Вижте какво реши Министерският съвет днес

https://www.24chasa.bg/novini/article/7502881 www.24chasa.bg
СНИМКА: Архив

Одобрено е правителственото становище по конституционно дело № 5/2019г.

Правителството одобри становище на Министерския съвет по конституционно дело № 5 за 2019 г., образувано по искане на тричленен състав на Върховния касационен съд, Гражданска колегия, първо отделение, за даване на задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 151, ал. 2, изречение трето от Конституцията относно следното тълкувателно питане: „Какви са правните последици от решенията на Конституционния съд в хипотезата, когато се обявява за противоконституционен закон с еднократно действие?“.

В становището е застъпена тезата, че решението на Конституционния съд, с което се обявява за противоконституционен закон с еднократно действие, няма конститутивно и възстановително действие. Прилагането на закон с еднократно действие е ограничено по време, поради което е невъзможно действие по спиране на прилагането на закона за в бъдеще, тъй като то няма предмет. С обратна сила не може да се засягат/възстановяват правоотношенията, възникнали, развили се и приключили преди влизането в сила на решението на Конституционния съд.

Правителството утвърди План за действие в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за 2019 г.

Министерският съвет утвърди План за действие за 2019 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 година, одобрена през януари 2014 година.

За осигуряване на условия за преход към функционираща национална система за учене през целия живот през 2019 г. ще бъде изпълнен комплекс от задачи.

Разширяването на обхвата на децата в предучилищното образование и тяхното задържане в системата ще се осъществява чрез три основни финансови инструмента: проекта „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ към ОП НОИР, Националната програма „Заедно за всяко дете“ и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП). Тяхното интегрирано прилагане ще създаде устойчивост на резултатите от прилагането на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

В областта на предучилищното образование ще продължи модернизирането и изграждането на материалната база на детски градини, както и подобряването на достъпа до качествени предучилищни образователни дейности за децата в неравностойно положение. За целта са осигурени над 11,7 млн. лв. по ФМ на ЕИП и над 1, 7 млн. лв. - национално съфинансиране.

В училищното образование ще се прилага комплексен подход за повишаване на образователните постижения и намаляване дела на преждевременно напусналите училище с дейности, насочени към преодоляване на затрудненията в обучението и пропуски в учебното съдържание, и с използване на музеите и галериите като образователна среда.

В областта на професионалното образование и обучение основен фокус ще бъде обучението в реална работна среда. Чрез 80 паралелки за дуално обучение на ученици ще се търси повишаване на привлекателността му и засилване ролята на бизнеса в тази форма на обучение. Безработни лица ще бъдат привлечени за чиракуване или стажуване в предприятия или включени в курсове за придобиване на ключови компетентности.

Достъпът до висше образование ще бъде гарантиран с осигуряване на 2000 нови кредита по Закона за кредитиране на студенти и докторанти в общ размер до 135 000 000 лв. и предоставяне на допълнителни стипендии на около 1500 студенти, докторанти и специализанти от държавните висши училища и научни организации.

Неформалното и самостоятелното учене ще бъде насърчавано чрез дейности за развитие на доброволчеството. В планираните кампании за информиране и мотивиране на възрастни учещи ще обхванат 2500 лица, вкл. земеделски стопани. Финансово ще бъдат подкрепени 600 културни и образователни проекта на читалища, музеи и на библиотеки.

Чрез плана за действие в изпълнение на Стратегията се създават съвременни условия и подходяща среда за учене през целия живот в образователните и обучителните институции, на работното място, вкъщи и през свободното време.

Изпълнението на 35 цели е заложено в новия План за действие по стратегията в областта на миграцията, убежището и интеграцията

Правителството прие отчет на Плана за действие за 2018 г. за изпълнение на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015 - 2020 г.

Отчетът е в съответствие със заложените в Стратегията изисквания. В него се посочва, че от 44 разписани дейности са изпълнени 43, а една се предлага да премине в Плана за действие за 2019 г., поради заложени мерки с по-дълъг срок за изпълнение. Десет от изпълнените дейности за отчетния период са били специално насочени към интеграцията на лица с международна закрила в Република България.

