Междинните култури на Saaten Union

https://www.24chasa.bg/novini/article/7445022 www.24chasa.bg

ХРИСТИНА ЗАНЕВА, мениджър продукти и развитие на пазара за България

Saaten Union има десетилетна традиция както в областта на традиционното растениевъдството, така и в тази на междинните и покривни култури, а с прилагане на съвременни технологии участва успешно в разработването на най-добри решения за земеделските стопани.

Основната грижа на специалистите на Saaten Union е да осигурят високо качество на семепроизводство. Още от този етап, прилагайки ефективни технологии, ние се стремим да гарантираме високи стандарти.

Тази последователна политика допринася за водещата позиция на Saaten Union на европейския пазар на семена като цяло и в частност на този на междинни култури.

В кампанията за 2019 г. предлагаме 5 смески от семена:

Витера Авис, Витера МР, Витера МR, Витера SМ и Витера Миксапис.

Подборът на смеските ще помогне на фермерите в програмата за отглеждане на междинни култури, която цели подобряване на физическите и биологичните свойства на почвите в България. Включените в смеските компоненти са с изключително качество и целенасочени пропорции.

Семената за междинни култури с търговска марка ВИТЕРА® са подбрани в съответствие с нуждите на сеитбооборотите на основните земеделски култури и могат да участват в регламентираната схема за ЗЕЛЕНИ ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ.

Предимства на смеските за междинни култури на SAATEN UNION

Повишаване на почвеното плодородие:

- подобряват структурата на почвата.

- допринасят за влагозадържането в почвата.

- спомагат за увеличаване на органичната материя в почвата.

- задържат хранителни вещества в повърхностните почвени слоеве.

Защита на почвата от ерозия:

- намаляват броя на плевелите и потискат тяхното развитие.

- осигуряват непрекъснато покритие на почвената повърност.

- задържат снега през зимата и съхраняват влагата в почвата.

Биологична защита:

- водят борба с нематодите в почвата.

- увеличават броя на полезните организми, като например телените червеи.

- повишават съдържанието на хумус в почвата.

Освен междинните смески с търговска марка ВИТЕРА® сме подготвили висококачествена селекция от видове, като фуражно-мелиоративна ряпа, нематодорезистентен синап, фацелия, персийска и александрийска детелина и др.

В селското стопанство значението на запазване и увеличаване на почвеното плодородие все повече се разглежда като фактор за финансово стабилно земеделско производство. 

С професионалния избор на технология за отглеждане на икономически важните за България култури, включваща грижа за здравния статус и структура на почвата, българският земеделски стопанин завява своято място сред развитите европейски земеделци.

Екипът на Saaten Union остава на разположение за компетентни съвети и в тази все още налагаща се в България концепция за екологично насочено, рентабилно производство на високо европейско ниво!