Вижте какво реши Министерски съвет днес

https://www.24chasa.bg/novini/article/7749418 www.24chasa.bg

Сдружение „Българската асоциация за рекреация, интеграция и спорт” е признато за национално представителна организация

Правителството призна Сдружение „Българската асоциация за рекреация, интеграция и спорт“ (БАРИС) за национално представителна организация за срок от четири години.

Основните цели на БАРИС са да защитава правата и интересите на своите членове, деятели и хора с увреждания като създава условия за тяхното пълноценно участие в обществото. Акцент в дейността на Сдружението е организиране и провеждане на мероприятия за социално включване чрез спорт на национално ниво, в съответствие с международните ангажименти на БАРИС като член на Международната асоциация за рекреация и спорт.

Сдружението осъществява дейности в обществена полза и работи активно за социалното приобщаване на хората с увреждания в България.

Правителството възложи на МФ да извършва проверки за верификация на разходи на Управляващия орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Правителството възлага на дирекция „Национален фонд“ в Министерството на финансите да извършва проверки за верификация на разходи по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Дирекция „Национален фонд“ в Министерството на финансите ще извършва тези проверки съобразно подписано Оперативно споразумение между Министъра на финансите и Министъра на икономиката или оправомощени от тях лица.

С Решението на Правителството и с последващото подписване на Оперативно споразумение ще се осигури адекватно разделение на отговорностите при проверката на разходите по приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

Предложените изменения в процеса на верификация на разходите не засягат целите на програмата, финансовата рамка и размера на отпуснатото европейско и национално финансиране и ще осигурят запазване на темпа на изпълнение на програмата.

Отпускат се 4,5 млн. лв. за допълнителни възнаграждения на директори на детски градини, училища и центрове за подкрепа

Министерският съвет отпусна 4 561 692 лв. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от директорите на общински детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа. От тях 2 056 800 лв. са за 1714 директори на детски градини, 2 356 378 лв. - за 1 941 директори на училища, 140 859 лв. са за 120 директори на центрове за подкрепа за личностно развитие и 7 655 лв. за 7 директори на центрове за специална образователна подкрепа. Средствата се осигуряват за сметка на намаление на утвърдените разходи бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г.

Увеличава се показателят по бюджета на Министерството на туризма за размера на нови задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през настоящата година

Правителството увеличи показателя по бюджета на Министерството на туризма за максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. със сума в размер до 2 427,8 хил. лв.

Тази сума представлява плащания по две групи договори, извършени изцяло от бюджета на Министерството на туризма за 2018 г., които по силата на действащите към момента методологични изисквания, са предвидени за отразяване в отчета за 2019 г., тъй като тогава настъпва цялостното изпълнение на предмета на договорите.

Промяната се налага, за да бъдат спазени новите методологични изисквания на Министерството на финансите в сила от 1 януари 2019 г., според които плащания по бюджета от предходната година вече не следва да бъдат част от отчета за текущата.

Приетият нормативен акт не води до въздействие върху държавния бюджет и до допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2019 г.

Одобрени са промени в списъка на републиканските пътища

Министерският съвет обяви за публична общинска собственост пътен участък от републикански път III-488 п.к. Градец - Градец - Ичера - Сливен, с дължина 5,930 км на територията на гр. Сливен. Промяната се извършва по предложение на община Сливен.

Изменя се и списъкът на републиканските пътища, като наименованието на републикански път III-488 се променя на „Градец - Ичера - Сливен - Сотиря - /о.п.Сливен - Лозенец/“. От списъка на републиканските пътища се заличава републикански път III-6007 (о.п. Сливен - Лозенец) - Сотиря - (Ичера - Сливен).

Предложените промени ще осигурят на общинската администрация по-голяма самостоятелност при изпълнението на целенасочени промени в организацията на движение в гр. Сливен, да контролира и управлява движението по проблемните, с висока интензивност на движение и натоварени почти през цялото денонощие централни булеварди и улици в града.