На правителственото заседание беше одобрен и Планът за действие за 2019 г. за изпълнение на Националната стратегия. Планът включва стратегически цели и дейности за изпълнение по приоритетните политики, заложени в Стратегията, които са от компетентността на всички ангажирани институции. Финансирането е от държавния бюджет чрез бюджетите на съответните институции, както и от финансовите инструменти на Европейския съюз и други международни донорски програми. Предвижда се изпълнението на 35 стратегически цели, като 11 от тях са специално насочени към интеграцията на лицата с международна закрила в Република България.

3 872 безстопанствени кучета са осиновени през миналата година

През миналата година са заловени 21 721 кучета, от които 3 872 са осиновени. Най-голям е процентът на осиновени кучета в областите Бургас, Добрич, София град, Стара Загора и Русе. Това става ясно от приетия от Правителството отчет за изпълнение на общински програми за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на България за периода януари-декември 2018 г. Регистрираните приюти са 52, с 5 повече от 2017 г. Общият брой на преброените бездомни кучета е 26 199.

Само 10 от 265 общини в страната нямат приети общински програми за овладяване популацията на кучетата. Съгласно Закона за защита на животните, съответната Областна дирекция по безопасност на храните налага административна глоба или издава предписание.

Променя се капиталът на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД

Министерският съвет прие Решение за едновременно намаляване и увеличаване на капитала на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД - София. Обект на решението са неурегулирани поземлени имоти, формиращи бивша почивна база, която до 2004 г. е със статут на публична държавна собственост, внесена като непарична вноска в капитала на „Ученически отдих и спорт“ ЕООД. Впоследствие преобразувано в „Ученически отдих и спорт“ ЕАД.

Имотите се намират в населената част на град Земен, област Перник, в местността „Орлово гнездо“. Те са с площ на поземления имот от 21 000 квадратни метра, с трайно предназначение на територията - почивна база. Базата включва имоти с построените сгради: Двуетажна масивна сграда със застроена площ от 238 кв. м.; два броя едноетажни полумасивни бунгала, със застроена площ от 127 кв. м.; едноетажна полумасивна къща със спални помещения и клуб за игри със застроена площ от 150 кв. м.; едноетажна полумасивна къща, със спални помещения, със застроена площ 110 кв. м.; двуетажна масивна сграда със складови помещения, със застроена площ 58 кв. м., построена през 1990 г.; едноетажна полумасивна сграда - медицинско бунгало, със застроена площ от 32 кв.м. ; едноетажна масивна сграда - бани и санитарни помещения, със застроена площ 133 кв. м. Всички изброени сгради са построени през 1990 г.

Почивната база не функционира от десетилетия, като имотите, предмет на настоящото разглеждане, не обслужват дружеството и не са нужни за осъществяване на дейността му, а досегашните опити за освобождаване от този неработещ актив завършваха неуспешно.

Със свое писмо през април областният управител на област Перник е изразил мотивирано искане относно придобиването в управление на почивната база в местността „Орлово гнездо“, община Земен. За да преминат в управление на областния управител, е необходимо имотите да придобият статут на държавна собственост. С реализирането на процедурата по намаляване на капитала на дружеството тези имоти ще придобият статут на частна държавна собственост в управление на Министерството на образованието и науката и ще могат да преминат в управление на областният управител на област Перник.

С решението едновременно се извършва намаляване и увеличаване на капитала на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД - София, като намаляването на капитала на дружеството с балансовата стойност на правото на собственост върху имотите, предмет на настоящето предложение, ще е 67 293,80 лв. Едновременно капиталът ще се увеличи със същата стойност от собствени средства (резерви) на дружеството по баланса му към 31 март 2019 г., които са в размер на 9,532 млн. лв.

По този начин ще се удовлетвори искането на областния управител на област Перник с цел опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта. Също ще се удовлетвори и нуждата от оптимизиране дейността на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД – София.

Ще бъде изплатено обезщетение след споразумение по жалба пред ЕСПЧ

Правителството одобри изплащането на 15 000 евро обезщетение след споразумение по жалба пред ЕСПЧ.

На 13 октомври 2010 г. камион, собственост на жалбоподателя, е спрян за проверка на гръцко-българската граница. Българските митнически власти откриват голямо количество недекларирани цигари, които са конфискувани. Камионът също е иззет като веществено доказателство. Срещу шофьора на камиона е образувано наказателно производство за контрабанда, по смисъла на чл. 242 от Наказателния кодекс (НК).

