Вижте какво решава Министерският съвет утре

https://www.24chasa.bg/novini/article/7366536 www.24chasa.bg
СНИМКА: Архив

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 27 март, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО.

Внася: министърът на образованието и науката

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ДИВИТЕ ПТИЦИ И НА СПИСЪК НА ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ И НА ДИВАТА ФЛОРА И ФАУНА.

Внася: министърът на околната среда и водите

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ И НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ.

Внася: министърът на правосъдието

4. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОКЛАД С ОЦЕНКА ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЕДИННАТА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА СЪБИРАЕМОСТТА НА ПРИХОДИТЕ, СПРАВЯНЕ СЪС СЕНЧЕСТАТА ИКОНОМИКА И НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО 2015-2017 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИТЕ МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2018 Г.

Внася: министърът на финансите

5. ДОКЛАД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛЕН ОТЧЕТ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТРЕТИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ТЕЖЕСТ ЗА БИЗНЕСА С 30 НА СТО ОТ ИЗБРАНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 Г., И НА НЕИЗПЪЛНЕНИТЕ МЕРКИ ОТ ПЪРВИЯ И ВТОРИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ТЕЖЕСТ ЗА БИЗНЕСА.

Внася: министърът на икономиката

6. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: министърът на околната среда и водите

7. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 299 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1997 Г.

Внася: министърът на икономиката

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внасят: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

министърът на регионалното развитие и благоустройството

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ ПРОДАЖБА НА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗМЕЗДНО УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩ АЗБЕСТО-ЦИМЕНТОВ ЗАХРАНВАЩ ВОДОПРОВОД ОТ ЯЗОВИР „СРЕЧЕНСКА БАРА“ ДО ГР. ВРАЦА“ В ПОЛЗА НА ОБЩИНА ВРАЦА, ОБЛАСТ ВРАЦА.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕТО КОНСТАНТИН ДАРАДАНОВ ДА ИЗПЪЛНЯВА ФУНКЦИИТЕ НА ПОЧЕТНО КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНСУЛСТВОТО, РЪКОВОДЕНО ОТ НЕГО, СЪС СЕДАЛИЩЕ ВЪВ ВАРНА И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТИТЕ БУРГАС, ДОБРИЧ, ШУМЕН, РУСЕ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СИЛИСТРА, РАЗГРАД, ТЪРГОВИЩЕ, СЛИВЕН, ЯМБОЛ И ВАРНА, ВЪЗ ОСНОВА НА ПОЛУЧЕНО УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОМЯНА НА КОНСУЛСКИЯ ОКРЪГ НА ЗОЯ ПАУНОВА, ПОЧЕТНО ГЕНЕРАЛНО КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В СОФИЯ И НА КОНСУЛСТВОТО, РЪКОВОДЕНО ОТ НЕЯ, ОТ ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТИТЕ ВИДИН, МОНТАНА, ВРАЦА, СОФИЙСКА, СОФИЯ, ПЕРНИК, КЮСТЕНДИЛ, БЛАГОЕВГРАД, ПЛЕВЕН, ЛОВЕЧ, ГАБРОВО, ПАЗАРДЖИК, ПЛОВДИВ, СТАРА ЗАГОРА, СМОЛЯН, КЪРДЖАЛИ И ХАСКОВО, НА КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, СЧИТАНО ОТ 1 АПРИЛ 2019 Г.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО И ТЕХНИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ, УНГАРИЯ И РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ ОТНОСНО УЛЕСНЯВАНЕ НА ТРАНСГРАНИЧНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФИНАНСОВИ САНКЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАРУШЕНИЯ НА ПРАВИЛАТА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА, ПОДПИСАНО НА 5 МАЙ 2015 Г. В САНКТ ПЬОЛТЕН.

