Ето какво решава правителството утре

https://www.24chasa.bg/novini/article/7938326 www.24chasa.bg
Снимка: Архив

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 4 декември, от 10 часа при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЦИФРОВА БЪЛГАРИЯ
2025“.
Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията
2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА
ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО.
Внася: заместник министър-председателят
3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ И ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПЕРНИК.
Внася: министър-председателят
4. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В СИСТЕМАТА НА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.
Внася: министърът на здравеопазването
5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА
ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ - ИПП БЪЛГАРИЯ - СЪРБИЯ 2014-2020 ПО
ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ II (ИПП II).
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството
6. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ,
КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 95 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г.
Внася: министърът на икономиката
7. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА
УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА
МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА ЗА 2019 Г.
Внася: министърът на икономиката

8. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2019 Г.
Внася: министърът на образованието и науката
9. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА
УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА
МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2019 Г.
Внася: министърът на вътрешните работи
10. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА
2019 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ И ЗА ЕДНОКРАТНО ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ПО
ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ
И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2019 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
ОТ 2019 Г.
Внася: министърът на културата
11. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО
БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЗА 2019 Г. ЗА
ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ И ДЕЙСТВИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ЗАБОЛЯВАНЕТО АФРИКАНСКА ЧУМА ПО
СВИНЕТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
Внася: министърът на земеделието, храните и горите
12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА
ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.
Внасят: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната
министърът на регионалното развитие и благоустройството
13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ
ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството
14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТИ НА СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
ДВЕ ДОБРОВОЛНИ ЦЕЛЕВИ ВНОСКИ В ДОВЕРИТЕЛНИЯ ФОНД НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЮНЕСКО ЗА
ФИНАНСИРАНЕ НА ДВА ПРОЕКТА СЪС СРЕДСТВАТА ЗА ОФИЦИАЛНА ПОМОЩ ЗА РАЗВИТИЕ.
Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи
15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ
ЩАТИ, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ АГЕНЦИЯТА ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ КЪМ ДЕПАРТАМЕНТА
ПО ОТБРАНА НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ/ДИРЕКЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА
СПОСОБНОСТИТЕ КЪМ ЦЕНТРАЛНАТА СЛУЖБА ЗА СИГУРНОСТ, И АГЕНЦИЯТА ЗА
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ОТЧЕТ НА КРИПТОГРАФСКИ МАТЕРИАЛИ КЪМ ВОЕННИЯ КОМИТЕТ НА НАТО
(DACAN), ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НОВ КОМПЛЕКТ ОБОРУДВАНЕ И УСЛУГИ ЗА
КОМУНИКАЦИОННА СИГУРНОСТ ЗА „ИНФРАСТРУКТУРА НА НАТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
КЛЮЧОВЕ" (NATO KMI).
Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната
16. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В
ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ
ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), ПРОВЕДЕНО НА 8 НОЕМВРИ 2019 Г. В БРЮКСЕЛ.
Внася: министърът на финансите
17. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В
ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ
ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), ПРОВЕДЕНО ОТ 15 ДО 18 НОЕМВРИ 2019 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на финансите
18. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА
МОРСКИ ПЛАЖ „ВАРНА - ЦЕНТРАЛЕН", ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА.
Внася: министърът на туризма
19. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
НА ЗАКОНА ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ.
Внася: министърът на икономиката
20. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОТМЕНЯНЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕ В ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО НА МАРКА КАТО ОБЩЕСТВЕНО ИЗВЕСТНА И МАРКА,
ПОЛЗВАЩА СЕ С ИЗВЕСТНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА С
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г.
Внася: министърът на икономиката
21. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА
УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ФОНДА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА
ДВИЖЕНИЕТО, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 172 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.
Внася: министърът на вътрешните работи