Жалбоподателят сезира Окръжна прокуратура - Хасково с искане да му бъде върнат камиона. Прокурорът постановява отказ, изрично посочвайки, че съгласно чл. 242, ал. 8 НК превозното средство се отнема в полза на държавата, дори и ако не е собственост на дееца, освен ако стойността му явно не съответства на тежестта на престъплението.

Впоследствие шофьорът на камиона сключва споразумение с прокуратурата, по силата на което се признава за виновен в извършване на престъпление по чл. 242, ал. 4 НК и приема изтърпяване на ефективно наложеното му наказание лишаване от свобода. Параметрите на споразумението включват и отнемане в полза на държавата на превозното средство и прикаченото полуремарке, послужили за пренасяне на цигарите, предмет на контрабандата. С неподлежащо на обжалване определение от 6 юни 2011 г. съдебен състав на Окръжен съд - Хасково одобрява така постигнатото споразумение.

В светлината на константната си практика, и по-специално решението по делото „Унспед Пакет Сервиси Сан Be Тис АС срещу България“, (жалба 3503/08), ЕСПЧ съдейства на страните да постигнат приятелско споразумение, ако българското правителство се съгласи да заплати на жалбоподателя обезщетение в размер на 15 000 евро.

Община Смолян получава държавен имот за предоставяне на безплатни образователни услуги

Министерският съвет обяви имот - публична държавна собственост за частна държавна собственост и го предостави на община Смолян. Имотът представлява терен с площ 5 016 кв. м и сграда в него. Досега е бил управляван от Министерството на образованието и науката за нуждите на Професионалната гимназия по техника и технологии „Христо Ботев” - гр. Смолян, но е с отпаднала необходимост.

В зданието общината ще предоставя образователни услуги на децата и учениците в община Смолян чрез провеждане на занимания за развитие на интересите и компетентностите в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта, глобалното, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство.

За ратификация е предложено споразумение за сътрудничество между Министерството на туризма и Световната организация по туризъм

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира Споразумението за сътрудничество между Министерството на туризма на Република България и Световната организация по туризъм (COT) към ООН за провеждането на втори „Международен конгрес на световните цивилизации и историческите маршрути на COT“. Форумът бе проведен в периода 14 до 16 ноември 2018 г. в гр. София.

Вторият „Международен конгрес на световните цивилизации и историческите маршрути“ разгледа възможните начини, по които биха могли да се възобновят традициите, свързани с древните цивилизации и туризма. Конгресът анализира ролята на туризма и античните маршрути в създаването на нови социално-икономически възможности за развитие на местно ниво, насърчавайки материалното и нематериалното древно наследство. Събитието бе разделено на 3 части - среща на министрите на туризма, конгресна част и техническо посещение.

Като събитие на Световната организация по туризъм към ООН за 2018 г. на конгреса бяха поканени всички министри, отговорни за туризма от 158-те страни членки на COT. Провеждането на събитие от подобен ранг в страната способства за изграждането на положителен имидж на България на международно ниво.

Република България е член на COT от 1976 г. и зам.-председател на Регионална комисия „Европа“ на организацията за периода 2018-2019 г.

Промени в Договора за социална сигурност между България и Русия осигуряват повече права за гражданите

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира Протокола за изменение на Договора за социалната сигурност между България и Русия. Документът беше подписан на 4 март 2019 г. в София и ще влезе в сила на 30-я ден, следващ размяната на ратификационните документи.

С влизането в сила на промените се запазва възможността за придобиване на социални права от гражданите, работили или живели на територията на двете страни. Същевременно се разрешават възникнали практически проблеми от досегашното приложение на договора.

С направените изменения се предвижда възможност при преценка на правото на пенсия да се зачита осигурителен стаж, придобит в трети страни, с които държавата, която отпуска пенсията, има сключен международен договор, при условие, че тези периоди не съвпадат по време на придобиване. По този начин се разширява закрилата за осигурените лица и се дава възможност те да придобиват право на пенсия, в случаите на недостигащ осигурителен стаж.

България и Азербайджан ще си сътрудничат в сферата на развитие на малките и средни предприятия

Правителството одобри проект на Меморандум за разбирателство между българската Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Агенция за развитие на малкия и среден бизнес на Азербайджан.

