Какво решава правителството утре

https://www.24chasa.bg/novini/article/8075957 www.24chasa.bg
Снимка: Архив

Редовното правителствено заседание ще се проведе в четвъртък, 16 януари, от 10 часа при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ВЛАДИМИР ГЕТОВ С ОРДЕН „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ВТОРА СТЕПЕН.
Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

2. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - БУРГАС.
Внася: министърът на здравеопазването

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 236 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СПИСЪК НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА.
Внасят: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната
министърът на регионалното развитие и благоустройството

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМА АРХЕОЛОГИЧЕСКА АРХИТЕКТУРНА ЦЕННОСТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА.
Внася: министърът на културата

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТНЕМАНЕ ОТ РЕГИОНАЛНАТА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ТЪРГОВИЩЕ, ПРАВОТО НА УПРАВЛЕНИЕ ВЪРХУ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА КРИЧИМ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТНЕМАНЕ ПОРАДИ ОТПАДНАЛА НУЖДА ОТ БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ПРАВОТО НА УПРАВЛЕНИЕ ВЪРХУ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ОБЯВЯВАНЕТО МУ ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РУМЪНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ ОТ ИМЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ ОТНОСНО ИЗГРАЖДАНЕТО, АДМИНИСТРИРАНЕТО И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА НАТО ЗА ИНТЕГРИРАНА ПРОТИВОВЪЗДУШНА И ПРОТИВОРАКЕТНА ОТБРАНА (IAMD СОЕ) И НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РУМЪНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ ОТ ИМЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ, КАКТО И ЩАБА ВЪРХОВНИЯ ГЛАВНОКОМАНДВАЩ НА НАТО ПО ТРАНСФОРМАЦИЯТА ОТНОСНО ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА НАТО ЗА ИНТЕГРИРАНА ПРОТИВОВЪЗДУШНА И ПРОТИВОРАКЕТНА ОТБРАНА (IAMD СОЕ).
Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТИ НА НОТИ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ, РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ И ЧЕРНА ГОРА И ПРОЕКТИ НА ТЕХНИЧЕСКИ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ПРИНОС НА РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ И КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ КЪМ СЪВМЕСТНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СПОСОБНОСТИ ЗА КИБЕРЗАЩИТА НА НАТО В ТАЛИН.
Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2019 Г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.
Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2020 Г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.
Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

16. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), ПРОВЕДЕНО НА 5 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. В БРЮКСЕЛ.
Внася: министърът на финансите

17. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ФОРМАТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“, ПРОВЕДЕНО НА 9 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. В БРЮКСЕЛ.
Внася: министърът на здравеопазването

18. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, ПРОВЕДЕНО НА 16 И 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. В БРЮКСЕЛ.
Внася: министърът на земеделието, храните и горите

19. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21 ЯНУАРИ 2020 Г. В БРЮКСЕЛ.
Внася: министърът на финансите

20. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ДОЛОМИТИ, ОТ НАХОДИЩЕ „КРАЧОЛА“, УЧАСТЪК „ЦЕНТРАЛЕН“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩАТА НА С. БОЯДЖИК И С. ГЪЛЪБИНЦИ, ОБЩИНА „ТУНДЖА“, ОБЛАСТ ЯМБОЛ.
Внася: министърът на енергетиката

21. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВИЗИЯ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ БЪЛГАРИЯ 2030 И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВОДЕЩИ ВЕДОМСТВА ЗА ДЕТАЙЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ПО ОТДЕЛНИТЕ ПРИОРИТЕТИ.
Внася: министърът на финансите

22. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ТЪРГОВИЯТА С ОПТИЧНИ ДИСКОВЕ, МАТРИЦИ И ДРУГИ НОСИТЕЛИ, СЪДЪРЖАЩИ ОБЕКТИ НА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА.
Внася: министърът на културата

23. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ.
Внася: министърът на земеделието, храните и горите

24. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБА „ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ”.
Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

25. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН БОРД ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОИЗШЕСТВИЯ ВЪВ ВЪЗДУШНИЯ, ВОДНИЯ И ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ И ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА, СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНИЯ БОРД ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОИЗШЕСТВИЯ ВЪВ ВЪЗДУШНИЯ, ВОДНИЯ И ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ.
Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията