Вижте декларацията от срещата на върха ЕС-Западни Балкани

https://www.24chasa.bg/novini/article/8549664 www.24chasa.bg
Бойко Борисов СНИМКА: Архив

"Ние, ръководителите на Европейския съюз (ЕС) и на неговите държави членки, в консултация с ръководителите от Западните Балкани и в присъствието на регионални и международни заинтересовани страни, днес изтъкваме отново своята дълбока солидарност с нашите партньори в контекста на кризата с коронавируса", заявиха лидерите на страните от ЕС и Западните Балкани във връзка с проведената среща на върха днес, в която участие взе и премиерът Бойко Борисов. Вижте декларация от събитието:

"В тези безпрецедентни времена заключихме следното:

1. Като припомняме срещите на върха в Загреб през 2000 г., в Солун през 2003 г. и в София през 2018 г., ЕС отново потвърждава категоричната си подкрепа за европейската перспектива на Западните Балкани. Партньорите от Западните Балкани изтъкнаха отново ангажираността си с европейската перспектива като свой категоричен стратегически избор. Надеждността на този ангажимент зависи също от ясната комуникация с обществеността и от осъществяването на необходимите реформи.

2. Мащабът на кризата с коронавируса изисква да бъдем единни и солидарни. ЕС стои редом до своите партньори от Западните Балкани и запазва решимостта си активно да подкрепя усилията им за борба с разпространението на коронавируса и неговите последици за обществата и икономиките.

3. ЕС и Западните Балкани са заедно в борбата с коронавируса и последиците от него. ЕС мобилизира много бързо пакет от над 3,3 милиарда евро в полза на Западните Балкани, както е посочено в съобщението на Комисията от 29 април относно подкрепа за Западните Балкани за справяне с Ковид-19 и възстановяването след пандемията. Това включва незабавно подпомагане на сектора на здравеопазването, по-специално чрез осигуряване на основни доставки за спасяване на човешки живот, и значителна подкрепа за потребностите на нашите партньори във връзка със социалното и икономическото възстановяване, както и пакет от макрофинансова помощ на стойност 750 милиона евро и пакет от 1,7 милиарда евро помощ от Европейската инвестиционна банка.

4. Действията ни в отговор на продължаващата пандемия са пример за това как ЕС и Западните Балкани заедно посрещат общите предизвикателства. Това сътрудничество включва съвместно възлагане на обществени поръчки и неограничен търговски поток на лични предпазни средства, осигуряване на бързото преминаване на основни стоки през зелените ленти за преминаване, свързващи ЕС и Западните Балкани, доставката от ЕС на консумативи за тестване за проверка на правилното функциониране на тестовете за коронавирус на територията на Западните Балкани, както и тясното сътрудничество със съответните здравни органи.

5. Фактът, че тази подкрепа и това сътрудничество далеч надхвърлят предоставеното за региона от който и да било друг партньор, заслужава обществено признание. Наред с това ЕС признава и ценната подкрепа, оказана от Западните Балкани по време на пандемията на непосредствените си съседи и на ЕС. Това е израз на солидарността и взаимната подкрепа, на която се гради ЕС. Сътрудничеството и координацията следва да продължат и в бъдеще, включително през целия етап на излизане от кризата и възстановяване.

6. ЕС и партньорите от Западните Балкани споделят целта за мирна, силна, стабилна и обединена Европа, основана на нашите исторически, културни и географски връзки и взаимни интереси в областта на политиката, сигурността и икономиката. ЕС е решен да засили още повече ангажираността си на всички равнища в подкрепа на политическата, икономическата и социалната трансформация на региона и приветства ангажимента на партньорите от Западните Балкани да отстояват европейските ценности и принципи и да проведат необходимите реформи задълбочено и енергично. Увеличената помощ от ЕС ще бъде обвързана с постигането на осезаем напредък в областта на принципите на правовата държава и социално-икономическите реформи, както и със зачитането от страна на партньорите от Западните Балкани на ценностите, правилата и стандартите на ЕС.

