Започва отпускането на заеми до 4500 лв.

https://www.24chasa.bg/novini/article/8505380 www.24chasa.bg
При кандидастването за заемите потребителят трябва да докаже, че е имал поне 5 работни дни през март 2020 г., или ако е самоосигуряващ се - че доходите му вследствие на коронакризата са паднали поне с 20%.

Парите са без лихва, такси, неустойки и обезпечения

Кандидатите трябва да са в неплатен отпуск или да са самоосигуряващи се с поне 20% спад на дохода

Стартира отпускането на заеми до 4500 лв. за физически лица, съобщиха от Българската банка за развитие (ББР) в края на миналата седмица. Мярката е една от осемте, обявени от финансовия министър Владислав Горанов в подкрепа на хора, които временно са останали без доходи заради мерките против пандемията от COVID-19.

Сумите за тези, които отговарят на определени условия,

ще се отпускат

през 12 банки,

всяка от които има подписани споразумения с ББР. Договореностите с първите четири вече са готови - това са Инвестбанк, Интернешънъл Асет Банк, Общинска банка и Първа инвестиционна банка.

Първата банка, която стартира приема на документи още от днес, е Общинска банка. След 29 април ще могат да кандидатстват по програмата и клиентите на Инвестбанк. Интернешънъл Асет Банк започва да разглежда документи от 4 май, а Първа инвестиционна банка – от 5 май.

Освен тях предстои да започне приемът на документи от още осем финансови институции - Алианц Банк България, Банка ДСК, ОББ, Райфайзенбанк, УниКредит Булбанк, ЦКБ, Търговска банка Д, Юробанк България.

Според правилата, които са определени от Българската банка за развитие, максималният размер на сумите е до 4500 лв. Те може да бъдат отпускани

наведнъж или

на три транша

от по 1500 лв.

всеки. Заемите ще са необезпечени, защото по решение на кабинета те са гарантирани от ББР, т.е. от държавата.

Общото решение на банките е одобрените да получават такива заеми да не дължат такси, комисиони и неустойки, ако бъдат погасени предварително. Максималният срок на погасяване е 5 години с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период. Всяка от банките, които ще отпускат пари по тази мярка, няма право да нарушава тези общи условия и да въвежда свои, ако те противоречат на изискванията.

Кредитите се издължават след изтичането на гратисния период, записан в договора за отпускането му, на вноски, чийто размер и брой също се определят между търговската банка и кредитополучателя.

Отпусналата заема банка има право да променя уговорения с клиентите си погасителен план, но в рамките на максимално определените срокове по програмата. Всеки гражданин има право на предсрочно погасяване на дълга си, без да дължи такса или комисиони за това.

Банките, които ще отпускат сумите, обявяват начален срок за подаване на молби. Крайният срок за кандидатстване е 31 декември 2020 г.

Кой може да кандидатства за тези пари? За хората, които са били на трудов договор, условието е да е прекъснато полагането на възмезден труд, т.е.

да са в

неплатен

отпуск,

причината за който е пандемията.

Допълнително изискване е те да имат трудов договор, който е сключен в последните 6 месеца преди излизането на съответното лице в неплатен отпуск. Няма да бъдат одобрени молбите на хора, които имат други трудови доходи извън този от работодателя, който ги е изпратил в неплатен отпуск.

Преди да отпуснат заема, банките ще проверят и дали кандидатът има отработени поне пет работни дни през март, ако това е месецът, в който е взето решението те да излязат в неплатен отпуск.

За такъв заем могат да кандидатстват и хора, които се осигуряват сами. Те ще бъдат одобрени, ако са прекъснали дейността, от която са получавали доход, или не са я прекъснали, но

имат 20%

спад на дохода

от нея. Спадът се определя при сравнение на доходите за първото тримесечие на 2020 г. с доходите през първото тримесечие на 2019 г., за да се отчете влиянието на пандемията.

Допълнително условие за тях е те също да нямат друг доход от подобна дейност или от трудова дейност освен този. Освен това те трябва да имат платени осигурителни вноски и да могат да възобновят упражняването на своята дейност след прекратяването на неплатения отпуск.

