Разсрочват до 6 месеца вноски по кредити, но без да пипат лихвите (Графика)

https://www.24chasa.bg/novini/article/8440064 www.24chasa.bg

Облекчението важи и за продукти на дъщерни дружества на банките като например лизингови компании, но не обхваща бързите кредити

БНБ даде съгласието си да започнe отсрочване заради извънредното положение на задължения към банки и дъщерните им дружества, които също са финансови институции, съобщиха в петък от централната банка. Изключени са обаче т.нар. бързи кредити, които се отпускат от небанкови дружества.

Предлаганите облекчения и правилата, по които те ще се прилагат, трябва да бъдат обявени от самите банки на страниците им в интернет, в банковите салони и по друг подходящ начин.

Утвърденият частен мораториум осигурява възможност за промени в графика за изплащане на главницата и лихвите по задълженията, без да се променят ключови параметри по кредитния договор, например вече договорените лихви.

Могат да бъдат разсрочвани задължения за срок до 6 месеца.

Кредитите

трябва преди

това да са

били редовно

обслужвани

или с

просрочие

не повече

от 90 дни

към 1 март 2020 г.

Клиентите трябва да заявят изрично пред обслужващата ги банка, че желаят да се възползват от предлаганите облекчения. Предвиждат се три стандартизирани механизма. Единият е да се направи отсрочване на главница и лихва за срок до 6 месеца. Вторият предвижда да се отложи плащането на главницата, а третият механизъм е приложим за револвиращи продукти. Кой вариант ще се избере, ще се решава по взаимно съгласие между банките и техните клиенти.

От БНБ посочват, че може да се договарят и други индивидуални схеми на отсрочване или облекчения, различни от уредените по този ред.

В такива случаи обаче банките няма да могат да се възползват от временния принцип, въведен чрез утвърдения мораториум, че отсрочването или облекчението не води до прекласифициране на експозиции под формата на преструктуриране или неизпълнение.

Това означава, че ако някоя банка реши да разсрочи кредит на клиент за по-дълът период от посочените 6 месеца, той ще подлежи на проверка от “Банков надзор” на БНБ. И банката ще трябва да доказва целесъобразност на по-дългия срок, а централната банка може да не се съгласи. Тогава по въпросния кредит ще трябва да бъдат заделяни по-големи обезпечения.

От Асоциацията на банките в България заявиха, че приветстват решението на БНБ да приеме предложението за реда за отсрочване и уреждане на задължения. От организацията уточняват, че това не е опрощаване или намаляване и отлoжeнитe внocки ocтaвaт дължими.

Посочва се още, че хората с кредити, които са засегнати от ефектите от пандемията, ще получат отсрочка до 31 декември 2020 г. Заявления за възползване от облекчението

могат да се

подават до

22 юни, а

банките ще се

произнесат по

тях до 30 юни

Когато се направи заявка от клиент за използване на отсрочката, се прави нов погасителен план, обхващащ целия остатък от дълга, включително неплатената главница по време на гратисния период. Тогава срокът на погасителния план се удължава със същия брой месеци, с които е било отсрочено изплащането на кредита.

Ако клиентът избере да отсрочи изплащането само на главницата, през месеците на гратисния период той ще дължи само лихвата по заема си.

Ако избере да отсрочи изплащането на главницата и на лихвата, натрупаната и неизплатена сума през гратисния период

ще бъде

разпределена

на равни части

и добавена

към месечните

вноски

Добавката ще може да се изплаща в повечето случаи за срок от 12 до 60 месеца в зависимост от вида на кредита и неговия размер. Например, ако по потребителски кредит има вноска от 100 лв. на месец и се използва разсрочване за 6 месеца, ще се натрупат дължими 600 лв. Те ще се разпределят след това за една година като добавка към стандартната вноска. Тоест клиентът ще плаща по 150 лв. за една година.

Точните планове и облекчения ще се договарят индивидуално за всеки клиент.

От банковата асоциация обръщат внимание на клиентите върху дългия срок на прилагане, както и върху необходимостта да следят внимателно указанията, съобщенията и обявленията на банките на официалните им сайтове, в клоновете им или направени по друг подходящ начин. Това било изключително важно, за да се избегне нежелателното в настоящата епидемиологична обстановка струпване на голям брой хора в офисите на банките. За да минимизират посещенията си в клоновата мрежа, е препоръчително за консултации клиентите да се свързват чрез дистанционни способи.

За основната група клиенти на банките, които ще продължат да изплащат редовно вноските си по кредити съгласно договорените погасителни планове, не настъпват никакви промени, подчертават от асоциацията, чийто председател е Петър Андронов.

Банките в България ще продължават да подкрепят домакинствата и бизнеса в тази безпрецедентна ситуация и да изпълняват ключовата си роля на стабилизиращ фактор за икономиката на страната, посочват още от организацията.