ЕЦБ обяви: Българските банки са здрави (Обновена)

https://www.24chasa.bg/novini/article/7578534 www.24chasa.bg

Банкерите са горди от резултатите

В 20 часа тази вечер ЕЦБ обяви, че българските банки са здрави. Така тя препотвърди оценките на БНБ от 2016 г. Завършилият „изпит“ за банките ни отваря вратата към банковия съюз и чакалнята пред еврозоната.

Как самите банкери коментират резултатите - виж по-долу.

Fibank премина прегледа на качеството на активите и стрес теста

На 26 юли 2019 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) публикува резултатите от цялостната оценка на качеството на активите за 2018 г., в която участваха шест български банки. Оценката беше извършена от Ernst & Young, под ръководството на ЕЦБ, със съдействието на Банката. Прегледът на качеството на активите (AQR) и стрес тестът представляват прилагане на теоретичен и консервативен (пруденциален) модел за оценка на риска на активите на Банката.

Fibank, чийто активи са в размер на 9.538 млрд. лв., е четвъртата по големина на активите банка в България и втора по размер на кредити към българския бизнес. Оценката прегледа вътрешните правила и процедури и тяхното съответствие с регулаторните изисквания. В AQR бяха включени 78% от общия кредитен портфейл и 95% от корпоративния портфейл. Първа инвестиционна банка отговаря на регулаторните капиталови изисквания съгласно чл. 92 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския регламент и на Съвета.

При прилагането на негативния сценарий на стрес теста, включващ неблагоприятни икономически дисбаланси и продължителен спад в икономиката на страната, Банката би имала нужда да изгради допълнителен капиталов буфер от 262,9 млн. евро. Към 30 юни 2019 г. Fibank е осигурила 130 млн. евро от допълнителния капиталов буфер, както следва: Печалба преди провизии от 65 млн. евро за първото полугодие на 2019 г.; Провизии по кредити в размер на 37 млн. евро в резултат на въвеждането на МСФО 9, отчетени във финансовите отчети за 2018 г.; Погасени кредити и допълнителни обезпечения по експозиции от проверката в размер на 28 млн. евро. Fibank ще адресира оставащата сума от 133 млн. евро с печалбата си от дейността, с де-рискинг на кредитния портфейл, както и с други допустими мерки. Ще продължаваме да следваме своята стратегия за подобряване на качеството на кредитния си портфейл и укрепване на капитала като основа за растеж.

Инвестбанк: Резултатите ни са по-добри от 2016 г.

Европейската централна банка (ЕЦБ) избра шест кредитни институции, в т.ч. „Инвестбанк“ АД, за преглед на качеството на активите (AQR) и оценка на капиталовата позиция при базисен и утежнен сценарий (стрес тест). Целта е изготвяне на аналитична рамка за устойчивостта на банковата система в България, във връзка с присъединяването на страната към Банковия съюз и Валутно-курсовия механизъм (ERM) II. Цялостната оценка се проведе в периода януари – юли 2019 г. по ревизираната, във връзка с влизането на стандарта МСФО 9, методология. Спазен е принципът на равнопоставеност в Еврозоната, като избраните банки са прегледани по същите правила, по които се проверяват всички кредитни институции от ЕЦБ. През целия процес на прегледа, Банката бе консултирана и методологически подпомагана от водещи международни одиторски предприятия.

Резултатите от цялостния преглед, проведен през 2019 г., показват, че „Инвестбанк“ АД е значително по-устойчива на неблагоприятни пазарни условия и финансови шокове, в сравнение с извършения през 2016 г. преглед на качеството на активите. В базисния сценарий на стрес теста, който е най-близък по отношение на очакванията за макроикономическо развитие, съотношението на базовия собствен капитал (СЕТ1) след прегледа на качеството на активите е 10,01%, което е над минимално изискуемото регулаторно съотношение. След прилагане на стрес теста, най-ниската стойност на коефициента СЕТ1 възлиза на 5,67%. В утежнения сценарий, който е хипотетичен и малко вероятен, поради заложени в стрес теста съществени спадове на пазарните цени и макроикономическите показатели за продължителен период от време, съчетани със сътресение на оперативните доходи, Банката регистрира негативен гап през 2021 г. Потенциалната необходимост от капиталова подкрепа ще намери отражение в капиталовото планиране на Банката. Този сценарий не е икономическа прогноза и не следва да се приема като индикативен за бъдещите финансови резултати на банките и националната икономика. За допълнително укрепване на капиталовата позиция, „Инвестбанк“ АД ще продължи да води умерено консервативна политика по отношение на управлението на риска, като диверсифицира и преструктурира активите си. Финансовият резултат ще бъде капитализиран, като не се предвижда разпределение на дивиденти. Към юни 2019 г. „Инвестбанк“ АД вече е предприела конкретни мерки във връзка с констатациите от индивидуалния преглед на кредитните досиета, като е извършила рекласификация на проблемните експозиции и оптимизация на рисково претеглените активи.