Правителството се разпореди с имоти

За нуждите на Гранично полицейско управление - Петрич при Регионална дирекция „Гранична полиция“ - гр. Смолян“ ще бъдат изградени ремонтна и складова база и техническа инфраструктура. Това ще стане възможно след като с решение на правителството е разрешено провеждане на процедура за промяна на предназначението на държавен имот с площ 21 282 кв.м. в гр. Петрич за „специален обект“. Към момента имотът е предвиден за озеленяване. Съгласно Закона за устройство на територията има възможност за промяна предназначението на територии или на части от тях, предвидени в общите или в подробните устройствени планове на урбанизираните територии за озеленени площи, които не са реализирани, с цел изграждане на елементи на техническата инфраструктура или на специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната. На терена не е реализирано озеленяване вече години наред.

„БДЖ-Товарни превози“ ЕООД ще продаде чрез пряко договаряне девет апартамента в страната. Осем от тях се намират в гр. Белослав, област Варна, и един е в гр. Велинград, област Пазарджик. Тяхната продажба ще се осъществи с настанените в апартаментите наематели. С продажбата на недвижимите имоти, „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД ще се разпореди възмездно с активи, които не са необходими за дейността на дружеството и от управлението на които няма съществена икономическа полза.

На община Пловдив се предоставя безвъзмездно правото на собственост върху част от имот - публична държавна собственост, ползван от Професионалната гимназия по хранителни технологии и техника - гр. Пловдив за образователни дейности. Досега гимназията е била публична държавна собственост, управлявана от Министерството на земеделието, храните и горите като неин принципал. Учебното заведение е с отпаднала за ведомството необходимост.

Община Бургас получава правото на собственост върху четиридесет и девет имота - държавна собственост. Те се намират в местността „Рибарско пристанище“ (бивша местност „Ченгене скеле“), кв. Крайморие, град Бургас. Имотите ще бъдат използвани за изграждане на съоръжения на инженерната инфраструктура, улична мрежа, алеи и озеленяване, пречиствателна станция за отпадни води и др. Строителните дейности, които община Бургас ще реализира в тях, ще бъдат насочени към осигуряване на подкрепяща среда за развитие на рибарството и съхранение на местната културна идентичност, както и за отдих на населението и гостите на общината.

Съгласно друго правителствено решение, Министерският съвет обяви имот-публична държавна собственост, за частна държавна собственост и даде съгласие за апортиране на имоти в капитала на „Автомагистрали“ ЕАД, гр. София. С решението се увеличава капиталът на дружеството чрез записване на нови акции от държавата при вписване на два имота, които са с отпаднала необходимост за Агенция „Пътна инфраструктура“. Единият от тях се намира в с. Дражево и представлява терен с площ 7993 кв. м и сграда в него, а другият – в с. Долна Диканя, е с площ 2149 кв. м и изградена сграда - кантон в него. С предоставянето на имотите „Автомагистрали“ ЕАД ще има по-добри условия за изпълнение на договорите за ремонт и поддръжка на пътни участъци от автомагистралите „Струма“ и „Тракия“.

Правителството одобри Споразумение за извършване на Преглед на инвестиционната политика на страната ни от ОИСР

Правителството одобри Споразумение за извършване на Преглед на инвестиционната политика на страната ни от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Осъществяването на Прегледа на инвестиционната политика на страната ни е задължителна стъпка по пътя на членството на България в ОИСР. В края на 2017 година правителството потвърди сътрудничеството на България с ОИСР и конкретизира действията, които страната ни следва да предприеме за присъединяване. Едно от тях е именно Прегледът на инвестиционната политика, който представлява доклад, изготвен на основа на Рамката за инвестиционната политика (OECD Policy Framework for Investment) и Декларацията на ОИСР относно международните инвестиции и мултинационалните предприятия. Прегледът има широк подход към подобряване на инвестиционния климат и обикновено включва глави за регулирането и защитата на инвестициите, за насърчаването на инвестициите и други.

Целта на Прегледа е да мобилизира повече частни инвестиции, които да подпомогнат икономическия растеж и устойчивото развитие на страната и да допринесат за икономическото и социално благоденствие. Той изпраща позитивен знак към инвеститорите за стабилността на икономиката в България.

България и Виетнам ще задълбочат сътрудничеството си в сферата на образованието

Министерският съвет одобри проект на Споразумение за сътрудничество в областта на образованието между правителството на Република България и правителството на Социалистическа република Виетнам за периода 2019 - 2023 година.