В Меморандума се предвижда двете агенции да бъдат партньори в областта на развитието на малките и средните предприятия, като предоставят реални възможности за разширяване на бизнес контактите между предприятията от България и Азербайджан. Двете страни поемат задължения за обмен на бизнес-информация, свързана с търговията, възможностите за инвестиране, политиката и мерките, предприети от всяко от двете правителства за насърчаване на интернационализацията на малките и средните предприятия.

Българската и азербайджанската страна ще си сътрудничат при организиране на промоционални прояви в услуга на малките и средните предприятия, като размяна на посещения на предприемачи, организиране на участието им в бизнес форуми, конференции, семинари, търговски панаири, изложения, посещения на делегации и други.

Правителството одобри позицията и състава на българската делегация за Седмата сесия на Междуправителствената българо-монголска смесена комисия

Правителството одобри позицията и състава на българската делегация и разгледа въпроса за подготовката и провеждането на Седмата сесия на Междуправителствената българо-монголска смесена комисия за икономическо, търговско и научно-техническо сътрудничество. Сесията ще се състои в периода 24-25 юни 2019 г. в гр. Улан Батор, Монголия.

Ще бъдат обсъдени теми и въпроси в основните области на двустранното сътрудничество: взаимна търговия; селско стопанство; транспорт, информационни и комуникационни технологии; образование и наука; култура и др. В допълнение ще бъдат дискутирани и възможностите за разширяване на инвестиционното сътрудничество между двете страни.

Предвижда се Комисията да набележи съгласувани мерки за разширяване на сътрудничеството и деловите връзки между двете страни в различни области от взаимен интерес.

Одобрени са позициите на България по теми от предстоящи заседания на Съвета на ЕС

Правителството одобри позицията на България за заседанието на Съвета на ЕС по заетост и социална политика, което ще се състои на 13 юни в Люксембург. Очаква се да бъде проведено гласуване за избор на страна, в която да бъде разположен Европейският орган по труда. Държавите, които представиха предложения за домакинство на новата структура, са България, Словакия, Латвия и Кипър. Предвидено е и приемането на Директивата за прозрачни и предвидими условия на труд, Директивата за равновесието между професионалния и личния живот и Регламента за създаване на Европейски орган по труда.

Съветът на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси ще заседава в част „Здравеопазване“ на 14 юни в Люксембург. Предвиден обмен на мнения между държавите-членки по Проекта за заключения на Съвета относно стъпки за превръщане на ЕС в регион с най-добри практики в борбата срещу антимикробната резистентност. Ще се дискутира също темата за Улесняване на инвестициите за трансформиране и подобряване на здравните системи. В точка „Разни“ са включени както текущото законодателно предложение за Регламент относно оценката на здравните технологии и за изменение на Директива 2011/24/ЕС, така и темата за медицинските изделия (Регламент (ЕС) 2017/745) - информации от делегациите на Ирландия и Германия.

Съветът на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) ще заседава на 14 юни в Люксембург. В рамките на Европейския семестър министрите ще обменят мнения по основните икономически и финансови аспекти на специфичните за всяка страна препоръки за 2019 г. и ще обсъдят напредъка по Директивата на съвета за въвеждане на засилено сътрудничество в областта на данък върху финансовите сделки и изпълнението на Плана за действие за справяне с необслужените кредити в Европа. В дневния ред на заседанието Румънското председателство предлага ЕКОФИН да одобри: Доклад за напредъка по изграждането на Банковия съюз; Доклад на Съвета ЕКОФИН до Европейския съвет по данъчни въпроси; Решения и препоръки по прилагането на Пакта за стабилност и растеж. Министрите ще обсъдят и Стратегическата дългосрочна визия за икономика, неутрална по отношение на климата „Чиста планета за всички“.

На 18 юни 2019 г. в Люксембург ще заседава Съветът на ЕС по земеделие и рибарство. Министрите ще продължат с дискусиите по пакета за реформа на ОСП след 2020 г., като се очаква Румънското председателство да представи доклад за напредъка, след което министрите ще обменят мнения. В областта на рибарството се очаква Председателството да постигне частичен общ подход по предложението за Регламент за Европейския фонд за морско дело и рибарство, в рамките на публичен дебат. Комисията ще представи на Съвета и съобщението за актуалното състояние на общата политика в областта на рибарството и консултация по възможностите за риболов за 2020 г.