Подаването на искане за заем, което ще бъде предоставено по образец от съответната банка, трябва да бъде придружено от валиден документ за самоличност – лична карта или паспорт, или документ за регистрация на лицето, ако се осигурява само. Банката ще изиска и данни за работодателя и за сключения договор, което се удостоверява със справка от НОИ за наличието на трудово правоотношение за 6 месеца преди изпращането в неплатен отпуск.

Освен тези документи на кандидата ще бъде предложено да подпише декларации, чрез които ще отговаря с подписа си за няколко обстоятелства, които показват изпълнение на изискваните условия. Колко и кои, ще зависи от статута на кандидата, като чрез тях ще се удостовери, че той е в неплатен отпуск вследствие на пандемията, като началната дата на неплатения отпуск трябва да е след 8 март 2020 г.

На второ място, че е налице временно, изцяло или частично спряна дейност на неговия работодател, което е последица от пандемията. Всеки собственоръчно ще удостовери, че не получава възнаграждение за труда си по друг трудов или граждански договор. С подписа си кандидатът ще декларира намерението си да се върне на същата работа или да възстанови прекъснатата дейност.

От всички кандидатствали за този заем ще се иска да декларират, че имат

платени

осигурителни

вноски

Това се отнася и за хората на трудов договор, независимо, че вноските се внасят от работодателя, но работникът е длъжен да следи за спазването на това.

Последният документ, който трябва да подпишат искащите заема, е декларация, че паралелно с искането за кредита те не ползват и друга мярка, осигурена от държавата във връзка с пандемията.

Кредитната ваканция стартира след 22 юли

Хората, които вече имат заеми и се затрудняват да ги обслужват заради спаднали или спрени доходи заради пандемията, могат да поискат от банката си мораториум върху плащанията. Това стана възможно, след като Европейският банков орган одобри такава мярка за всички банки, а БНБ издаде тези правила и разреши на трезорите, работещи у нас, да прилагат кредитната ваканция.

Разсрочването на вече дължими суми може да е максимум за 6 месеца, като крайната дата ще варира в зависимост от това кога е поискано от клиента. За да се възползва от отсрочката, даден клиент на банка ще трябва да подаде заявление до 22 юни 2020 г. Срокът е няколко работни дни преди 30 юни - датата, определена от Брюксел, за да има техническо време банката да одобри искането и да уведоми клиента си.

Мораториумът важи както за физически лица, така и за фирмени кредити. Условието, валидно за всички, е към началото на март задълженията да са редовно обслужвани или по тях да има максимум 90 дни просрочие. “Ваканцията” ще важи за потребителски, ипотечни заеми, фирмени кредити, кредитни линии и овърдрафти, кредитни карти, както и за лизингови вноски. Условието за лизинговите договори е те да са били отпуснати от дъщерни дружества на банките. Мярката няма обаче да важи за небанковите институции, т.е. за фирмите за бързи кредити.

Мораториумът ще действа не автоматично, а при поискване, т.е. самият клиент трябва да заяви, че иска да се възползва. Искането може да е и за непогасени вноски преди подаването му. Например, ако клиент не е успял да направи вноската си за май, ще може да поиска постфактум през юни да влезе в обхвата на мораториума.

Правилата са такива, че може да се поиска разсрочване на целите вноски, т.е. главница и лихви, само на главница или само на лихви. Не е разрешено да се предоговарят лихвите, при които е отпуснат кредитът.

Облекченията няма да се прилагат за нови кредити, като за такива се смятат отпуснатите след 31 март, тъй като се приема, че и банките, и клиентите им са били наясно с усложнената обстановка, но въпреки това са се договорили за заем.

Отсрочването на заемите означава, че до края на 2020 г. банките ще начисляват лихви по сумите, но те няма да са дължими. След това ще се задейства нов погасителен план, чрез който разсрочените лихви ще се разпределят равномерно за целия срок на кредита. А крайната дата ще се измества с до шест месеца напред във времето.