7. ЕС приветства твърдия ангажимент на партньорите от Западните Балкани по отношение на върховенството на демокрацията и принципите на правовата държава, по-специално борбата с корупцията и организираната престъпност, доброто управление и зачитането на правата на човека, равенството между половете и правата на лицата, принадлежащи към малцинства. Лидерите от Западните Балкани следва да направят необходимото за стриктното спазване и прилагане на основните ценности, демократичните принципи и принципите на правовата държава, включително в периода на действие на специални и извънредни мерки за ограничаване на пандемията от коронавирус. Обществената трансформация и ефективното провеждане на реформите почиват върху тези основи. Гражданското общество и независимите и плуралистични медии, както и свободата на изразяване и защитата на журналистите имат решаваща роля в процеса на демократизация.

8. Ще засилим сътрудничеството си в борбата с дезинформацията и други хибридни дейности, развивани по-специално от източници в трети държави, които целят да подкопаят европейската перспектива на региона. Необходимо е по-тясно сътрудничество в областта на изграждането на устойчивост и киберсигурността. В това отношение стратегическата комуникация е от съществено значение.

9. ЕС изцяло подкрепя ангажимента на партньорите от Западните Балкани за приобщаващо регионално сътрудничество и за укрепване на добросъседските отношения, включително с държавите Ч членки на ЕС. В това отношение продължава да бъде важно двустранните споразумения, включително Преспанското споразумение с Гърция и Договорът за добросъседски отношения с България, да се прилагат добросъвестно и с осезаеми резултати. Необходимо е да се положат допълнителни и решителни усилия за помирение и регионална стабилност, както и за намиране и прилагане на окончателни, приобщаващи и обвързващи решения на двустранните спорове и на въпроси между партньорите, свързани с наследството от миналото, в съответствие с международното право и установените принципи, включително Споразумението по въпроси, свързани с наследяването. Приветстваме неотдавнашното назначаване на специалния представител на ЕС за диалога между Белград и Прищина и други регионални въпроси, засягащи Западните Балкани.

10. Борбата с кризата, предизвикана от Ковид-19, доказа стойността на тясното сътрудничество на Западните Балкани в рамките на съществуващите регионални структури. ЕС ще продължи да подкрепя това приобщаващо регионално сътрудничество и настоятелно призовава лидерите от Западните Балкани да използват пълноценно потенциала на регионалното сътрудничество за улесняване на икономическото възстановяване след кризата. Това изисква сериозен ангажимент от страна на целия регион да продължи да задълбочава регионалната икономическа интеграция въз основа на правилата и стандартите на ЕС, което ще приближи по този начин региона и неговите дружества до вътрешния пазар на ЕС. Развитието на това измерение, включително чрез регионалното икономическо пространство (РИП), може да способства за повишаването на привлекателността на региона за инвестиции.

11. След отмяната на непосредствените мерки за ограничаване на пандемията от Ковид-19 ще последва нов етап на тясно сътрудничество за справяне със значителните социално-икономически последици от кризата. Въз основа на съобщението от 29 април Европейската комисия се приканва да представи солиден икономически и инвестиционен план за региона, чиято цел ще бъде да се даде тласък на икономиките и същевременно да се подобри тяхната конкурентоспособност, както и свързаността им в рамките на региона и с ЕС. Инвестициите са от изключително значение за стимулиране на дългосрочното възстановяване на региона и за подкрепа на необходимите реформи за по-нататъшен напредък по пътя към Европа и за преодоляване на различията, като доведат по-бързо до ползи за региона. Западните Балкани следва да се превърнат във функциониращи пазарни икономики, способни да се свържат напълно с единния пазар на ЕС, да създават работни места и възможности за предприемачество, да подобряват стопанския и инвестиционния климат и да утвърждават принципите на правовата държава. В това отношение следва да се отреди важна роля на приобщаването на региона към амбициите на ЕС в областта на климата в съответствие с Парижкото споразумение, на утвърждаването на Зелената програма за Западните Балкани, както и на стимулирането на цифровата икономика и укрепването на свързаността във всички нейни измерения: транспорт, енергетика, цифровизация и контакти между хората, включително туризъм и култура. Акцентът следва да се постави и върху социалното развитие, и по-специално върху мерките в областта на здравеопазването, образованието и социалната политика, както и върху създаването на допълнителни възможности за младежта.