Съвет „Общи въпроси“ ще се проведе заседание на 18 юни в Люксембург. Министрите на външните работи на страните от ЕС ще обсъдят представения от Европейската комисия Пакет „Разширяване“, както и проект на заключения по темата. България приветства препоръката на Комисията за започване на предприсъединителни преговори както с Република Северна Македония, така и с Албания. На Съвета страната ни ще работи по заключения, с които да се подготви решение за започване на преговори да членство на двете страни. В същото време България подчертава хоризонталното значение на добросъседските отношения и регионалното сътрудничество, които следва да бъдат оценявани в целия период на предприсъединителни преговори. От особено значение в този процес за нас ще бъде цялостното изпълнение на буквата и духа на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество с Република Северна Македония по начин, който да гарантира неговата необратимост. Министрите ще обсъдят и Многогодишната финансова рамка за 2021- 2027 г. с акцент върху ревизирания проект на Преговорна кутия.

Министерският съвет прие също така доклада с резултатите от редовното заседание на Съвет „Общи въпроси“, състояло се на 21 май в Брюксел. Министрите проведоха дискусия по външното измерение на Многогодишната финансова рамка с фокус върху въпроси, свързани с Европейския фонд за развитие и Европейския инструмент за съседство като част от предложения от Европейската комисия Инструмент за съседство, развитие и международно сътрудничество. Обменения бяха мнения по темите на предстоящия на 20-21 юни Европейски съвет, както и по представеното от ЕК съобщение за по-нататъшното укрепване на върховенството на закона в ЕС.

Съветът по образование, младеж, култура и спорт на ЕС проведе заседание в периода 22-23 май в Брюксел. Във формат министри, отговорни за образованието, Съветът прие Препоръка относно всеобхватния подход към преподаването и изучаването на езици, Препоръка за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст и Заключения относно пътища за подобряване на уменията: нови възможности за възрастни. Във формат „Младеж“ бяха приети Заключения относно младите хора и бъдещето на труда и Резолюция относно определяне на насоки за управлението на диалога по въпросите на младежта в ЕС. Съветът на министрите, отговорни за аудиовизуалната политика и културата, прие Заключения относно младите творчески поколения и Заключения относно копродукциите. Във формат „Спорт“ се прие Резолюция относно представителството на държавите-членки на ЕС и координацията между тях в рамките на Световната антидопингова агенция (WADА) и Заключения относно достъпа на лицата с увреждания до спортна дейност.

Правителството одобри резултатите и от неформалното заседание на министрите по енергетика от ЕС, проведено на 1 и 2 април в Букурещ. Обсъдени бяха теми, свързани с бъдещето на енергийните системи в ЕС, които трябва да гарантират устойчив преход и постигане на целите в областта на енергетиката и климата след 2020 г.

Неформално заседание проведе и Съветът на ЕС по конкурентоспособност на 2 и 3 май в Букурещ. Акцент в дискусията беше приносът на малките и средните предприятия, стартиращите и разрастващите се компании за конкурентоспособността на ЕС. В сесията, посветена на единния пазар, министрите подкрепиха използването на интегриран подход в подкрепа на индустрията и по-доброто прилагане на правилата на единния пазар.

Министрите по околна среда на ЕС проведоха неформална среща на 20 и 21 май в Букурещ. Обсъдиха потенциала на иновациите и ролята на гражданите за прехода към климатична неутралност. В рамките на дискусията относно резултатите от Глобалната оценка за биоразнообразието и екосистемните услуги на Междуправителствената платформа за биологично разнообразие и екосистемни услуги министрите се обединиха около необходимостта от целенасочени усилия на глобално ниво за опазването и предотвратяването на загубата на биологично разнообразие. Бяха обменени мнения и по темата за контрола на замърсяването на водите с пластмаса и микропластмаси от реките до моретата.

„Барс“ АД ще проучва строителни материали в площ „Кармелика“

„Барс“ АД ще проучва строителни материали в площ „Кармелика“, разположена в землището на с. Веселиново, област Шумен. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание. Разрешението за проучване се предоставя за срок от една година. През този период „Барс“ АД ще вложи минимум 19 хил. лв. в проучвателните дейности.