В проекта на документа са обхванати всички аспекти на динамичното развитие на двустранното сътрудничество в областта на образованието през последните години и са конкретизирани формите на сътрудничество, които предвиждат обмен на добри практики в областта на планирането, управлението и развитието на образованието, насърчаване на прякото сътрудничество между образователните институции.

Посочени са квотите за обмен на студенти, докторанти, специализанти, както и за осъществяване на езикови специализации. Предоставя се възможност за размяна на реципрочна основа на лектори по виетнамски й български език.

Насърчава се установяването на непосредствени връзки между средните и висшите училища в двете страни за обмен на опит в областта на управлението на учебния процес, за съвместни проекти, включително и за изпълнение на проекти по програма Еразъм+, както и за изучаване на историята, географията, езика, литературата и традициите на двете страни.

България и Турция ще задълбочат сътрудничеството си в областта на младежта и спорта

Правителството одобри проект на Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на младежта и спорта между Министерството на младежта и спорта на Република България и Министерството на младежта и спорта на Република Турция.

В областта на младежта целите на Меморандума са да бъдат организирани програми за младежки обмен и да бъдат популяризирани взаимни доброволчески проекти, също така да се осъществяват взаимни посещения на компетентни младежки органи и експерти, както и обмен на опит и знания за развитието на младежкото лидерство, предприемачеството, иновациите и младежките лагери и осигуряване на взаимно участие на младежи в курсове, младежки конференции, симпозиуми и академични програми, организирани в двете държави.

В областта на спорта двете страни ще насърчават обмена на опит и сътрудничество между треньори, експерти, специалисти и изследователи в областта на спорта за високи постижения, спорта за всички, спортната наука, спортната медицина и спортното право. Ще се подпомага взаимното популяризиране на спортно-туристическия потенциал и възможности на двете страни, както и сътрудничеството в борбата срещу допинга в спорта.

Одобрени са резултатите от българското участие в проведени заседания на Съвета на ЕС

Правителството одобри резултатите от българското участие в заседанието на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което се проведе на 10 октомври в Люксембург. По време на срещата беше представено предложението на Европейската комисия за рамка за управление на Бюджетния инструмент за конвергенция и конкурентоспособност за еврозоната и държавите във Валутно-курсовия механизъм II, които на доброволен принцип желаят да се присъединят към него. Финансовите министри обмениха мнения по доклада на председателя на групата на високо равнище за европейската финансова архитектура за развитие, обсъдиха прилагането на плана за действие срещу изпирането на пари, както и бъдещите стратегически приоритети в тази област. В тази връзка, Комисията представи новите елементи на преработената методология за идентифициране на високорисковите трети страни. В контекста на Европейския семестър ЕКОФИН проведе обмен на мнения относно извлечените поуки през 2019 г. Председателят на Европейската сметна палата представи годишния доклад за изпълнението на бюджета на ЕС за 2018 г.

Съветът на ЕС по икономически и финансови въпроси предстои да заседава на 8 ноември в Брюксел. Ще бъде обсъдено актуалното състояние на работата на ЕКОФИН, свързана с данъчното облагане на цифровия сектор. В дневния ред на заседанието е включено предложението на финландското председателството Съветът да постигне общ подход относно мерките за подобряване на бизнес средата за акцизните стоки, и по-конкретно алкохола и алкохолните напитки, предаването и обмена на данни за плащания, имащи отношение към ДДС и специалния режим за ДДС за малките предприятия. Очаква се Съветът да приеме заключения относно статистиката на ЕС и относно финансирането на борбата с изменението на климата. На срещата Европейският фискален съвет ще представи годишния си доклад за 2019 г. Членовете на ЕКОФИН ще проведат и съвместен ориентационен дебат с министрите на образованието.

Съвет „Общи въпроси“ проведе заседание на 15 октомври в Люксембург. Обсъдена беше политиката на разширяване и Процеса на стабилизиране и асоцииране, с акцент върху Албания и Република Северна Македония. Сред темите на заседанието бяха също акцентите от дневния ред на октомврийския Европейски съвет (17-18 октомври 2019 г.) - Многогодишната финансова рамка за 2021-2027 г., изпълнението на Стратегическия дневен ред на ЕС за периода 2019-2024 г. и изменението на климата. Съвет „Общи въпроси“ проведе заседание и по чл. 50.

