30 млн.лв. струвала издръжката на паричния оборот през 2019 г.

https://www.24chasa.bg/novini/article/8526090 www.24chasa.bg

През 2019 г. БНБ е изразходвала за издръжка 99 млн. лева, което представлява 87,8% от утвърдения годишен бюджет. От тях, 30,8 млн. лв. са за издръжка на паричното обращение, 29,7 млн. лв. - за материали, услуги и амортизация, и 32,3 млн. лв. разходи за персонала на централната банка.

Това отчитат от централната банка пред парламента. Управителят на БНБ Димитър Радев внесе отчета за миналата година в деловодството на народното събрание. За инвестиции централните банкери са похарчили само 8 млн.лв., което е 23% от утвърдения бюджет за годината.
Анализът на стопанската дейност, обслужван от паричното обръщение показва, че според БНБ през 2019 г. реалният икономически ръст е 3,4% . Водеща е ролята на частното потребление, което се е увеличило въпреки ниските лихвени проценти, засилено търсене на кредити и продължаващо увеличение на доходите от труд, растеж на заетостта и запазване на високо равнище на потребителско доверие. Отчетено е,, че износът ни се е повишил, въпреки неблагоприятната международна конюнктура. Годишната инфлация се е повишила от 2,3 през 2018 г. до 3,1%., основно заради поскъпването на храните.
Ръст на заеми и спестявания отчитат още от БНБ. Липсата на достатъчно сигурна алтернатива на депозитите в банките е довела до нарастването им с 9,9% срещу 8,8% предишната година. Този ръст е още по висок в сегмента на домакинствата - 9,7% при 7,3% в края на 2018 г. При заемите увеличението е 9,5% , като най-висок ръст отбелязват ипотечните кредити.
На този фон, бюджетното салдо е отрицателно – минус 1,148 млрд. лв., като основният принос за това са 1,2 млрд. долара за новия самолет. Фискалният резерв е намалял с 448 млн. лв. на годишна база до 8,6 млрд. лв. Пазарната стойност на брутните международни валутни резерви към края на 2019 г. е 24, 8 млрд. евро, което спрямо 2018 г. е спаднала с 236,6 млн. евро. Платежните системи на страната са функционирали ефективно. Извършени са над 1,113 млн. броя плащания за над 1,1 трлн. лв. През системите БОРИКА и БИСЕРА са извършени 277 343 броя плащания на обща стойност 443,087 млрд. евро. В края 2019 г. в обращение бяха 504,4 млн. броя банкноти на стойност 18,6 млрд. лв., което е увеличение с 10,3% спрямо година по-рано и 2,6 млрд. броя разменни монети на стойност 459,7 млн. лв. (увеличение с 10.5% спрямо края на 2018 г., отчитат от централната банка.
През миналата година е имало девет инспекции на място бяха свързани най-вече с прегледа и оценката на кредитния риск и на риска от концентрация на кредити в банките. Въз основа на заключенията от последните инспекции към някои банки бяха отправени препоръки за подобряване на организацията и управлението на кредитния риск, както и за подобряване на процеса при извършване на вътрешен анализ на адекватността на капитала във връзка с качеството на данните при провеждане на стрес тестове, е записано в документа. През 2019 г. управителният съвет на БНБ последователно повиши нивото на антицикличния капиталов буфер, приложим към местни кредитни рискови експозиции, от 0,5% до 1%, в сила от 1 април 2020 г., и от 1% до 1,5%, в сила от началото на 2021 г. През миналата година централната банка участва в процеса, свързан с подаденото от България на 18 юли 2018 г. заявление за присъединяване към Единния надзорен механизъм чрез тясно сътрудничество. БНБ оказа експертно съдействие на ЕЦБ по отношение на спецификата на българската банкова система във връзка с извършения от ЕЦБ преглед на качеството на активите и стрес тест на избрани шест български банки. През периода се запази тенденцията към нарастване на размера на активите на банковата система - с 8,8 млрд. лв. до 114,3 млрд. лв. Делът на брутните необслужвани кредити и аванси в общия брутен размер на кредитите и авансите също продължи да намалява и в края на миналата година достигна 6,5% (при 7,6% към края на 2018 г. Въведени са и нови, допълнителни капиталови изисквания.