрация и бакалавърска „Индустриален инженер” от Техническия университет в Габрово.