Съветът по образование, младеж, култура и спорт на ЕС ще заседава в част „Образование“ на 8 ноември в Брюксел. Ще бъдат проведени дебати на две теми - „Солидна икономическа база за Европа: усилия за постигане на ефективност, ефикасност и качество на образованието и обучението“ и „Изкуственият интелект в образованието и обучението“. Съветът ще приеме и Заключения относно ключовата роля на политиките за учене през целия живот.

Близо 500 000 души с увреждания са получили подкрепа от държавния бюджет през 2018 г.

Близо 500 000 души с увреждания са получили подкрепа със средства от държавния бюджет през 2018 г. За добавки за социална интеграция през същата година са били платени 151 568 051 лв. Това се посочва в Доклада за изпълнението на Националната стратегия за хората с увреждания в периода 2016-2018 г., който беше одобрен от правителството.

Документът отразява постигнатите резултатите в изпълнението на държавната политика за хората с увреждания по посочените в националната стратегия ключови приоритети до 2020 г. Те са свързани с осигуряване на достъп до среда за живеене, качествено образование и здравни услуги, заетост, възможности за спорт, отдих, туризъм и участие в културния живот.

Акцентът в доклада е поставен върху изпълнението на Закона за интеграция на хората с увреждания, който регламентира институционалната рамка, стратегическите и оперативни документи за управление на политиката за интеграция на хората с увреждания и върху реализираните дейности по приоритета „Хората с увреждания - пълноправни членове на обществото“ по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Докладът отчита също дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерския съвет, който е консултативен орган при осъществяване на политиката за хора с увреждания, както и на сътрудничество и координация между централните и териториалните органи на изпълнителната власт и структурите на гражданското общество.

Одобрен е Планът за изпълнение на Националната стратегия за хората с увреждания

за периода 2019-2020 г.

Подобряване на достъпа на хора с увреждания до публични и жилищни сгради, финансиране на проекти за започване и стартиране на самостоятелна стопанска дейност, стимулиране на работодатели да създават по-добри условия за работници с намалена работоспособност са част от мерките, заложени в Плана за изпълнение на Националната стратегия за хората с увреждания за периода 2019-2020 г., който беше одобрен от правителството.

Документът съдържат конкретни мерки и дейности, съобразно ангажиментите на държавните институции, имащи отношение към политиката за хора с увреждания и прилагането на Конвенцията за правата на хората с увреждания. В Плана са заложени приоритетите в изпълнението на държавната политика в тази област като: осигуряване на достъп до среда за живеене, транспорт и транспортни услуги, информация и комуникации; осигуряване на достъп и приобщаване на всяко дете в образователната система и възможности за обучение през целия живот; осигуряване на ефективен достъп до качествени здравни услуги и др.

В плана се предвиждат по-целенасочени, последователни, координирани и рационални действия и подходи от страна на всички заинтересовани страни, с оглед не само постигане на целите, заложени в Националната стратегия за хората с увреждания, но и във връзка с прилагане на изискванията на Конвенцията за правата на хората с увреждания в Република България.

Одобрен е проект на Нота за присъединяване на Министерството на отбраната към техническото споразумение относно управлението на щаба на многонационална дивизия „Югоизток“

Правителството одобри проект на Нота за присъединяване на Министерството на отбраната на Република България към Техническото споразумение между Министерството на националната отбрана на Румъния и Върховното главно командване на силите на НАТО в Европа (SHAPE) относно реда за осъществяване на командването и управлението на щаба на многонационална дивизия „Югоизток“.

Присъединяването на Министерството на отбраната на Република България към Техническото споразумение е заключителен етап от процедурата по присъединяване (афилиране) на 2-ра механизирана бригада от състава на Сухопътните войски към щаба на многонационална дивизия „Югоизток“, с цел съвместна подготовка.

Афилирането представлява мирновременно споразумение за провеждане на съвместна подготовка с цел повишаване на способностите и оперативната съвместимост. Същото има съществен принос както за повишаване нивото на подготовката на 2-ра механизирана бригада, така и за гарантиране на сигурността и стабилността в региона на Черно море.