Внася: министърът на вътрешните работи

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ В РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ, РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, КОСОВО, РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ, РЕПУБЛИКА МОЛДОВА, УКРАЙНА, РЕПУБЛИКА АРМЕНИЯ И ГРУЗИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЪЗМЕЗДНИ КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛА ОТ ПЪРВАТА СЕСИЯ НА БЪЛГАРО-ЕГИПЕТСКАТА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА СМЕСЕНА КОМИСИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ПРОВЕДЕНА НА 31 ЯНУАРИ И 1 ФЕВРУАРИ 2019 Г. В СОФИЯ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

18. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ФОРМАТ „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 2 И 3 АПРИЛ 2019 Г. В БУКУРЕЩ.

Внася: министърът на образованието и науката

19. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ (ВЪТРЕШЕН ПАЗАР, ИНДУСТРИЯ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ), ПРОВЕДЕНО НА 18 И 19 ФЕВРУАРИ 2019 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на икономиката

20. ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ТРЕТАТА МИНИСТЕРСКА СРЕЩА НА СТРАНИТЕ ОТ ИЗТОЧНОТО ПАРТНЬОРСТВО ОТНОСНО ЦИФРОВАТА ИКОНОМИКА И В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА, ФОРМАТ „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ“, ПРОВЕДЕНО НА 28 ФЕВРУАРИ И 1 МАРТ 2019 Г. В БУКУРЕЩ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

21. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В 3675-ОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ „ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА“, ФОРМАТ „ЕНЕРГЕТИКА“, ПРОВЕДЕНО НА 4 МАРТ 2019 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на енергетиката

22. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ“, ФОРМАТ „ВЪТРЕШНИ РАБОТИ“, ПРОВЕДЕНО НА 7 И 8 МАРТ 2019 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на вътрешните работи

23. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ГОДИШЕН ОТЧЕТ ПО ЧЛ. 39, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ ЗА 2017 Г. ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНЦЕСИОНЕН ДОГОВОР ЗА ДОБИВ НА ПРИРОДНО БОГАТСТВО, ПРЕДСТАВЛЯВАЩО БИОЛОГИЧЕН РЕСУРС - УЯЗВИМ РАСТИТЕЛЕН ВИД - БЛАТНО КОКИЧЕ (LEUCOJUM AESTIVUM L.), ПРИ УСЛОВИЯТА НА ОПАЗВАНЕ И РЕГУЛИРАНО ПОЛЗВАНЕ ОТ ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ „БЛАТОТО“, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ПАЛАУЗОВО, ОБЩИНА СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ, ПО КОЙТО МИНИСТЪРЪТ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ Е СТРАНА.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

24. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

25. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ.

Внася: министърът на правосъдието

26. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2001 Г.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

27. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРИДОБИТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ЗАВЪРШЕНИ ПЕРИОДИ НА ОБУЧЕНИЕ В ЧУЖДЕСТРАННИ ВИСШИ УЧИЛИЩА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 ГОДИНА.

Внася: министърът на образованието и науката

28. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИТА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ДОСТЪП ИЛИ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА РЕГУЛИРАНА ПРОФЕСИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

29. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ЦЕННИ КНИЖА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1994 Г.

Внася: министърът на финансите

30. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА ЯЗОВИРИ“.

Внася: министърът на икономиката

31. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР“.

Внася: министърът на здравеопазването

32. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК ЗА АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Националът Кирил Десподов катери планини. Крилото се раздели с австрийския "Щурм", където игра под наем, и се прибра за ваканция в България. Десподов разпуска със срещи с приятели и разходки в природата, като последната му бе на Витоша. По-късно той вечеря със стара приятелка - журналистката Кристина Патрашкова

Гаджето на нападетеля на ЦСКА Али Соу се разсъблече насред полето. 19-годишната Габриела позира с оскъдно облекло в поредната си предизвикателна фотосесия. Красавицата е облечена в нещо като бански, а пишните и форми преливат от него. Тя и Соу са задно от няколко месеца, а връзката, изглежда, се отразява добре на нападателя

Международен дебют като писател тихомълком е направил Евелин Банев-Брендо, показа проверка на "България Днес". Напук на трите си присъди и издирването от Интерпол, кокаиновият крал успява да преведе на английски и да издаде автобиографията си "Съзирам душата на България". Произведението вече се предлага в специализирани сайтове за книги из цял