Анонс за информационно събитие по европейски проект

https://www.24chasa.bg/novini/article/7966106 www.24chasa.bg

На 12 декември 2019 г. ПЛАСТХИМ-Т АД, проведе информационно събитие във връзка с успешното изпълнение на проект BG16RFOP002-3.002-0111 „Повишаване на енергийната ефективност и разширяване на производствения капацитет на ПЛАСТХИМ-Т АД, гр. Аксаково“.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата стойност на проекта е 3 793 350.76 лева, от които 1 612 174.07 лв. европейско и 284 501.31 лв. национално съфинансиране. Другата част от разходите по проекта са осигурени от ПЛАСТХИМ-Т АД. Проектът бе изпълнен в рамките на сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“.

В рамките на проекта бяха реализирани дейности, с доказан енергиен ефект, чието комплексно изпълнение повиши конкурентоспособността на фирмата, капацитета й за производство и ресурсната й ефективност.

www.eufunds.bg 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ПЛАСТХИМ-Т АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.