12. ЕС и Западните Балкани имат редица общи предизвикателства в областта на сигурността, които изискват координирани индивидуални и колективни действия. Съгласни сме да задълбочим сътрудничеството си по основни въпроси, свързани със сигурността, с повече решителност и систематичност, включително на оперативно равнище. Партньорите поемат ангажимент да допълнят тези усилия чрез разработване на приобщаващи инструменти за сътрудничество в рамките на Западните Балкани, като се използват, когато това е уместно, инструментите и рамките на ЕС.

13. Превенцията и борбата с тероризма и екстремизма, включително финансирането, радикализацията и връщането на чуждестранните бойци терористи, изискват специално внимание.

14. ЕС и партньорите от Западните Балкани отчитат, че резултатите в борбата с корупцията и организираната престъпност са от съществено значение за политическата и социално-икономическата трансформация на региона, както и за регионалната стабилност и сигурност, съответстващи на висшия интерес на гражданите им. В тези области са необходими по-големи усилия и солидни постижения, основаващи се на значителните резултати, постигнати чрез финансирани по линия на ИПП дейности.

15. Партньорите от Западните Балкани, в сътрудничество с ЕС и помежду си, ще продължат да предприемат решителни действия срещу трафика на хора, отглеждането на наркотични растения, изпирането на пари и контрабандата на хора и наркотици. Борбата с незаконния трафик на оръжия е отличен пример за това как можем да повишим сигурността си, когато работим заедно за постигането на една обща цел.

16. Сътрудничеството ни за справяне с предизвикателствата, свързани с миграцията, включително в борбата с контрабандата на мигранти, доказа стойността си и ще продължи да се развива и да се ползва от инструменти като сътрудничеството с Frontex, Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) и Европол. Следва да бъдат сключени без забавяне оставащите споразумения с Фронтекс относно статута. ЕС ще продължи да подкрепя подобряването на капацитета за приемане на Западните Балкани.

17. Енергийната сигурност следва да бъде разглеждана приоритетно, включително диверсификацията на източниците и преносните пътища.

18. ЕС приветства приноса на партньорите от Западните Балкани за мисиите и операциите на ЕС. ЕС очаква по-нататъшно задълбочаване на сътрудничеството в областта на общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) и отново призовава всички партньори да постигнат напредък към пълно привеждане в съответствие с позициите на ЕС в областта на външната политика, по-специално по въпроси, свързани с основни общи интереси, и да съгласуват действията си с тях.

19. С цел по-нататъшно утвърждаване на нашите споделени интереси ръководителите от ЕС изразяват готовност за нов тласък на политическия диалог между ЕС и Западните Балкани, включително редовни срещи на високо равнище.

20. Приветстваме факта, че нашите партньори от Западните Балкани се присъединяват към изложените по-горе точки".

ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Едва два дни изкара извън килията соченият за авер на Митьо Очите - Юмер Мехмед! Малко след като апелативният спецсъд пусна бургазлията под домашен арест с електронна гривна за проследяване, той е изненадан вкъщи по пантофи с нов чифт белезници. Ченгетата заключват Юмер като заподозрян за отглеждане на марихуана

Едра милинка накрак хапна актьорът Ивайло Вълчев, забеляза "България Днес". С къси дънки, които отдалеч изглеждаха като изцапани с вар, и до модерното си возило озвучителят на реклами и сериали блажено се наслади на тестеното изделие. За финал съвестно си изхвърли найлоновата торбичка и с пълен стомах продължи да обикаля по задачи

За сватба се стяга голямата щерка на изчезналия "кокаинов крал" Евелин Банев-Брендо! След като миналото лято се сгоди на острова на звездите - Миконос, сега Александра Банева се готви да мине под венчило със своя избраник. Наследницата дори е раздала поканите за тържеството, доверяват запознати. Кой точно е годеникът и както върви бъдещ съпруг на