Одобрен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи

Правителството одобри проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи. С предлаганите изменения и допълнения се цели прилагане на изискванията на законодателството на Европейския съюз към регулативната рамка за платежните услуги, както и усъвършенстване на нормативната уредба, свързана с обезпечаване на възможността за ефективно упражняване на платежен надзор.

Със Закона се въвеждат изменения, произтичащи както от прилагането на директивата за платежните услуги във вътрешния пазар (Директива (ЕС) 2015/2366), така и на мерки по отношение на определени такси за презграничните плащания в ЕС и таксите за превалутиране (Регламент (ЕС) 2019/518). Регламентът поставя изискване за изравняването на таксите за презгранични плащания в евро в рамките на ЕС и за плащания в лева в страната, които са на еднаква стойност и с един и същ вальор, и които имат еднакви характеристики по отношение на иницииране, извършване и приключване на плащането.

В законопроекта са предвидени и някои други изменения, необходимостта от които е установена в рамките на упражняването на платежния надзор и са в резултат на натрупаната практика. Най-съществените промени са: въвеждане на забрана лице, което не притежава лиценз за извършване на дейност по предоставяне на платежни услуги и/или издаване на електронни пари, да използва в своето наименование, в рекламната си или в друга дейност думи, означаващи извършване на такава дейност. Дадена е възможност за надзорния орган регулярно да получава информация за дейността на доставчици на услуги.

Предвидени са мерки за уведомяване на обществеността при издаване на лиценз за извършване на дейност като платежна институция или дружество за електронни пари. Задължават се дружествата за електронни пари да изготвят и предоставят на БНБ отчети за размера на собствения капитал. Предлага се увеличение на размера на предвижданите глоби и имуществени санкции при извършени нарушения и др.

Предложените промени целят подобряване на регулаторната и на нормативната уредба на платежните услуги и на платежните системи, повишаване на ефективността на платежния надзор и по-добра защита на потребителите на платежни услуги.

Правителството одобри промени в Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България/ППЗЧРБ/. Измененията произтичат от промените в Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/ и в Закона за закрила на детето /ЗЗД/, както и от установената необходимост за облекчаване на процедурите при кандидатстване за получаване на право на пребиваване спрямо чужденци от български произход - граждани на трети страни.

С предложената промяна, свързана с измененията на ЗЧРБ, се урежда реда за събиране на семейства и се въвеждат необходимите документи за категорията чужденци с предоставена международна закрила, убежище и временна закрила. Въвежда се и процедура по предоставяне на право на продължително пребиваване у нас на категорията чужденци, получили статут на лица без гражданство, които не отговарят на условията за предоставяне на постоянно или дългосрочно пребиваване.

Във връзка с измененията на ЗЗД и въведената нова мярка за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентска грижа на непридружени деца чужденци, е предвидена възможност на такива деца да може да се предоставя статут на продължително пребиваване в България до навършването на 18-годишна възраст.

Прецизирани са и разпоредби, касаещи предоставянето на право на пребиваване на чужденци от български произход, за които отпада съгласуването с Дирекция „Консулски отношения“ -МВнР, на чужденци - научни работници, както и на студенти, приети в редовна форма на обучение във висши училища у нас. В тази връзка е предложено и въвеждането на двуезични образци на заявления, които чужденците подават за предоставяне на право на пребиваване.

С цел намаляване на административната тежест спрямо чужденците, кандидатстващи за пребиваване на територията на България, се въвежда възможността да не се изисква документ за платена държавна такса, когато информацията за това плащане може да се получи по електронен път.

Изменя се Правилникът за издаване на български лични документи

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Правилника за издаване на български лични документи/ПИБЛД/. Целта на направените промени е намаляване на административната тежест на гражданите.

Въвеждат се редица облекчения за хората: чрез електронната автоматизирана система за електронни услуги на Министерството на външните работи се създава възможност за подаване по електронен път на заявление за издаване на лична карта, без да е необходимо ползването на квалифицирано удостоверение за електронен подпис; намаляват се сроковете за издаване на паспорт, когато заявлението е подадено в дипломатическите и консулските представителства на страната ни в чужбина; възможност за лично получаване на български личен документ чрез лицензиран доставчик на пощенска или куриерска услуга, когато заявлението за издаването на документа е подадено лично в дипломатическите и консулските представителства на страната ни в чужбина, което предлага тази услуга; осигурява се и възможността за подаване на заявление за издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство в определени случаи и в районни управления към ОДМВР по постоянен адрес на заявителя.