Ръководството на „Инвестбанк“ АД изказва своите благодарности към екипа на ЕЦБ за кооперативността и методологичната подкрепа, оказана в цялостния процес по оценката качеството на активите и стрес теста.

Банка ДСК: Доказахме стабилността си

Бaн?a ДCK e зaпoзнaтa и нaпълнo пpиeмa oпoвecтeнитe oт EЦБ нa 26 юли 2019 г. peзyлтaти oт пpoвeдeния cтpec тecт. B peзyлтaтитe oт пpoвeдeния cтpec тecт нa EЦБ e oтpaзeн и eфe?т oт зa?лючeниятa oт пpeглeдa нa ?aчecтвoтo нa a?тивитe. Meниджмънтът нa Бaн?a ДCK пpипoмня, чe cтpec тecтът ce пpoвeдe cъглacнo мeтoдoлoгиятa нa Eвpoпeйc?ия бaн?oв opгaн (ЕБO), изпoлзвaнa пpи пpeдxoдния cтpec тecт нa тepитopиятa нa EC пpeз 2018 г., ?aтo цeлтa мy e oцeн?a нa ycтoйчивocттa нa пpoвepявaнитe бaн?и пpи xипoтeтични cцeнapии (бaзoв и yтeжнeн) c тpигoдишeн xopизoнт нa пpeдвиждaнe (2019 - 2021 г.), нa бaзaтa нa дoпyc?aнe зa cтaтичeн бaлaнc ?ъм ?paя нa дe?eмвpи 2018 гoдинa.Peзyлтaтитe oт cтpec тecтa, в?лючвaщи и тeзи oт пpeглeдa нa ?aчecтвoтo нa a?тивитe пo?aзвaт, чe ?oeфициeнтът нa бaзoв coбcтвeн ?aпитaл oт пъpви peд (СЕТ1) нa Бaн?a ДCK нa ?oнcoлидиpaнa бaзa, би ce пpoмeнил oт oтчeтeнoтo ?ъм ?paя нa 2018 г. нивo oт 19%, нa 19.1%(зa 2019 г.) пpи бaзoв cцeнapий и нa 12.3% (зa 2021 г.) пpи yтeжнeн cцeнapий. Toвa ca двeтe гoдини c нaй-ниcъ? peзyлтaт oт 3-гoдишния пepиoд зa вce?и oт cцeнapиитe. Teзи peзyлтaти ca знaчитeлнo нaд гpaницaтa oт 8% пpи бaзoв cцeнapий и 5.5% пpи yтeжнeн cцeнapий, и пoтвъpждaвaт дoбpoтo ?aчecтвo нa ?peдитния пopтфeйл нa инcтитyциятa, ?a?тo и cтaбилнocттa нa ?aпитaлoвaтa бaзa в cлyчaй нa зaбaвянe нa и?oнoми?aтa. Пo oтнoшeниe нa ?aпитaлoвaтa пoзиция, ?oeтo e и нaй-вaжният peзyлтaт oт пpoцeca нa ?oмплe?cнa oцeн?a, Бaн?a ДCK пo?aзвa yбeдитeлни peзyлтaти и cтaбилнocт.

ОББ: Можем да посрещнем всякакви шокове

Резултатите потвърждават силната и устойчива капиталова позиция на ОББ при прилагането на консервативната методология на ЕЦБ и хипотетични икономически стрес сценарии. Те показват, че ОББ е много добре подготвена и има значителни капиталови буфери, за да посрещне извънредни икономически шокове. Както може да се проследи в таблицата по-долу, налице е незначително въздействие върху капитала от първи ред към 2018 г., както и стабилно представяне на проведените стрес тестове за следващите години. ОББ не само отговаря на минималните капиталови изисквания при различните сценарии, но и значително ги надвишава. По време на извършения преглед активите не бяха установени счетоводни несъответствия. Посочените корекции се вземат предвид в хода на нормалния процес на оценка на капитала на ОББ.

„Много сме горди с резултатите, потвърждаващи разумната политика за управление на риска и счетоводните принципи, прилагани от ОББ, които са в пълно съответствие със стандартите на нормативната уредба и МСФО. Без съмнение това е резултат и от прилагането на груповите политики и стандарти на нашия акционер, белгийската KBC Груп. Резултатите ни дават увереност, че ОББ ще продължи да подкрепя растежа на българската икономика, както и успеха и просперитета на нашите клиенти. В допълнение бих искал да изразя дълбокото си удовлетворение от ползотворното партньорство и отлично сътрудничество с ЕЦБ“, коментира резултатите Петър Андронов, Кънтри мениджър на КВС Груп за България и Главен изпълнителен директор на ОББ.