София Пенева е освободена от Комисията по прозрачност по нейна молба

Правителството освободи София Пенева като член на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Пенева е отправила молба за освобождаване поради предстоящ продължителен отпуск за временна неработоспособност.

На мястото на София Пенева за член на Комисията по прозрачност е определена Веска Гергова, главен юрисконсулт в дирекция „Правни, административно-финансови дейности и управление на качеството“ на Изпълнителната агенция по лекарства.

Веска Гергова е завършила Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където придобива магистърска степен по специалност „Право“. Има магистърска степен по „Здравен мениджмънт“ към Медицински университет - София, факултет по обществено здраве, като е и зачислен докторант към катедра „Здравна политика и мениджмънт“.

Веска Гергова е член на постоянно действащи комитети и комисии на европейско ниво в областта на лекарствената политика.

Увеличава се капиталът на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София

Правителството прие увеличение на капитала на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София и одобри промени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г. във връзка с промяната на капитала на водното дружество.

Средствата ще се използват за разширяване на дейността и окрупняване на териториалния обхват на предоставяните от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София, услуги в 22 общини от Област София, чрез присъединяване на Община Ботевград към обособената територия на действие на оператора.

През 2020 г. няма да има нови инвестиционни проекти, финансирани чрез държавни заеми или чрез издаване на държавна гаранция

Министерският съвет взе решение в проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2020 г. да не бъдат включвани нови инвестиционни проекти, които да бъдат финансирани с държавни заеми и/или с издаване на държавни гаранции. Основанието за това е, че няма постъпили от ресорните министерства нови проектни предложения по реда на Наредбата за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми, и проектите, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция, и за реда за тяхното разглеждане.

С това решение ще се осигури последователност при прилагането на мерките за подобряване на бюджетната позиция на фона на продължаващата фискална консолидация и за спазване на фискалните цели, предвидени в Средносрочната бюджетна прогноза за 2020-2022 г.

Правителството реши и в проекта на Закона за държавния бюджет за следващата година да бъде предвидена възможност за издаване на държавна гаранция по споразумение между Международната банка за възстановяване и развитие и Фонда за гарантиране на влоговете в банките за осигуряване на достъп на Фонда до инструмент за условно финансиране в размер до 350 млн. eвро.

Въвежда се срок от минимум 10 работни дни за отстраняване на нередности по подадени заявления в ИАСАС

Въвежда се срок от минимум 10 работни дни за отстраняване на нередности по подадени заявления в Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС). Това стана след като Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал.

С приемането на проекта ще се улесни административния контрол чрез установяването на нормативни изисквания. Премахва се възможността за налагане на ограничения и тежести, които не са необходими за постигане на целите на закона. Промяната ще осигури равен достъп до услугите за физическите и юридическите лица.

Правителството предлага промени в Закона за измерванията

Министерският съвет одобри Законопроект за изменение и допълнение на Закона за измерванията. Приемането му ще подпомогне усилията на правителството в процеса на привеждане на административните услуги в съответствие с Административнопроцесуалния кодекс, Закона за администрацията и Закона за електронното управление, като задължените лица ще имат строго регламентирани срокове за изпълнение на заявяваните от тях административни услуги на ниво закон. Този процес ще способства и политиката на правителството за трансформация на модела на административно обслужване в България.

Целта на предлаганите изменения и допълнения е Законът за измерванията да се приведе в съответствие с изискванията на действащото законодателство, като уреди сроковете за извършваните от Българския институт по метрология услуги на ниво закон, тъй като същите са със специфичен характер и изискват технологично време.

Одобрени са промени в Наредбата за дългосрочни командировки в чужбина

Правителството прие промени в Наредбата за дългосрочни командировки в чужбина. С измененията и допълненията се въвежда уеднаквяване на уредбата на месечното възнаграждение на военнослужещите, както и на цивилните служители от Министерство на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната при дългосрочно командироване по реда на наредбата с уредбата по Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат /НКСЗМ/.

Уеднаквява се и уредбата на статута на член семейство на дългосрочно командирован служител по реда на наредбата с уредбата по НКСЗМ, като се въвежда изискване за престой 1/2 от срока на командировката в държавата по дългосрочната командировка, което да замени настоящото изискване за престой 2/3 от срока на командировката.