В съответствие с измененията на ЗБЛД, е предвидено и издаването на временен паспорт да се съгласува от дипломатическите и консулските представителства само с министерството на външните работи, освен в случаите на издаване на временни паспорти на български граждани, на които след 1 септември 1999 г. не са издавани български документи за самоличност, когато тяхното издаване се съгласува с МВР.

Очакваните резултати са свързани както с постигане на съответствие с предвиденото в ЗБЛД, така и с преодоляване на необоснованата административна тежест за гражданите при предоставяне на услугата по издаване на български лични документи.

Кабинетът прие Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове в областта на държавната служба

Правителството прие Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет в областта на държавната служба и служителите в държавната администрация.

Промените са предприети поради изменения в законодателството и спецификата на осъществяваната дейност и имат за цел да допринесат за поддържането на актуална информация за длъжностите във всяка администрация, както и да регламентират прилагането на механизми за гъвкави условия на труд и кариерно развитие.

Предвижда се експертните длъжности в областта на информационните технологии да се заемат и по трудово правоотношение е оглед подобряване на възможностите за привличане на специалисти от бизнес организациите. Въвеждат се общовалидни критерии за определяне на ключови длъжности, което ще позволи да се реализира механизма за приемственост в администрацията.

В Наредбата за служебното положение на държавните служители се уреждат елементи на процедурата, свързана с възможността за работа в две администрации при непълно работно време, което ще подобри възможностите на малки администрации да назначават нужните им квалифицирани експерти.

Приетото Постановление е в изпълнение на мерки, предвидени в Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г.

Регламентира се работното време и условията на труд на екипажите на риболовни кораби с дължина над 24 метра

Правителството прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа и на обслужващия персонал на кораба и корабопритежателя.

С промените се създават минимални стандарти относно условията за наемане на работа, организацията на работното време, както и за здравословните и безопасни условия на труд по отношение на рибари, ангажирани на борда на риболовни кораби с дължина, не по-малко от 24 метра.

По този начин ще бъдат изпълнени изискванията на Директива 2017/159/ЕС на Съвета от 19 декември 2016 г. за изпълнение на Споразумението във връзка с изпълнението на Конвенцията относно условията на труд в сектора на риболова от 2007 г. на Международната организация на труда, сключено на 21 май 2012 г. между Общата конфедерация на селскостопанските кооперации в Европейския съюз (COGECA), Европейската федерация на транспортните работници (ETF) и Сдружението на националните организации на риболовни предприятия в Европейския съюз (Europeche).

Одобрен е проект на договор между България и Нидерландия за закупуване на два кораба минни ловци

Министерският съвет одобри проект на договор между правителството на Република България и правителството на Кралство Нидерландия за закупуване на два кораба минни ловци за сумата от 1 996 000 евро без ДДС.

Придобиването на минните ловци ще допринесе за повишаване на способностите на българските Военноморски сили за изпълнение в пълен обем на задълженията за провеждане на противоминни операции за осигуряване безопасността на корабоплаването в морското ни пространство в мирно време, както и за успешно изпълнение на военновременните задачи в национален и съюзнически формат в НАТО и ЕС.

Съгласно Закона за международните договори на Република България, с одобряването на проекта на договор за закупуване на двата кораба, правителството упълномощава министъра на отбраната да проведе преговори и да подпише договора, при условие на последваща ратификация от Народното събрание на Република България.

С решения на правителството постовете си освобождават областните управители на Пловдив и на Хасково

Правителството прие решение за освобождаване на Здравко Димитров от длъжността областен управител на област Пловдив, считано от 11 ноември 2019 година. От тази дата на поста се назначава Дани Каназирева, която към момента е общински съветник в Общински съвет-Пловдив.

С друго правителствено решение Станислав Дечев се освобождава от длъжността областен управител на област Хасково и на поста се назначава Стефка Стефанова, която към момента е заместник областен управител на областта.