УниКредит Булбанк: С устойчив баланс и силни капиталови позиции УниКредит Булбанк остава фокусирана към клиентите

УниКредит Булбанк беше подложена на цялостна оценка, извършена от Европейската централна банка. Процедурата се проведе в контекста на искането от страна на България за установяване на тясно сътрудничество с ЕЦБ и включва преглед качеството на активите и стрес тест.

УниКредит Булбанк взема под внимание съобщението, направено днес от ЕЦБ, и напълно приема резултатите от проверката.

Обстойната и обширна цялостна оценка потвърди устойчивостта на УниКредит Булбанк при хипотетичен крайно неблагоприятен макроикономически сценарий, подкрепена от солидната капиталова позиция на банката, превишаваща многократно минималните прагове определени в методологията на оценката. В третата година от симулирания период в хипотетичния крайно неблагоприятния сценарий (2021 година) базовият собствен капитал от първи ред (CET1) на УниКредит Булбанк е 14.3% при изисквано ниво от 5.5%, докато при основния сценарий (отразяващ най-вероятните макроикономически и финансови тенденции), СЕТ1 е 19.2% при минимално изискван 8%.

Прегледът на качеството на активите, като компонент на цялостната оценка, потвърди устойчивостта на баланса на УниКредит Булбанк и консервативния подход при класификацията на активите и обезценката на портфейла от необслужвани вземания. Този подход е непрекъснато поддържан от банката, включително и в периода след референтната дата на цялостната оценка (31 декември 2018). Междувременно банката допълнително подобрява и покритието на портфейла си от обслужвани вземания. Финансовата институция ще продължи конструктивния си диалог с независимите си финансови одитори и Българската народна банка по отношение на кредитополучатели с многогодишна безпроблемна кредитна история, при единични случаи от които изключително взискателната регулаторна методология на Проверката на качеството на активите идентифицира сигнали за прекласификация.

Високите резултати на УниКредит Булбанк показват липсата на необходимост от мерки за допълнително засилване на капиталовата позиция и позволяват на банката да продължи фокуса си върху предоставяне на изключителни услуги на многобройните си клиенти.

ЦКБ: Управлението на банката е адекватно

На 26 Юли 2019 г. официално завърши участието на Централна кооперативна банка АД в всеобхватната оценка, извършена от Европейската централна банка (ЕЦБ), състояща се от преглед на качеството на активите (ПКА) и стрес тест, в контекста на искането за установяване на тясно сътрудничество между ЕЦБ и БНБ, заради заявеното желание на Република България за присъединяване към валутно-курсовия механизъм ERM II. В периода Ноември 2018 г. - Юли 2019 г. Европейската централна банка проведе Преглед на качеството на активите и последващ Стрес тест на отделни банки в България. Използваната методология „Asset Quality Review Phase 2 Manual“ е приложима за всички банки на територията на Европейския съюз и резултатите на банките са пряко съпоставими.

През месец Юли 2019 г. процеса завърши успешно за Централна кооперативна банка АД, като проведеният преглед на активите и стрес тест установиха адекватно управление на банката, покриващо изискванията на ЕЦБ. Капиталовата адекватност на Базовия собствен капитал от 1-ви ред на ЦКБ АД изчислена в края на 3 годишния хоризонт на стрес теста е 17.54% в базовия сценарии и 7.97% в утежнения. Показаните резултати превишават значително референтните капиталови прагове и за ЦКБ АД не бе установена нужда от каквито и да е допълнителни капиталови мерки.

ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Топ моделът Ирина Шейк не страда особено след раздялата с актьора и продуцент Брадли Купър. Рускинята, която навремето топлеше леглото и на футболната суперзвезда Кристиано Роналдо, участва в нова рекламна кампания на бельо. Тя сложи прозрачен сутиен за кеф на милионите си фенове по света. Кадрите бяха част от фотосесията за италианската марка

Йоана Петрова успя да завърши втора магистратура и да роди по време на пандемията Най-красивата родна полицайка успя да се дипломира, научи „България днес“. Йоана Петрова, която през април прегърна първородната си дъщеричка Алена, e взела и дипломата си за втора магистратура от Софийския университет преди дни

Мария прецака колежката си Алисия. Дали нарочно или без да иска, остава да гадаем. Звездата на "Пайнер" изпревари топ изпълнителката на конкурентната "Ара мюзик" за дует с един от любимите й партньор - Тони Стораро. Още в началото на март Алисия обяви, че е готова с парчето си с Човека-глас. "Новият ми дует е с Тони Стораро