Покана за избор на обслужващи банки на „Национален център за териториално развитие” ЕАД – гр. София

https://www.24chasa.bg/novini/article/8095291 www.24chasa.bg

На основание чл.13б. от „Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала”- „Национален център за териториално развитие” ЕАД – гр. София отправя покана към всички търговски банки, притежаващи валиден лиценз от БНБ за упражняване на банкова дейност на територията на Република България да представят оферти за предоставяне на финансови услуги с оглед сключването на договор за банково обслужване за срок от три години.

Подробното описание и съдържание на документацията е достъпно свободно на интернет страницата на Възложителя – www.ncrdhp.bg

Място и срок на подаване на офертите:

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен плик в сградата на „Национален център за териториално развитие” ЕАД на адрес: гр. София 1000, ул. Алабин № 16-20, 5-ти етаж, стая № 509 до 16.00 часа на 07.02.2020 г.

Отваряне на офертите:

Комисия, назначена от Възложителя, ще отвори и разгледа офертите за допустимост в 10 часа на 10.02.2020 г. Заседанието на комисията е публично.

Допълнителна информация:

На адрес: гр.София - 1000, ул. ”Алабин” № 16-20, етаж 5, стая 509 – „Национален център за териториално развитие” ЕАД. Телефони: 02/ 980 0316, 02/ 980 0710, www.ncrdhp.bg , e-mail : office@ncrdhp.bg.