В съответствие с принципите на свобода на договарянето и закрила правата на потребителите, се предоставя право на дългосрочно командирования служител и членовете на неговото семейство да избират дали да сключат договор за медицинска осигуровка по чл. чл.25, ал.4, 5 и 6 от НДКЧ в Република България или в приемащата държава, при условие покритието да е в приемащата държава.

С цел осигуряване на оперативност, се създава правна възможност за командироващото лице да оправомощава други лица за издаване на заповеди за командировка на дългосрочно командировани лица в приемащата държава извън населеното място, в което са командировани, както и в случаите на командироване в трета държава или в изпращащата държава.

В тази връзка с друго Постановление правителството прие и допълнение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат.

Правителството прие Правилник за дейността и организацията на работа на Националния съвет за хората с увреждания, реда за признаване на национална представителност на организациите на и за хората с увреждания и контрола за спазването на критериите за национална представителност

Правителството прие Правилник за дейността и организацията на работа на Националния съвет за хората с увреждания, реда за признаване на национална представителност на организациите на и за хората с увреждания и контрола за спазването на критериите за национална представителност.

Правилникът е съществена част от действащата от началото на 2019 г. нормативна уредба, която урежда сътрудничеството в областта на политиката за правата на хората с увреждания. Документът е изготвен в изпълнение на изрични разпоредби от Закона за хората с увреждания. С Правилника се уреждат както дейността и организацията на работа на Националния съвет за хората с увреждания, така условията и редът за признаване на национална представителност на организациите на и за хората с увреждания, и контролът за спазването на регламентираните в Закона за хората с увреждания критерии.

Националният съвет за хората с увреждания е консултативен орган към Министерския съвет за сътрудничество при разработването и провеждането на политиката за правата на хората с увреждания. В Съвета участват представители на държавата, определени от Министерския съвет, национално представителните организации на и за хората с увреждания, национално представителните организации на работниците и служителите, национално представителните организации на работодателите и Националното сдружение на общините в Република България.

От една страна участието на представил на всяко отраслово ведомство в Съвета ще спомогне за задълбочаване на сътрудничеството при разработване и провеждане на политиката за правата на хората с увреждания и изграждане на координационния подход с оглед запознаване с проблематиката в отделните области и предприетите действия за нейното преодоляване. От друга страна участието на представители на работодателските и синдикални организации, както и на организациите на и за хората с увреждания с призната национална представителност ще гарантира повишаване на интензитета на социалния диалог и вземане на рационални решения за оказване на адекватна социално-икономическа подкрепа за хората с увреждания.

С приемането на Правилника се прави следващата стъпка към съобразяване с изискванията на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, относно институционализиране на национален координационен механизъм за улесняване провеждането на свързани дейности в различни сектори и на различни равнища по отношение на областите и средствата за подкрепа за социално приобщаване на хората с увреждания.

България помага пилотен проект на УНИЦЕФ за деца без родителски грижи в Армения да продължи

Правителството одобри проект на допълнително споразумение към Споразумение за предоставяне на доброволна целева вноска между Министерството на външните работи на Република България и УНИЦЕФ, одобрено с РМС № 676 от 08.11.2017 г. Така срокът на Споразумението от 2017 г. ще бъде удължен до края на 2019 г. и в рамките на одобрените по проекта 174 000 щатски долара.

Удължаването на срока ще позволи на УНИЦЕФ да завърши успешно всички предвидени дейности и да постигне поставените цели в Споразумението, като ще бъде продължена дейността на малкия дом от семеен тип във Ванадзор, създаден по проекта. В пилотния за Армения проект този дом от семеен приютява до 10 деца, лишени от родителски грижи.

Допълнителното споразумение ще даде възможност на Министерството на труда и социалната политика на Армения да включи от 2020 г. издръжката на дома в бюджета си.

Одобрени са предприетите предварителни мерки за подобряване дейността на ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“

Правителството одобри доклад на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков за предприетите предварителни мерки за подобряване на дейността на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД ГВА).

Сред предприетите действия са одит в ГД ГВА, пълен анализ на нормативната уредба, проверка на всички летателни площадки на територията на страната и други.

След изпълнението на всички дейности и на база резултатите от тях ще бъдат формулирани конкретни мерки за подобряване на дейността на главната дирекция.